MILÍ BRATŘI A SESTRY

KNIHY POSELSTVÍ
Poselství 1. díl
Poselství 2. díl
Poselství 3. díl
Cesta 4. díl
Pochodeň pravdy 5. díl
Chrám věků 6. díl
Vesmírná jednota lásky 7.díl


VÝŇATKY Z KNIH
Co je to božství
Rada nejvyšších
Vesmír, inkarnace, karma
Amulety moci Atlantidy
Václav Havel
Očista planety Země
Spící prorok Edgar Cayce
O léčitelství
Rozdíl mezi sférou a dimenzí
O souboji dobra se zlem
O svobodné vůli…
Stvoření člověka
Geopatogenní zóny
Skupina Bílý Kužel
Samovznícení-Eliášův oheň
Kdo jsou Elohimové
Sexuální problematika
Přehled vedoucích planet Světlých sfér
Dotazy-křišťálové lebky, pyramidy…
Kdo jsou agregoři…
O umírání
Smysl lidského života, karma
Setkání s Aštarem
Písmenkové mantry
Zlatý avatar S.B.
Andělé z Atlantidy
Zákony Univerza
Duchovní slunce
Léčebné obrazy
Atlantida
Andělé strážní a ochranní duchové
Dělení reinkarnovaných bytostí
Duchovní vývoj a cesta sebevrahů
Rozhovor s Aštarem
Modlitba
Strom života
Zkoušky
Naše činnost na dvoře krále Artuše
Energetický průkaz
Konec éry Calijugy
Aura, její funkce a působnost
Poučení o mimozemšťanech
Tříbení a třídění bytostí…
Dopis Otce
Další poznatky
Knihy Hovory s Bohem
Andělé Světla

Tři z velmi důležitých poznatků z knih paní Heleny Šeblové
Rada nejvyšších

Při společném léčení na nás dne 8.12.1994 dolehla těžká negativita. Objevil se mi obraz pana H. a bylo mi řečeno, že bych mu měla pomoci, že je to jeden z mých synů v dobách minulých.

Při jeho očistě, která se děla po duchovní stránce se souhlasem jeho ducha, se zjevil jeho guru, velice pokročilý mág, který hájil svá práva na svého žáka. I on byl osvícen a poučen, aby došel spasení.

Úkol byl velmi náročný a pomáhala nám Rada nejvyšších. Byl to můj závěrečný úkol před dosažením hodnosti, které jsem dosáhla ve světlých sférách. Nevyjádřila jsem se přesně. Rada nejvyšších sledovala náš výkon a byla připravena zasáhnout při našem selhání.

Než předstoupila Rada nejvyšších zjevně, objevila se zlatá truhlice bohatě zdobená drahokamy. Když se otevřela, objevilo se devět křesel, uprostřed trůn nejvyšší.

Na tomto trůně se střídají ti, kteří do Rady patří, dle toho, co je předkládáno a do čí kompetence přednesený problém náleží.

Do Rady nejvyšších patří Otec, Marie, (ženský princip Otce), Ježíš, Marie z Magdaly, Lucifer, archandělé Gabriel, Michael, Serafín a Rafael.

Ten, kdo předsedá, je osvícen Duchem svatým jako všichni přísedící a je veden Nejvyšším principem lásky a stvoření. Všichni společně probírají předložený problém a při rovnosti hlasů má právo veta předsedající.

Jakmile jsem uviděla truhlu a křesla, pochopila jsem, že jsem měla tu nejvyšší ochranu a poznala jsem je. Dostala jsem darem světle fialový lotosový květ s tolika lístky, že nebylo možné je spočítat. Držela jsem ho v ruce a byla jsem šťastná jeho vyzařováním. Patřil k symbolům dosažené duchovní hodnosti. Potom jsem obdržela pás, zlatý řetěz se znakem Rady nejvyšších, plášť a korunu.

Byla jsem vybídnuta, abych usedla na předsednické křeslo, které je ozařováno Duchem svatým a Nejvyšším principem lásky a stvoření. Zdráhala jsem se, ale bylo mi sděleno, že to patří k obřadu zasvěcení. Šlo vlastně o propojení vědomí ducha a hmoty.

V tu chvíli jsem pochopila, že pokud chceme splnit úkol mise, musíme i ve světě hmotném , v těch sférách, ve kterých pracujeme, dosáhnout těch duchovních hodností, které nám náleží na naši mateřské planetě a v duchovním světě.

Když jsem po obřadu sešla se schodů k Otci, Marii a Ježíši, se mne ptali, kde se chci posadit. Prosila jsem, aby to bylo vedle Ježíše a Otce s Marií. Pak mi byla nabídnuta odměna. Prosila jsem přítomné, aby ji určili sami. Toužila jsem být taková, jakou mne potřebují, abych splnila to, co jsem slíbila. Současně jsem pociťovala příliv energie a svěžesti a viděla jsem, jak se některé karmy a vazby rozplývají.

Uvědomila jsem si, že zlatou truhlu Rady nejvyšších jsem viděla již jako kojenec a hrála si s jejími světly v podobě malých barevných sluníček.

Bylo to znamení, že již tehdy jsem byla jednou z vás ?

Ano, bylo to znamení, že jsi pod naší péčí a ochranou. Pro splnění této mise bylo nutné, aby se reinkarnoval jeden z nás. Pro tento úkol jsi byla vybrána ty.

Mír s tebou!

I s vámi! Dík za poznání, péči a ochranu všem.

Shrnutí a závěr – po očistě musíme na sobě všichni pracovat tak, abychom i zde, v těchto sférách a dimenzích dosáhli těch duchovních postů, tedy i úrovní, které nám náleží ve světech Světla.

To znamená, že musíme i v této hmotné podobě získat potřebné duchovní vzdělání a úroveň. Jakmile dosáhneme všech duchovních hodností Světla, můžeme pracovat na dalším postupu, aby se náš vývoj nezastavil. V tuto chvíli jsme bytosti se stejnou pravomocí a zodpovědností, kterou máme ve světlých sférách. Od tohoto okamžiku konáme zázraky lásky a není pro nás nic nemožného, pokud je v nás láska a vede nás.

 

Slavnostní mystérium

Otče, prosím Tě o doplnění a vysvětlení mystéria, kterému jsme byli přítomni dne 1.1.1995. Viděla jsem toho velice málo a mám obavy, že bych to mohla zkreslit.

Viděli jste správně a porozuměli v podstatě též, jen se bojíte uvěřit. Abyste se mohli zúčastnit tohoto mystéria, bylo třeba, abyste byli očištěni a někteří jste museli vyrovnat své účty. Proto jste viděli přesýpací hodiny a vysokou černou postavu. Pak předstoupila světlá postava, která vás duhou lásky očišťovala. Proto jste viděli na nebi různá znamení v podobě zlatých trojúhelníků, na znamení, že vaše kletby z vás byly sňaty. Někteří z vás postřehli řetězec vašich životů, které vás vázaly v Atlantidě, Egyptě i Jeruzalémě. Byly zlaté, protože jste je vykoupili láskyplnými službami trpícím. Viděli jste dokonce i závažné útržky z těchto životů. Vy jste toho sice mnoho nepostřehli, ale váš duch ví vše. Pak se mihnul po pláni zlatý jelen a laň na znamení oběti, která bude na vás požadována.

Přesně v 19 hodin jsme sestoupili z korábu a já vynesl doprostřed kruhu vás všech svého syna Ježíše, jako symbol oběti, kterou jsem lidstvu seslal, ale pro vás to byl symbol oběti, která vás teprve očekává. Složil jsem ti ho k nohám, protože tak jako je On mým synem, jsi i Ty má dcera, pomazaná na znamení, že jednáš v jednotě se mnou a všichni jste mými dětmi. Ty jsi k němu poklekla a vzala jeho hlavu do náruče a plakala nad jeho utrpením a prosila o jeho vysvobození a vyškrtnutí této jeho karmy z vašich ákášických záznamů. Byla to tvá nejtěžší zkouška. Pomalu jsi začala chápat, že mu můžete pomoci jedině láskou a vyzvala jsi ostatní, aby ho zahřáli a oděli do šatu své lásky. Protože tě uposlechli, sestoupila žena v rudém šatu, která je symbolem vaší lásky k Němu a položila přes Něho roucho utkané z vašich proseb a lásky. Pak jsem pozdvihl svého syna a odváděl ho zpět, protože se zdálo, že včas neprohlédneš.

Byl to poslední impuls pro tebe, abys pochopila. Tak se také stalo. Teprve nyní jsi poznala, že se od tebe žádá, abys převzala Jeho břímě a Jeho cestu. Ty jsi přijala tuto karmu, a spolu s ostatními jsi prosila o sílu a lásku, abyste všichni splnili to, co jste slíbili. Vězte, že to nebylo poprvé, co jste tak učinili. Již v dobách Kristových jste mého syna provázeli. Nyní má být dovršena mise, která otvírá brány Zlatého věku. Naše láska vás všude provází.

Jakmile jsi pochopila, mohli jsme vyzářit svou lásku tak, aby na sebe vzala podobu Jákobova žebříku, který vás upamatoval na časy minulé a byli jste osvíceni Duchem svatým. Bylo to mystérium oběti a spasení. Všechny vás prostoupila moje láska a požehnání. Jak jste nám posílali svou lásku, probudili jste jiskru lásky v plameny, které sršely a tryskaly z nastavených dlaní vašich přátel, kteří mne doprovázeli. Jejich dlaně se rozsvěcovaly, šlehaly z nich plameny, měnily se v gejzíry duhových světel a na nebi se odrážely v podobě zlatých znaků. Byly to znaky vašeho probuzení, vašich vrcholných úmluv se mnou. Zjevovaly se zde všechny vaše zásluhy a dobré skutky. To bylo ukončením slavnosti. My jsme odešli, ale zanechali jsme vám dar, který jsme společně stvořili. Bylo to zrcadlení naší lásky, která v podobě energetické koule, slunce, čekalo na to, co uděláte. Vy jste pochopili, že je to dar, který vás má chránit a tak dnes každý z vás uchopil kousíček mé lásky a uložil ji ve své auře, aby ho chránila. Dostalo se vám darů Ducha svatého a požehnání lásky. Jak těchto darů využijete pro své bližní i pro sebe, je na vaší svobodné vůli.

Mír a láska s vámi!

Otec

 

Apokalypsa

K tvé otázce, kterou jsi vyslovila telepaticky, říkám ano. Konec světa nastal, Apokalypsa probíhá. Je to konec jedné epochy a nástup nové. Šabat znovuvzkříšení již nastal, neboť vězte "co jiného děláte, když očišťujete satanské bytosti, mstitele, a uměle stvořené zařazujete do vývoje?"

To je pravé vzkříšení, soud a očista. Mnozí z vás si konec světa představovali jako krutou záležitost plnou zmaru, ale vzpomeňte, že láska koná zázraky. To, co nyní probíhá na vaší planetě, je proces očisty. Dochází k živelným pohromám, dochází k válečným střetům. To je pro ty bytosti, které žádají nebo žádaly, aby formou utrpení urychlily svůj vývoj. Stejnou funkci mají i hladomor a epidemie. Trpí jimi jen ti, kteří o tuto mimořádnou příležitost požádali. Otvírá se vám nová epocha Zlatého věku a bude nastupovat pozvolna. Vy v ní opět pomáháte, jako jste vždy pomáhali, když se jednalo o duchovní postup lidstva.

Já jsem symbol vzkříšení, a vy jednáte ve jménu mém z pověření mého Otce, a proto jste pod jeho záštitou a máte moc uzdravovat nemocné, krmit hladové, tišit trpící a křísit mrtvé, duchovně mrtvé, jako i já jsem činil. To také nyní s úspěchem ve jménu Nejvyššího principu lásky a stvoření konáte.

Mír s vámi!

Ježíš-Aštar

Knihy paní Heleny Šeblové

Jednou za 2000 let posílá Bůh Otec a Rada nejvyšších misi na planetu Zemi, aby planeta Země mohla postoupit do vyšší sféry a dimenze. V poslední známé misi byl Ježíš Kristus, Marie Magdalská, apoštolové, Jan Křtitel a další bytosti.

K dovršení roku 2000 byla seslána na planetu Zemi mise, kterou vedla paní Helena Šeblová. Tato žena byla reinkarnací význačných dějinných postav jako je Hermes Trismegistos, Marie Magdalská, Marie Terezie, Antonín Dvořák a mnoha dalších, počínaje Atlantidou i Egyptem.

Planeta Země, která se stala ukřižováním Ježíše Krista planetou kříže a očistcem pro zde inkarnované bytosti, se stala nakonec ve 20. století planetou zla. Proto byl zvažován i katastrofický scénář očisty planety od nahromaděné negativity na a uvnitř planety, protože i planeta Země je živoucí organismus.

Na planetu Zemi byli poslány i bytosti které zasahovaly karmicky nejen do dějin této planety, ale i do dalších vesmírných vazeb a vztahů, především s planetou Mars.

Od roku 1992 do roku 2007 pracovala tato skupina v Teplicích a později i v dalších místech pod vedením paní Šeblové, v tichosti a bez publicity a vedla prosby za očistu od všech závažných karem, tak jak k tomu byla vedena Bohem Otcem, Ježíšem Kristem a dalšími božskými bytostmi ze Světlých sfér.

Knihy, které byly vydány v roce 2005-7 obsahují informace o činnosti této skupiny, závažná sdělení, poučení a informace se Světlých sfér, přímo od Boha Otce a Ježíše Krista o tom jak je to v celém Stvoření provázáno. Je to především svědectví o velké lásce a milosti Boží, které se dostalo této planetě Zemi a jejím obyvatelům.

Úkol mise byl v roce 2007 splněn a planeta Země postoupila do 5. sféry a 4. dimenze. Magie už není podporována pránou z Vesmíru. Vláda železného věku, věku Calijugy byla ukončena a nastupuje věk Vodnáře. Mužský princip vlády bude nahražen ženským principem, aby se jednou harmonicky podílely oba principy na vývoji celé planety a lidstva. Planeta se bude vyvíjet postupně do Zlatého věku, pokud lidstvo neučiní závažnou chybu, např. v použití atomových zbraní.

Druhý příchod Mesiáše se už uskutečnil !

Název jednotlivých knih:

  1. díl Poselství - Truhlice pokladů 1. až 3. část

  2. díl Poselství - Truhlice pokladů 4. až 5. část

  3. díl Poselství - Truhlice pokladů 6. až 7. část

  4. díl Cesta – Platinová kniha

  5. díl Pochodeň pravdy - Vstupte do Hádovy brány,Hekaté letí na nebesích, Bohové jdou v zástupu

  6. díl Chrám věků – Zrcadlo světa, Stvořitelé

  7. díl Vesmírná jednota lásky – Živly, Zpěv lásky, Bílý Kužel

Knihy představují více než 2000 stránek a mnohá sdělení jsou předány lidstvu vůbec poprvé. Pro bytosti opravdu hledající Boha Otce, Ježíše Krista jsou to knihy velmi poučné.

Knihy nejsou chráněné autorským zákonem a jejich obsah lze proto rozšiřovat volně, ale nezkresleně.