MILÍ BRATŘI A SESTRY

KNIHY POSELSTVÍ
Poselství 1. díl
Poselství 2. díl
Poselství 3. díl
Cesta 4. díl
Pochodeň pravdy 5. díl
Chrám věků 6. díl
Vesmírná jednota lásky 7.díl


VÝŇATKY Z KNIH
Co je to božství
Rada nejvyšších
Vesmír, inkarnace, karma
Amulety moci Atlantidy
Václav Havel
Očista planety Země
Spící prorok Edgar Cayce
O léčitelství
Rozdíl mezi sférou a dimenzí
O souboji dobra se zlem
O svobodné vůli…
Stvoření člověka
Geopatogenní zóny
Skupina Bílý Kužel
Samovznícení-Eliášův oheň
Kdo jsou Elohimové
Sexuální problematika
Přehled vedoucích planet Světlých sfér
Dotazy-křišťálové lebky, pyramidy…
Kdo jsou agregoři…
O umírání
Smysl lidského života, karma
Setkání s Aštarem
Písmenkové mantry
Zlatý avatar S.B.
Andělé z Atlantidy
Zákony Univerza
Duchovní slunce
Léčebné obrazy
Atlantida
Andělé strážní a ochranní duchové
Dělení reinkarnovaných bytostí
Duchovní vývoj a cesta sebevrahů
Rozhovor s Aštarem
Modlitba
Strom života
Zkoušky
Naše činnost na dvoře krále Artuše
Energetický průkaz
Konec éry Calijugy
Aura, její funkce a působnost
Poučení o mimozemšťanech
Tříbení a třídění bytostí…
Dopis Otce
Další poznatky
Knihy Hovory s Bohem
Andělé Světla

Očista planety Země, část 2
Přechod lidstva do vyšší duchovní sféry v novém věku

ČÁST 1 | ČÁST

Jsem s ostatními duchovními učiteli v ohromné škole. Je zde již dosti světla, ale veliký neklid a poměrný chaos. Žáci se rozdělují na ty, kteří odcházejí v klidu za Světlem do vyšších sfér a na ty, kteří nechtějí odejít, kteří si nepřejí jiný svět než ten, ve kterém žijí. Chodím mezi nimi, vysvětluji a napomínám. Vím, že je málo času. Hodně jich poslechne a budova se vyprazdňuje. Strážcové začínají uzavírat časové zámky, průchody do jiné sféry a dimenze.

Zahlédnu matku s dětmi, která se strašně bojí, ale přes to odmítá odejít. Místnost zaplňuje rudé světlo, časové zámky jsou všechny uzavřeny. Červené světlo je výstraha. Nyní již běžím sama, abych zde neuvázla jako v pasti. Malé hloučky mladíků, kteří vypadají jako narkomani, na mne pokřikují. Já si jich nevšímám a běžím k východu, který měl být otevřen, ale zjišťuji, že i tento poslední východ je uzavřen. Zkouším jedny dveře za druhými až k svému překvapení zjistím, že jsou otevřeny právě ty, o kterých jsem si myslela, že budou uzavřeny první. Těmito dveřmi procházím na svobodu do nového věku lidstva.

Je to vize doby i sféry, ve které žijete a pracujete. Je to obraz duchovního postupu lidstva a vaše práce s nimi. Svět je škola a žáci jsou lidé. Jsou neklidní a bojí se změn. Někteří vypovídají poslušnost. Někteří jsou pokročilí a chápou co se děje a s radostí postupují. Někteří nesnášejí změny a nechtějí postupovat, jsou spokojeni s tím, v čem žijí, jsou i pyšní, kteří nikomu nevěří, protože se myslí, že jsou ve svém vývoji na vrcholu. To jsou ti, kteří zůstávají. Oni nechtějí, aby bylo něco vyššího a dokonalejšího. Bojí se všeho nového, protože tomu novému ještě nedorostli (bojácná matka s dětmi). Jsou to všichni ti, kteří brání sami sobě v postupu (narkomani). K nim však náleží i bytosti nezralé (malé děti), které ještě čeká vývoj v nižších sférách, protože žádnou etapu nelze přeskočit. Jsou to ti, kteří ještě neuzráli pro novou éru a příslušný duchovní postup.

Sama jsi viděla, jak tato vaše práce je obtížná, jaké překážky musíte překonávat a kolik lásky a tolerance musíte projevit. Dobré je, že většina lidí postoupila do nové éry Zlatého věku lidstva. Těch, co zůstali, bylo velmi málo. Někteří z nich zráli i tím, že prožívali hrůzu z neznámého, protože nechápali, co se s nimi děje. Jiní nesou karmickou zodpovědnost za ty, které k sobě připoutali a ovlivňovali jejich myšlení a cítění. Viděla jsi uplatňování svobodné vůle jedinců při rozdělování lidstva. Ze svobodné vůle vyplývá odpovědnost.

Viděla jsi, jak tuto odpovědnost přijímali. Někteří s hrdostí a zasvěceně, někteří se ji bránili. Jiní na ni žehrali a byli by radší, kdyby zodpovědnost za jejich rozhodnutí nesl někdo jiný, třeba Bůh. Ty sama jsi měla rozhodnout, zda zůstaneš s těmi nezralými a budeš je budit pro život věčný, nebo postoupíš s těmi, kterým jsi to slíbila. Ty jsi volila to, co jsi slíbila. Budovat se svými přáteli a pomocníky Zlatý věk lidstva.

Skoro jsi zmeškala, málem jsi uvázla ve sféře, ze které jste odcházeli. V této sféře budou pracovat ti, kteří byli pro tento úkol vybráni Radou nejvyšších. Zachránili jste všechny, kteří měli být zachráněni. Ani ti, kteří zůstali, nejsou bez šance. I oni usilovnou prací na sobě samých mohou v budoucnu postoupit.

Dveře, které se k tvému překvapení otevřely, byly otevřeny zvláštní milostí Boží proto, že jsi ve svém snažení nesledovala vlastní cíle, ale pracovala jsi obětavě pro blaho ostatních i za cenu svého sebeobětování.

Mír a láska s vámi!

Aštar


Velmistr a deset mistrů

Na počátku věků se reinkarnovalo na této planetě deset mistrů se svým vedoucím mistrem. Jejich úkolem bylo vést lidstvo za světlem Nejvyššího principu lásky a stvoření. Chtěli přispět svým věděním a uměním k rozvoji lidstva.

Nejprve pracovali společně a lidé je uctívali jako bohy a korunovali je většinou jako své vládce. Později se rozešli do všech koutů světa. Čas od času se setkávali, ale později nahradilo tento kontakt telepatické spojení.

Zpočátku bylo vše dobré, ale během věků podléhali mistři karmě této planety a pýcha je začala ovládat. Začaly sváry nejen mezi lidmi, ale i mezi nimi. Jednotlivé půtky a šarvátky přerůstaly ve válečné konflikty závažného charakteru. Lidé je i nadále uctívali, ale nyní již láska mizela a jejich úcta vycházela ze strachu. Začali své vládce proklínat.

Jednoho dne došlo ke katastrofě, která znamenala zánik Atlantidy. Prostý lid i mnoho vládců vinilo z této katastrofy deset mistrů. Jejich vládkyně a velekněžka vynesla před svou popravou, lépe řečeno zavražděním, rozsudek, že se budou tolikrát reinkarnovat jako skupina duchovních mistrů, dokud nenapraví své chyby a nepřivedou lidstvo do Zlatého věku. Oni sami se však musí nejprve očistit od svých vin, pochopit je, vyrovnat jednotlivé křivdy. Teprve potom se budou moci s úspěchem účastnit vrcholné mise, která přinese lidstvu učení pravé lásky.

Velekněžka sama, která v té době byla jejich reinkarnovaným velmistrem, cítila za ně zodpovědnost. Zavázala se slibem, že se bude s nimi reinkarnovat tolikrát, kolikrát je třeba, dokud nepochopí všichni svou pravou roli. Slíbila, že vytrvá i za cenu toho, že ji budou jednotliví mistři usilovat o život. A tak se stalo, že ji opakovaně vynesli do výšin světské moci, milovali ji i nenáviděli a opakovaně ji obětovali při náboženských rituálech, vraždilii popravovali. Ona vytrvala, protože slíbila, že je osvobodí.

Protože na nebesích všichni toužili po tom, aby byli mistři osvobozeni a zjednaná náprava, bylo rozhodnuto Radou nejvyšších, že budou podporovat velmistra v jeho úsilí. Bylo stanoveno, že ve vedení se bude střídat vždy dle vhodnosti mužský a ženský princip velmistrův. Úkoly původní mise zůstaly v platnosti a měly plnou podporu RN.

Nejprve se reinkarnovali mistři takřka cele a oba principy si vzájemně pomáhaly. Jak pokračovali jednotliví mistři na cestě pravdy a lásky, bylo povoleno, aby jejich hlavní mateřská bytost vyzařovala menší částečku své osobnosti, často mnohonásobně. Na základě této misionářské činnosti se začali mistři probouzet a očisťovat se ze svých karem, které na sebe uvalili. Velmistr je vždy probouzel a vedl k tomu, aby začali pracovat cílevědomě na své očistě a nápravě věcí, které dlužili. Vedl je k získávání ztracených duchovních hodností. Jak pokračovala jejich očista, rozšiřovaly se jejich kompetence. Oni však nepracovali pouze na své očistě, ale i na svém původním úkolu, pro který na tento svět přišli. Mimo zlo, které nyní napravují, přinesli i mnoho dobrého a v těchto dobrých věcech vám žehnám.

Mír a láska s vámi!

Otec


Strom života, jeho vzkříšení a vývoj

Při posledním léčení jsme vám dali nahlédnout do vývoje bytostí, které ztratily jiskru Boží a prošly procesem přetavení ohněm a zocelení mrazem.

Vycházíte-li z předpokladu, že vše, co vás obklopuje,věci, rostliny, živočichové, lidé, je kmitáním elektronů, je vám asi jasné, že každá stvořená věc či bytost má svůj osobitý strom života, který odráží její duchovní stav a zralost. Strom života odpovídá duchovnímui hmotnému stavu jedince, ale i jeho vývojové etapě.

Vše má určitou frekvenci kmitání dle sféry a dimenze, ke které náleží. Jestliže se vibrace zvyšují, stávají se z vašeho hlediska méně viditelnými. Jestliže se vibrace snižují, stávají se těžšími a od určité frekvence též pro vás neviditelnými. To znamená, že ve vaší sféře a dimenzi jste vyladěni na určitou frekvenci kmitočtů, kterou jste schopni zachytit hmotným zrakem.

Dle soudržnosti kmitočtů jste schopni vnímat své okolí jako více či méně soudržnou hmotu, například kámen, vodu, vzduch. Jakmile se váš kmitočet změní, můžete bez obtíží procházet zdí, levitovat, zmizet. Tato situace nastává, ocitnete-li se v jiné duchovní dimenzi, nebo sami uměle magickými prostředky změníte vlastní frekvenci kmitočtů.

Tento jev dostatečně vysvětluje, proč nevidíte hmotným zrakem bytosti jiných sféra dimenzí, ale proč je vidíte jasnovidně. I škála vaší citlivosti je svým způsobem omezena. Kdo má menší citlivost, obyčejně ji vyrovnává intuicí a viděním. Je to stejné jako u smyslů hmotných. Tyto schopnosti, jako je například telepatie, již patří k vícerozměrnému vnímání. Toto vícerozměrné vnímání je však u každého jedince na jiné úrovni. Proto někdo vidí bytosti

z duchovní dimenze a jiný je jen cítí. Někdo dokonce vnímá jejich myšlení a city. Vy, když léčíte, spolupracujete s těmito bytostmi, které mají schopnost prostoupit zdí, cestovat na paprsku, umí též tento paprsek zaměřit a pracovat s ním jako s nožem.

Patříte-li Otci, pracujete s bytostmi Světla, nepatříte-li Otci a vzýváte-li jakoukoli energii, většinou spolupracujete s temnotami. Tak, jak postupujete na své cestě léčitelské i učitelské, učíte se zacházet s předměty různých kmitočtů, učíte se je přeměňovat a sami pod naším dozorem měníte své vlastní vibrace dle potřeby pacientů a žáků.

Při této práci jste došli až k bytostem, které ztratily jiskru Boží a propadly se do jámy k přetavení. Zde ztratily tyto bytosti pocit individuality, byly eliminovány a z jejich skořápek a kůry negativity uschlého a spáleného stromu života se uvolnila a přeměnila energie, která bude opět využita různým způsobem. Například bude udržovat v jámě oheň a mráz v říši spánku zapomnění. Ty stromy života, které mají příliš tvrdou kůru na to, aby mohly být eliminovány, postupují do říše mrazu a spánku, kde jsou vlivem mrazivého prostředí dále čištěny. Zde tyto ohořelé a vymrzlé zbytky stromů života čekají na oživující impuls, který je v podobě blesku probudí svou energií. Tento blesk v podobě milosti Boží udeří do prazákladu stromu života a probudí jen ten strom, který je dokonale očištěn, protože jen ten dokáže udržet jiskru Boží. Jen tento stromek je schopen života. Oživen stoupá do příslušných sfér a začíná rašit jeho první haluzka. Jakmile se na ní objeví první nalité pupeny, nabývá příslušnou formu života, který se začíná vyvíjet od prvopočátku. Tento vývoj spěje od nejnižších sfér přes různé dimenze do sfér nejvyšších, dle zákonů stvoření. V závěrečné, vrcholné fázi vývoje bytosti, se jí dostává osvícení a takto osvícená bytost pokračuje ve svém vývoji pod vlivem Boží milosti k vrcholu svého vývoje.

Odrazem duchovního stavu a pokročilosti je, mimo různé insignie v auře, především duchovní tělo a strom života sledovaného jednotlivce.

Je-li bytost na počátku vývoje, je stromek malý, keřovitý a zelený, ubírá-li se cestou pravou. Stromek však usychá, dochází-li k inversnímu vývoji, tedy zvrhne-li se ve svém vývoji. Když jde cestou pravdy a lásky, rozkvete při prvém osvícení její strom života a v podzimu svého života sklízí plody svého snažení. Plody jsou trpké nebo lahodné chuti, to vše dle toho, jaké bylo snažení, píle a cíl. S těmito plody předstupuje bytost před tvář Otce nebo mateřské bytosti a skládá je k jejich nohám. Dle těchto plodů je bytost posuzována.

Ani zde však bytost ve svém vývoji nekončí. Dosáhne-li svého vrcholu ve vývoji, splývá s Božstvím a regeneruje se. Stává se sama božskou bytostí svou duchovní urozeností. Potom má opět možnost plnit další úkoly a cíle, kterými obohatí nejen sebe, ale především své bližní. Čím je bytost pokročilejší, tím větší moc a sílu lásky má. Proto si vybírá těžší a těžší úkolya mise se souhlasem Otce a Rady nejvyšších.

Důležité mise se připravují obzvlášť pečlivě. Je-li mise schválena, dostane vedoucí mise spolu se svými spolupracovníky podporu těch nejvyšších sfér, vymezené pravomocia duchovní vůdce, pomocníky, strážce, ochránce a opatrovníky i ve světě duchovním. Dostane jich tolik, kolik je třeba, aby úkol byl splněn. Každou misí roste duchovní rozhled a zralost jejích členů. Spějí k stále vyšší a vyšší duchovní urozenosti a plní stále náročnější úkoly.

Někdo postupuje pomaleji, někdo rychleji . Náročnost úkolů a jednotlivých misí stoupá spolu s duchovní, a tedy i citovou úrovní účastníků. Nikomu není přidělen úkol, na který by nestačil. A tak se střídá údobí radosti a odpočinku s údobím pilné a tvořivé práce. Pole odpovědnosti se rozšiřuje stejně, jako celkový rozhled a poznání bytostí. A tak tyto láskyplné bytosti procházejí všemi sférami, temnými i světlými. Nejprve jsou spíše pasivním článkem vývoje, kdy je jejich duch broušen a čištěn do vysokého lesku duchovní urozenosti a stává se stále aktivnějším a užitečnějším. Je to proto, že touží pomáhat svým mladším bratrům a sestrám ve vývoji.

Pamatujte, že láska je hlavním impulsem, vodítkem i cílem všeho snažení. Jen láska vás vede k pokroku a Nejvyššímu principu lásky a stvoření. Bez lásky by nebylo života. Bez lásky byste stagnovali ve všem a stagnace vede ke zmaru.

Žehnám vám, děti moje, žehnám lidstvu i jeho planetě ve věcech dobrých!

Mír a láska s vámi!

Otec


Duchovní postup skupiny Bílý Kužel

Na posledním zasedání vaší skupiny byl proveden závěrečný akt očisty. Očistili jste se od vzájemných karmických pout mezi sebou, od různých bloků předsudků, nepochopení a rivality, která v minulosti mezi vámi panovala.

Ve čtvrtek jste ukončili jednu závažnou vývojovou etapu. Kdo z vás pochopil a učinil, co bylo třeba, vstoupil do nové duchovní dimenze a nebeské sféry, která odpovídá nové etapě v duchovním rozvoji lidstva.

K tomu, abyste mohli postoupit, bylo třeba odvrhnout od sebe všechny své předsudky a dosavadní „pravdy“ a očistit se od svých vin a vykoupit svou láskou bytost, kterou jste po věky milovali, ale i nenáviděli, protože vám vždy připomínala vaše sliby a závazky. Když jste tuto bytost osvobodili, byli jste volní i vy. Vše bylo vyrovnáno a napraveno a byli jste čistí pro váš vrcholový úkol.

Správně jste pochopili, že chcete-li vstoupit do nového věku a sfér, ze kterých budete čerpat inspiraci pro učení Zlatého věku, musíte se rozloučit se vším, co patří minulosti. Se všemi dosavadními pomocníky a věřiteli, ale i s ochrannými božstvy, kterým jste se zaslíbilia které jste uctívali. Pochopili jste, že je třeba poděkovat božstvům minulosti, které jste uctívali a ke kterým jste během věků byli vázáni sliby, smlouvami a iniciačními obřady. Mnozí z vás se jim opakovaně zasvěcovali. Bylo nutné vyrovnat všechny dluhy vůči nim a požádat o vyvázání ze všech slibů, závazků i svazků s nimi. To se vám s mou pomocí podařilo. Přivedl jsem vám všechny bohy, se kterými jste byli vázáni. Nejprve byli udiveni, proč se vzdáváte jejich ochrany a přízně. Někteří se cítili dotčeni, že pohrdáte jejich přízní, jiní vás litovali. Ty jsi to včas pochopila a prosila mne, abych jim vše vysvětlil a vyslovil vašim jménem poděkování. Teprve tehdy pochopili a usmířili se. Nastal čas vašeho rozloučení, jehož smutek jste plně pocítili. Znamená to konec a uzavření další etapy na vaší cestě. Vy jste se odevzdali mé lásce a já vás mohl přijmout do své náruče. Byli jste otřeseni, bezradní a slabí, když jste se zrodili do nové dimenze. Již jste pociťovali lehkost vyšších vibrací této sféry a pociťovali štěstí svobody právě nabyté a pocit radosti z dobře vykonané práce. Zrodili jste se do vyšší

duchovní dimenze a sféry nového věku, který budete nazývat Zlatým věkem. Všechny andělské bytosti nad vámi bděly a povzbuzovaly vás svou láskou.

Odevzdali jste se Nejvyššímu principu lásky a stvoření jako tvůrčímu a vedoucímu aspektu Zlatého věku lidstva. I vy nyní patříte mezi čisté. Vy, kteří jste se mi odevzdali s důvěrou a láskou, budete mnou vedeni tak, abyste svých nových schopností užívali s rozvahou a moudrostí, láskou a s tolerancí. Mnozí z vás již tuší, že vstupem do této nové dimenze a duchovní sféry se sice velmi rozšiřuji vaše kompetence, ale s nimi i vaše zodpovědnost.

Nastává čas vaší nové samostatnosti a vlastní práce na vrcholových úkolech mise, které jste se zaslíbili.

Jsem šťasten, že jste se odevzdali do mé ochrany a žehnám vám ve věcech dobrých, budu vás vést s láskou tak, jak vy jste se mně s důvěrou odevzdali.

Závěrečná očista a odpoutání od božstev nižší nebeské úrovně pro vás vůbec nebylo jednoduché. Byla to obtížná volba, protože váš duch musel volit svobodně, bez naší láskyplné pomoci. Jsme šťastni, že jste zvolili duchovní postup za světlem Nejvyššího principu lásky. Nezapomeňte nikdy, že ve věcech dobrých jste vždy pod mou ochranou a ochranou všech bytostí této nebeské sféry, do které jste duchovně postoupili. Budete se mnoho učit a budete učit i své mladší bratry a sestry.

Mír a láska s vámi!

Vaše láska vám bude pomáhat překonávat všechny překážky a strázně nejen vám, alei těm, o které se staráte a kterým pomáháte.

Zlatý věk bude vrcholit, až všechny bytosti budou prostoupeny vzájemnou láskou a úctou. Tehdy budou všechny bytosti šťastny, jejich vibrace se budou zrychlovat stejně jako vibrace této planety. Tehdy nastane příprava dalšího postupu této planety i jejího lidstva.

Děkuji vám, děti moje, že jste vytrvaly a v zájmu lidstva i této planety překonaly všechny překážky. Prošly jste mnohým utrpením, ale zažily jste i šťastné chvíle. Děkuji vám za vaši práci v uplynuté éře jménem všech láskyplných bytostí. Blahopřeji vám jménem všech vašich přátel ze světlých sfér.

Nechť jsou všechny bytosti šťastny! Mír a naše láska vás stále provázejí. Jsme neustále s vámi při plnění úkolů vaší mise.

Otec


Dopis Otce

Děti moje,

právě jste složily závěrečné zkoušky z učení lásky minulé éry. Tato éra je uzavřenaa většina karmických dluhů vyrovnána. Nyní postupujete dále. Chci vás upozornit, že nyní všichni máte přístup do této éry jen s mým souhlasem, a pouze v těch případech, kdy to problémy vašich bližních vyžadují. Nyní znáte všechna úskalí a nebezpečí a jste schopni pomáhat svým bližním na této úrovni. V této činnosti potřebujete vždy mou pomoc a souhlas. Nezapomínejte si ho tedy vyžádat. Pokud nebudete mít můj souhlas, nebo bude hrozit jiné nebezpečí, pocítíte vždy silný tlak odporu v hlavě přes čelo nebo na krku. Je to vaše jištění, abyste nepřekročili své kompetence a neporušili tak některý z vesmírných zákonů.

Nyní budete pracovat na vyšší úrovni lásky. Úkoly budou těžší a náročnější. Někteří z vás již před nimi ztratili víru a jistotu. Chci vám tedy vysvětlit, s čím jste zápasili.

Nastoupila nová etapa vašeho výcviku která souvisí s přípravou na práci ve Zlatém věku. Nyní prochází planeta i lidstvo jedním z nejtěžších úseků svého vývoje. Je čas očisty od zloby, nenávisti a nesnášenlivosti, tedy od veškeré negativity, která již ve Zlatém věku nemá místo. To znamená, že je třeba pomoci s očistou myšlení a cítění.

V tento čas je vše okolo vás v jediném očistném víru. Někdy se vám může zdát, že je okolo vás více negativity než kdy jindy, protože vše nežádoucí, co prosáklo až do podstaty bytí lidí i této planety, se nyní uvolňuje, aby se mohlo očistit. Nyní se čistí to, co bylo skryto. Také je třeba, aby každý z vás byl tam, kde si určil dle svého karmického scénáře. Jedině tak se očistí a splní svůj úkol. Jedině tak bude uchráněn od všeho, co mu nenáleží. Násilné zasahování do scénáře bližních i vlastních vede jen ke komplikacím. To však neznamená, že byste měli být pasivní. Naopak, vy jste slíbili pomoc. Měli byste tedy poskytovat jistotu a bezpečí lásky, která bude prubířským kamenem vašeho myšlení a cítění.

Abyste tyto náročné úkoly zvládli, je třeba intenzivního výcviku. Nastupuje tedy další etapa vašeho výcviku, kdy budete překonávat ještě těžší překážky než dosud. Budete se učit pracovat pod vlivem negativity tak, abyste neselhávali. Bude zkoušena vaše samostatnost, kvalita vaší lásky a víry. Bez těchto zkoušek byste nemohli splnit své úkoly, o které jste mne požádali.

Pamatujte, že se ničeho nemusíte bát, protože vždy budu s vámi, i když se vám bude zdát, že jste osamoceni. Jen jedno vás může svést z cesty a ohrozit, ztratíte-li víru v Nejvyšší princip lásky a stvoření. Budou na vás nastraženy různé pasti jako je pýcha, popularita, lenost, fanatismus a mnohé jiné. Vy myslete na to, že Nejvyšší princip lásky je nade vším. Pak nezbloudíte. Zkoušky budou těžké, ale nikomu z vás nebude naloženo víc než unese. Věřte, že vás dobře známe, že vše je zváženo a připraveno tak, abyste měli možnost obstát ve svém poslání se ctí.

Jste cvičeni v tom, kde je vaše největší slabina, to znamená, že vám musíme určitým způsobem krýt ty schopnosti, které již jsou plně rozvinuty, abyste rozvíjeli ty schopnosti, kde máte slabinu. Proto někteří z vás nemají tak kvalitní obrazy a jiným zase chybí intuice. Jakmile toto vše zvládnete, kryty budou odstraněny a vy budete všestranní. Měli byste být pilní, abyste mohli pracovat naplno co nejdříve, tím vám však nenaznačuji svou netrpělivost. Výcvik probíhá k naší plné spokojenosti, to vy jste občas netrpěliví. K vašim obavám chci sdělit, že pokud hrozí nebezpečí, vždy máte vše, co potřebujete. Tedy vidění, pocity, intuicii vědění. Stejně je tomu i tehdy, pracujete-li na důležitých věcech samostatně, bez pomoci druhých.

Jen když skládáte zkoušky, vám nesmí nikdo pomáhat, protože bychom vás připravili o zásluhy. Buďte tedy pokojní a vězte, že naše láska vás provází.

Mír a láska s vámi!

Otec

 

Úvod ke 3. dílu knihy Poselství

Milí čtenáři!

Pokud jste přečetli i druhý díl „Poselství“, byli jste pravděpodobně přijati do výuky, pokud jste si to přáli.

Domnívám se, že nastal čas vysvětlit některé záležitosti, které se týkají naše kontaktu s UFO. Jde o formu styku s našimi duchovními vůdci ze světlých sfér. Bylo tehdy nejsnadnější nás oslovit v této podobě, protože jsme byli karmicky vázáni s ostatními formami života v celém vesmíru. V ten čas byla naše planeta otevřena všem duchovním vlivům a každý z nás měl svobodnou volbu, kterou cestou se dá. Když jsme pochopili, že jsme s veškerým Božím stvořením jedné podstaty, tedy jsme si rovni a nikdo z nás není nadřazen druhému, byli jsme připraveni nastoupit cestu očisty.

Naši duchovní vůdcové ze světlých sfér nám ukazovali naše omyly a chyby ve vztahu k ostatním lidem i k přírodě. Ukázali nám naši planetu jako živý organismus. Poučovali nás o zákonech vesmíru. Když jsme pochopili, učili nás, že i tento vesmír, ve kterém žije naše planeta, je živý organismus a dle toho je třeba se k němu chovat.

Učili nás, že vše, co bylo stvořeno, nebylo stvořeno jen pro nás, ale že máme žít všichni v láskyplné symbióze a radovat se z darů života.

Tehdy nastal čas očisty od karmických vztahů a vazeb v celém vesmíru. Učili jsme se pokoře, soucítění, byli jsme očišťováni od negativních pocitů strachu, abychom mohli pochopit pravou podstatu lásky. Učili jsme se odpouštět a zbavovat připoutaností a závislostí.

Teprve, když tyto podmínky byly splněny, začali jsme chápat podstatu pravé lásky. Naše ego nám však velice překáželo, abychom tuto podstatu pravé lásky pochopili.

Mysleli jsme, že milujeme, ale byli jsme jen připoutaní, předpojatí a plni předsudků. Tehdy jsme byli, jako skupina lidí toužících po pravdě a lásce, přijati do výuky. Vždy dva a dva z nás měli stejné duchovní obrazy a dva a dva z nás svými vizemi tyto obrazy doplňovali. Duchovní obrazy nám naznačovaly, co je třeba učinit, co očistit, co eliminovat s pomocí Boží. Další z nás opět rozlišovali fantazie od objektivních obrazů, které nám tlumočili naši duchovní vůdcové.

Výsledkem jsou vize, které jsou uvedeny v knihách, které vám postupně předkládáme.

Tyto vize nejsou soukromé, ale týkají se každého, kdo chce jít cestou lásky. Jde o archetypy mužského a ženského principu, který je nevyrovnaný a zápasí o nadvládu.

Teprve, když jsme se orientovali v tom, které pocity a obrazy jsou zavádějící a které pravdivé, obdrželi jsme od duchovních vůdců kódy pravdy. Jsou to jemné energetické výboje, které nám naznačují, že naše myšlení a cítění nás vede správným směrem.

Později jsme pochopili, že naši duchovní vůdcové mohou být dvojího druhu. Mohou být ze Světla, ale také z temných sfér magie. Každý z nich nás vede za „svou pravdou“. Tehdy jsme se začali důsledně loučit s magií a jejími duchovními vůdci. Přestali jsme poslouchat své ego, které se zmenšovalo a již neřídilo naše rozhodnutí.

Začali jsme se řídit zákony lásky a nesměle jsme vstupovali do vesmírné jednoty lásky. Bylo to nádherné. Každý, kdo do ní jednou vstoupil, si pamatuje nádherný pocit bezpečí a lásky. Jakmile však z nějakého důvodu naše energie zhrubnou, vypadáváme z tohoto společenství a znovu pocítíme strach a smutek. Proto se denně očisťujeme, abychom se udrželi ve vesmírné jednotě lásky.

Jakmile jsme se naučili rozlišovat kódy pravdy, zjistili jsme, že závažný kód pravdy pro věci důležité, je příjemné „mrazení“. Nejde vlastně o mrazení, ale je to stav, kdy pociťujeme jemné vibrace lásky, krásy a pravdy. Mnoho z vás je pociťuje i při krásném uměleckém výkonu. Je to „dar nebes“.

Když jsme zvládli tuto etapu, poznali jsme, že existuje energetický průkaz, který vždy bezpečně odhalí pravé vibrace bytosti, o které máme určité pochybnosti. Proto bytost, která je z jiné dimenze a nemá poctivé úmysly, raději zmizí, než by odhalila svou pravou podstatu.

Energetický průkaz nelze přelstít. Odhaluje správnou vibraci energie, která bytost oživuje.

Tak nás „mimozemšťané“ vedli několik let, než jsme pochopili, že jsou našimi nejbližšími láskyplnými bytostmi. Byli duchovně urození. Jejich pravá láska nás hřála a tím se lišili od připoutaných či bludných duchů, kteří již nenáležejí do říše živých.

Tyto nádherné bytosti ze světlých sfér přistupují ke každému, kdo upřímně touží po lásce a pravdě. Tehdy jsou vibrace bytosti jemné a oni mohou přistoupit. V této chvíli je bytost prahnoucí po lásce uslyší. Učí nás též rozlišovat pravdu od lži, dobré od zlého a je v našich rukou, zda odhodíme od sebe své předsudky a budeme tyto nádherné bytosti následovat na cestě za Světlem lásky.

Nejtěžší bylo pochopit, že nemůžeme být ničí obětí, i když je nám „ubližováno“. Za vším jsme my. To my si sestavujeme karmický scénář za pomoci našich duchovních vůdců. Jejich doporučení bereme na vědomí, ale jsme to my, kdo rozhodujeme o našich karmických meznících a duchovních zkouškách.

Dle vesmírného zákona nás nemůže nikdo atakovat, protože jeho útok je eliminován vyzařováním naší aury. Přijmeme pouze informaci, že jsme byli napadeni. Pokud bytost útok opakuje na nevinného, vrátí se jí tento útok zpět ještě zesílený. To jsou vesmírné zákony. Zlo nás může obtěžovat či zahltit, ale nemůže nás eliminovat. Dobro však může zlo svým vyzařováním eliminovat.

Nesmíme si však karmický úder plést s útokem. Vždy se musíme zamyslet nad tím, proč se to stalo a jaké ponaučení nám to poskytuje.

Postupně jsme se naučili přijímat vše jako milost Boží. Jde skutečně o milost. Naše ego se již nebouří a necítí se ublížené, protože víme, kdy je nám zjevována pravda a vítáme ji, i když je pro nás nelichotivá. Víme, kdy k nám promlouvá žárlivost a závist. Neoplácíme útok útokem, protože i tato útočící bytost jednou pochopí. Pokud stále útočí, znamená to, že má před sebou ještě dlouhou cestu plnou utrpení, které si sami připravila. Můžeme ji posílit láskou ve věcech dobrých, pokud jí to její vyzařování dovolí přijmout.

Když jsme pochopili, že duchovní vůdcové ze světlých sfér jsou všude okolo nás, že skutečně existují a jsou připraveni nám pomáhat, nebylo třeba chodit na místo našeho pravidelného setkání. Obklopila nás jejich láska a my s jejich pomocí vstoupili do vesmírné jednoty lásky a byli jsme šťastní.

Přijali jsme odpovědnost za svůj život do vlastních rukou a snažíme se napravovat své omyly a chyby. Jsme šťastni, i když nás potká něco náročného jako je nemoc či úmrtí někoho blízkého. Víme, že je to milost. Prožijeme s láskou svou ztrátu a hledáme poselství lásky, které v sobě tato zkušenost nese.

Ano, byli jsme vzati do školy života. Výuka probíhá ve dne i v noci. Stále. Pamatujte, že nestačí jen znalosti, ale je třeba tyto znalosti uplatňovat v praxi.

Láska není pokrytecká a nikdy neúčtuje „Má dáti, dal“. Láska je. Nic nežádá. Raduje se ze štěstí druhých.

Láska však neznamená, že se staneme otroky zla. Ne, my sice neútočíme, ale svůj názor vyjadřujeme jasně. To mnohdy stačí. Pokud ne, jde o karmu, kterou jsme ještě asi nepochopili.

Neberte „Poselství“ jako dogma. Vše se vyvíjí a vývoj je nekonečný. Brzy zjistíte, že jde o opakování dávných znalostí o učení lásky, které jsou ve vás hluboko uloženy. Je zde uloženo i učení magie. To proto, že máte rozlišovat násilí od nenásilí svobodné vůle.

Každý z nás prošel magií. Byl to nezbytný vývojový stupeň. Nyní nastal čas se od ní očistit. Problémy jsou lehce „nahozeny“, ale když o nich přemýšlíte, dostanete se hlouběji. Později se i důležité věci budou odkrývat podrobněji a do hloubky. Jednoho dne zjistíte, že víte mnohé pravdy, ale nemůžete říci, kde a kdy jste se je dověděli.

Vězte, že sklízíte plody své práce na sobě samých. Důkazy přicházejí teprve tehdy, když pro ně uzrajete. Lépe řečeno, ony přicházejí ihned, ale pokud jste nezralí, nevidíte je či je nechcete uznat.

Záleží jen na vás, zda vstoupíte do vesmírné jednoty lásky a přijmete její požehnání ve věcech dobrých.

Helena Šeblová

 

Léčebné obrazy, mistrovská zkouška

Jsem ve svém bytě, svítí zde elektrické světlo, ale přesto je zde málo světla. Je u mne plno návštěvníků. Sedíme za stolem i po zemi, kde se dá. Diskutujeme o léčebných metodách. Právě vysvětluji funkci barevných obrazů, které mohou působit podobně, jako když přikládáme barevné kameny. Metodu všichni znají, ale jeden starší muž, oponent, mne chytá za slovíčka. Druhý, mladší, sedí na zemi a vše pilně zapisuje, třetí, poměrně mladý muž, chce vidět obrazy. Nabízím mu vstup do vedlejší místnosti, z které právě vycházejí hosté s mou sestrou. Odcházejí pryč a v kuchyni zůstává sestra s jinými hosty. Já vstupuji s mladíkem do pokoje a zjišťuji, že jsou záclony na okně zataženy podivným způsobem. Jsou vytrženy z upevnění a volně zavěšené na okně. Jsou dvě a cele se kryjí. Mrzí mne ten nepořádek a v duchu ho sestře vyčítám. Snímám záclony, aby dovnitř mohlo světlo. Místnost se zaplní jasným světlem. Všichni jdou za mnou.

Tvůj byt je obrazem nižší sféry, ve které pracuješ a ukazuje stupeň poznání, ve kterém se nacházíte. Ti, co s tebou bydlí, jsou ti, které máš v srdci, jsou to spřízněné duše. Ostatní jsou zasvěcenci, kteří za tebou přicházejí a zase odcházejí.

Zkoušku duchovního postupu skládáš vždy společně za přítomnosti ostatních v určitém časovém předstihu. První oponent byl velmistr svatého grálu a druhý oponent byl mistrem. Třetí byl adept, zapisovatel. Skládala jsi zkoušku z ovládání svatého grálu. Léčebné obrazy, které ti byly dány darem prostřednictvím telepatického spojení, jsou v podstatě jeho mřížkou. Proto ten, kdo vztáhne ruku s vroucí prosbou, rezonuje s vibracemi Nejvyššího principu lásky a může být zázračně uzdraven. Tento zákon platí pro všechny léčebné obrazy, barevné i černobílé.

Sama jsi viděla, že i černobílé obrazy vyzařují duhovou léčebnou energii. Toto jsi měla pochopit. Intenzita léčebného vyzařování musí být regulována dle karmického scénáře jednotlivce, ale především dle láskyplného vyzařování jedince, který s nimi pracuje.

Ti, kteří odcházeli, byli tvoji žáci, kteří měli poznat jen určitý stupeň vědění. Tvoje sestra zůstala. Byla symbolem pro všechny spřízněné duše tvých žáků, kteří zůstali věrni. Dělí vás již jen dva stupně, dvě záclony, dvě opony od velkého tajemství, od poznání Světla. Ty jsi vždy toužila předat co nejvíce vědomostí, proto tě mrzelo, že tyto dvě clony brání vašemu procitnutí. Ty jsi však tyto opony, které vás dělí od zdroje poznání, sňala. Tím byl tvůj hlavní úkol splněn.

Mistrovskou zkoušku jsi splnila. Byl ti udělen řád svatého grálu prvního stupně a otevřel se ti plně zdroj poznání, zdroj Světla. Bylo dobře, že jsi při snímání opon eliminovala hněv, který se v tobě budil a zdvihal se proti sestře, která dle tebe měla sama tyto záclony odstranit. Sestra je personifikací všech, kteří váhají tyto poslední dvě opony sejmout. Bojí se, co uvidí. Na tento akt musí být všichni řádně připraveni a ty jsi slíbila, že jim budeš pomáhat. Také nelze obě opony sejmout najednou, ale jednu po druhé. To je zákon vývoje. Obraz, kdy jsi viděla, že snímáš obě opony, byla vize budoucnosti, kdy svým bližním takto s nesnadným úkolem pomůžeš.

Už hodně clon jste odstranili, moji milí. Děkujeme vám a blahopřejeme, že jste se dopracovali k hlavnímu zdroji. Teprve nyní bude vaše práce rozvinuta naplno. Teprve nyní budete moci konat zázraky lásky.

Získáte-li titul mistra svatého grálu, rozšiřují se vaše kompetence při práci s obrazy. Nemáte-li tyto obrazy při ruce, můžete je pomocí grálu přivolat. Tobě jsme to ukázali při léčení tvé pacientky, která se polekala jejich vyzařování, když se jí zjevil obraz plamene života věčného.

Přemýšlíš, kdy začal tvůj výcvik. Bylo to tehdy, kdy se ti zjevil Otec a sdělil ti, že ti předává dar, který tě velmi potěší. Od té doby jsi viděla vyzařování a clony na léčebných obrazech. Po skončení výcviku je možné se na tyto léčebné obrazy napojit zrakem, myslí a ony budou aktivovány. To jsi již viděla a zažila. Poslední obraz, který jsi obdržela, je tvůj nový osobní znak držitele grálu.

Mír s vámi!

Otec a přátelé ze světlých sfér

 

Novoroční setkání s UFO

Když jsme přišli na místo setkání dne 1.1.1997, byl opodál již zakotvený velký talíř a nesl bývalou československou vlajku. Z něho vystoupil Ježíš a Otec. Uvítali jsme se s nimi a vedli prosby za lidstvo a naši Zemi i vlast. Též za naše soukromé záležitosti.

Nejprve předstoupil Otec před paní J. a podal jí chléb se solí, jehož malý kousek paní J. pozřela. Byl to chléb poznání. Potom se Otec změnil v dvojduši, která nesla mužské i ženské znaky na znamení jednoty, z které všichni pocházíme. Pokud bude v nás dosti lásky i pravdy a neopustíme tuto cestu, poskytne nám Otec vše, čeho je nám v tomto životě třeba. Jde o znamení cesty hojnosti, hojnosti vědění, poznání duchovního i hmotného. Tedy všeho, čeho je třeba k životu v lásce a pravdě. Ježíš dal každému z nás rudou růži, jejíž symbol byl vysvětlen již minule. Potom rozpřáhl svou náruč na znamení lásky a jeho postava se proměnila v dvojrozměrnou figurínu. To znamená, že ještě plně nechápeme pravou podstatu jeho lásky a jsme schopni přijmout pouze její dva rozměry. Chápeme ji tedy pouze plošně. Pravou její hloubku poznáme, až duchovně pokročíme.

Někdo uviděl meč omotaný hadem jak stoupá vzhůru k nebesům. Bylo to znamení, že éra magie a magického způsobu boje a léčení pro nás skončila.

Paní J. zachytila třpyt a kolébání vln čisté lásky. Na nich připlula láhev, ve které byl pergamen s obrazem mé hlavy z doby Atlantidy. Měla jsem podobu královny. Byla to smlouva, kterou jsem uzavřela s Otcem a byla stvrzena světlými i temnými sférami, že bude plně respektována. Byla to smlouva, která mluvila o tom, že jsem se cítila zodpovědná za selhání všech v Atlantidě a ve které jsem prohlásila, že se s vámi budu tak dlouho reinkarnovat, dokud vás nepřivedu na cestu pravé lásky. Tato smlouva dnes byla naplněna.

Lhůta vypršela a nastal čas smíru a odpuštění. Viděla jsem karmický kruh řetězů, kterými jsme byli vzájemně k sobě připoutáni. Okovy byly jištěny trámci, které jsme nesli na svých ramenech. Zvláštní milostí Boží bylo toto jho na naše prosby z nás sňato a vhozeno do jámy k přetavení. Neviděla jsem však plamen žíhání, viděla jsem pouze, jak se celé zařízení propadlo do hlubiny mezi námi. Tím se uvolnila ohromná spousta strážců a připoutaných bytostí k této negativitě. Uschlé stromy života byly odvezeny do říše mrazu a ohně, aby prošly žíháním, kde po skončení tohoto procesu budou čekat na vzkříšení bleskem Božím.

Ty bytosti, které si uchovaly jiskru Boží a jejich strom života nebyl úplně suchý, stoupaly do sfér, kde budou osvíceny, očištěny a vedeny za světlem Božím. Budou připravovány na život věčný v lásce.Uměle stvoření byli odváděni na shromaždiště, aby se podrobili aktu očisty a mohla jim být vdechnuta jiskra Boží.

Vedli jsme prosby za Atlantidu, za všechny bytosti zasažené démonskými válkami. Vedli jsme prosby i za naši vlast, za Přemyslovce i Slavníkovce, prostě za všechny, kteří stáli proti sobě se zbraní nebo mečem v ruce. Prosili jsme o očistu veškeré negativity i s jejími otisky, které jsme zde zanechali při úmrtí ve zlobě a nenávisti. Proto i ti, kteří nebyli přítomni tomuto setkání, by si měli tuto milost vyprosit, osvobodit se od tíže svých omylů a chyb a osvobodit se od negativity, kterou poznamenali tuto planetu.

Paní L. sleduje nejprve barevnou terapii. Vidí, že jí někdo podává dítě v embryonální poloze, které má černý obličej a připomíná jí mimozemšťana. Vede prosby a obličej dítěte světlá. Dítě je symbolem vztahu mezi námi a mimozemšťany. Z větší části jsme vzájemně očištěni. Nejtěžší je však překonat setrvačnost způsobu myšlení, cítění a předsudků, proto je tvář dítěte temná. Po správném vedení proseb tato tvář zesvětlala.

Uviděla paví oko, jehož střed byl opět temný, v pozadí byla krásná fialová barva. Paví oko je symbolem pocitu nadřazenosti, se kterým se musíme vyrovnávat ve vztahu k mimozemšťanům, ale i oni musí tento pocit překonávat, aby došlo k dokonalému smíření. I toto bylo vyprošeno a následovala barevná terapie.

Na závěr uviděla světle zářící čtyři jehlany, z nichž dva se odklonily směrem k paní L. Mezi hroty byl plošný otvor, světlá plošina jako odpalovací rampa. Toto je výsledek naší práce na magické stavbě čtyř pyramid. K dočištění zbývají ještě dva otisky. Až budou i tyto otisky očištěny, budou též odklopeny a vše bude připraveno pro start k nové duchovní úrovni lidstva. Jde o startovací rampu našeho prozření a konání.

Pan F. viděl Otce v podobě děda s bílými vousy, který se k němu otočil bokem a kynul mu berlou, aby Ho následoval. Jakmile k Otci přistoupil, otevřely se před nimi dva vesmíry. V každém z nich byl jeden oblak a na něm zářil Bílý Kužel. Potom letěli těmito vesmíry zahaleni láskyplnou září Bílého Kuželu a viděli nádherné krajiny. Vše bylo průhledné, stále viděli nádherné krajiny a skrze ně oba tyto vesmíry. Pan F. stanul před dřevěnou ohradou, která byla nádherně vyřezávaná, šplhal s obtížemi po ní nahoru a snažil se nahlédnout přes ní. To vše za stálého pocitu krásy a blaha.

Celá vize je symbolem vašeho prozření. Teprve nahlížíte přes okraj svých překážek, které musíte překonat, abyste plně prozřeli. Pohled do dvou vesmírů byl pohled do dvou sfér a dimenzí, které vám zatím byly utajeny. Do každé sféry a dimenze vyzařuje láska z Bílého Kuželu. Vše je zatím viditelné pouze zasvěcencům.

Mír a láska s vámi!

 

Věčný symbol Otce a Matky, dva aspekty jedné podstaty

Prosím o vysvětlení vize bílého jednorožce, který se proměnil v krásnou paní se zářivou hvězdou na čele.

Správně jsi rozlišila, že jde o dva aspekty jedné podstaty. Jde o věčný symbol Otce a Matky, dobra a zla, bílého a černého jednorožce, či-li o energii jing a jang . Vy ji někdy nazýváte energií odstředivou a dostředivou, kladnou či zápornou. Tato energie je energií, jejímž prostřednictvím se uskutečňuje vývoj a veškerá tvorba. Jde o mužský a ženský princip vyzařování. Tyto principy mohou působit jako impulsy pro modifikaci či zpracování energie, a vývoj věcí dle vesmírného řádu je výsledkem působení těchto dvou principů.

Dosud bylo ideální pro tuto planetu, když oba principy byly v rovnováze. Jejich znakem pro tuto rovnováhu byla monáda. Výsledkem jejich vzájemného protikladu byl vývoj. Tyto principy tedy ovlivňovaly vývoj na základě dvou protikladů.

Nastává čas postupu v duchovním vývoji lidstva i jeho planety. Tyto principy, které byly dosud v ostré opozici, budou působit v souladu. Vždy pro vývoj věcí předají ze sebe to nejvíce potřebné, aby bylo dosaženo co nejideálnějšího stavu.

Proto bylo vidět, jak se mění jednorožec v ženu, která rozdává dary milosti v podobě tryskajících hvězdiček. Jako žena je představitelkou Velké Matky. Vystoupila však z bílého jednorožce, jehož představitelem je Otec. Bylo to znamení, že oba principy jsou v jednotě a budou postupovat v jednotě dle toho, co bude vyžadovat Nejvyšší princip lásky a stvoření.

Současně bylo naznačeno pobíhajícím bílým jednorožcem, že tento princip je představitelem tvůrčí aktivity a Matka, která z něho vystoupila, bude představitelkou milosti a lásky.

Tím je naznačena duchovní cesta budoucnosti lidstva a jeho planety. Je to skrytá mystická cesta, která se bude zjevovat těm, kteří budou na sobě usilovně pracovat, aby byli této cesty hodni a jejímž prostřednictvím mohou dosáhnout dokonalosti příslušné sféry duchovní.

Světlemodré a světlezelené vyzařování, které jsi zaznamenala, je vyzařování obou principů. Modře vyzařuje ženský princip, zeleně vyzařuje mužský princip. Tímto způsobem ti byla zjevena jejich vzájemná působnost na vývoj věcí ve vaší sféře a dimenzi. Viděla jsi eliminaci nežádoucích energetických jevů a prozáření poškozených míst oběma principy.

Mír a láska s vámi!


Uzavření éry Atlantidy

Dnes, 6.11.1997, byla vyprošena a uzavřena éra Atlantidy. Blahopřejeme vám, že jste vytrvali a vzkřísili v sobě jiskru Boží. Žehnáme vám za lásku, s kterou jste pracovali na očistě nejen své, ale všeho, co bylo negativitou uplynulé éry poznamenáno.

Ukončili jste přípravnou fázi k duchovnímu pokroku této planety a jejího lidstva. Naučili jste se eliminovat negativitu láskou, naučili jste se respektovat vesmírné zákony vývoje, naučili jste se respektovat karmické scénáře jednotlivců a zbavili jste se tak pýchy, která vede k porušení těchto zákonů.

Vaše cesta byla svízelná a plná úskalí tvrdých zkoušek, někteří během času odpadli, protože se děsili odpovědnosti, kterou bylo na sebe nutné vzít, měli–li splnit úkol, který přijali. Nezazlíváme jim to, ale plesáme nad vaším vítězstvím a odvahou, s kterou jste čelili všem překážkám a magickým nástrahám i útokům, kterým jste se podrobili a posléze jste se je naučili eliminovat svou láskou, aniž byste útok odráželi a tím se podíleli na magických střetech, které původně přivodily zkázu Atlantidy. Tyto střety se vybíjejí dodnes v jednotlivých válečných konfliktech a teroristických akcích současnosti.

Nyní vás čeká druhá etapa, kdy budete pomáhat lidem zbavovat se přejatých předsudků a magických útoků. Nastává čas duchovní očisty lidstva a tím i této planety. Tak, jak se lidstvo bude očišťovat od vlivu magie, tak se bude pročišťovat a produchovňovat i vaše planeta. Vaše vibrace se budou zrychlovat a zjemňovat, až budete zralí a pochopíte pravé učení lásky. Budete vyznávat Nejvyšší princip lásky a stvoření.

To se vám nepodaří ze dne na den, ale poctivou a usilovnou prací na sobě samých, aby vaše láskyplné vibrace rozněcovaly plamen lásky ve vašem okolí.

Tehdy vám lidstvo začne samo pomáhat svou láskou a bude se snažit napravit chyby a omyly minulosti a očišťovat i rozpouštět nežádoucí negativitu a pečovat o slabé a nemocné i nešťastné. Tehdy počnou pečovat o jednu z nejkrásnějších planet, o modrou planetu Zemi.

Dekrety stvrzují, že jste splnili co jste slíbili. Svým podpisem potvrzuje Otec a rada nejvyšších dokončení úkolů stanovených pro éru Atlantidy. Dekrety jsou opatřeny znakem Atlantidy, pečetí Otce a znakem Bílého Kuželu a pečetí tvou. Kopie tohoto hlavního dekretu obdrželi všichni, kdo se zúčastnili a splnili svůj úkol. Originál opatruje rada nejvyšších.

Pro další úkoly vám přejeme mnoho lásky a trpělivosti, síly a vytrvalosti.

Mír s vámi, naše láska a požehnání vás provází!

rada nejvyšších

 

Vize o společné kletbě

Když jsem přemýšlela o tom, zda jsme učinili vše, co je třeba, uviděla jsem před sebou vysoký, štíhlý trojúhelník, který se při bližším zkoumání proměnil v kruh jednotlivých trojúhelníků. Již se nepamatuji, zda tyto jednotlivé trojúhelníky byly na špici či na základně. Úvodní obraz společné kletby však stál na špičce. Pochopila jsem, že jde o společnou kletbu nás všech.

Jde o kletbu, která byla na vás vržena během vašich bojů v Atlantidě, posílena v době Artušově v Anglii a konečně dovršena během bojů v Mongolsku za éry Čingischána.

Je třeba, abyste s pomocí Boží předvolali všechny své nepřátele, s kterými jste se během těchto věků karmicky vázali. Zejména éra Čingischána byla velmi krutá. Je třeba osvobodit mnoho bytostí připoutaných ke svému utrpení a pomstě. Nezapomeňte očistit jednotlivé sféry a dimenze od tohoto utrpení, ale i planetu Zemi. Potom se postaví na základnu i vaše společná kletba a vy s naší pomocí dočistíte i tuto kletbu a zbývající magickou konstrukci. Dál vás již povedeme. Toto je váš prvořadý úkol. Prosím, nezalekněte se negativity, která se na vás nabalí zejména na počátku vedení proseb a práce na očistě. Vyžádáte-li si ochranu, budete chráněni.

Mír s vámi!


Novoroční setkání

Na setkání dne 1.1.1998 se mělo rozhodnout, zda se osvobodíme od svých bloků a zda mi bude poskytnuta další lhůta. Když jsme přišli na místo, bylo již vše připraveno. Zvláštní milostí Boží již byla stažena negativita, kterou jsme měli eliminovat. Pracovalo nás třináct.

Nejprve jsme se snažili zjistit, co se od nás očekává. Rozmlouvala jsem s Otcem a oddala se jeho vůli cele, vedla jsem prosby za lidstvo i jeho planetu a prosila o požehnání ve věcech dobrých pro ně. Pak jsem prosila za všechny, kteří k nám patří, i za ty, kteří nebyli přítomni. I ostatní vedli takto prosby.

Prosili jsme za národ český a vládce, aby byli vedeni Nejvyšším principem lásky a panovali moudře a láskyplně. Byl vidět ochranný kužel, pod kterým jsme byli skryti a vedli jsme prosby za eliminaci negativity, která byla zde shromážděna.

Během vedení této prosby se zdvihl vítr, jakoby nám pomáhal. Když byly vedeny prosby za národ český, zjevilo se panu P. papežské roucho s insigniemi, které se změnilo v královský hermelín, uviděl korunu, žezlo a říšské jablko. Nakonec se mu zjevila tvář pana H. Měl pocit, že tyto královské insignie mu byly nabídnuty. Paní L. uviděla jeho tvář, jak je překrývána tváří jeho ženy D.

Vize pana P. odhalila jeho minulý život a vazbu s panem H, který je inkarnací sv. Václava a Karla IV. Pan P. je Boleslav, který sv. Václava zavraždil, proto vnímal nabídku vlády. Jinak tuto vazbu nebylo možné osvítit.

Paní D. uviděla klečet před sebou světlou bytost, která ji prosí o svobodu a viděla, jak se tato bytost postupně mění v želvu. Pochopili jsme, že tento svůj vliv musí paní D. stáhnout a eliminovat blok negativity, který se během věků mezi nimi vytvořil. Jakmile byl blok eliminován, byla i paní D. osvobozena a aby pochopila, že se tak stalo, bylo jí ukázáno, co se děje při osvobozování bytostí, které jsme zneužili a při jejichž vyprošování vždy usínala.

Byla vyprošena i vazba mezi Čachtickou paní a jejími obětmi, ale i mezi Johankou z Arku a jejími soudci a tyrany.

Nakonec bylo rozhodnuto, že smíme rozvázat vazby a karmy z minulosti, u kterých to dosud nebylo možné. Pracovali jsme na sobě vzájemně jako skupina i jako jednotlivci. Posléze uviděla paní L., že mi na srdce svítí baterka. Bylo to upozornění, že mohou být vedeny prosby i za mne.

Poděkovali jsme za ochranu a vedení, ale i lásku a pomoc, kterou nám naši přátelé ze světlých sfér poskytují. Děkovali jsme duchovním vůdcům a rádcům stejně jako svým ochráncům a obráncům. Byli s námi a věky nás provázeli. Nastavovali záda za nás, kde to jen trochu šlo. Viděla jsem jejich světlé siluety, jak za námi stojí.

Po skončení této očisty a léčby jsem se cítila jako znovuzrozena. Vedla jsem prosby k Otci, děkovala za vše a prosila, aby mi pomohl splnit vše, co jsem slíbila, abych nezmařila lhůtu, která mi byla prodloužena. Prosila jsem, aby mne pevně vedl, abych věděla vše, co je třeba, abych se už nedopouštěla chyb z neznalosti, či nevědomosti. Prosila jsem o varovné signály, kdybych byla v nebezpečí učinit osudnou chybu. Zážitky z tohoto setkání byly velice silné a mnoho bylo učiněno a odpuštěno.

Mír s vámi!

Slavnost korunovace

Dne 13.1.1998 stojím před Otcem a radou nejvyšších. Jsem rozechvělá. Oblékají mne do slavnostního roucha a připravují k duchovnímu obřadu korunovace. Cítím, že oba principy, mužský i ženský, jsou ve mne spojeny a vytvářejí jednotu. V tomto případě mám vzhled zralého muže. Odvádějí mne před trůn, který je zavěšen v prostoru a vedou k němu zářivé schody potažené rudým kobercem. Jsou přítomni všichni moji spolupracovníci ze světlých sfér i pomocníci.

Otec se ujímá vedení obřadu. Snímá duhovou korunu z rudého polštářku, pozdvihuje ji do výše a takto hovoří: „Ve jménu Nejvyššího principu lásky a stvoření jmenuji tě pro tvé zásluhy v Jeho službách vládcem vesmíru v příslušném prostoru a čase. Buď vedena jeho nekonečnou láskou a moudrostí. My všichni ti žehnáme pro to, co jsi vykonala a slibujeme ti pomoc a ochranu ve věcech dobrých. Žehnáme lidstvu i planetě Zemi s jejími obyvateli. Posilujeme jejich strážce a ochránce, jakož i pomocníky ze Světla. Až nastane čas zralosti planety i jejich obyvatel, bude této planetě přidělena další pečeť, kterou bude střežit nový agregor. Planeta Země bude mít osm pečetí a osm agregorů. Tím se bude rozvíjet její láskyplné vyzařování, zvyšovat její vibrace a lidstvo bude posíleno ve věcech lásky, bude mít schopnosti i vyzařování, které bude náležet příslušné úrovni. Postupně opustí ideu válek a násilí a jejich vládcové budou panovat moudře a spravedlivě.“

Toto sdělení jsem vymazala z počítače jako scestné. Na obrazovce však zůstal text zachován až po proslov Otce. Vše končilo větou: „My všichni ti žehnáme pro to, co jsi vykonala a slibujeme ti…“.

 

Dary na mystické cestě za Nejvyšším principem lásky

Jak všichni víte z vlastní zkušenosti, obdrželi jste na své cestě za Světlem pravdy a lásky různé pomůcky a dary. Jsou to průvodní jevy každé mystické cesty. Tyto dary jsou odměnou za vaše snažení, ale dostáváte je i jako ochranu a pomocnou pomůcku pro vaši práci. Nikdy by se neměly stát však předměty vašeho usilování. Tyto dary se mají použít tehdy, kdy je jich potřeba a opět vrátit, kdy už jich nepotřebujete.

Proto při loučení s vašimi duchovními učiteli a božstvy jste tyto dary navraceli a žádali o svobodu, abyste mohli následovat své nové učitele, rádce a duchovní vůdce ze světlých sfér.

Většina z vás postoupila na této cestě již tak daleko, že vaším nejvyšším duchovním vůdcem a učitelem je Otec sám.

I na této duchovní cestě vám je a bude propůjčována řada darů, s kterými se budete učit zacházet tak dlouho, dokud nepochopíte Nejvyšší princip tvorby láskou. I tyto dary budete vracet zpět Otci na základě svého duchovního postupu. Jakmile umíte učinit či stvořit se souhlasem Božím to, co jste dosud zvládali jen s těmito pomůckami, stávají se tyto pomůcky zbytečné a vy je postupujete, aby je mohli získat opět další adepti.

Mnozí z vás měli v tento čas duchovního postupu velice výrazné impulzy, které jste nedokázali rozšifrovat. Jsou to impulzy na to, že nastal čas odevzdat Otci tyto nádherné dary a pracovat samostatně. Ty jsi např. cítila pálení v různých místech aury, kde jsi tyto poklady měla uloženy.

Správně jsi pochopila, že nastal čas Otci poděkovat, vrátit tyto skvostné dary, odevzdat je s pokorou a láskou Otci. Až čas uzraje, složíš zkoušky a obdržíš další dary, s kterými se budeš učit zacházet, abys mohla pomáhat a léčit na těle i na duchu tak, jak moudrost Boží dovolí. Na vrcholu této cesty bude již vaše vyzařování lásky tak silné, že tyto pomůcky již nebudete potřebovat.

Tato cesta za dokonalostí Nejvyššího principu lásky a stvoření prakticky nikdy nekončí. Na chvíli spočinete v náruči Boží a splynete s Duchovním sluncem tohoto Nejvyššího principu. Po určité době se opět oddělíte, abyste pomáhali těm, kteří na cestě pravdy a lásky potřebují vaši pomoc a vedení.

Vyzařování lásky je nekonečné a zasahuje vše. Udržuje rovnováhu v jednotlivých vesmírech a dbá, aby jednotlivé přírodní i vesmírné zákony byly dodržovány tak, jak jim dle vývoje náleží.

Vše spěje na základě své touhy a lásky k dokonalosti. Na základě rovnosti jsou k sobě přitahovány bytosti i světy stejné duchovní úrovně a vzájemně se podporují ve své snaze. Střety s negativitou dávají všem neocenitelné zkušenosti a podporují jejich duchovní zrání. Toto zrání pomáhá celkovému vývojovému trendu na cestě pravdy a lásky. Tyto neocenitelné zkušenosti nesete v sobě a předáváte je do ákášických záznamů lidstva i planet. Předáváte je i Světlu, které tyto zkušenosti zpracovává a vyhodnocuje, a tím se vytvářejí další předpoklady pro správný vývoj nejen lidstva a jejich planet, ale celých vesmírů a galaxií v nich.

Děkujeme všem, kteří jdou cestou pravdy a lásky, za jejich lásku odvahu a vytrvalost. Naše láska a vděčnost vás provází.

Mír s vámi!

Otec a rada nejvyšších

 

Význam práce duchovní skupiny Bílý Kužel

Ptáš se na rozdíl práce ve skupině a individuální práce na sobě samém. Obojí je nesmírně důležité. Abyste byli připraveni napravit své omyly a chyby, je třeba se snažit o zdokonalení vašich vlastností a tím i schopností. To znamená, že usilujete o čistotu myšlení a cítění, abyste nezatěžovali své okolí svými negativními myšlenkovými útvary. K tomu je třeba, abyste na základě vzájemného pochopení očistili svého ducha od karmické zátěže magického způsobu myšlení na základě svého chtění.

Jde v podstatě o usilovnou práci na sobě samém. Tím, že se denně očišťujete od použité energie, zvyšujete své vibrace a citlivost. Otvíráte se lásce a stáváte se bytostmi, které chápou své mladší bratry a sestry, znají příčiny veškerých životních střetů a kolizí a reagují na ně s pochopením bez trpkosti a snaze po odplatě a pomstě.

Je jasné, že tato očista je v podstatě neustálý souboj s negativitou vlastní i s tou, která vám přichází z okolí. Vy ji však můžete do určité míry rozpustit ve svém láskyplném vyzařování. Při této práci na sobě samých jste vedeni k tomu, abyste rozpouštěli otisky svého utrpení a negativity z dávných věků, které se otiskly do bezprostředního okolí.

Máte možnost osvobodit spoustu bytostí, které jste během věků k sobě připoutali nebo stvořili, aby vám sloužily. Mnoho lidí jste ovlivňovali svým myšlením a magickou silou.

Je veliká milost, že na konci milénia lze tyto věci vyprosit a napravit. Pracujeteli takto na sobě samých, je to velice záslužné, ale není to vše, co jste slíbili. Toto vše je milost, která vám byla udělena, abyste mohli pracovat na hlavním úkolu, kterým jste byli pověřeni.

Vašimi hlavními úkoly v tomto čase je rozplést vzájemné karmické svazky, které spojují vás i lidstvo. Očistit sebe i je od těchto karem a vazeb, očistit planetu od otisků tohoto utrpení a přinést učení lásky tak, aby ho mohlo lidstvo co nejsnáze přijmout, pochopit jeho principy a zásady, řídit se jimi a napojit se tak na vesmírnou jednotu lásky.

Tento úkol můžete plnit s naší pomocí hlavně v této skupině. Zde vás podporujeme svou láskou a vedeme tak, jak je třeba, abyste tento úkol plnili. Vaše role se zde střídají dle toho, jaký byl váš karmický podíl či zásluhy. Při práci na tomto vrcholovém úkolu duchovně rostete a sílí vaše láskyplné vyzařování, které vám všem, když pracujete společně, dodává ohromnou sílu, kterou si ani neuvědomujete. A to je hlavní podstata vaší práce.

Složí-li se vaše láskyplné vyzařování, vytváříte ohromné energetické pole plné dobrých vibrací. Toto energetické pole pak s naší pomocí vytváří ochranný obal planety. Jsou v něm uloženy veškeré informace, které jste od nás získali, které jste na tuto planetu přinesli a které může získat lidstvo z tohoto pole, jakmile dosáhne určité úrovně vibrací lásky. Je to ákášický záznam nového učení, na který má lidstvo nárok vzhledem k duchovnímu postupu, který právě prodělává.

Víme, že mnohým z vás bylo divné, že se nesnažíme o popularizaci tohoto učení tím, že byste vystupovali více na veřejnosti. Věřte, že víme, co činíme. Tímto způsobem jste maximálně chráněni před rušivými a nežádoucími vlivy a šíření nového učení přes energetické pole je daleko účinnější a cennější. Takto ho snímají čistí jedinci celého světa a reprodukují ve svém okolí. Je to rychlejší, než když tuto nauku hlásá jeden vyvolený Spasitel. Mnozí z vás si již tuto sílu uvědomili.

Víme, že jste se radovali, když jste zachytili ve veřejných publikacích některé z myšlenek našeho učení. Vážíme si vás proto, že jste nepodlehli touze po slávě, ale naopak jste se v koutku srdce radovali, že učení lásky se šíří a že je stále častěji slyšet „Odpusťte, aby i vám mohlo být odpuštěno!“, „Milujte a vysílejte lásku všem, kteří ji potřebují!“

Ano, lásky není nikdy dost a nikdy nemůže být vyčerpána. Idea lásky jako tvůrčího principu je to nejvyšší učení, které jste zatím poznali. Bude se rozvíjet a zdokonalovat, protože tvorba lásky je ten nejvyšší zázrak, který vás může potkat a oslovit.

Děkujeme vám za vytrvalost a lásku, kterou vykazujete, žehnáme vám a slibujeme podporu ve věcech dobrých.

Nechť na vás svítí Duchovní slunce Nejvyššího principu lásky a stvoření, nechť vás vede svou moudrostí a láskou!

Mír s vámi!

Otec a rada nejvyšších

 

Temné UFO

Pan F. vidí na obloze přilétat temné UFO. Po určité chvíli se z něho vysunou tři temné tyče a na nich jsou upevněny postavy Otce, matky Marie s dítětem a na třetí tyči je osm trpitelů. Vše je temné a spíše dvojrozměrné. V tomto okamžiku vize končí.

Celá vize představuje průnik vlivu z dvojrozměrné dimenze do vašeho časoprostoru. Jde o kamufláž a vliv, který je cílevědomě uplatňován, aby prostřednictvím náboženství získali nad vámi moc. Jejich ideologie však nemá s pravým učením lásky nic společného.

Mužskému i ženskému principu, který je zde zpodobněn „svatou“ trojicí, přisuzují úplně jiné vlastnosti. Proto se jejich podoby jeví temné.

Otec je představován jako ztělesnění přísnosti a prchlivosti, Matka jako panna. V jejich ideologii jsou zdůrazňovány vnější náboženské obřady, na které mnoho lidí doplatilo. Např. ztrátou radosti ze života, strachem z mnoha trestů za neposlušnost a přestoupení stanovených norem. Tento vliv způsobil, že základ všech náboženství je sice stejný, a tím základem je láska, ale tato láska je zdeformována fanatismem, nesmiřitelností, zkostnatělostí myšlení a posléze i cítění. Proto každé milénium je lidem přinášeno pravé učení lásky ze světlých sfér, aby nezapomněli na pravou podstatu lásky. Dle duchovní pokročilosti jsou lidé schopni buď více či méně přijmout toto učení.

Na třetí temné tyči je připoutáno osm trpitelů. To jsou ti, kteří představují jako vzor lidi, kteří svým fanatismem mučí vlastní tělo, které mají v opovržení. Veškerou radost pokládají za hřích. Často se i bičují a domnívají se, že tímto způsobem získají zvláštní zásluhy. Nic nechápou a ničemu nerozumějí. Svádějí pouze důvěřivé lidi na scestí.

Otec vám dal život, abyste se z něho poučili i radovali. Dal vám mnoho vzácných darů. Schopnost milovat své bližní, těšit se z krásy života a těžit z utrpení tím, že si z vašich omylů a chyb umíte vzít poučení. Dal vám svobodnou vůli, abyste rozhodovali o tom, jak svůj život prožijete, ale rozhodujete i o tom, jakými cestami půjdete za svými cíli.

Před důležitými mezníky ve vašem životě máte vždy svobodnou volbu. A vy dobře víte, zda volíte klikaté cesty temna, či jdete-li přímou a příkrou stezkou za Světlem.

Celá vize je v podstatě varováním před falešnými proroky náboženského fanatismu a před zdůrazňováním vnějších obřadů. Chcete-li mluvit s Otcem, nepotřebujete žádného prostředníka. Stačí, když roznítíte lásku v sobě, vaše vibrace se zjemní a vy pocítíte příliv lásky Boží, která je všeobjímající.

Nevěřte falešným prorokům, kteří mluví o Bohu trestajícím. To vy sami se trestáte tím, že se svým nesprávným myšlením vzdalujete od vesmírné jednoty lásky. Vzdalujete se svou nedůvěrou, pochybami a nevírou v odpuštění.

Bůh je láska sama a nic vám nevyčítá. To vy si vyčítáte tolik věcí. Když porušíte vesmírné zákony, rozvíříte hrubé a těžké vibrace, které vás zpětným nárazem dostihnou, protože jste byli neopatrní a učinili závažnou chybu.

Netrestá vás však Otec. Je to obdobná situace, jako když dítě rozbije okno a pořeže se o sklo, protože nezná důsledky svých činů. Pořezalo se, protože nevědělo, že sklo je křehké a ostré, je mu možná zima, protože venku není příznivé počasí a rozbitým oknem do místnosti proudí studený vzduch s deštěm. To vše je nepříjemné a ono si určitě svou chybu zapamatuje a vícekrát ji neučiní. Některé dítě je možná paličaté nebo nechápavé a tak se může stát, že chybu přeci jenom zopakuje. To se však děje jen tak dlouho, než pochopí.

Neměli byste tedy mluvit o karmických následcích vašich činů jako o trestech, ale brát je jako sbírání zkušeností, z nichž se dříve nebo později poučíte.

Je to vaše škola. Procházíte-li touto školou, získáváte mnoho neocenitelných vlastností i schopností. Proto jste zde. Zdokonalujete se svými zkušenostmi a prožitky. Neměli byste tedy zapomínat, že dary, které jste obdrželi, abyste v této zkoušce v hmotném životě obstáli, jste obdrželi proto, aby vám pomáhali uskutečnit životní plán a radovali se z nich.

Kéž jste naplněni milostí lásky, která nikdy nevyhasne!

Mír s vámi!

Aštar

 

Vize temného anděla

Vidím temného anděla ležícího na pravém boku, který má zavřené oči. Na okamžik je otvírá a mírně pozdvihne hlavu, kterou opět položí zpět. Je temně modrý, s bleděmodrým vyzařováním. Víčka očí jsou bleděmodrá, když se otevřou, je vidět temně červené zornice. Je ohromný.

Vzlétá tak vysoko, že se zdá malý a jak stoupá do závratné výšky, mění se v zářivě bílého anděla, který se rozdělí ve dva anděly stojící v prostoru, kteří vytvářejí osově souměrný obraz. Jejich křídla vytvářejí jemný krajkový reliéf. Pod nimi se objevuje menší bílý kříž. Konce břeven mají ozdobu, která se zdá mít obrys jednoduché květiny. Bílý kříž se spouští dolů a mění se v temný kříž, který se rozplývá.

Temný anděl střeží kříž planety Země, aby planeta Kříže správně plnila svou funkci. Tento anděl plní funkci, která mu byla přidělena na základě rozhodnutí rady nejvyšších ze světlých sfér i na základě rozhodnutí rady temných andělů. Dozorčím je příslušný agregor. Anděl zachytil impulz ze světlých sfér. Pozdvihne hlavu a čeká na další impulz. Když se neozývá, složí opět hlavu zpět a zavírá oči. V tomto okamžiku již obdrží striktní a jednoznačný příkaz a vzlétá k nebesům. Jak prolétá světlými sférami, mění se jeho vibrace a on se vrací do svého původního vyzařování, které je pro něho v těchto sférách typické.

Jeho základní principy, mužský a ženský, se oddělují a staví se vedle sebe. Pod nimi se objevuje znamení, které střeží na svěřené planetě. Toto znamení kříže je v těchto sférách bílé, protože bylo přiděleno v rámci duchovního postupu planetě Zemi jako duchovní hodnost i úkol.

Anděl byl předvolán, protože jeho úkol končí a úkol svěřený planetě Zemi též. Symbol tohoto úkolu, tedy znamení kříže, temní, protože se dostává do nižších sfér a jeho vibrace se zpomalují. Znamení kříže se na planetě rozplývá, protože tento úkol končí a symbol planety Kříže byl z vaší planety Země sňat.

Vaše planeta se nyní bude pročišťovat a zjemňovat své vibrace. Bytosti stižené těžkými karmami se zde již nebudou rodit. Pokud se nedokázaly očistit od všeho, co bylo třeba, zrodí se na nové planetě Cyrus, která se připravuje na duchovní postup a na tuto funkci.

Planeta Země v rámci duchovního postupu obdrží další pečeť, kterou jí přinese nový, osmý agregor. Na základě tohoto duchovního postupu postoupí i lidstvo a pro svou ochranu obdrží též osmou pečeť. Tím se stanou lidé vícedimenzními bytostmi, jejich kapacita mozku se rozšíří a tím i jejich schopnosti. Od tohoto okamžiku se zde již budou rodit pouze bytosti s vyššími schopnostmi, které budou mít osm pečetí a které budou vyzařovat jemnější vibrace lásky.

Lidé budou žít v lásce a míru, nebudou agresivní a nebudou ohrožovat ostatní planety. Rozvoj rozumu a citu bude více harmonický a technický rozvoj bude kontrolován, aby nedošlo ke zneužití nových poznatků a vynálezů.

Planeta Země v této éře Zlatého věku lidstva se bude nazývat Hvězdou míru.

rada nejvyšších s agregory

 

Slavnostní zasedání Boží milosti

Setkání se konalo dne 9.4.1998 přesně v 18 hodin. Když jsme se dostavili, byli naši přátelé již zakotveni s jejich lodí vysoko v oblacích.

Viděli jsme nádherné barvy, které se střídaly v pravidelných intervalech. Viděla jsem Otce jak sestupuje k nám a všechny nás objímá. Paní H. uviděla, jak každý z nás obdržel vavřínovou větvičku na znamení splnění dílčích úkolů. Na hlavu nám byl vložen též věnec z vavřínu a bílý kotouč, který bude odrážet sílu lásky našeho duchovního vyzařování. Čím více lásky v nás bude, tím intenzivnější bude jeho vyzařování. Oděni jsme byli do bílých, dlouhých říz.

Matka Země, kterou jsme dosud jako ženský princip božství nazývali Marií, nám každému na znamení láskyplného spojení odevzdala rozkvetlou třešňovou větvičku.

Pan Z. uviděl na nebi nápis, který nemohl rozluštit, ale my jsme věděli, že jde o naše heslo: „Cesta k Bohu je láska, láska je cesta k Bohu“.

Uviděl květinové věnce, naši republiku a světelný bod, který se změnil ve světlo, které vycházelo v podobě uzoučkého proužku nad obzorem. Připadalo mu jako vycházející měsíc, ale šlo o svítání nového věku. Naše republika i se Slovenskem v tomto duchovním probuzení lidstva sehrají důležitou roli.

Následoval kaleidoskop barev a krajkových i geometrických vzorů, kterými jsou odděleny různé sféry a dimenze. Pan P. viděl ohromnou oranžovou mušli, která chránila celé místo setkání a prozařovala je.

Bylo to slavnostní zasedání Boží milosti.

Pod mušlí byla umístěna sedadla, která se stupňovitě zdvihala do výše. První řada byla k nám nejblíže a každá další řada byla o stupeň výš, aby každý ze zasedajících dobře viděl. V čele byl Otec s radou nejvyšších, dále zde byli agregoři naší planety i spřátelených planet. Byli zde zástupci všech planet našeho vesmíru.

Vedli jsme prosby tak, jak jsme cítili jejich naléhavost. Vedla jsem prosby za všechny přítomné, aby z nich byly sňaty bloky, které jim brání v práci na úkolech naší mise. Vedla jsem prosby i za ty, kteří nejsou s námi, patří k nám, ale my je třeba v tomto světě ještě nepoznali. Vedla jsem prosby za probuzení všech, kteří slíbili, že budou pomáhat ve svatém díle očisty. Prosila jsem za lidstvo i naší planetu, abychom jednoho dne mohli být přijati do vesmírné jednoty lásky.

Děkovala jsem Otci a radě nejvyšších a všem láskyplným bytostem, které nás vedou, chrání a podporují svou láskou. Vysílala jsem svou lásku všem a prosila o pevné vedení ze světlých sfér. Hlavně jsem prosila Otce, aby mi pomohl, abych byla taková, jak je potřeba, abych dokázala splnit to, co jsem slíbila. Ostatní vedli prosby ve stejném duchu.

Paní L. se zjevila tvář Otce na znamení, že jí naslouchá a že milost, která ji bude udělena, je veliká.

Paní D. žádala o zjevení příčin, proč má bloky, které jí brání v práci na svěřeném úkolu. Bylo jí sděleno, že jde o bloky, které přijala jako jištění na planetě Cyrus, než se inkarnovala na této planetě. Při vedení proseb paní D. žádala, aby planety, které na nás vrhají na základě karmické zátěže negativitu, stáhly z nás toto neblahé vyzařování a vliv. Tyto prosby je nutné opakovat. Jde o udržení rovnováhy ve vesmíru.

Pan F. viděl naší planetu jako ohnivý terč květu, který má osm okvětních plátků. U tohoto květu seděl mnich. Byl to osmý agregor, který přinesl věnem naší planetě osmou pečeť. S tímto agregorem jsme se vřele uvítali, zejména staří agregoři.

Druhý obraz, který viděl, byl keř či lépe trní, které obrůstalo naší planetu. Toto trní bylo prozářeno oranžovým světlem planety. Trní značí karmické zátěže. Záře planety toto trní eliminovala a místo trní uviděl zelený keř. Místo každého trnu vyrašil lísteček. To bylo velice důležité znamení. Šlo o potvrzení, že znamení kříže z nás bylo sňato a nejsme již planetou Kříže, smíme se ucházet po prodělané očistě o titul Hvězda míru.

Při vedení proseb za planetu Zemi viděl pan P. naši planetu jako miminko a okolo jejího korpusu byla ovázaná krásná bílá mašle.

Závěr setkání byl velice rychlý. V levém rohu nahoře jsem zahlédla létající talíř Otce a pan Z. zaznamenal odlet všech našich přátel. Byla mu ukázána planetární soustava, kam odlétají. Viděl centrální planetu jako slunce, okolo kterého obíhají čtyři planety. Domnívám se, že jde o planetu Cyrus na okraji našeho vesmíru, s jeho třemi podrobenými planetami. Zde bude opět slavnost duchovního postupu této planety, kdy Cyrus přejímá hodnost planety Kříže.

Mír s vámi!

 

Návštěva Prahy

Paní L. se vidí na zájezdu v Praze. Má pocit, že jsou s ní ještě dvě ženy, ale nevidí je. Prochází se městem sama, ale nepoznává je. Město je šedivé, rozkopané, šediví jsou i lidé a odmítají s ní mluvit.

Na protějším chodníku vidí skupinu indických děvčátek a chce k nim přejít. Ulice je však nepřístupná. Všude panuje chlad. Přesto jde na druhou stranu a zjistí, že se jí pod nohama tvoří chodníček. V polovině cesty ztrácí boty, jde bosa, ale chlad nepociťuje.

Dává se do řeči s děvčátky a zjišťuje, že jsou to chrámové tanečnice. Jedna z nich má fotoaparát a paní L. je požádá o fotku, ale je odmítnuta. Otáčí se od nich, že bude pokračovat v cestě, ale uvidí koš plný fotek těchto dívek. Vidí dvě z nich a jsou obrovské. Protože jí fotky nenáležejí, nechá je v koši a pokračuje v cestě na Václavské náměstí. Zde nic nepoznává, muzeum je jiné, menší a pomník svatého Václava zde vůbec není. V tomto okamžiku vize končí.

Návštěva paní L. v Praze je v podstatě kontrolou duchovního stavu českého národa. Praha jako centrum byla navštívena první. Nepořádek, tmavá šeď a malost je odrazem duchovního stavu. Neochota lidí komunikovat značí, že ztratili spojení se světlými sférami. Přerušené a rozkopané cesty značí duchovní izolovanost lidí. Jediné, které jsou schopny komunikace, jsou indická děvčátka, která jdou cestou hinduistického náboženství.

Cesta paní L. k nim naznačuje, že zde je paní L. vyzářena duchovně ze světlých sfér, proto se nemůže umazat, není ji zima a ztrácí boty jako symbol karmické zátěže. Jde bosa, to znamená, že je čistá a žádná negativita ji nemůže zasáhnout.

Indky jsou představitelkami učení jogínského směru, který též usiluje o čistotu duše a srdce, ale je delší a vede jinudy, než je cesta paní L. a tedy i vaše cesta. Protože jsou pokročilé, jsou schopny komunikovat.

Vidí samé ženy proto, že mužský princip odstupuje jako nositel učení lásky a tuto pochodeň přejímá ženský princip. Šlo o komunikaci mezi sférami a dimenzemi. Dvě fotografie dívek, které byly veliké, jsou znakem jejich duchovní pokročilosti.

Byly to géniové národa českého a slovenského. Proto byly zality zelenkavou barvou Otce jako mužského principu.

Město, kterým paní L. prochází, nese i zátěž pýchy, která vychází z předpovědi, kdy Pragaja byla označena za duchovní centrum Zlatého věku lidstva. Obyvatelé města se domnívají, že toto jméno označuje Prahu a tím, že se zde narodili, nebo zde žijí, automaticky postoupí duchovně. Domnívají se, že toto město je symbolem jejich velikosti.

Jde však o mechanický výklad na základě podobnosti jména. Tak, jak vize pokračovala, jde o karmickou zátěž určité pýchy. Vize naznačuje, že malost a šedivost duchovního stavu, pýchy a izolace obyvatele města přivedla k tomu, že se zpronevěřili odkazu svatého Václava. Proto zde již v tomto městě není vidět jeho pomník. Jde o varovnou vizi. Dokáží-li lidé najít pravou lásku, nemusí se vize naplnit. Proto se zde inkarnoval sv. Václav a lidé se opět proti němu bouří.

Pragaja znamená město čistých!

Město čistých je vždy tam, kde se alespoň malá skupinka lidí očišťuje a žije dle zásad Nejvyššího principu lásky a čerpá energii ze Světla a s ní i poučení. Tímto městem jsou v současnosti Teplice a vy jste ti, kteří přinášejí pravé učení lásky.

Vaše město má ve znaku Jana Křtitele na znamení, že zde probíhá očista lidí. Zde se scházejí i inkarnovaní agregoři planety Země i ostatních planet. Tato komunikace a spolupráce je nutná v zájmu duchovního postupu planet a jejich lidstva. V sousedním městě je inkarnována většina agregorů z planety Cyrus, aby jim mohlo být pomoženo v rámci jejich vývoje a duchovního probuzení. Mnoho z nich provozuje černou magii a satanismus. Na této planetě mají získat vědomosti o tom, k čemu vede magie a jaký je pravý cíl zasvěcenců. Mají poznat, že Nejvyšší princip lásky a stvoření koná ty největší zázraky, aniž by narušil vesmírné zákony jako to činí magie.

Vy jim v tomto novém poznání máte pomáhat, máte jim poskytnout radu i poučení, pokud k vám přijdou. To vše bez násilí.

Vy jste apoštoly lásky jako každý, kdo jde touto cestou!

Jakým způsobem se bude toto učení šířit jsme vám již ukázali. Je otištěno v ákášickém záznamu, který vytváří jemný energetický obal nad přirozeným energetickým obalem planety Země. Kdo jde cestou pravé lásky, lépe řečeno, kdo o to vážně usiluje, dosáhne dříve či později přístupu do tohoto ákášického záznamu.

„Cesta k Bohu je láska, láska je cesta k Bohu!“

Otec a rada nejvyšších s agregory

Symbol zářivého hada

Ve čtvrtek 28.5.1998 jsme vyprosili karmu národnostních menšin. Od této chvíle jsem prosila o vysvětlení a vedení, protože jsem si byla vědoma, že není vše hotovo a je třeba plně porozumět. Bylo mně nadiktováno poučení a průběžně jsem ještě pracovala na očistě.

Když jsem druhý den telefonovala s paní D., mluvily jsme znovu o celé záležitosti a já pozorovala, že mi z pravé ruky proudí intenzivně energie. Byly to velice intenzivní pocity a proud energie byl velice silný. Okamžitě jsme se spojili všichni, s kterými jsem byla karmicky spjata. Vedli jsme prosby a když bylo vše očištěno, objevil se před námi úpis, který byl otevřený, abychom mohli zjistit, k čemu nás zavazoval.

Byla to smlouva s Otcem, kterou jsme splnili a bylo třeba ji vrátit Otci. To jsme učinili a mé pocity se zmírnily, ale úplně nepřestaly. Zajímavé bylo, že energie ze mne tryskala víc, když jsem byla v přítomnosti někoho, s kým jsem byla karmicky vázaná, nebo když bylo třeba mu pomoci.

Po určité době jsem získala pocit, že jde o kompletní výměnu energie. Kontrolovala jsem, zda jde o čistou energii a bylo vše v pořádku. Přesto jsem druhý den volala k manželům N., aby mne zkontrolovali.

Paní Z. uviděla tunel, který vedl z jiného prostoru a dimenze a protékala jím krásná bleděmodrá a světlezelená energie směrem ke mně. Toto jsou barvy ženského a mužského principu. Když si vzala energetický průkaz, byly tam určité energie méně zářivé, které se tam zřejmě během cesty přimísily. Prosila jsem, abych přijala jen tu energii, která mi dle Otce náleží, protože jsem byla proti celému procesu bezmocná. Jakmile jsem tuto prosbu vyslovila, energie se rozsvítila. Celý proces přílivu této nové energie trval ještě jeden den. V neděli večer mi vše bylo vysvětleno a celý proces byl u konce. Volal mi pan P. a sdělil mi, že když vedl prosby, zjevila jsem se mu se zářivým bílým hadem na ramenou.

Zářivý had, neboli drak, je symbolem nejvyšší léčebné hodnosti. V Atlantidě byl uctíván jako božstvo. Jeho vyznavači se nazývali bílí, hodní draci. Nejvyšším božstvem byla Zářící tvář. Byl to jeden, nejvyšší Bůh. Náš Otec.

Jejich protivníci, temní draci, či-li Belialové, byli vyznavači mnoha bohů. Prosazovali technický pokrok a byli agresivní. Vyvolávali válečné konflikty. Nejprve bojovali se svými protivníky v duchovní dimenzi. Když se jim nepodařilo vyznavače Zářivé tváře porazit zde, přenesli tento konflikt do hmotné dimenze, kde užili zakázaných zbraní a přivodili zkázu Atlantidy. Mnozí z Belialů, poučeni touto zkušeností, se snaží v tomto věku napravit utrpení, které způsobili a pracují jako léčitelé. Většinou na úrovni bílé magie.

A nyní k bílému hadovi, kterého neseš na ramenech. Ukončila jsi jedno velice důležité údobí, kdy jsi splnila úkol paralelní mise, ke kterému jsi se zavázala. Tím jsi uzrála pro další duchovní postup. Tvé vibrace se zjemnily a dosáhla jsi úrovně, kdy ti náleží tato nová energie. Je to dar lásky, který přijal na sebe podobu Zářivého hada. Od tohoto okamžiku patří k tvým insigniím a hlásá všem, že jsi pod ochranou Otce. Tuto energii probudíš vždy soucitem a láskou a bude ti nápomocna pomoci vždy tam, kde to Otec a rada nejvyšších dovolí. Usnadní ti kontakt s Otcem i s námi. Je to jeden z darů Nejvyššího principu lásky a stvoření.

Otec sám na sebe bere podobu Zářivého draka či hada, nebo se zjevuje jako Zářivá tvář. Ty však víš, že má mnoho podob a jeho láska je nekonečná. S tímto darem se vám lépe bude dařit překonávat překážky, které vás na vaší cestě čekají.

Blahopřejeme vám, překonali jste jedno z nejtěžších období této mise. Vaše karmická očista se chýlí ke konci a brzy budete pracovat bez této zátěže, pokud budete na sobě pracovat a průběžně se očišťovat. Přesto však někteří z vás volili určitý karmický scénář, který bez vašeho souhlasu z vás nesmí být sňat.

Chceme vám sdělit, že prosby, které vedete za planetu a její lidstvo, jsou nesmírně důležité. Neméně důležitá je očista planety a všech, s kterými jste se vázali. Až budete očištěni a budete čistí, budete znát vůli Boží a rady nejvyšších a budete pracovat samostatně i na věcech, které jsme vám dosud nemohli svěřit. Pak se plně účastníte práce na plánu Božím.

Vězte, že je to nádherný úkol a je to veliká čest pro vás všechny, kteří se ho smíte zúčastnit. Naše láska vás provází!

Mír s vámi!

Zpráva o srážce dvou letadel nad Českými Budějovicemi

Dne 1.7.1998 mne navštívil pan W., který bydlí na sídlišti v Českých Budějovicích, nad kterým došlo ke srážce dvou letadel.

Byl očitým svědkem a nevěděl, že by mne tato informace mohla zajímat. Přinesl tak pro nás nevědomky důkaz, že naše prosby byly vyslyšeny. Než uvedu jeho vyprávění, seznámím vás s varovnou vizí paní L.

V určitý čas před touto událostí měla paní L. vizi o srážce těchto letadel. Začínala klasicky prudkými bolestmi hlavy a když se ptala, o co jde, bylo jí zjeveno nebezpečí velkého neštěstí, které ohrožovalo domy i obyvatele určitého města.

Vedli jsme nejprve individuálně prosby tak, jak jsme byli informováni. Prosili jsme Otce, aby se karmy vybily jen tak, jak je nezbytně nutné. Tyto prosby byly vedeny ještě na našem sezení, když jsem seznámila ostatní s tímto nebezpečím, které hrozí obyvatelům ohroženého města. O jaké město jde, jsme nevěděli.

Ve sdělovacích prostředcích proběhla zpráva, že se tato havárie stala v Českých Budějovicích a nikomu se při ní nic nestalo. Děkovali jsme za tuto milost.

Když mne navštívil pan W., zjistila jsem, že pochází právě z Českých Budějovic a byl očitým svědkem celého neštěstí.

Vyprávěl, že během srážky letadel se utrhla přední část jednoho z letadel a mířila přímo na jeden dům v sídlišti. Vrak se však ve vzduchu na pár vteřin zastavil, změnil směr letu a dopadl na místo, kde nikomu neublížil. Z tohoto místa před malou chvíli odjel autobus. Celá věc ho zaujala i proto, že odporovala všemu, co dosud ve své praxi poznal. My jsme naopak vděční za tuto zprávu, která potvrzuje sílu prosby vedené láskou.

Děkujeme!

 

Strašidlo komunismu

Paní L. ve své vizi vidí, že z pokusné laboratoře byl vypuštěn uměle stvořený obr, naprosto bez inteligence, který ničil vše, co mu přišlo do cesty, hlavně lidi. Před ním nebylo úniku. Devastoval vše, hmotně i duchovně.

Paní L. se svým manželem a ještě malou skupinou lidí se rozhodli, že je třeba toto monstrum zneškodnit. Vyhledali laboratoř, kde tento obr vznikl, protože se domnívali, že zde najdou to, co by ho pomohlo zlikvidovat.

Jakmile obr zjistil, že je ohrožen, vrátil se do laboratoře a začal opět útočit. Ženy a děti dostaly příkaz, aby uprchly, manžel s ostatními muži zůstal. Šlo většinou o mladé muže či studenty.

Paní L. s ostatními unikla výtahem ven z budovy. Všichni se uchýlili pod ochranu kostela. Proplétali se podzemními chodbami, až vyšli ven na volné prostranství. Mezi uprchlíky poznala svoje děti, matku i otce se sestrou a její dcerou. Otec odmítl bojovat proti monstru s ostatními, ale také nepokračoval v útěku.

V tom uviděli, že se opět obr řítí za nimi. Dali se do běhu a v nejvyšší čas jim předjelo auto, ve kterém jeli manželé, kteří jim nabídli pomoc. Paní L. rychle spočítala místa a zjistila, že se nevejdou. Pomohla nasednout ostatním, ale syn T. prohlásil, že půjde sám pěšky. To jako matka nechtěla připustit a rozhodla se, že půjde s ním.

Auto odjelo a oni utíkali dál. Po chvíli se objevilo další auto, které vezlo beton. Do tohoto auta nasedli a jeli dál. Během cesty zjistili, že se monstrum změnilo ve vlkodlaka. Dojeli na nádraží, kde vystoupili.

Monstrum je symbolem komunismu, který lidstvo stále ohrožuje. Současně je symbolem války, která hrozí, pokusí-li se jeho zastánci o jeho znovunastolení. Celá vize je varováním pro země české, ale i okolní svět.

Ti, co se domnívají, že lze zvrátit vývoj a nastolit opět tuto ideologii, která má sice i dobré myšlenky, ohrožují mír ve světě. Ideologie je nebezpečná tím, že užívá násilných prostředků k nastolení "pořádku". Vnáší však chaos, protože jde o ideologii, která je připoutaná k materialismu.

Devastace lidí, kterou obr vykonává, je symbolem devastace myšlení, cítění i devastací hmotnou. Je symbolem perzekuce nežádoucích lidí, tedy protivníků, ale i symbolem války. Proto bylo vidět, že s ním bojují hlavně mladí muži.

Staří lidé poznali i určité výhody "vyvolených", proto se snáze přizpůsobují a někteří si dokonce přejí, aby se staré časy navrátily. I za cenu prolití krve.

Vize je varováním před vyvoláním třetí světové války. Útěk do kostela značí příklon k víře a nástup cesty za pravdou a láskou. Pronásledování je jasným symbolem perzekuce.

Prvé auto s manželi je symbolem správné cesty, která čeká každého, kdo se touto cestou vydá. K jejím vrcholům patří mystická svatba, kterou symbolizovali manželé. V této fázi se dopustila paní L. chyby, protože počítala místa v autě, zda se tam všichni vejdou. Vešli by se všichni, ale ona svým myšlením si sama stanovila blok. Jde tedy o varování, aby tuto chybu neučinila. Vede tedy svého staršího syna dál. Jde jinou, velice riskantní cestou.

Opět přichází pomoc. Je to auto s betonem. Beton znamená tvrdost cesty a hlavně zkostnatělost myšlení, nepřizpůsobivost a posléze i tvrdost předsudků, myšlení a cítění. Jejich pronásledovatel se mění ve vlkodlaka. Proměna značí ukončení "boje" za starou ideologii a odhození masky, která ukrývá pod líbivými ideami svou pravou tvář dravce.

Dostávají se na nádraží, kde opět mají volbu, kterým směrem se dají. Zde je rozcestí, které vede všemi směry. Aby vykročili správným směrem, je nutné se očistit na duchu i na těle. Jinak je velké nebezpečí bloudění. Čím větší oklikou přicházejí k těmto životním mezníkům, tím těžší je volit správnou cestu, protože je na nich nános "prachu" z této cesty. Prach je nános negativity, kterou posbírali během svého bloudění, a proto je třeba se od ní očistit. Čím více prachu posbíráte, tím těžší je volba.

Toto není soukromá vize, ale jde o varování pro celé lidstvo. Je nutné vést prosby, aby lidstvo nezbloudilo a nevyvolalo novou válku.

Mír s vámi!

rada nejvyšších

 

Potopa světa

Paní L. ve své vizi vidí ohromné vlny, které se blíží a před kterými není záchrany. Všechny varuje, ale nikdo ji neposlouchá. Když vlny dorazí, nastává strašná panika. Každý se snaží zachránit na úkor druhého i dětí. Šlapou po sobě, bijí se i vraždí. Letadla a helikoptéry nemohou pomoci, nemají křídla. Paní L. zná cestu do podzemí kláštera, kde by se mohli všichni zachránit. Opět ji nikdo neposlouchá a následuje ji jen hrstka lidí s dětmi. Dorazí do kláštera, kde je uvítá muž, který klášter vede. Ten jim ukáže cestu do nitra podzemí.

Jde o duchovní stav lidstva a hledání cesty. Cesta do podzemí kláštera je cestou do podvědomí. Jen málo lidí je ochotno jít touto cestou. Je to však jediná cesta, která vede ke spáse.

Zjemní-li lidstvo své vibrace, nebude nutná očista těmito katastrofickými prostředky. Po hmotné stránce hrozí vážné nebezpečí zemětřesení s následnými vlnami tsunami a zátopami. Lidstvo stojí opět před volbou. Buď se karmy vybijí tímto způsobem, nebo zmírní karmu této planety láskou a péčí o ni.

Cesta do podzemí je cestou do podvědomí, kde je mnoho nánosů negativity, které je nutné vyjmout a očistit. Vedoucí kláštera je duchovní vůdce, který přejímá odpovědnost za ty, kteří se dali cestou pravdy a lásky.

Úkol paní L. zde končí a vedení se ujímá duchovní vůdce. Povede je v závěrečné etapě očisty na cestě, která vyžaduje usilovnou práci na sobě samých.

Vede je do "podzemí" za tím, co je v každém z nich hluboko ukryto a čemu dosud nedokázali čelit. Jen tak se mohou očistit.

Ostatní lidé podléhají panice, protože na jejich cestě přestává vše fungovat. Řítí se do duchovní i hmotné zkázy, chtěli by se zachránit, ale jejich nástroje ani oni nemají "křídla". Nemají dostatek lásky. Tak zapomínají na vše, co je činí lidmi.

Jen ti, kteří pracují na sobě samých, očisťují se a jdou cestou pravdy a lásky, zjemňují své vibrace a tak získají učitele ze světlých sfér, kteří jim pomohou nalézt a pochopit, co je třeba učinit pro to, aby napravili to, co je dovoleno napravit a jejich nitra se naplnila pravou láskou.

Ze zdroje této pravé lásky pak budou čerpat a budou moci pod vedením duchovních učitelů a vůdců ze světlých sfér konat pravé zázraky lásky.

Dne 19.7.1998 proběhla tiskem zpráva o přírodní katastrofě. Nová Guinea, tři otřesy v moři, následné tři vlny tsunami, které zatopily tuto zemi a způsobily během několika minut strašlivou katastrofu. Vedli jsme prosby, aby se karmy vybíjely jen tak, jak je to nezbytně nutné.

 

Východ slunce na západě, přepólování

Asi v pět hodin ráno dne 21.7.1998 při pohledu z okna mého bytu jsem viděla východ slunce. Bylo to překrásné, slunce bylo světle rudé, okolo červánky a za sluncem zlatavá záře.

Vůbec jsem nepochopila, že jde o vizi. Šla jsem si ještě lehnout a teprve v osm hodin ráno, kdy se mi obraz opět vybavil, mi došlo, že jsem viděla stranu západní.

Uvědomila jsem si, že jsem měla záclony zatažené a vize byla tehdy tak dokonalá, že jsem jí podlehla a pokládala ji za skutečnost. Obraz se mi neustále vtíral a já konečně pochopila, že se mám ptát.

Východ slunce na západě značí odstartování převratných změn na vaší planetě. Změny se odrazí v myšlení i cítění lidstva. Jde o předpovídaný katastrofický scénář planety v rámci apokalypsy, která se již uskutečňuje.

Dle původního plánu mělo k tomuto přepólování dojít najednou, což odpovídá předpovědi o konci a zkáze této planety. Protože lidstvo mnohé pochopilo a začalo se měnit, zjemnily se celkové vibrace a mohlo být zvláštní milostí Boží upuštěno od katastrofického scénáře a místo něho nastoupil scénář mírnější, kdy sice k určitým katastrofám bude docházet, a vám se to bude zdát strašné, ale ke zmaru a zkáze planety již nedojde.

Přepólování se neuskuteční najednou, ale postupně tak, aby došlo k co nejmenším škodám. Karmy se budou vybíjet jen tak, jak je to nezbytně nutné.

Budou odcházet bytosti včetně zvířat i rostlin, které již v novém věku duchovní úrovně této planety nenáleží. Klimatická pásma se budou posunovat a tento pozvolný posun podnebí umožní všem tvorům potřebný čas na adaptaci.

Tento proces se plíživě již léta připravuje. Základní změna byla odstartována dne 21.7.1998 ve 4 hodiny 53 minuty ráno. Této změně odpovídají výrazné tepelné změny, přírodní katastrofy, které během několika vteřin zničí vše, co této karmě podléhá. Dochází ke změnám magnetického pole planety a k vírům různorodých energií, které způsobují další živelné katastrofy.

Pod vlivem těchto karmických úderů očisty se bude lidstvo měnit jako celek. Bude záležet na tom, jaké poučení budete schopni z tohoto utrpení vytěžit. Mělo by vás přivést k duchovnímu pokroku.

Dle tohoto pochopení dojde k poslednímu třídění bytostí této planety. Zůstanou jen ti, kteří uzráli pro nový věk lidstva.

Ti, kteří nepochopili, se budou po svém odchodu, který nastane ve stanovený čas, inkarnovat již jinde. Na základě rovnosti budou přitaženi tam, kam náleží.

Ti, kteří neznají pravou lásku, se možná zatvrdí, budou reptat a nebudou chápat nic z toho, co se okolo nich děje.

Ti, kteří pochopí svou novou šanci, která bude poskytnuta všem a začnou přemýšlet, budou se duchovně probouzet a pomáhat svým bližním a pečovat o svou planetu i její přírodu. Postaví se na cestu pravdy a lásky a tak na základě rovnosti budou pokračovat na této planetě i v životech příštích, aby ji zušlechtili a napravili, co v minulosti nechápali a pokazili.

Toto přepólování je nutné pro start do vyšší sféry. V podstatě jde o závěrečnou očistu. Duchovně již vše bylo připraveno a provedeno, nyní jde o uskutečnění v hmotné dimenzi. Tuto očistu bylo dřív možné uskutečnit jen tak, že lidstvo i s faunou a flórou bylo zničeno, nový dokonalejší druh byl znovu vysazen a veden k novému rozkvětu. Protože však lidstvo ve své duchovní podstatě se snažilo jít cestou lásky, zjemnily se jeho vibrace a tak bylo chráněno před mnohými neblahými katastrofami, které vyslovili věštci jako varování.

Jemné vibrace jsou tou nejlepší ochranou. Svým vyzařováním očisťují své okolí a tak se postupně každý jedinec napojuje na vesmírnou jednotu lásky a má možnost pod její ochranou pracovat na díle Božím.

Milostí Boží bude tato planeta i se svými obyvateli zachována pro lásku těch, kteří ji osvědčili.

Ještě vás všechny čeká na této planetě mnoho zkoušek a práce. Postupně se bude vše zklidňovat, až opět zavládne klid a mír. Čím více bude bytostí, které budou s porozuměním pracovat na očistě, tím dříve bude nastolena rovnováha.

Toto je úkolem všech zasvěcenců. Pomoci lidstvu pochopit vesmírné zákony a respektovat je. Tak, jak se bude pročisťovat myšlení a cítění lidstva, tak se budou oslabovat a vyrovnávat karmické vazby a dluhy. Pak bude lidstvo šťastně postupovat na cestě pravdy a lásky.

Mír a láska s vámi, žehnám vám!

Otec a rada nejvyšších

 

Vize o karmickém úkolu naší skupiny

Pan F. ve své vizi dne 9.8.1998 viděl celou naši skupinu. Některé členy viděl zřetelně, jiné jen tušil. Byli přítomni i ti členové, se kterými se již nesetkáváme, ale i ti, které ještě neznáme.

Naše siluety mají ošklivou hnědooranžovou barvu. Každý z nás má na sobě popruhy, ke kterým jsou připoutána různá břemena. Popruhy jsou světlé a břemena temná. Popruhy vytvářejí osnovu, na které vlečeme společné břemeno. Některé popruhy jsou již popraskané, dokonce jeden popruh u pana J. je již prasklý. Já jsem nesla na zádech veliký kříž s Kristem. Jeho tělo bylo zetlelé a jedna ruka dokonce odpadávala.

Vize je symbolem práce vaší skupiny. Máte své individuální úkoly, ale i úkoly společné. Tyto úkoly vás spojují a vytvářejí náplň vašeho života v této sféře a dimenzi.

Úkoly jsou náročné a vy jste již často unaveni, plníte je však tak, jak nejlépe umíte. Někdy však máte tendenci se vyhýbat některým náročným úkolům. To jsou okamžiky, kdy vaše myšlení a cítění způsobí, že se snažíte svému poslání alespoň na chvíli vyhnout.

Trvá-li tato tendence delší čas, začínají popruhy, které jste si dobrovolně nasadili, praskat a může se stát, že se přetrhnou. Pak se může stát, že úkol (břemeno), které vlečete za sebou, ztratíte. To znamená, že přicházíte o možnost tento dílčí úkol splnit. Úkoly jste přijali do svého karmického scénáře a tak tato vize symbolizuje karmu vaší skupiny.

Vyzařování vašich těl je poměrně tmavé, protože pracujete s karmami a vazbami lidstva a pomáháte očistit i to, co v minulosti lidstvo svým utrpením nebo nepochopením poškodilo. Někdy nelze jinak a musíte negativitu spálit a očistit tak, že ji přijmete za vlastní a pak ji očistíte vašim vlastním vyzařováním v energetických tělech s pomocí Boží.

Pan F. mne viděl, jak nesu temný kříž a na něm Spasitele, jehož tělo se rozkládá.

Toto je symbol tvého úkolu. Jako vedoucí mise přinášíš učení lásky, aby lidstvo pochopilo a vzdalo se svých předsudků na roli Spasitele.

Konec éry Ryb znamená, že nastal čas očistit pravé učení lásky, které lidstvo pod vlivem vnějších náboženských obřadů přijalo od učitelů jednotlivých církví a náboženských skupin.

Toto učení bylo i tenkrát pravým učením, ale vy jste ho deformovali svým myšlením a nepochopením, protože jste hledali nejsnazší cestu spásy, aniž by jste pracovali sami na sobě a stali se tak lepšími. Proto je tak lákavá myšlenka, že Kristus z vás sejme vaše hříchy.

Nikdo to nemůže učinit, ani Otec. To jen vy sami musíte konečně přijmout odpovědnost za sebe a odčinit to, kde jste pracovali proti zákonům Božím. Nikdo ze Světla vás pro tyto činy nesoudí, ani nezavrhuje a pokud to dovolíte, láskyplné bytosti ze Světla vám budou pomáhat se očistit a zjemnit vaše vibrace. Pokud bude ve vás dostatek lásky, budete moci s jejich pomocí očistit i negativitu, kterou jste během věků po sobě zanechali.

To, co vám Ježíš odpustil, byly viny, kterých jste se dopustili vůči němu. Také vám ukázal cestu lásky. Tu jste však nepochopili a v zájmu moci a bohatství jste jeho učení deformovali.

Křižácké války jsou toho dokladem, stejně jako hon na „čarodějnice“, apod. Proto kříž, který neseš i s rozpadlým tělem Spasitele, je symbolem toho, co je třeba ve vašem myšlení a cítění odstranit a očistit. Teprve potom budete schopni přijmout pravé učení lásky nezkreslené a konat zázraky lásky. Jakmile toho dosáhnete, poneseš již zářivý, čistý kříž a Spasitel bude očištěn od vašich předsudků. Tento kříž bude s tebe sňat a vy ho uvidíte před sebou již nikoliv jako symbol utrpení, ale jako zářivý kužel Nejvyššího principu lásky, který vás povede za světlem pravdy a lásky do vyšších sfér a dimenzí. Pak se sjednotíte v této lásce.

Mír s vámi!

 

Dopis Otce

Děti moje milované,

dnes jste složily důležité závěrečné zkoušky, které byly nezbytné k tomu, abyste pokročily dál na své cestě pravdy a lásky. Jistě jste zjistily, že první polovina studijních let byla převážně opakováním a v druhé polovině jste si již osvojovaly nové poznatky.

Blahopřejeme vám. Projevily jste mnoho lásky a vytrvalosti. Závěrečné zkoušky byly velmi náročné. Musely jste obstát jak v teorii, tak v praxi.

Za to jste všichni byli odměněni tím, že jste byli zapsáni do Knihy cti. Jsme potěšeni, že jste byli skoro všichni ochotni pokračovat i v druhé části poslání této mise. Jsme šťastni, že budete pokračovat. I studium bude pokračovat a proto bylo třeba, aby se u některých z vás vyměnili vaši duchovní vůdcové a učitelé, protože práce bude ještě náročnější. Ale ničeho se neobávejte.

Jsme s vámi a budeme vám všichni pomáhat, pokud nám to dovolíte. Vaši noví učitelé se již s vámi seznamují a těší se na práci s vámi.

Vaše nová práce se vám bude zdát méně náročná než zkoušky, kterým jste byli všichni podrobeni. Čekají vás nádherné úkoly a my jsme šťastni, že vám budeme moci pomáhat. Blížíte se k vrcholovým úkolům. Vysoké učení teorie a praxe je čtyřleté. Potom opět budete skládat zkoušky z praxe i teorie.

Ještě jednou vám blahopřejeme! Žehnám vám!

Naše láska vás všude provází!

Otec a rada nejvyšších

Obsah
Část 1:
Očista planety Země - 1
Vesmír – 2
O reinkarnaci a Božské jiskře v nás - 5
Karma - 6
Budoucnost planety Země, rozlomení sedmé pečetě, evoluční scénář - 7
Podmínky pro záchranu lidstva a planety Země - 8
Poslání a úkoly skupiny Bílý Kužel - 9
Duchovní postup skupiny Bílý Kužel - 11
Rada nejvyšších - 12
Slavnostní mystérium - 13
Apokalypsa - 14
Konec éry Calijugy, zahájení Zlatého věku lidstva - – 14
Úkoly mise - 15
Duchovní postup skupiny Bílý Kužel - 16
Dopis Otce – 17
Výměna stráží prvotních bytostí věku Calijugy a nového věku lidstva - 18
Novoroční setkání s UFO - 18
Aura, její funkce a působnost - 19
Poučení o mimozemšťanech – 21
Hromadné a individuální léčení, masové seance – 23
Dělené bytosti, avataři a spasitelé - 25
Tříbení a třídění bytostí na konci éry a počátku nové éry – 26

Část 2
Přechod lidstva do vyšší duchovní sféry v novém věku – 28
Velmistr a deset mistrů - 29
Strom života, jeho vzkříšení a vývoj - 30
Duchovní postup skupiny Bílý Kužel - 31
Dopis Otce - 32
Úvod ke 3. dílu knihy Poselství - 33
Léčebné obrazy, mistrovská zkouška - 36
Novoroční setkání s UFO - 37
Věčný symbol Otce a Matky, dva aspekty jedné podstaty - 38
Uzavření éry Atlantidy - 39
Vize o společné kletbě - 39
Novoroční setkání - 40
Slavnost korunovace - 41
Dary na mystické cestě za Nejvyšším principem lásky - 41
Význam práce skupiny Bílý Kužel - 42
Temné UFO - 43
Vize temného anděla - 44
Slavnostní zasedání Boží milosti – 45
Návštěva Prahy – 47
Symbol zářivého hada - 48
Zpráva o srážce dvou letadel nad Českými Budějovicemi – 49
Strašidlo komunismu – 50
Potopa světa – 51
Východ slunce na západě, přepólování – 51
Vize o karmickém úkolu naší skupiny – 53
Dopis Otce - 54