MILÍ BRATŘI A SESTRY

KNIHY POSELSTVÍ
Poselství 1. díl
Poselství 2. díl
Poselství 3. díl
Cesta 4. díl
Pochodeň pravdy 5. díl
Chrám věků 6. díl
Vesmírná jednota lásky 7.díl


VÝŇATKY Z KNIH
Co je to božství
Rada nejvyšších
Vesmír, inkarnace, karma
Amulety moci Atlantidy
Václav Havel
Očista planety Země
Spící prorok Edgar Cayce
O léčitelství
Rozdíl mezi sférou a dimenzí
O souboji dobra se zlem
O svobodné vůli…
Stvoření člověka
Geopatogenní zóny
Skupina Bílý Kužel
Samovznícení-Eliášův oheň
Kdo jsou Elohimové
Sexuální problematika
Přehled vedoucích planet Světlých sfér
Dotazy-křišťálové lebky, pyramidy…
Kdo jsou agregoři…
O umírání
Smysl lidského života, karma
Setkání s Aštarem
Písmenkové mantry
Zlatý avatar S.B.
Andělé z Atlantidy
Zákony Univerza
Duchovní slunce
Léčebné obrazy
Atlantida
Andělé strážní a ochranní duchové
Dělení reinkarnovaných bytostí
Duchovní vývoj a cesta sebevrahů
Rozhovor s Aštarem
Modlitba
Strom života
Zkoušky
Naše činnost na dvoře krále Artuše
Energetický průkaz
Konec éry Calijugy
Aura, její funkce a působnost
Poučení o mimozemšťanech
Tříbení a třídění bytostí…
Dopis Otce
Další poznatky
Knihy Hovory s Bohem
Andělé Světla

Co je to Božství, kdo je Nejvyšším principem lásky a stvoření
a kdo je Bůh Otec

Božství je určitá míra dokonalosti v oblasti moudrosti, vědění a lásky. I ve sférách Božství se bytosti, které dosáhly této úrovně, rozvíjejí a duchovně postupují. S Božstvím můžete splynout, dosáhnete-li čtrnácté sféry a dimenze. Na této úrovni se již prolíná svět duchovní a hmotný. Božské bytosti berou na sebe dle potřeby libovolný tvar (buď jsou ve stavu éterickém či hmotném). Záleží na tom, jaké cíle si stanoví. Božství je tedy pásmo, kde žijí bytosti velmi dokonalé, láskyplné a moudré. I zde jsou určité stupně dokonalosti. Vrcholem této doko-nalosti je Boží princip nejvyšší lásky, který vše řídí a vše ví. Je to Duchovní slunce, které nás oživuje a plní láskou. Je to láska a moudrost sama.

Vy, lidé, ho nazýváte různě, dle své pokročilosti, buď ho zvete Hospodinem, Kršnou, Nirvánou, nebo vesmírnou inteligencí. Máte v tom určité nesrovnalosti podle toho, ke které- mu náboženství se hlásíte, ale vězte, že Otce nezajímá vaše vyznání, ale záleží mu na tom, zda jste láskyplní.

Hospodin, čili Bůh Otec, je jeden z nás, ten nejvyšší, nejmoudřejší a nejláskyplnější. Je věčný, neměnný, je v nás i okolo nás. V nás hoří plamenem Boží jiskry a oživuje nás posvátnou pránou. Je jedno, jak mu říkáte, je to stále on, milující, chápající a nikdy trestající. Touží po tom, mít všechny své děti v náručí, aby mohl o ně láskyplně pečovat. Neboť vězte, že setrváte-li úmyslně v negativitě, konáte-li zlo a skutky nedobré, nemůže vám pomoci, pokud ho o to nepožádáte. To je vesmírný zákon, který Otec ctí. Otec je jen jednou z podob, které na sebe princip lásky bere, aby se stal pro své děti pochopitelnějším. Je to jedna odštěpená či vyzářena částečka Duchovního slunce, která o nás pečuje. Všechny Božské bytosti, které nemají právě podobu hmotnou či éterickou, splývají v Duchovním slunci v jednotě lásky. Je-li třeba zásahu v jednotlivých vesmírech, galaxiích, oddělí se bytost pověřená tímto úkolem s celou suitou pomocníků z Duchovního slunce a reinkarnuje se v příslušné sféře a dimenzi. Po splnění úkolů se vrací zpět i se svými pomocníky. Jsou to vždy láskyplné úkoly, ale někdy jde o boj s negativitou. Poslání jsou různá a každá bytost z Božství ví, čím byla pověřena.

Duchovní slunce není nikdy v klidu, věčný oheň neustále vyvrhuje a vyzařuje duchovní bytosti, které se oddělují, aby mohly splnit svůj úkol, nebo přijímá bytosti, které již svoje poslání splnily. Duchovní slunce je vlastně jedna veliká mnohoduše, která vyzařuje svou lásku, moudrost a vědění na světy a bytosti v nižších sférách a tak usnadňuje vývoj jednotlivých planet s jejich obyvateli. Právě z Duchovního slunce čerpají umělci svou inspiraci a vědci své nápady. Božské bytosti jsou strážci dobra a lásky v celém všehomíru. Tak bychom mohli mluvit o strážci vesmírů, galaxií i jednotlivých planet. Božské bytosti nemilují nečinnost a nevědomost. Stále touží po odpovědných úkolech, které plní s láskou, vždy dle potřeby a nelitují námahy ani sil, které musí vynaložit na jejich uskutečnění.

Vše podléhá vesmírnému zákonu vývoje, který spěje ke zdokonalování. Někdy se jednotlivec zdrží ve svém vývoji, někdy učiní dokonce několik kroků zpět, ale většinou vždy spěje k dokonalosti. Největším zdržením je inverzní vývoj, kdy bytost vede negativní myšlenky a jedná špatně. I v tomto případě je možná náprava. Takto postižená bytost obdrží mnoho varování a šancí, aby se zbavila zla a upevnila své pečetě. Dobrým a láskyplným jednáním může takto postižená bytost získat zpět ztracené pojistky proti zlu.

Bůh Otec je nejvyšší z božských bytostí, která se od Duchovního slunce odděluje jen výjimečně, aby zakročila ve prospěch dobra a dobrých bytostí.

Moji milí, všichni patříme Otci a tedy i Nejvyššímu principu lásky a stvoření, Duchovnímu slunci. Všichni neseme Boží jiskru v sobě, která nás má přivést k Otci. Záleží na nás, co s ní uděláme. Máte možnost tuto jiskru takřka udusit negativitou, nebo pečovat o ni s láskou a živit ji láskou. Čím více lásky vyzařujete, tím jasněji hoří vaše Božská jiskra a vaše aura plane jasně. Čím více lásce obětujete, tím více lásky obdržíte.

Mír s vámi!

Ježíš – Aštar

Poznámka: sdělení je z roku 1993

Zlatý věk lidstva

Jaký je duchovní stav naší planety a lidstva?

Pozor, směšuješ dohromady dvě věci velmi rozdílné, ale na sobě přímo úměrně závislé! Vezměme nejprve duchovní stav vaší planety. Původně byla určena jako trestná planeta, či planeta "Očistec", na které bylo zlo a dobro v rovnováze. Vy jste však svou negativitou tuto planetu v době Calijugy zamořili ještě více, zlo jste živili a zlo jste uctívali. Otiskli jste je do této planety velmi hluboko.

Jak hluboko?

To není důležité. Z vašeho hlediska asi 300 až 500 metrů, v některých zónách jsou to i 3 km. Je to různé dle toho, co se kde odehrávalo. Kde zuří boje, vášně a nenávist, vznikají velmi hluboké otisky, kterých se Země zbavuje přirozeným způsobem - např. zemětřesením, záplavami, požáry a jinými živelnými katastrofami. Kde jsou brázdy zla mělké, eliminuje se zlo kladnými vibracemi, které vysíláte. Proto chceme, aby co nejvíce pozemšťanů poznalo učení lásky a naučilo se ovládat své myšlení, aby vysílalo kladné vibrace, neboť každý člověk, který vede dobře a láskyplně své myšlení, koná skutky dobré, očišťuje svoji planetu. Stačí pobyt takového člověka v místnosti a ta se prozáří světlem lásky, které je očišťující. Jedině takto můžete očistit vaši planetu a připravit ji na postup do vyšší sféry a dimenze.

A nyní k duchovnímu stavu vaší planety. Její stav není uspokojivý, ale také není beznadějný, protože stoupá procento láskyplných lidí, kteří ji očisťují svou láskou, způsobují utišování negativních vibrací a na základě rovnosti zabraňují přitahování další negativity. Bude-li lidstvo takto cílevědomě pokračovat, ztiší se válečné bouře a karma národů se vybije a vyrovná, postupně zmizí hlad a různé mory, infekční choroby i metly lidstva jako je AIDS a rakovina, zavládne klid. Planeta se produchovní, její vibrace přejdou na vyšší frekvenci a Zlatý věk lidstva se ujme své vlády.

Máme tomu tedy rozumět tak, že očista planety je vždy závislá na myšlení lidí?

Ano. Touha lidí po duchovnu stoupá, touha po lásce též, protože negativity bylo již příliš. Většina lidí je již přesycena nedokonalým materializmem. Jakmile změní své myšlení, přestanou myslet jen sami na sebe, začnou vyzařovat lásku a pak začne velké dílo Boží. Váš Spasitel se brzy probudí, zatím prochází očistou a poznáním, kterým jste museli projít vy všichni. Pamatujte, že mu připravujete cestu, aby jeho slova lásky našla odezvu a úrodnou půdu v srdcích lidí. Tento čas se blíží. Může to být za pět nebo deset let, ale čas může uzrát i za rok. Protože existuje svobodná vůle lidských bytostí, nelze tento okamžik přesně předvídat, ale poznáte ho a půjdete za ním všichni, co jste láskyplní. Ne proto, že byste museli, ale bude vás přitahovat svou láskou jako Světelná bytost, neboť Otec a já jsme v jednotě. Je jedním z mých synů milovaných, jako jimi byli všichni zvěstovatelé učení lásky. Děti moje, váš celkový duchovní stav jednoty lidské není ještě ideální, ale utrpení vás mnohému naučilo. Ubývá těch, co vysílají zlobu a bloudí, a přibývá těch, co se staví na cestu lásky. Proto jste se zachránili před srážkou s úlomkem Faethónu, byla to sice záchrana na poslední chvíli, ale za pět minut dvanáct nastal v myšlení lidstva obrat k lepšímu, vibrace vaší planety se změnily a přestaly přitahovat tento bludný úlomek ztraceného světa k sobě. To budí naději, že vše dobře dopadne a poslední pečeť nebude nikdy rozlomena. Děti moje, vaše práce je záslužná a užitečná pro všechny mladší i starší bratry a sestry této vesmírné galaxie, neboť štěstí jedné planety je štěstím planet ostatních a neštěstí jediné, třeba nejmenší planety, je neštěstím všech a ohrožuje nás všechny.

Moji milí, buďte trpěliví, nebude vše hned tak, jak by mělo být, ještě bude mnoho utrpení, ale pozvolna bude mizet a utichat válečná vřava, zavládne láska, klid a mír. Přijdou k vám tak rychle, jak rychle vy budete měnit negativní vibrace na pozitivní. Rychlost postupu dobra a lásky bude přímo úměrná vaší snaze o lepší svět a jeho očistu.

Mír s vámi!


Aštar

Poznámka: sdělení je z roku 1993