MILÍ BRATŘI A SESTRY

KNIHY POSELSTVÍ
Poselství 1. díl
Poselství 2. díl
Poselství 3. díl
Cesta 4. díl
Pochodeň pravdy 5. díl
Chrám věků 6. díl
Vesmírná jednota lásky 7.díl


VÝŇATKY Z KNIH
Co je to božství
Rada nejvyšších
Vesmír, inkarnace, karma
Amulety moci Atlantidy
Václav Havel
Očista planety Země
Spící prorok Edgar Cayce
O léčitelství
Rozdíl mezi sférou a dimenzí
O souboji dobra se zlem
O svobodné vůli…
Stvoření člověka
Geopatogenní zóny
Skupina Bílý Kužel
Samovznícení-Eliášův oheň
Kdo jsou Elohimové
Sexuální problematika
Přehled vedoucích planet Světlých sfér
Dotazy-křišťálové lebky, pyramidy…
Kdo jsou agregoři…
O umírání
Smysl lidského života, karma
Setkání s Aštarem
Písmenkové mantry
Zlatý avatar S.B.
Andělé z Atlantidy
Zákony Univerza
Duchovní slunce
Léčebné obrazy
Atlantida
Andělé strážní a ochranní duchové
Dělení reinkarnovaných bytostí
Duchovní vývoj a cesta sebevrahů
Rozhovor s Aštarem
Modlitba
Strom života
Zkoušky
Naše činnost na dvoře krále Artuše
Energetický průkaz
Konec éry Calijugy
Aura, její funkce a působnost
Poučení o mimozemšťanech
Tříbení a třídění bytostí…
Dopis Otce
Další poznatky
Knihy Hovory s Bohem
Andělé Světla

Vesmír, inkarnace, karma

Bratři a sestry,
přijměte toto poselství jako dar lásky, který vás připraví k vašemu postupu do vyšších sfér.
Členové hvězdné konfederace a všichni autoři přednášek z různých planet Světla.

 

Vesmír

Vesmír je nekonečný prostor, plný Boží milosti. Je v něm nekonečné množství galaxií a planet. Jsou zde galaxie, na jejichž planetách žijí bytosti různé duchovní úrovně. Dle toho rozlišujeme planety dobra a zla, planety očišťující. Planet, které slouží zlu, je málo. Spějí k zániku.

Opakem jsou planety dobra, kterých je milionkrát více. Obyvatelé těchto planet jsou bytosti, které dosáhly vysoké duchovní úrovně a znají lásku a soucit. Jsou to planety, které se podílejí na záchranných akcích na planetách, které propadly zlu a spějí k zániku

Je několik planet, čísla neuvádíme, protože tyto hodnoty si nedovedete představit, kde je dobro a zlo v rovnováze. Tomu říkáte vy, lidé, očistec. Zde se mohou duchové, kteří zbloudili na své cestě k Bohu a jeho láskou, očistit. To byla donedávna vaše planeta Země, než propadla zlu. Očistou rozumíme očištění z karmy, vyrovnání špatných skutků skutky dobra. To znamená poznat soucit, lásku a vděčnost. Kdo nepocítí lásku, není schopen milovat ani sebe, ani bližního svého, ani Pána našeho Otce. Jen ten, kdo procítí bolest, pozná soucit a kde je soucit, tam je blízko láska a kde je láska, tam je Bůh. Kdo uchopí Boží lásku, už ji nikdy nechce ztratit. Ten duch je již pro Světlé sféry zachráněn a spěje cestou Kristovou k Bohu, našemu Otci. Takový duch má mocnou sílu, kterou využívá pro dobro ostatních, která vede ostatní duchy méně pokročilé a tak stále roste množství planet dobra. Protože láska a dobro jsou na těchto planetách v rovnováze, jinými slovy vývoj vědy je kontrolován láskou, dosahují tyto planety vysoké úrovně duchovní i technické, nezastavují se ve svém vývoji a pomáhají ostatním, méně šťastným planetám. Poskytují jim duchovní oporu.

Vesmír je konečný i nekonečný. Řídí ho Nejvyšší světelná bytost, Láska sama, náš Bůh Otec. Nezáleží na tom, jaké jméno mu dáváte. Nezáleží na tom, jaké náboženství vyznáváte, ale cítíte-li lásku k bližnímu svému a lásku k Bohu, vydali jste se na světlou cestu pravdy a lásky. Stali jste se vpravdě dětmi Božími, které s ním jednou splynou ve věčné blaženosti.

Nyní, když je vaše planeta těsně před zánikem, je dovoleno, abychom vám všemožně pomáhali. Máme pro lidstvo spoustu darů, vynálezů, léků a vědění, ale nesmíme vám je dát dříve, než postoupíte do vyšší sféry. Vaše planeta se očistí a nebude u vás vládnout zlo. Kdybychom vám poskytli tyto dary předčasně, zneužily by je temné síly a to by vedlo ke katastrofě. Buďte tedy trpěliví, pokorní a dobří a hlavně láskyplní. Porážka temných sil se blíží a Zlatý věk bude nastolen. Budete šťastni. Zavládne láska a kultivovanost, svět bude krásný a zdravý. Nebude nemocných a smutných lidí. Každý si vybere práci, kterou bude s láskou vykonávat. Potom to budete vy, kteří budou pomáhat méně rozvinutým a zaostalým planetám, jako nyní pomáháme my vám. Lidem se vrátí původní schopnosti. Budou jasnovidní, citliví a vnímaví. Budou mít úzký kontakt s přírodou i duchovním světem. Dle úrovně svých rozvinutých schopností budou pokračovat odpovídajícím tempem ve vývoji do vyšších sfér. To bude radostná a tvořivá práce, která ponese ovoce užitku všem. Pak budete zahrnuti dary lásky, cesta k vědění a pravdě bude otevřená a vy je budete moci ještě rozdávat méně šťastným obyvatelům planet a vést je správným směrem k Bohu Otci a jeho všeobjímající lásce.

Až nastane čas a vaše Země bude očištěna, vrátíte se se Spasitelem

a duchovními vůdci zpět, kde se budete podílet na budování Zlatého věku lidstva. Praha bude duchovním centrem celého světa. Byla vyvolena proto, že jako jediná byla vystavena nesčíslným útokům zla, podobně i celé Čechy s Moravou, a přesto své spory ekonomické a politické jste neřešili krvavě. Vaše planeta vstoupí do vyšší úrovně a už to nebude očistec, ani planeta zla, ale stane se jednou z ozdob celé galaxie, pak bude dobrá a život zde bude krásný.

Lidem se budou vracet jejich ztracené schopnosti. Budou slyšet své rádce a budou poslušní svých andělů strážných, my jim říkáme ochránci, a budou jasnovidní. Budou umět využít darů přírody ve prospěch všech, nebudou přírodu znásilňovat. Jejich zásahy budou šetrné, protože budou mít pro ni cit. Pro Zlatý věk je váš národ národem vyvoleným. Z celého světa k vám budou přijíždět lidé pro duchovní podporu a převzetí zkušeností. Vy se ochotně s nimi rozdělíte o všechny dary duchovní i světské a celý Vesmír bude velebit vaší lásku a moudrost.

 

O reinkarnaci a Boží jiskře v nás

Na počátku bylo Slovo a Slovo se stalo Činem. Bůh vydechl božskou pránu, která vše oživuje. Nejprve byl chaos, ale jakmile se stalo slovo činem, byl nastolen řád. Vznikaly nové světy, které se vyvíjely během svého letu vesmírem. Na světech vznikal život tak, jak mu rozumíte vy, pozemšťané.

Nejprve se láska Boží zrcadlila jen v krystalech, potom v rostlinách a zvířatech, až se vyvinul člověk. Když dosáhl určité úrovně, vdechl mu Bůh duši, jiskru Boží. Stalo se tak, když navštívily bytosti vyšších sfér planetu Zemi. Jiskra Boží se od toho času sama roznítí v každém tvoru, který dosáhne určité kvality duchovní úrovně. Vy tomu říkáte lidství. Tuto Boží jiskru je nutné opatrovat. Od tohoto okamžiku je člověk ( nebo tento tvor ) veden hlasem svého svědomí, čili rádcem.

Pokud své rádce člověk neumlčí, rozvíjí se dál a postupuje ve svém duchovním i hmotném vývoji. Oživující prána mu v tom pomáhá. Ten člověk, který umlčuje v sobě svého rádce, tedy své svědomí, umlčuje a dusí v sobě jiskru Boží. Způsobuje, že tato jiskra jen doutná, slabě žhaví, jeho duchovní vývoj se zastavuje a zakrňuje. Když tuto jiskru skoro udusí ( opouzdří ji, aby nezářila a nepromlouvala k němu ), propadá tento člověk v moc temných sil. V temných sférách je buď pasivní ( trpitel ), který proklíná svůj osud a vysílá zlobu okolo sebe, nebo si zlo oblíbí a začne se rozvíjet inversně, ke slávě temných sfér. Zde pak za své zásluhy dosahuje různých duchovních hodností. I zde musí být řád, nikoli chaos, protože zlo má výchovný charakter a funkci. Další vývoj těchto inversních duchů je závislý na jejich schopnosti vnímat funkci vlastní činnosti. Pokud pochopí, že vývoj není možný bez karmických zásahů, a dodržuje vesmírný zákon v tomto směru, je spokojen. Ale nechápe-li tuto výchovnou funkci jako své poslání, jedná-li chaoticky, bez řádu a nahodile, škodí-li dokonce z vlastní iniciativy, je nešťastný a záhy upadá v pasivitu. Po určité době se v něm může znovu oživit Božská jiskra touhou po lásce, lásce Boží, klidu a míru.

Jakmile začne vysílat lásku k Bohu, touhu po dobru, rozžhaví se jiskra Boží v něm, začne produkovat dobré myšlenky, stává se lehčím a stoupá k Bohu blíž. Toto je nesmírně obtížné a náročné, v cestě má mnoho překážek. Když tato touha a láska dosáhne určité kvality, smiluje se Bůh Otec nad tímto zbloudilým a vyšle mu rádce a pomocníky, kteří ho uvedou na cestu lásky a pravdy. Jsou to členové Bratrstva pomoci. Tito osvobození duchové se očisťují poznáním a láskou, jdou do škol a připravují se na svou první inkarnaci na planetě očisty.

Plán očisty je stanoven před každou reinkarnací, je pečlivě připraven a volen tak, aby duch získal co nejvíce cenných zkušeností a rozvíjel se a postupoval ke slávě Boží. Čím je duch pokročilejší a čistší, tím více touží po dokonalosti, stává se láskyplnějším, pracuje pilně v době mezi inkarnacemi na svém sebezdokonalování, to znamená, že získává potřebné vědomosti i dovednosti, takzvané talenty a schopnosti, které pak v době reinkarnace na některé z planet očisty užívá k potěšení a prospěchu druhých.

Jak se duch zdokonaluje, odpadá postupně nutnost očisty a pak tedy smí pobývat déle ve Světlých sférách. Zde opět záleží na jeho aktivitě, jak je úspěšný, tedy jak rychle probíhá jeho vývoj, a spěje k Božským sférám. I v těchto sférách žije plným životem ku prospěchu a radosti ostatních, zejména k radosti Boží. V nejvyšších Světlých sférách jsou už bytosti rozvinuté, harmonické, které si samy zadávají úkoly ve prospěch ostatních bytostí a duchů, nebo s radostí vítají úkoly jim zadané. Od deváté sféry se tyto bytosti zaměřují na pomoc méně vyvinutým bytostem a duchům a snaží se jim pomoci v jejich utrpení. Když dosáhnou tyto bytosti Božských sfér, splývají s Božstvím, stávají se jeho součástí, ale kdykoli se mohou oddělit a zasáhnout ve prospěch dobra.

K zásahům dochází vždy, když je narušena rovnováha, aby nedošlo ke katastrofě. Lépe řečeno, zasahuje se včas, tedy tehdy, když hrozí nebezpečí narušení rovnováhy. Tento vývoj je nekonečný. Bez souboje dobra se zlem by došlo ke stagnaci a opětnému chaosu. Proto nemůže být na planetách očisty jen zlo nebo dobro.

 

Karma

Karma je zákon, dle kterého se duše reinkarnují, aby se očistily ze svých vin. Není to trest Boží. Bůh je láska sama, která nikoho netrestá, ale náš duch se trestá sám, protože když předstoupí před Boží tvář , vidí jasně své viny a nesnese pomyšlení, že se svými činy vzdaluje od Otce. Sám žádá o možnost nápravy, aby mohl znovu projít zkouškou obdobných situací, ve kterých selhával a aby byl do nich stavěn tak dlouho, dokud je nevyřeší správně a nevyrovná všechny zlé skutky dobrými. Za tímto účelem se musí znovu reinkarnovat.

Čím více se duch zatěžuje špatnými činy, tím více na sebe nabaluje zlo a stává se těžším, klesá do temných sfér a tím se vzdaluje od Boha Otce. Ale naopak, čím více vysílá náš duch lásku a dobro, stává se lehčím a světlejším a stoupá stále výš do Světlých sfér, stále blíž k Bohu Otci, až s ním nakonec splyne.

Jakmile se dostane do Světlých sfér, již se nemusí reinkarnovat, žije duchovním životem, pomáhá méně pokročilým duším, a to vše dle výšky vlastní duchovní úrovně, které dosáhl.

Čím vyšší duchovní úroveň, tím těžší úkol duch dostává. Někdy je úkol tak náročný, že ducha, který ho plní, provází celá suita ochránců, rádců a pomocníků. Někdy se dokonce s tímto duchem reinkarnují další duchové, aby mu pomohli v náročném plnění úkolů. Otec i Kristus nad nimi bdí. Mají tedy všestrannou pomoc, přesto se někdy stane, že tento duch zbloudí a nesplní svůj úkol. Potom duchovně sestupuje, dostává méně náročné úkoly, než se vzpamatuje a je schopen zvládnout svůj hlavní úkol, pro který se znovu reinkarnuje.

Naopak, když úkol zvládne, duchovně postupuje, a vede-li si mimořádně dobře, je odměněn duchovními vyznamenáními. Jsou to bílé růže, které nikdy neuvadají. Ty má pak právo nosit ve svém erbu. Pak chvíli odpočívá. Za odměnu může volit pobyt na některé ze šťastných planet. Délka pobytu trvá dle vlastní volby. Ti nejvyšší duchové jsou s Bohem či Kristem. Pak si opět obyčejně zvolí některý z dalších náročných úkolů. Příkladem tohoto kolotání jsou biblické osobnosti – např. apoštolové. Ti se reinkarnují přibližně asi jednou za 2 000 let, kdy nastává nová epocha a Kristus navštěvuje zemi. Reinkarnují se též, když hrozí zkáza civilizace, aby pomohli všem spravedlivým. Tak je tomu i v těchto dobách, okolo roku 1992, kdy záleží jen na vás, zda se svět změní k lepšímu či propadne zlu.

Pokud se lidstvo nenapraví, budou všichni spravedliví evakuováni na přátelské planety, které budou odpovídat jejich duchovní úrovni.

Karmou se nevážou jen jedinci, ale i národy, proto, lidé, buďte ostražití, braňte zlu, kontrolujte své myšlení a skutky, pomáhejte láskyplně všem, abyste byli bílí jako holubice Ducha svatého a stoupali stále výš k našemu Pánu na nebesích, našemu Bohu-Otci.

 

Rozdíl mezi duchem a duší

Duše je duch v obalu, který umožňuje splynutí ducha s hmotným těle. Je to součást astrálního těla.

Duch samotný je čistá jiskřička Božství v nás. Nestárne, neumírá, vše si pamatuje. Sbírá zkušenosti a snaží se splynout s Božstvím. Lidské tělo se skládá z hmotného těla, astrálního těla, duchovního těla, duše a ducha. Smrtelné je tělo hmotné a astrální. Astrální tělo žije tak dlouho, jaká je připoutanost ducha k hmotnému světu a tělu. Pak se uvolňuje duše a osvobozuje se nesmrtelný duch.

V duchovním světě máme tak zvané éterické tělo, které dostává duch dle svých zásluh. Takže hmotné tělo neobsahuje éterické tělo, toto tělo máme jen v duchovním světě Světlých sfér. To se stává s postupem do vyšší sfér stále lehčí a éteričtější, až splyne s Bohem.

Je pravda, že duch když splyne s Božstvím se už nikdy nereinkarnuje? Většinou ano, ale silní duchové, jejichž láska k Pánu, Bohu Otci, je tak silná, že dokážou překonat smutek z odloučení s Božstvím, se reinkarnují např. když je třeba určitého zásahu, či pomoci na méně rozvinutých planetách, či v nižších sférách. Tato aktivita je Bohem vysoce ceněna a tito duchové mají maximální podporu Boží a čeká je odměna. Oni však konají tuto službu naprosto nezištně.

Duchové, kteří splynuli s Božstvím, také touží po činnosti. Pomáhají všem bytostem, které touží po Bohu. Vedou duchy lidských bytostí tak, aby věděli, co je správné, kde je jejich cesta. Toto vědomí tlumočí vlastní duch člověka, je to naše svědomí.

Kolik je stupňů Světlých sfér? Třináct. Čtrnáctý stupeň je již Bůh sám. Božské sféry začínají již od dvanáctého stupně, ale může se vše ještě zdokonalovat a rozvíjet dle vůle Boží. Je Kršna a Bůh Otec jedno a totéž? Ano, jsou to jeho různé podoby. A Kršna a Ježíš Kristus? Také, je to Boží syn, tedy jeho část duchovní. Je Bůh nejvyšší inteligence jen jednoho Vesmíru? Nikoli. Všech Vesmírů, Bůh je nekonečná láska a nekonečná inteligence. Boha vidíme takového, jaké je naše nitro – duše. Mír s vámi!

 

O životě po smrti, astrál – nebe, peklo, Světlo a temné sféry

Smím vědět něco o životě po smrti , co je to astrál a o životě v něm? Je rozdíl mezi nebem a peklem a mezi Světlými a tmavými sférami?

Je to sice mnoho otázek najednou, ale postupně vám je zodpovíme. Začneme umíráním. Není to příjemný okamžik ve vašem životě, stejně jako porod. V obou případech jde o vstup do nové formy života. Při porodu procházíte porodními cestami do nového světa, jde v podstatě o průchod tunelem do Světla. Tunel zde zastupují porodní cesty a Světlo nová forma života, láska rodičů a okolí, které vás vítá. Skoro všechny bytosti jsou na tomto světě láskyplně uvítány, i když existují výjimky, kdy tomu tak není.

Podobné pocity prožíváte, když umíráte. Musíte překonat a prožít silnou nevolnost, úzkost z neznáma, abyste mohli projít tunelem a stanout před Světlem. Dokud se nepřetrhne šňůra, která vás spojuje s hmotným tělem, cítíte a prožíváte pocity hmotného těla. Proto je žádoucí, aby duch, který vyšel z hmotného těla, co nejdříve tuto šňůru přerušil. Jinak je nebezpečí, že bude prožívat např. tlení vlastního těla, či pohřeb žehem. Dochází k tomu v těch případech, kdy je duch příliš vázán na hmotu, příliš lpí na pozemské formě života. Jeho prožívání je však poněkud jiné, méně intensivní, ale přesto nepříjemné tím, že duch nechápe, co se s ním děje. Protože se za života nikdy nezajímal o věci duchovní, nechápe, že zemřel, nechápe, proč nemůže navázat kontakt se svými milými, nechápe, proč je nevnímají. Tito nepoučení duchové mohou zůstat připoutaní svou nevědomostí, láskou, či křivdou, pomstou nebo jinou bolestí k tomuto světu, či určitému místu, či osobě strašně dlouho. Někdy trvá celá staletí, než se odpoutá od těchto úrovní. Tělo hmotné je dávno zpráchnivělé, ale on neví, co má dělat, aby se osvobodil. Tuší, že něco není v pořádku, ale není nikdo, kdo by mu poradil. Teprve když pocítí touhu po změně, po Bohu, může mu být pomoženo. Dostane se mu poučení tím způsobem, který je pro něho nejvýhodnější. Opět je vše řízeno. Buď se za něho vytrvale modlí jeho příbuzní nebo ho poučí některý z duchů, který mu byl seslán na pomoc, či sám pochopí svou situaci, protože je za svého bloudění přiveden v místa, kde se mu dostane pravého poučení.

Tito duchové, kteří byli připoutáni k pozemskému životu, obyčejně velmi těžce umírají. Jakmile pochopí svou chybu, jde vše rychle. Obrátí svou mysl k Bohu, předstoupí před světelnou bytost, před své rádce a pomocníky, kteří ho vedou tak, aby mohl odložit své astrální tělo ( 2. smrt ) a připravovat se na další reinkarnaci. Někdy je odveden do míst, můžete tomu říkat školy , kde se mu dostává poučení, aby mohl postoupit do vyšší sféry. Někteří duchové jsou již tak pokročilí, že se rodí do vyšších sfér ihned, jakmile odloží astrální tělo. Rodí se do té sféry, která mu náleží. To znamená, že se zrodí tam, kam dle své duchovní úrovně náleží.

Upoutaní duchové, kteří neví nic o principech vývoje, sice zahlédnou světelnou bytost, ale nestačí mnoho pochopit, protože jejich duchovní vývoj je obyčejně příliš krátký a jejich připoutanost je rychle vzdaluje od světelné bytosti. Ti se určitou dobu zdržují v astrální sféře, trpí odlukou od Světla, ale velmi brzy se vrací zpět v místa, kde jsou připoutáni. Podobně je tomu s duchy málo pokročilými, ti se také určitou dobu zdržují v astrální sféře, ale velmi brzy upadají do spánku, ze kterého se probouzejí teprve před reinkarnací. To znamená, že dostanou impuls k probuzení, odkládají astrální tělo a reinkarnují se. Tvar a vzhled jejich těl je takový, jaký si zaslouží. Jejich povahové rysy jsou zvýrazněny symbolicky na jejich vzhledu. Máme na mysli vzhled éterického těla. Pokročilejší duchové, ne příliš vysoké úrovně, žijí určitou dobu v astrálu. Opět jejich vzhled odpovídá jejich povaze a pohybují se v těch úrovních astrálu, které jim náleží. Ti jsou na tom poněkud lépe, pohybují se mezi sobě rovnými, a to tak dlouho, dokud nepochopí, že musí na sobě pracovat. Jakmile se v nich probudí touha po změně a začnou vyzařovat lásku, může zasáhnout Bratrstvo pomoci a odvést tyto duchy do škol, aby jejich příští reinkarnace byla úspěšná.

Ti, kteří žili špatně a nejsou láskyplní, jsou vlastními vinami zapuzeni od Světla. Propadají se do nejnižších vrstev astrálu, kde je tak zvané peklo, kde trpí tak dlouho, dokud se v nich nevzbudí touha po věčné lásce a pak jsou vysvobozeni nebo postupují přímo do inversního vývoje s tíhou ke zlu, protože v sobě udusili jiskru Božství. Mohou to být černí mágové, kteří vědomě konali zlo, nebo lidé, kteří toužili po pomstě tak, že ji obětovali i svou Božskou jiskru. Tito odkládají astrální tělo a postupují ihned do temných sfér, kde jdou do škol, aby se zdárně rozvíjeli v intencích temných sfér a pochopili všechny zákonitosti. Jejich duch ztrácí deformované rysy, které získal v astrálu, a je formován temnými silami dle svých zásluh v těchto sférách. Může být tedy z vašeho hlediska i krásným. Ale je to krása pro pozemšťana děsivá i fascinující. Z inversního vývoje se tito duchové již nemohou vymanit, pokud nepřekročí zenit svého vrcholu a neprojdou vývojem ve světě antihmoty se všemi úrovněmi.

Takže, shrneme-li tyto poznatky, víte, že tak zvané peklo jsou tři spodní vrstvy astrálu a tak zvané nebe tři horní vrstvy astrálu. Hranice mezi těmito zónami je hranice nevědomí, kde spí málo rozvinutí duchové. Pobyt v tomto pásmu je poměrně krátký, protože čím více je duch nevědomý, tím rychleji se musí reinkarnovat, aby získal zkušenosti.

Pobyt v pásmu nevědomí je nutný proto, aby získal síly pro další vývoj. V tomto stadiu ještě nemůže spolupůsobit při návrhu karmického scénáře, ale tento scénář je vybírán vyššími duchy, obyčejně jeho rádci, tak, jak je to pro jeho poučení nejvýhodnější.

Nyní vás asi budou zajímat tři pásma, kterým říkají pozemšťané nebe. Zde odpočívají dobří, pokročilí duchové, kteří jsou zde tak dlouho, než se vyčerpají jejich zásluhy. Zde se také připravují na další reinkarnaci a získávají zde potřebné vědomosti a dovednosti. Rozlišujeme nebe neuvědomělé a uvědomělé. V uvědomělém nebi jsou pokročilí duchové, kteří se připravuji na další reinkarnaci a stále pracují na svém zdokonalení. Ti se pak reinkarnují do světa příslušné duchovní úrovně Světlých sfér. V neuvědomělém nebi se ocitnou dobří duchové, kteří si vysnili své nebe, byli sice dobří, ale žili v omylu a v omylu setrvávají i v duchovním světě. Říkali jsme, že zde jsou tak dlouho, než se vyčerpají jejich zásluhy, pak obyčejně nastane rozčarování, ale jedině v tomto rozpoložení je schopen tento zaslepený duch pochopit svůj omyl. Pak se musí znovu reinkarnovat. Jeho rádci mu doporučí správný karmický scénář příštího života a vedou ho tímto životem tak, aby znovu neupadl v omyl.

Podobné nebe je i v temných sférách, je to nebe fanatiků, kteří vždy přihrávají zlu a temné síly je chtějí určitým způsobem odměnit. Tedy pamatujte, co je nahoře, je i dole. Jako existují světy Světlých sfér, tak existují světy temných sfér. Zákony vývoje platí všude. Vesmírná jednota nesmí být narušena.

A nyní jsme u otázky hmoty a antihmoty. K plnému pochopení byste museli mít větší znalosti z fyziky a chemie. Ale pokusím se to vysvětlit populárními prostředky. Musíme vyjít ze zákona, který říká :"Co je nahoře, je i dole." Tento zákon platí ve všech rovinách a existuje-li svět hmoty, musí existovat svět antihmoty. Pozor, nezaměňujte éteričnost s antihmotou. Éterická bytost je stále bytost určité hmotnosti. To si dobře uvědomíte, připomenete-li si článek o měření váhy člověka živého a téhož člověka po smrti.

Do světa antihmoty se můžete dostat jen přes vesmírné díry. To ovšem zákon nedovoluje, protože při styku hmoty a antihmoty dochází k silné reakci, která je pro oba typy hmoty zhoubná. Ve Vesmíru ovšem existují průchody mezi sférami. To je něco jiného, to jsou spojovací cesty pro styk mez jednotlivými úrovněmi Světlých či tmavých sfér. Ano, existuje i průchod mezi Světlými a temnými sférami. Děje se tak přes nultou úroveň planety nevědomí. Snad se nemusíme zmiňovat o tom, že tyto přechody nejsou nikdy příjemné, ale dá se na ně zvyknout. Smí je používat jen nejvyšší duchovní bytosti, které mají zvláštní povolení. Bez povolení nesmí nikdo své sféry opustit, aby nevznikal chaos. Může se stát, že při vědeckém zkoumání na určité úrovni se mohou výzkumníci dostat až k hranici své sféry (obyčejně té nižší, do vyšší nedokážou vstoupit ), pokud do ní neuváženě vstoupí, už není návratu a musí v ní setrvat do konce života. To se stává jen výjimečně, mimořádně, když některá bytost nižší sféry je pozvána na návštěvu do vyšší sféry. Tyto pokusy obyčejně nedopadají dobře a většinou končí tragicky. Těchto omylů se dopouštějí jen méně poučené bytosti. Něco jiného je, je-li pozvána bytost vysoké duchovní úrovně, která se reinkarnovala do nižších sfér, aby zde plnila své poslání. V tomto případě probíhá vše normálně, ale za normálních okolností se to nedělá. Je to přípustné jen po skončení úkolů, nebo když tato bytost selhala a musí být odvolána. Toto odvolání probíhá ve světě, kde plnil své úkoly, jako úmrtí. Tomu se bytost obyčejně brání, protože touží své chyby napravit

a svůj úkol splnit. To jsou tak zvané případy klinické smrti, kdy se pacient probudí opět k životu. Obyčejně je na něm znát změna životního postoje. Přestane se bát smrti, je cílevědomý a lás- kyplný. Začne plnit své úkoly.

I v antisvětech existují vesmírné zákony, které je nutné dodržovat, protože i v antihmotě platí sice zdánlivě opačné, ale v podstatě shodné zákony, jaké jsou ve světě hmoty. I tam se střetává zlo s dobrem, aby šel vývoj kupředu. I tam jsou dobré a špatné bytosti, věřící i nevěřící, které tuší existenci hmotného a duchovního světa, jako my tušíme či víme, že existuje antisvět, a to ne jeden, ale na více úrovních Světlých i temných sfér. I tam jsou bytosti šťastné i nešťastné, rozvinuté i nerozvinuté. I tam jsou bytosti, které touží tak jako vy, aby byly všechny bytosti šťastné, aby láska vládla celému Vesmíru.

Prosím o doplnění, není mi jasný rozdíl mezi úrovněmi duchovního světa a světa hmotného, tedy mezi úrovněmi astrálu ( nebe a pekla ). Mezi úrovněmi nevědomí, Světlých sfér a temných sfér. Splývají, nebo kde jsou? Mám pocit, že duchovní život a hmotný život probíhá paralélně. Ano. Máš pravdu. Astrál odpovídá úrovni planet nevědomí až úrovni planety Země, to je od 0.do 4. sféry Světlých sfér, neuvědomělé nebe odpovídá pásmu od 5.do 9.sféry Světlých sfér. Nebe uvědomělé spadá do pásma světů Světlých sfér od 10.do 13. sféry. 14. sféra je Božství a zde splývá svět duchovní a svět hmoty. Mír a láska s vámi!

 

Rozdíl mezi sférou a dimenzí, charakteristika, pátá sféra a příslušné dimenze

Sféra je úroveň, ve které žijí jednotlivé světy, dimenze je pak rozměr. To znamená, že můžete žít ve čtvrté sféře, ale ve světě trojrozměrném. Jsou zde tedy tři dimenze - délka, šířka a výška. Obyčejně počet dimenzí zůstává pozadu za příslušnou sférou.

Sféra je průměrná duchovní i hmotná úroveň jednotlivých světů. Vy žijete ve čtvrté sféře a máte postoupit do páté sféry. Jak to vypadá ve čtvrté sféře dobře víte. Jsou zde velké sociální, ekonomické i kulturní rozdíly. Toužíte po tom, abyste se měli lépe, ale jen někteří z vás myslí i na ostatní a touží po tom, aby se měli všichni lépe. Počet těch, co myslí jen na sebe a počet těch altruisticky smýšlejících lidí je přibližně v rovnováze, altruismus nepatrně převyšuje. Jakmile většina lidí pociťuje touhu po lepším a spravedlivějším světě, je jejich svět zralý postoupit do vyšší sféry. K tomu musí být lidé náležitě připraveni. To znamená, že hlásají poselství lásky a míru a myslí to upřímně. Jakmile převládne touha po míru, ztichnou negativní vibrace a lidé jsou ochotni se dohodnout po dobrém. To dokážou politikové a ekonomové jen v tom případě, že vysílání kladných vibrací je ve většině. Provádějí se taková opatření, která jsou ku prospěchu všem. Tím se vytvářejí předpoklady pro evoluční postup. Dle toho, jak se zdaří obyvatelům planety uskutečňovat dobrá, progresivní opatření, mají šanci postoupit do vyšší sféry. Takže je možné přeskočit ve vývoji některou sféru? To ne, ale vývoj může jít tak rychle, že se jeho jednotlivé etapy zkrátí, takže se zdá, že třeba tito obyvatelé překročili dvě sféry. Může se vývoj zvrátit a jít směrem vzad? Ne, to zákon vývoje nedovoluje. Jen ve sférách antisvětů je to poněkud jiné.

V dokumentech bylo psáno, že postoupíme do šesté dimenze. Já mám pocit, že zde má dojít k evolučnímu skoku. Ano, máte tu šanci. Protože hrozí zkáza vaší civilizaci a vaší planetě, jsme zde my, abychom pomohli. My jsme z vyšších sfér a dimenzí a máme tedy k dispozici pro vaši záchranu mnoho prostředků, které vy nemáte. V rámci záchrany lidstva a jeho planety, máme povolení zasvěcovat pokročilé jedince, kteří jsou dostatečně láskyplní a u nichž není nebezpečí, že by tyto vědomosti zneužili, do našich poznatků. Ty schopné smíme zasvětit a naučit je využívat těchto darů ve prospěch lidstva. Tyto dary, vy jim říkáte dary Ducha svatého, jsou např. léčitelství, vědecké vynálezy, schopnost vytvářet umělecká díla, vědění o duchovních světech, znalosti o zákonech ekologie a podobně. Vše, co může sloužit k vaší záchraně, smíme použít a naučit vás to. Bohužel, dáváte nám k tomu málo možností. Většinou se naší pomoci bráníte tak zvanými rozumovými důvody. To je nám vždy líto. Pokud se těchto darů naučí lidstvo užívat ve prospěch ostatních, můžete pokročit až do šesté dimenze páté sféry.

Můžete mi nastínit jak to vypadá v páté sféře? Na planetě páté sféry panuje mír a klid a pořádek. Lidé pečují o přírodu, aby po ekologické stránce nedocházelo k její devastaci. Umějí využívat nové zdroje energie, které zaručují čistotu okolí a neohrožují člověka. Každý pracuje dle svých zájmů a pokud je někde nedostatek pracovních sil, je věcí jeho cti, aby nabídl své služby právě zde. Lidé jsou pokročilí, láskyplnější a vytrvalí. Ještě zde jsou nemoci, ale ne v takové míře, jak to prožíváte ve čtvrté sféře. Není zde ekonomických problémů. Každý má všeho dost, nikdo netrpí hladem. Není zde trestná činnost. Přestupky jsou spíš v oblasti duševní, kdy se člověk může dopustit různých omylů. Ne z nedostatku dobré vůle, ale spíše z nevědomosti. To se ovšem neomlouvá, ale musí být ihned napraveno, aby nedocházelo ke křivdám. Spory zde takřka neexistují, jen výjimečně.

Existují zde duševní choroby? Ne, jen nepatrné odchylky reaktivity. Např. jedinec je přecitlivělý, nebo snadno vzplane, ale vždy své city ovládá. Může být i smutný, ale tento stav se nedá srovnat s depresemi jak je znáte vy. Sebevražda zde neexistuje. Je-li někdo v nebezpečí života, tu se vždy člověk páté sféry a dimenze snaží ohroženého jedince zachránit, i za cenu vlastního života. Většina lidí je poučena o věcech duchovních a životě po smrti, proto se nebojí tolik svého skonu jako vy. Zážitky smrti a zrození jsou proto méně nepříjemné než ve čtvrté sféře. Svůj život nikdy neriskují zbytečně. Ctí zákon.

Kolik dimenzí zde existuje? Ještě tři až čtyři, dle pokročilosti jednotlivých světů této sféry. Čtvrtá dimenze je čas, to znamená, že člověk páté sféry a čtvrté dimenze vidí do minulosti i budoucnosti a dle toho koriguje své jednání. To ovšem neznamená, že by se pasivně přizpůsoboval, ale naopak aktivně pracuje, aby svou budoucnost zlepšil ve prospěch veřejného blaha.

Zasvěcenci této sféry pronikají do páté a šesté dimenze, jsou-li mimořádně vyspělí, i výše. Vidí svět duchovní, čerpají vědomosti z vyšších sfér, umí ovlivnit budoucnost svým myšlením, jak to přísluší páté dimenzi. Umí tvořit nové věci a situace myšlenkou, jak to přísluší šesté dimenzi.

Pokud přijmete naše učení lásky a mírovou politikou, můžete velmi rychle postoupit do páté sféry a získat schopnosti páté až šesté dimenze. Nejprve však musíte očistit svou zničenou planetu. Je zde strašné množství skladišť nebezpečných zbraní a jedovatých radioaktivních odpadů. Musí se změnit způsob vaší výroby, abyste nepoškozovali přírodu a neohrožovali zdravý vývoj lidí a zvířat. Potom vám můžeme pomoci a budeme šťastni, když naši pomocnou ruku přijmete, abychom vás mohli naučit všemu potřebnému. Pak bude náš úkol splněn a vy budete samostatní, láskyplní lidé, kteří nebudou nikoho ohrožovat. Pak budete přijati do naší mírové mezigalaktické konfederace. Mír s vámi!

 

Dopis Otce

Mír s vámi moji milí,

buďte stateční a láskyplní, posilujte lidstvo v jejich snažení dosáhnout pravdy, pomáhejte jim, učte je a zahrňte je svou láskou a oni pochopí.

Pak teprve zvítězí dobro nad zlem a planým rozumářstvím. Pak vaše srdce zaplesají a zaplanou plamenem jednoty a lásky, pak postoupíte do našeho svazu vesmírné konfederace a napojíte se na kosmickou jednotu a lásku.

Pak spočinete v mém náruči, jako mé milované děti.

Mír s vámi!

Otec

Žehnám vám, mé děti milované.