MILÍ BRATŘI A SESTRY

KNIHY POSELSTVÍ
Poselství 1. díl
Poselství 2. díl
Poselství 3. díl
Cesta 4. díl
Pochodeň pravdy 5. díl
Chrám věků 6. díl
Vesmírná jednota lásky 7.díl


VÝŇATKY Z KNIH
Co je to božství
Rada nejvyšších
Vesmír, inkarnace, karma
Amulety moci Atlantidy
Václav Havel
Očista planety Země
Spící prorok Edgar Cayce
O léčitelství
Rozdíl mezi sférou a dimenzí
O souboji dobra se zlem
O svobodné vůli…
Stvoření člověka
Geopatogenní zóny
Skupina Bílý Kužel
Samovznícení-Eliášův oheň
Kdo jsou Elohimové
Sexuální problematika
Přehled vedoucích planet Světlých sfér
Dotazy-křišťálové lebky, pyramidy…
Kdo jsou agregoři…
O umírání
Smysl lidského života, karma
Setkání s Aštarem
Písmenkové mantry
Zlatý avatar S.B.
Andělé z Atlantidy
Zákony Univerza
Duchovní slunce
Léčebné obrazy
Atlantida
Andělé strážní a ochranní duchové
Dělení reinkarnovaných bytostí
Duchovní vývoj a cesta sebevrahů
Rozhovor s Aštarem
Modlitba
Strom života
Zkoušky
Naše činnost na dvoře krále Artuše
Energetický průkaz
Konec éry Calijugy
Aura, její funkce a působnost
Poučení o mimozemšťanech
Tříbení a třídění bytostí…
Dopis Otce
Další poznatky
Knihy Hovory s Bohem
Andělé Světla

Očista planety Země, část 1

ČÁST 1 | ČÁST 2

Jednou za 2000 let posílá Bůh Otec a Rada nejvyšších misi na planetu Zemi, aby planeta Země mohla postoupit do vyšší sféry a dimenze. V poslední známé misi byl Ježíš Kristus, Marie Magdalská, apoštolové, Jan Křtitel a další bytosti.

K dovršení roku 2000 byla seslána na planetu Zemi mise, kterou vedla paní Helena Šeblová. Tato žena byla reinkarnací význačných dějinných postav jako je Hermes Trismegistos, Marie Magdalská, král Artuš, Marie Terezie, Antonín Dvořák a mnoha dalších, počínaje Atlantidou i Egyptem.

Planeta Země, která se stala ukřižováním Ježíše Krista planetou kříže a očistcem pro zde inkarnované bytosti, se stala nakonec ve 20. století i planetou zla. Proto byl zvažován i katastrofický scénář očisty planety od nahromaděné negativity na a uvnitř planety, protože i planeta Země je živoucí organismus.

Na planetu Zemi byli poslány i bytosti které zasahovaly karmicky nejen do dějin této planety, ale i do dalších vesmírných vazeb a vztahů, především s planetou Mars.

Od roku 1992 do roku 2007 pracovala tato skupina v Teplicích a později i v dalších místech pod vedením paní Šeblové, v tichosti a bez publicity a vedla prosby za očistu od všech závažných karem, tak jak k tomu byla vedena Bohem Otcem, Ježíšem Kristem a dalšími božskými bytostmi ze Světlých sfér.

Knihy, které byly vydány v roce 2005-7 obsahují informace o činnosti této skupiny, závažná sdělení, poučení a informace se Světlých sfér, přímo od Boha Otce a Ježíše Krista, o tom jak je vše v celém Stvoření provázáno. Je to především svědectví o velké lásce a milosti Boží, které se dostalo této planetě Zemi a jejím obyvatelům.

Úkol mise byl v roce 2007 splněn a planeta Země postoupila do 5. sféry a 4. dimenze. Magie už není podporována pránou z Vesmíru. Vláda železného věku, věku Calijugy byla ukončena a nastupuje věk Vodnáře. Mužský princip vlády bude nahražen ženským principem, aby se jednou harmonicky podílely oba principy na vývoji celé planety a lidstva. Planeta se bude vyvíjet, po nezbytné očistě, postupně do Zlatého věku, pokud lidstvo neučiní závažnou chybu, např.  použitím atomových zbraní.

Název jednotlivých knih:

  1. díl Poselství - Truhlice pokladů 1. až 3. část

  2. díl Poselství - Truhlice pokladů 4. až 5. část

  3. díl Poselství - Truhlice pokladů 6. až 7. část

  4. díl Cesta – Platinová kniha

  5. díl Pochodeň pravdy - Vstupte do Hádovy brány ,Hekaté letí na nebesích, Bohové jdou v zástupu

  6. díl Chrám věků – Zrcadlo světa, Stvořitelé

  7. díl Vesmírná jednota lásky – Živly, Zpěv lásky, Bílý Kužel

Knihy představují více než 2000 stránek a mnohá sdělení jsou předány lidstvu vůbec poprvé. Pro bytosti opravdu hledající Boha Otce, Ježíše Krista jsou to knihy velmi poučné.

Uvádíme několik z několika set kapitol z prvních 3 dílů knih Poselství, které ukazují velkou Boží milost, které se dostalo obyvatelům planety Země při její duchovní očistěa při její záchraně a zachycují téměř 7 roků z celkem 15 let duchovní činnosti skupiny. Tyto kapitoly Vám mohou změnit Váš duchovní vývoj pokud je přijmete s láskou a pokorou.

Text byl předáván paní Heleně Šeblové diktováním nebo později telepaticky bytostmi z vysokých a božských sfér Světla, také přímo Ježíšem, který má nyní jméno Aštar a také Bohem Otcem. Její otázky nebo vize a duchovní obrazy jsou napsány kurzivou.

Paní Helena Šeblová zemřela ve spánku v listopadu 2009 ve věku 77 let.

 

Vesmír

Vesmír je nekonečný prostor, plný Boží milosti. Je v něm nekonečné množství galaxií a planet. Jsou zde galaxie, na jejichž planetách žijí bytosti různé duchovní úrovně. Dle toho rozlišujeme planety dobra a zla, planety očišťující. Planet, které slouží zlu, je málo. Spějí k zániku. Mají však výchovnou funkci. Žijí na nich bytosti, které neznají lásku a soucitu se jen posmívají. Tyto planety jsou kolébkou černé magie.

Opakem jsou planety dobra, kterých je milionkrát více. Obyvatelé těchto planet jsou bytosti, které dosáhly vysoké duchovní úrovně a znají lásku a soucit. Jsou to planety, které se podílejí na záchranných akcích na planetách, které propadly zlu a spějí k zániku. Nejvyšší duchovní bytosti složí slib láskyplné pomoci a reinkarnují se v předstihu před hlavní záchrannou akcí na tyto planety, aby pokročilé duše ( bytosti ) poučily a připravily k evakuaci. Je pro ně velmi náročné žít ve světě plném zla, ale dělají tuto službu lásky s nadšením, bez ohledu na své zájmy, nezištně, bez nároku na odměnu. Odměnou jsou jim zkušenosti, které zde získají a počet zachráněných bytostí a duší. Pak plesají s Kristem, že jim tuto příležitost dal. To vše urychluje jejich vlastní duchovní rozvoj. Své zkušenosti předávají ostatním a tak vzniká řetězec zákonitostí a vztahů, které vyústí v pokrok.

Je několik planet, čísla neuvádíme, protože tyto hodnoty si nedovedete představit, kde je dobro a zlo v rovnováze. Tomu říkáte vy, lidé, očistec. Zde se mohou duchové, kteří zbloudili na své cestě k Bohu a jeho láskou, očistit. To byla donedávna vaše planeta Země, než propadla zlu. Očistou rozumíme očištění z karmy, vyrovnání špatných skutků skutky dobra. To znamená poznat soucit, lásku a vděčnost. Kdo nepocítí lásku, není schopen milovat ani sebe, ani bližního svého, ani Pána našeho Otce. Jen ten, kdo procítí bolest, pozná soucit a kde je soucit, tam je blízko láska a kde je láska, tam je Bůh. Kdo uchopí Boží lásku, už ji nikdy nechce ztratit. Ten duch je již pro Světlé sféry zachráněn a spěje cestou Kristovou k Bohu, našemu Otci. Takový duch má mocnou sílu, kterou využívá pro dobro ostatních, která vede ostatní duchy méně pokročilé a tak stále roste množství planet dobra. Protože láska a dobro jsou na těchto planetách v rovnováze, jinými slovy vývoj vědy je kontrolován láskou, dosahují tyto planety vysoké úrovně duchovní i technické, nezastavují se ve svém vývoji a pomáhají ostatním, méně šťastným planetám. Poskytují jim duchovní oporu.

Z duchovního světa Světlých sfér pak dostávají dary lásky. Jsou to různé vynálezy a umělecká díla, ale také schopnosti, přiměřené jejich duchovní úrovni. Obyvatelé dobrých planet mají celý Vesmír otevřen ke vzájemným návštěvám a výzkumům. Obyvatelé planet zla jsou připoutáni ve své sféře trvale, protože Otec nemůže připustit, aby zlo ohrožovalo dobro. Jak zanikají planety zla, rodí se nové planety a nový život na nich. Jsou tam oba prvky, zlo i dobro, v rovnováze, neustále spolu zápasí. Jen výjimečně vyhrává na některé planetě zlo ( to se může stát jen na planetě, která náleží velmi nízké sféře ), většinou zvítězí dobro. Tento koloběh galaxií a světů připomíná krevní oběh v lidském organismu. A jako je nesčetné množství buněk v lidském těle, tak je nesčetné množství světů a galaxií ve Vesmíru, alei Vesmírů je nekonečné množství, proto si představte jednotlivý Vesmír jako jednotlivou bytost, která obsahuje v sobě nekonečné množství galaxií a planet. Neboť co je pro jednu krvinku lidské tělo? Co je pro mikroba orgán, který napadl?

Jestli jste nás dobře sledovali, již víte, že se dostáváme k otázce mikrokosmu a makrokosmu. Zákony vývoje jsou všude stejné. Ať jde o živý organismus, pod kterým si můžete představit člověka či zvíře, nebo ať jde o to, čemu vy říkáte Vesmír. Je konečnýi nekonečný. Řídí ho Nejvyšší světelná bytost, Láska sama, náš Bůh Otec. Nezáleží na tom, jaké jméno mu dáváte. Nezáleží na tom, jaké náboženství vyznáváte, ale cítíte-li lásku k bližnímu svému a lásku k Bohu, vydali jste se na světlou cestu pravdy a lásky. Stali jste se vpravdě dětmi Božími, které s ním jednou splynou ve věčné blaženosti.

Kolotání krvinek v lidském těle je jako kolotání světů ve Vesmíru. Vládnou zde podobné zákonitosti. Napadne-li organismus nějaký virus, který je pro něho zhoubný, ihned se provádí opatření. Produkují se protilátky, zakročí bílé krvinky. Stejně tak ve Vesmíru, zvítězí-li zlo na některé planetě, je nutné ji od něho očistit, protože nelze připustit, aby se vývoj zvrátil, organismus by stejně zahynul. Kdyby zvítězilo zlo, hynul by jeden Vesmír za druhým. Nakonec by se zlo pohltilo samo. Ale k tomu nemůže nikdy dojít, protože dobro je silnější. Působí ve Vesmíru podobným způsobem jako obranné látky v organismu. Je-li zdravý celý Vesmír, funguje perfektně a radostně, je plný lásky. Stejně tak lidské tělo – když je zdrávo, je plné radosti a vzletu.

Je to daleko komplikovanější, ale volili jsme tento příměr úmyslně, abyste trochu pochopili zákonitosti všeobecného rozvoje. Nyní, když je vaše planeta těsně před zánikem, je dovoleno, abychom vám všemožně pomáhali. Máme pro lidstvo spoustu darů, vynálezů, léků a vědění, ale nesmíme vám je dát dříve, než postoupíte do vyšší sféry. Vaše planeta se očistí a nebude u vás vládnout zlo. Kdybychom vám poskytli tyto dary předčasně, zneužily by je temné síly a to by vedlo ke katastrofě. Buďte tedy trpěliví, pokorní a dobří a hlavně láskyplní. Porážka temných sil se blíží a Zlatý věk bude nastolen. Budete šťastni. Zavládne láska a kultivovanost, svět bude krásný a zdravý. Nebude nemocných a smutných lidí. Každý si vybere práci, kterou bude s láskou vykonávat. Potom to budete vy, kteří budou pomáhat méně rozvinutým a zaostalým planetám, jako nyní pomáháme my vám. Lidem se vrátí původní schopnosti. Budou jasnovidní, citliví a vnímaví. Budou mít úzký kontakt s přírodou i duchovním světem. Dle úrovně svých rozvinutých schopností budou pokračovat odpovídajícím tempem ve vývoji do vyšších sfér. To bude radostná a tvořivá práce, která ponese ovoce užitku všem. Pak budete zahrnuti dary lásky, cesta k vědění a pravdě bude otevřená a vy je budete moci ještě rozdávat méně šťastným obyvatelům planet a vést je správným směrem k Bohu Otci a jeho všeobjímající lásce. Budete mít na starost méně pokročilé světy a budete pomáhat jejich obyvatelům na cestě k pravdě a lásce. Pak převezmete funkci těch, kteří se nyní starají o vás. Budete pomáhat, aby šel vývoj správným směrem. Ve Vesmíru je za tímto účelem mnoho meziplanetárních laboratoří. Některé jsou umístěny na různých planetách, které potřebují pomoci, jiné jsou v meziprostoru. Tyto pokročilé bytosti mají k dispozici meziplanetární vznášedla různých typů, některé jste poznali jako létající talíře. V laboratořích se zpracovávají všechny získané vzorky a poznatky. Pozor! Neunášíme lidi ani zvířata.

Pokud potřebujeme za závažných důvodů zjistit jejich stav, činíme tak na jejich planetě,a to velmi ohleduplně. Kde je nebezpečí traumatu, které by vzniklo ze styku s námi, vymažeme paměť. Staly se však případy, že někteří citliví lidé v podvědomí toto vymazání tušili a upadli do nepříjemných stavů, které vznikaly z toho, že se snažili vzpomenout. Tam jsme dali impuls, aby navštívili psychiatra a ten byl veden k tomu, aby učinil správná opatření.

Některé bytosti jsme však na jejich žádost přijali. Jsou to ti z nás, kteří se zrodili na této planetě jako pozemšťané, aby zde plnili určité úkoly a mohli nám tlumočit zkušenosti, které nabyli jako pozemšťané – tedy z vašeho hlediska. Ti splnili svůj úkol a byli vzati zpět, aby u nás mohli pokračovat ve výzkumu. Tolik na vysvětlenou. Vzniklo okolo toho mnoho pověstí a lidé se nás začali bát. To je nám líto. Jsme zde pro ně, abychom jim pomáhali. Snažíme se upravovat životní prostředí, které si lidstvo zničilo. A také léčíme, když je to třeba. O všem vedeme přesné záznamy. Jsou důležité pro vývoj lidstva.

Na temných planetách pracují také bytosti Světlých sfér. Je to Bratrstvo pomoci. Jsou to zachránci, kteří původně vysvobozovali duše z temných sfér. Někteří si vyprosili, aby mohli pomáhat na těchto planetách. Je to velmi těžká a náročná práce, kterou plní naši bratři s nadšením. Jen pobyt na těchto planetách je pro ně utrpením, protože negativní myšlení těchto obyvatel vytváří skoro nesnesitelný tlak na jejich těla. Proto musí mít speciální skafandry, ale stejně je jim, jako kdyby se bez přípravy potopili do závratných hloubek v moři. Tyto věci vám vysvětlujeme proto, abyste pochopili, že chceme jen vaše dobro. Zprávy o tom, že jsme někomu ublížili, jsou vymyšlené. Je tomu přesně naopak. Někteří z lidí usilují o naši zkázu, protože se nás bojí, jako se lidstvo odjakživa bojí všeho neznámého. Máte pro to již dosti důkazů. Máte těla našich bratří, kteří zahynuli buď při havárii ( zaviněnou lidmi ) nebo upadli do zajetí. Většina jich zahynula, protože neměli podmínky k životu. Jen dva z nás to přežili. Jedno dítě, které bylo katapultováno nad bývalým Sovětským svazem, mělo šanci se přizpůsobit a jeden bratr v Argentině. Ten žije nyní jako jeden z vás. Měli to štěstí, že se nedostali do rukou vašim vědcům a vládním kruhům. Ostatní na to doplatili. V Americe jsou všichni z našich už mrtvi. Vidíte tedy, že přes toto vše, co nás zde postihlo, cítíme k Vám lásku a snažíme se Vás zachránit. Víme, že je to pro Vás hrozně těžké pochopit naše myšlení. Vy se všeho strašně bojíte a proto jste nebezpeční. Ne všichni, samozřejmě, někteří jste již v poznání pokročili a víte, že pomoc může přijít jedině od nás. Proto, až nastane čas, kdy život na Zemi již nebude možný, nebraňte se záchraně, neváhejte a usedněte do našich létajících talířů. Všichni dobří lidé mohou být zachránění. Moc by nás bolelo, kdyby ti, z dobrých lidí, jen ze strachu odmítali naši pomocnou ruku. Násilím totiž nikoho zachraňovat nemůžeme. Až přijde čas, přiletíme a zaplavíme celý obzor vznášedly. Povede nás Kristus. Akce proběhnou bleskově a bez zmatků. Proto všichni, kdo nás uvidíte a jste dobří, dostanete impuls, abyste šli k nám. Neváhejte a co nejrychleji přijďte, nikoho neshánějte, každý bude mít příležitost. My se s vámi vzneseme a odvezeme vás na pohostinné planety, které se podílejí na záchranných akcích. Budou to ty planety, které odpovídají vaši úrovni. Až nastane čas a vaše Země bude očištěna, vrátíte se se  Spasitelem

a duchovními vůdci zpět, kde se budete podílet na budování Zlatého věku lidstva. Praha bude duchovním centrem celého světa. Byla vyvolena proto, že jako jediná byla vystavena nesčíslným útokům zla, podobně i celé Čechy s Moravou, a přesto své spory ekonomické a politické jste neřešili krvavě. Vaše planeta vstoupí do vyšší úrovně a už to nebude očistec, ani planeta zla, ale stane se jednou z ozdob celé galaxie, pak bude dobrá a život zde bude krásný.

Lidem se budou vracet jejich ztracené schopnosti. Budou slyšet své rádce a budou poslušní svých andělů strážných, my jim říkáme ochránci, a budou jasnovidní. Budou umět využít darů přírody ve prospěch všech, nebudou přírodu znásilňovat. Jejich zásahy budou šetrné, protože budou mít pro ni cit. Pro Zlatý věk je váš národ národem vyvoleným. Z celého světa k vám budou přijíždět lidé pro duchovní podporu a převzetí zkušeností. Vy se ochotně s nimi rozdělíte o všechny dary duchovní i světské a celý Vesmír bude velebit vaší lásku a moudrost.

Buďte šťastní!

 

O reinkarnaci a Božské jiskře v nás

Na počátku bylo Slovo a Slovo se stalo Činem. Bůh vydechl božskou pránu, která vše oživuje. Nejprve byl chaos, ale jakmile se stalo slovo činem, byl nastolen řád. Vznikaly nové světy, které se vyvíjely během svého letu vesmírem. Na světech vznikal život tak, jak mu rozumíte vy, pozemšťané.

Nejprve se láska Boží zrcadlila jen v krystalech, potom v rostlinách a zvířatech, až se vyvinul člověk. Když dosáhl určité úrovně, vdechl mu Bůh duši, jiskru Boží. Stalo se tak, když navštívily bytosti vyšších sfér planetu Zemi. Jiskra Boží se od toho času sama roznítí v každém tvoru, který dosáhne určité kvality duchovní úrovně. Vy tomu říkáte lidství. Tuto Boží jiskru je nutné opatrovat. Od tohoto okamžiku je člověk ( nebo tento tvor ) veden hlasem svého svědomí, čili rádcem.

Pokud své rádce člověk neumlčí, rozvíjí se dál a postupuje ve svém duchovním i hmotném vývoji. Oživující prána mu v tom pomáhá. Ten člověk, který umlčuje v sobě svého rádce, tedy své svědomí, umlčuje a dusí v sobě jiskru Boží. Způsobuje, že tato jiskra jen doutná, slabě žhaví, jeho duchovní vývoj se zastavuje a zakrňuje. Když tuto jiskru skoro udusí ( opouzdří ji, aby nezářila a nepromlouvala k němu ), propadá tento člověk v moc temných sil. V temných sférách je buď pasivní ( trpitel ), který proklíná svůj osud a vysílá zlobu okolo sebe, nebo si zlo oblíbí a začne se rozvíjet inversně, ke slávě temných sfér. Zde pak za své zásluhy dosahuje různých duchovních hodností. I zde musí být řád, nikoli chaos, protože zlo má výchovný charakter a funkci. Další vývoj těchto inversních duchů je závislý na jejich schopnosti vnímat funkci vlastní činnosti. Pokud pochopí, že vývoj není možný bez karmických zásahů, a dodržuje vesmírný zákon v tomto směru, je spokojen. Ale nechápe-li tuto výchovnou funkci jako své poslání, jedná-li chaoticky, bez řádu a nahodile, škodí-li dokonce z vlastní iniciativy, je nešťastný a záhy upadá v pasivitu. Po určité době se v něm může znovu oživit Božská jiskra touhou po lásce, lásce Boží, klidu a míru.

Jakmile začne vysílat lásku k Bohu, touhu po dobru, rozžhaví se jiskra Boží v něm, začne produkovat dobré myšlenky, stává se lehčím a stoupá k Bohu blíž. Toto je nesmírně obtížné a náročné, v cestě má mnoho překážek. Když tato touha a láska dosáhne určité kvality, smiluje se Bůh Otec nad tímto zbloudilým a vyšle mu rádce a pomocníky, kteří ho uvedou na cestu lásky a pravdy. Jsou to členové Bratrstva pomoci. Tito osvobození duchové se očisťují poznáním a láskou, jdou do škol a připravují se na svou první inkarnaci na planetě očisty.

Plán očisty je stanoven před každou reinkarnací, je pečlivě připraven a volen tak, aby duch získal co nejvíce cenných zkušeností a rozvíjel se a postupoval ke slávě Boží. Čím je duch pokročilejší a čistší, tím více touží po dokonalosti, stává se láskyplnějším, pracuje pilně v době mezi inkarnacemi na svém sebezdokonalování, to znamená, že získává potřebné vědomosti i dovednosti, takzvané talenty a schopnosti, které pak v době reinkarnace na některé z planet očisty užívá k potěšení a prospěchu druhých.

Jak se duch zdokonaluje, odpadá postupně nutnost očisty a pak tedy smí pobývat déle ve Světlých sférách. Zde opět záleží na jeho aktivitě, jak je úspěšný, tedy jak rychle probíhá jeho vývoj, a spěje k Božským sférám. I v těchto sférách žije plným životem ku prospěchu a radosti ostatních, zejména k radosti Boží. V nejvyšších Světlých sférách jsou už bytosti rozvinuté, harmonické, které si samy zadávají úkoly ve prospěch ostatních bytostí a duchů, nebo s radostí vítají úkoly jim zadané. Od deváté sféry se tyto bytosti zaměřují na pomoc méně vyvinutým bytostem a duchům a snaží se jim pomoci v jejich utrpení. Když dosáhnou tyto bytosti Božských sfér, splývají s Božstvím, stávají se jeho součástí, ale kdykoli se mohou oddělit a zasáhnout ve prospěch dobra.

K zásahům dochází vždy, když je narušena rovnováha, aby nedošlo ke katastrofě. Lépe řečeno, zasahuje se včas, tedy tehdy, když hrozí nebezpečí narušení rovnováhy. Tento vývoj je nekonečný. Bez souboje dobra se zlem by došlo ke stagnaci a opětnému chaosu. Proto nemůže být na planetách očisty jen zlo nebo dobro.

Jak je to ve Světlých sférách, tam by mělo být jen dobro? Máš pravdu, také že je, ale prvek zla tam zastupuje nevědomost, případně pasivitu, a proto je stále co zdokonalovat.

Funguje to podobně i v temných sférách? Ano, i tam musí být obdobný řád, také nesmí dojít ke stagnaci a zlo tam zastupuje opět nevědomost nebo pasivita.

Dochází někdy k dosažení vrcholu? Ne, to nelze, jinak by došlo k odrazu v obou směrech, negativita by se změnila v pozitivum a obráceně. A to by znamenalo vesmírný kolaps. Vrchol vlastně neexistuje. Za vrchol by bylo možné pokládat hranice mezi vesmíry nebo hranice mezi hmotou a antihmotou. Ale máme prostředky jak tomu zabránit. Ke katastrofám dochází jen výjimečně a to jen tehdy, má-li být urychlen vývoj určitým směrem. To jsou ale již oblasti, které vám zatím nenáleží.

Dobře jste nám vysvětlili vývoj ducha od nejnižších řádů po nejvyšší bytosti. Může se stát, že bytosti, které splynuly s Božstvím, mohou zbloudit? To není pravděpodobné. Mohou se dobrovolně reinkarnovat až na první stupeň Světlých sfér, za nějakým úkolem, ale vždy mají plnou podporu Světlých sfér, aby nezbloudily a jsou zářícím Světlem v temnotách pro ostatní bytosti.

A co padlí andělé? To nebyly bytosti, které splynuly s Božstvím, to byly bytosti Světlých sfér, které upadly nejprve do pasivity, potom v negaci. Když byly v negaci, zmocnila se jich pýcha, začaly klesat stále níž, až do astrálu a odtud z nevědomí se probudily tyto bytosti k inversnímu vývoji. Ale opět to byla vůle Boží a vesmírný zákon, protože bez protikladu není možný vývoj.

Nejde vlastně o kolotání mezi dobrem a zlem? Nečeká toto všechny bytosti, které dosáhly vrcholu a překročili takzvaně svůj zenit? Ano, ale není to tak jednoduché , jak si myslíš. To vám zatím nenáleží. Dochází k určitým změnám, lépe řečení zvratům, kdy při určité kvalitě se mění kvalita. Ale to je skutečně vše. Díky, jsme šťastni.

 

Karma

Karma je zákon, dle kterého se duše reinkarnují, aby se očistily ze svých vin. Není to trest Boží. Bůh je láska sama, která nikoho netrestá, ale náš duch se trestá sám, protože když předstoupí před Boží tvář , vidí jasně své viny a nesnese pomyšlení, že se svými činy vzdaluje od Otce. Sám žádá o možnost nápravy, aby mohl znovu projít zkouškou obdobných situací, ve kterých selhával a aby byl do nich stavěn tak dlouho, dokud je nevyřeší správně a nevyrovná všechny zlé skutky dobrými. Za tímto účelem se musí znovu reinkarnovat.

Čím více se duch zatěžuje špatnými činy, tím více na sebe nabaluje zlo a stává se těžším, klesá do temných sfér a tím se vzdaluje od Boha Otce. Ale naopak, čím více vysílá náš duch lásku a dobro, stává se lehčím a světlejším a stoupá stále výš do Světlých sfér, stále blíž k Bohu Otci, až s ním nakonec splyne.

Jakmile se dostane do Světlých sfér, již se nemusí reinkarnovat, žije duchovním životem, pomáhá méně pokročilým duším, a to vše dle výšky vlastní duchovní úrovně, které dosáhl.

Čím vyšší duchovní úroveň, tím těžší úkol duch dostává. Někdy je úkol tak náročný, že ducha, který ho plní, provází celá suita ochránců, rádců a pomocníků. Někdy se dokonce s tímto duchem reinkarnují další duchové, aby mu pomohli v náročném plnění úkolů. Otec i Kristus nad nimi bdí. Mají tedy všestrannou pomoc, přesto se někdy stane, že tento duch zbloudí a nesplní svůj úkol. Potom duchovně sestupuje, dostává méně náročné úkoly, než se vzpamatuje a je schopen zvládnout svůj hlavní úkol, pro který se znovu reinkarnuje.

Naopak, když úkol zvládne, duchovně postupuje, a vede-li si mimořádně dobře, je odměněn duchovními vyznamenáními. Jsou to bílé růže, které nikdy neuvadají. Ty má pak právo nosit ve svém erbu. Pak chvíli odpočívá. Za odměnu může volit pobyt na některé ze šťastných planet. Délka pobytu trvá dle vlastní volby. Ti nejvyšší duchové jsou s Bohem či Kristem. Pak si opět obyčejně zvolí některý z dalších náročných úkolů. Příkladem tohoto kolotání jsou biblické osobnosti – např. apoštolové. Ti se reinkarnují přibližně asi jednou za 2 000 let, kdy nastává nová epocha a Kristus navštěvuje zemi. Reinkarnují se též, když hrozí zkáza civilizace, aby pomohli všem spravedlivým. Tak je tomu i v těchto dobách, okolo roku 1992, kdy záleží jen na vás, zda se svět změní k lepšímu či propadne zlu.

Pokud se lidstvo nenapraví, budou všichni spravedliví evakuováni na přátelské planety, které budou odpovídat jejich duchovní úrovni.

Karmou se nevážou jen jedinci, ale i národy, proto, lidé, buďte ostražití, braňte zlu, kontrolujte své myšlení a skutky, pomáhejte láskyplně všem, abyste byli bílí jako holubice Ducha svatého a stoupali stále výš k našemu Pánu na nebesích, našemu Bohu-Otci.

Mír všem lidem dobré vůle.

 

Budoucnost planety Země, rozlomení sedmé pečetě, evoluční scénář

Smíme vědět něco bližšího o vizi R. a mých pocitech?

Ano. Jsme rádi, že jste se k tomu vrátili. Stále nemůžeme říci nic určitého. Lidstvo má stále možnost volby.

Ukázali jsme vám pocity, které zažijete, až nastane čas. Bude to v rozmezí 5-ti až 7-mi let. Sedmá pečeť není ještě rozlomena, ale hrozí velká nebezpečí. Poznali jste pocit, jaký zažijí všichni, kteří zde ve stanovený čas budou, půjde-li o evoluční scénář. Strhne se vichr, všechny živly budou v akci, země se bude otřásat a z jejího vnitřku bude vyňato jádro zla, které se tam usadilo. Pak nastanou deště, které budou Zemi očišťovat, ale větřík ji opět vysuší, nebude potopa, jen některé kontinenty, lépe řečeno jejich části budou zatopeny tak, jak bylo předpověděno. Mnoho lidé při zemětřesení zahyne, ale opět to budou ti, kteří si to přáli, aby mohli postoupit do vyšší sféry. Pak znovu zasvitne slunce, živly se zklidní, zavládne láska, klid a mír. Toto je evoluční nástin očisty, budete muset na očistě této planety mnoho a ještě dlouho pracovat, zejména na očistě myšlení pozemšťanů, než pochopí pravé učení lásky. Bude ještě dost utrpení, které budete tišit, ale utrpení bude odplouvat tak rychle, jak rychle budou lidé chápat učení lásky.

Pak vám měl být předveden druhý, katastrofický scénář, který jste přerušili. Odpálením prvních nukleárních raket bude spuštěn tento scénář. Nejprve bude Země zamořena radioaktivitou, dým a prach zakryje Slunce, nastane veliká zima. Zemské jádro bude narušeno, zemská osa se pozvolna vychýlí ze svého směru. Nastane strašlivé zemětřesení, které zničí skoro vše živé. Sedmá pečeť bude rozlomena. Se zemětřesením přijdou vichry a zátopy vzniknou veliké, které budou tuto Zemi pustošit spolu s ostatními živly. Veškerá ekonomika a průmyslové vymoženosti budou prakticky v jednom dni zničeny. Lidé, kteří přežili, se vrátí vlastně do doby kamenné. Nebude to ihned. Nejprve budou mít lidé k dispozici všechny zázraky. Hordy přeživších budou plenit a vzájemně se vraždit. Dobří lidé budou žít ve strachu a ukrývat se jeden před druhým. Nebude nikdo, kdo by mohl vyrábět nejnutnější potřeby, a kdo by se staral o Zemi, aby plodila, protože Země se bude pravidelně otřásat, vše bude otrávené a zničené. Mrtví se budou nepohřbeni rozkládat. Co nezahubí záření, zahubí mor. Ale i tak přežije mnoho nespravedlivých. Tu nastoupí Slunce Spravedlnosti a zničí vše negativní, spálí to beze zbytku. Země se převrátí ve své ose, pevniny se potopí a vystoupí nové světadíly. Pak teprve zavládne klid a mír. A právě v tomto momentu vám všem hrozí nesmírné nebezpečí. Při tomto posledním očistném aktu se může stát, že celá Země vybuchne a že vyletí ze své dráhy a její úlomky se stanou nebezpečné pro všechny ostatní světy.

To by se stalo v případě, že nezbude nikdo, kdo by za tuto planetu orodoval. Proto jsme zde my, abychom tomuto neštěstí zabránili a všechny spravedlivé zachránili. Až nastane čas a vyjde Slunce Spravedlnosti, budeme zachraňovat všechny dobré lidi, některé vezmeme na jiné planety již dříve. Toto je poslední časový limit. I vám bude v těchto dnech služba končit. Vás odvezeme první k zasloužilému odpočinku po vykonané práci, bude to těsně před katastrofou. Záchranných akcí se zúčastní jen ti dobrovolníci, kteří byli předem stanoveni a určeni. Z vás, reinkarnovaných, se účastní jen ti z vůdců, kteří si to výslovně přejí, jiným se to nedoporučuje. Máte zde silné citové vazby a hrozí vám selhání. Tedy, moji milí, ještě není rozhodnuto, ale skoro je rozhodnuto. Znáte časy našich setkání na celý tento rok a instrukce budete dostávat pravidelně. Mír a láska s vámi!

Aštar

 

Podmínky pro záchranu lidstva a planety Země

Vaše krásná planeta, která byla vybrána po katastrofě na Faethónu jako sídlo pro novou rasu, je opravdu nádherná, i když jste již skoro udělali maximum pro to, aby taková nebyla. Byl to ráj pro bílou rasu, která sem byla přenesena, aby pokračovala ve svém rozvoji. Na této planetě žila černá rasa, která byla v duchovním vývoji poněkud pozadu za vámi, novými lidmi. Byli jste přijati jako nová božstva. Černí lidé vám zpočátku velmi důvěřovali, a vy, zdrceni katastrofou, kterou jste právě prožili, jste byli rozhodnuti těmto lidem pomáhat ze všech sil. Tato planeta měla dost potravy pro všechny své obyvatele i její hosty. Zpočátku jste si vedli dobře. Byli jsme s vámi v kontaktu a pomáhali vám, abyste si zvykli na nové podmínky životní, přinášeli jsme vám dary, které jste mohli využít pro blaho všech. Černé děti vás přijaly s důvěrou a láskou a vy jste jim byli dobrými učiteli. Láska a mír se rozšířily po celém světě. Navštěvoval vás i Otec, kterému jste začali říkat Bůh. Nás jste považovali za anděly, protože jsme se o vás starali. Mnozí z vás pamatovali život na jiné planetě a pamatovali jste si i nás, mimozemšťany.

Jak míjely věky, začali jste na nás zapomínat. Byli jste samostatní a už jste nebyli na nás závislí. Naše návštěvy již nebyly tak časté. A tu se začal váš vztah k nám měnit. Lidstvo nás začalo pokládat za Bohy, začalo se nás bát, i když jsme stále mnoho dobrého pro ně vykonávali. Museli jsme se stáhnout do pozadí, abychom zbytečně netraumatizovali vás, naše bratry. Ostatní znáte již z vašich dějin. Lidé zapomněli na ponaučení, kterého se jim dostalo. Domnívali se, že jsou vládci a majiteli této planety od počátku a začali bojovat o rozšíření svých zabraných území a začali toužit po stále větší a větší moci. Přestali hlásat bratrství a lásku, odmítali naši pomoc a báli se nás. Mysleli, bláhoví, že chceme opanovat jejich planetu. My jsme nezatrpkli a nepřestali o vás pečovat, ale už jsme vám nemohli radit jako dříve, protože stále méně lidí nás vnímalo.

Usídlilo se zde postupně neštěstí, nemoc a zloba. Tak se vaše krásná planeta stala očistcem.

I tak plnila svůj úkol a byla by vzkvétala, kdyby nedošlo k narušení rovnováhy, nezesilovaly se negativní tendence a neujalo se vlády zlo. Tím okamžikem začaly destrukce celé planety, destrukce v myšlení lidí a postupně se vlivem všech těchto činitelů stávala planeta téměř neobyvatelnou. Kdybychom o vás stále nepečovali, už by život na této planetě nebyl. Její půda by byla holá a bez života, jak už se to na některých jejich místech projevuje. Proto jsme stále s vámi a bolí nás srdce nad zkázou, kterou jste způsobili. A stačilo by tak málo! Víra v nás, vaše vesmírné bratry ze Světlých sfér, víra v Otce, kterého někteří z vás nazýváte Bohem. Stačilo by, kdybyste otevřeli své srdce lásce, kterou vám přinášíme a ze svobodné vůle přijali naše dary a učení. Ale někteří z vás raději poslouchají a berou dary z temných sfér, protože je to pro vás pohodlnější a dary, které od nich dostáváte nebo máte propůjčeny, jsou provázeny velkou slávou a obdivem. To vám vyhovuje, jsou vypočtené na efekt a to je to, co vy dokážete nejlépe sledovat.

Pokora a vytrvalost, sebeovládání, které od vás požadujeme, se vám nelíbí. Je nám to moc líto, protože vás může zachránit jedině pokora a láska, láska a vytrvalost, houževnatost a nesmírná píle. Je třeba, abyste si přestali myslet, že jste pány tvorstva a jediní v celém Vesmíru. To je nebezpečná teorie, hlavně tím, že ohrožujete ostatní život ve Vesmíru. Vaše výzkumné sondy jsou velmi primitivní a udělali jste z okolí Země jedno velké smetiště. Je třeba, abyste se zamysleli nad tím, proč vaše krásná planeta hyne, proč se tak strašně zkrátil váš věk, proč stárnete tak brzy a proč je tolik nevyléčitelných nemocí, které vás sužují. Zamyslete se nad vaši ekonomikou a výrobou, vždyť vše, co požíváte, je již otrávené a vzduch, který vdechujete je prakticky nedýchatelný.

Co děláte pro to, aby bylo lépe?

Vaše opatření jsou směšná a málo efektivní. Zamyslete se každý sám nad sebou. Co pociťuje vaše srdce? Je tam skutečná láska a mír? Není tam spíše tma beznaděje a zoufalství nenávisti a zloby? Nejste pod pláštíkem neustálých činností plni pasivity? Ano, pasivitaa nedostatek vroucí lásky je to, co vás zabíjí. Vy neznáte už skoro lásku, vy znáte jen připoutanost. Je mezi vámi mnoho našich reinkarnovaných, ale i někteří z nich selhávají pod vlivem vaší negace. Je mezi vámi dost zasvěcenců a bytostí láskyplných, ale jste nečinní, nic neděláte. Bojíte se cokoliv udělat pro to, abyste tuto planetu a své bližní zachránili.

Proto vás prosíme, hlásejte všude naše učení lásky a pokory. Pracujte vytrvale pro to, aby vaše Země se očistila a vaše potraviny byly opět ekologicky nezávadné. Změňte způsob vašeho života a výroby. Odvraťte se od temnot a obraťte se ke Světlu!

Jakmile se vaše myšlení pročistí, bude se pročisťovat vaše okolí i způsob života, pak se opět uzavře ozónová díra na nebi a sedmá pečeť nebude nikdy rozlomena.

Mír a láska se všemi!

 

Poslání a úkoly skupiny Bílý Kužel

Milí přátelé, postoupili jste do druhé etapy vaší mise na této planetě. Jste zatím poměrně malou skupinou, ale už se nacházíte a budete poznávat stále více bratrů a sester, kteří k vám náleží. Rozrostete se v poměrně velkou skupinu, která bude tvořit jednu duchovní rodinu.

Budete připravovat lidstvo na příchod Spasitele, ale především je budete učit lásce. Mnozí se ptáte, co vlastně vaše skupina představuje, zda jde o nové náboženství, či humanitní hnutí? Lidé se na vás dívají jako na sektu, která usiluje o nový náboženský směr. Ani jedna domněnka není správná. Nejste náboženskou sektou, i když mluvíte o Bohu – Otci, neb víte, že Otec je jeden z nás, ten Nejvyšší a nejmoudřejší. Je to bytost, která dosáhla Nejvyšší duchovní hodnoty a moudrosti, neboť Bůh znamená titul - Král moudrosti. Je to titul, který jste nepochopili co znamená. To, co vy si představujete pod pojmem Bůh, je pro nás Nejvyšší princip lásky a stvoření. Princip lásky a stvoření není pro vás snadné pochopit, protože se touto otázkou dotýkáme existence mikrokosmu a makrokosmu. Představte si, že váš organismus je jeden velký vesmír, ale sám obsahuje mnoho menších vesmírů a galaxií, mnoho světů, vždyť červená krvinka je svět sám pro sebe, který koluje v krevním řečišti až do svého zániku. Jediná buňka tohoto organismu je světem sama o sobě. Půjdete-li směrem dolů, zjistíte, že i ta nejmenší buňka je vesmírem pro hmotné částice. Tak bychom mohli jít do nekonečna, neboť co je vlastně proton a neutron? Ano, stavbu molekuly znáte, ale co udržuje protony a neutrony na jejich dráze? Nejsou to opět samostatné světy, které oživuje božská prána?

Podíváte-li se opačným směrem, uvidíte makrokosmos. Vyjdeme z toho, že náš organismus je jeden veliký vesmír. Dobrá, ale kolik vesmírů se pohybuje okolo našeho organismu? Jak máme k sobě nekonečně daleko i blízko! Ale my víme, že existují daleko větší vzdálenosti k jednotlivým planetám a galaxiím. Co když vaše planeta je součástí nějakého, z našeho hlediska, gigantického organismu? Z toho pohledu lze již lépe pochopit Nejvyšší princip lásky a stvoření. Tak to jde, moji milí směrem nahoru i dolů. Je to nesmírně jednoduché a současně složité.

Vraťme se k označení vaší skupiny. Nesete jméno nejvyšší planety, která patří Božství. Co je Božství jsme si vysvětlili. Na této planetě se schází Otec s nejvyššími hmotnými i duchovními bytostmi a rozhodují, kdo potřebuje láskyplnou pomoc, ale také o tom, kdy se která karma naplní. Zvažují se touhy a prosby všech bytostí, ale zvažují se i jejich činy, hodnotí se plnění úkolů a duchovní postupy.

Znovu opakujeme, nejste žádná náboženská sekta, ale jste bytosti, které na sebe vzali těžký úkol - šířit mírumilovnou filozofii lásky na této planetě, aby i s obyvateli mohla postoupit ve svém vývoji na cestě pravdy, aby se produchovněla, a to může jen láskou.

Někteří lidé vás pokládají za čaroděje, protože máte zázračnou schopnost uzdravovat. Ale pozor, vy nejste žádní mágové, vy jen v sobě budíte schopnosti vyšších sfér, které jsou vám naprosto přirozené. Tak, jak se očišťujete a stavíte se na cestu lásky, tak jsou vám tyto schopnosti vráceny, aby měli přesvědčivost a mohli aktivně pomáhat všem trpícím. Mnozí lidé, kteří si libují v nečinnosti, budou reptat, že není třeba abyste uzdravovali, protože kdyby si to Bůh přál, uzdravil by všechny sám. Ale znovu zvažte, kdo je Bůh? Co jsme si říkali? Bůh je titul duchovní hodnosti. Bůh ví mnoho, v porovnání s lidmi se může skutečně zdát vševědoucí, ale nemůže vědět vše, ani zvládnout vše. Je to stejné, jako když organismus je napaden infekcí, těžce ji zvládá, je-li masivní, potřebuje pomoc. A vy jste Boží pomocníci, proto máte právo od Boha – Otce pomáhat v utrpení, léčit a učit lidstvo lásce, neboť láska je ten nejvyšší princip, ta je to pravé Božství, v ní vše vzniká a zaniká, ona je ten nejvyšší princip stvoření. Vždyť právě Otec vás vyslal, abyste šířili lásku a tišili utrpení. Vyslal vás stejně jako před lety vyslal Ježíše Nazaretského. Vyslal vás tak, jak vždy vysílá své učitele lásky a Spasitele, když nastupuje nový věk a některá z planet má postoupit do vyšší sféry. Mnozí z vás tuto misi lásky nepodstupujete prvně, věřte, že Otec ví, co činí, nenechte se zviklat pochybovači, přemýšlejte a sledujte, vaše cesta je cestou mírumilovné filozofie, která je nutná k produchovnění této planety. Jen tak to může tato krásná planeta uskutečnit cestou evoluční, nikoliv katastrofickou. Ale i ta evoluční cesta je plná katastrofických katarzí.

Nebojte se, mojí milí, jsme s vámi, máte naši podporu, vzpomeňte si, jak o vás pečujeme, jak vám pomáháme, pokud nám to dovolíte. Vás láskyplných bude stále více. Budou se k vám přidávat pozemšťané, kteří pochopili, učení lásky se bude šířit geometrickou řadou, jakmile je pozemšťané pochopí. Vždyť i vy jste nyní pozemšťané a milujete tuto planetu i s jejími bratry a sestrami. Pro ně jste toto vše podstoupili, nedivte se jejich váhání. Pochopit učení lásky je pro ně nesmírně těžké, protože žijí v poměrně silné negaci. Vzpomeňte si, jak jste vy v této negativitě bloudili a jak jste se museli od ní očišťovat. Vytrvejte, mojí milí, vaše mise není zbytečnou. Mnoho lidí jste již nyní zachránili před pravou, duchovní smrtí a zachránili je pro cestu lásky.

Aštar

 

Duchovní postup skupiny Bílý Kužel

Prosím o sdělení, zda mohu tlumočit všechny přednášky dále, mám pocit, že se někteří členové domnívají, že postupuji příliš rychle.

Je postupováno tak, jak stanoví plán. Ti, co k vám nenáležejí, možná odpadnou pro svou malověrnost. Ti, co k vám náleží, budou vědět, že jsou na správné cestě, protože při čtení našich přednášek se v nich budou probouzet znalosti bývalého vědění a umění. Promlouvají k vám naše signály a slova, které jsme si společně domluvili, abyste se včas probudili pro svou láskyplnou činnost. Někdo z vás jde po cestě rychle, jiný pomaleji. Je to závislé na tom, jak dalece je probuzený. Naše přednášky vás mají motivovat k životu v lásce a bratrství. Mají vám pomoci se rozpomenout na to, co jste slíbili a připravovali, neboť není pravdou, že tato planeta musí být zničena. O tom jsme vám již mnohokrát vykládali. Láska je všemocná a její vibrace eliminují veškerou negativitu. Nesmíte být však netrpěliví, protože karmy národů i jednotlivců se musí vyrovnat. Je zde mnoho bytostí, které nepatří do vaší sféry a vyžádali si tuto šanci, kdy prožitým utrpením na tomto světě mohou postoupit a urychlit svůj rozvoj. Tato příležitost je vždy jednou za dva tisíce let. Znovu vás ujišťujeme, že všichni jste učitelé i léčitelé. Někteří se musíte ještě mnoho naučit, jiní už máte tvrdý výcvik za sebou. Vše jde tak, jak má. Vaše poznání však musí být v předstihu, abyste měli co sdělovat a abyste rozlišovali pravdu od lži, dobro od zla, ani váš léčitelský výcvik nesmí zaostávat. Čas vašich činů již nastal. Pozor však na lež a zlobu, s kterou se nezbytně budete setkávat, mnohdy mají velmi vábivé roucho výjimečnosti a učenosti. Nenechte se strhnout ctižádostí po popularitě, o tu neusilujeme. My jsme zde proto, abychom chránili lidstvo před zlobou a jinou negativitou. Je třeba lidi vyburcovat z otupělosti a materialistického myšlení i cítění, které vedly k projevům, jež nyní hojíte jako neduhy civilizace. Nepospícháme na vás, ale není zase tolik času jak si někteří z vás myslí. Učení pravdy se otvírá vždy na přelomu tisíciletí. Co pochytí lidstvo nyní, bude jeho majetkem a pokladem duchovním, kdo zmešká tuto příležitost, bude čekat znovu tisíc let, protože brány vědění se znovu uzavřou. Proto, mojí milí, neváhejte, buďte zvídaví a aktivní, abyste nebyli při účtování zklamaní sami nad sebou, neboť nikdo vám nic vyčítat nebude, ale vy sami sobě budete nesmlouvavými soudci. Pramen vědění opravdového vytryskne ze Světlých sfér vždy jen na určitý čas jednou za tisíc let. Pijte tedy z něho, abyste prohlédli a dosáhli pravého poznání, dokud je čas. Jakmile pramen vyschne, brány vědění se uzavřou a novou pravdu dokáže poznávat opět jen několik nejpovolanějších zasvěcenců, aby se udržela kontinuita pravého vědění. Bylo by škoda, kdybyste tuto příležitost pominuli pro svou pohodlnost, malověrnost či netečnost, neboť nevědomý v tomto čase nemusí být nikdo, záleží jen na něm, zda si nabere z pramene pravého poznání. Vy jste slíbili všichni, že budete učit o lásce a pravdě, že budete tišit bolesti a léčit neduhy stejně, jako Ježíš Nazaretský s apoštoly. Obdrželi jste proto mnoho vzácných darů - jasnovidnost, dar léčení , uzdravování zázrakem a kód pravdy. Na mnohé z vás sestoupil Duch svatý, aby ve vás probudil tyto schopnosti a sílu pomáhat. Procházíte tvrdým výcvikem a jste vedeni k samostatnosti, to se mnohým z vás nelíbí, protože pohodlnější je být veden a nemít žádnou zodpovědnost. Té se lekáte nejvíce. Někteří přešlapujete na místě a bojíte se, že nejste ti, kterých se to týká. Buďte klidní, týká se vás to, proto nehledejte pohodlnější cesty, to je past. Záleží jen na vás, zda splníte svůj slib. Nikdo nechce, abyste vedli asketický život, naopak, máte se radovat z darů, které jsou vám svěřeny, ještě mnoho darů je pro vás přichystáno, záleží jen na vás, zda budou doručeny. Mír s vámi, děti moje, nebuďte malověrní, vše k vám přichází tak, jak vám to náleží. Cestu k vám najde ještě mnoho vašich bratrů a sester, přijměte je s láskou, neboť i oni hledali a náleží k vám.

Otec

 

Rada nejvyšších

Při společném léčení na nás dne 8.12.1994 dolehla těžká negativita. Objevil se mi obraz pana H. a bylo mi řečeno, že bych mu měla pomoci, že je to jeden z mých synů v dobách minulých.

Při jeho očistě, která se děla po duchovní stránce se souhlasem jeho ducha, se zjevil jeho guru, velice pokročilý mág, který hájil svá práva na svého žáka. I on byl osvícen a poučen, aby došel spasení.

Úkol byl velmi náročný a pomáhala nám Rada nejvyšších. Byl to můj závěrečný úkol před dosažením hodnosti, které jsem dosáhla ve světlých sférách. Nevyjádřila jsem se přesně. Rada nejvyšších sledovala náš výkon a byla připravena zasáhnout při našem selhání.

Než předstoupila Rada nejvyšších zjevně, objevila se zlatá truhlice bohatě zdobená drahokamy. Když se otevřela, objevilo se devět křesel, uprostřed trůn nejvyšší.

Na tomto trůně se střídají ti, kteří do Rady patří, dle toho, co je předkládáno a do čí kompetence přednesený problém náleží.

Do Rady nejvyšších patří Otec, Marie, (ženský princip Otce), Ježíš, Marie z Magdaly, Lucifer, archandělé Gabriel, Michael, Serafín a Rafael.

Ten, kdo předsedá, je osvícen Duchem svatým jako všichni přísedící a je veden Nejvyšším principem lásky a stvoření. Všichni společně probírají předložený problém a při rovnosti hlasů má právo veta předsedající.

Jakmile jsem uviděla truhlu a křesla, pochopila jsem, že jsem měla tu nejvyšší ochranu a poznala jsem je. Dostala jsem darem světle fialový lotosový květ s tolika lístky, že nebylo možné je spočítat. Držela jsem ho v ruce a byla jsem šťastná jeho vyzařováním. Patřil k symbolům dosažené duchovní hodnosti. Potom jsem obdržela pás, zlatý řetěz se znakem Rady nejvyšších, plášť a korunu.

Byla jsem vybídnuta, abych usedla na předsednické křeslo, které je ozařováno Duchem svatým a Nejvyšším principem lásky a stvoření. Zdráhala jsem se, ale bylo mi sděleno, že to patří k obřadu zasvěcení. Šlo vlastně o propojení vědomí ducha a hmoty.

V tu chvíli jsem pochopila, že pokud chceme splnit úkol mise, musíme i ve světě hmotném , v těch sférách, ve kterých pracujeme, dosáhnout těch duchovních hodností, které nám náleží na naši mateřské planetě a v duchovním světě.

Když jsem po obřadu sešla se schodů k Otci, Marii a Ježíši, se mne ptali, kde se chci posadit. Prosila jsem, aby to bylo vedle Ježíše a Otce s Marií. Pak mi byla nabídnuta odměna. Prosila jsem přítomné, aby ji určili sami. Toužila jsem být taková, jakou mne potřebují, abych splnila to, co jsem slíbila. Současně jsem pociťovala příliv energie a svěžesti a viděla jsem, jak se některé karmy a vazby rozplývají.

Uvědomila jsem si, že zlatou truhlu Rady nejvyšších jsem viděla již jako kojenec a hrála si s jejími světly v podobě malých barevných sluníček.

Bylo to znamení, že již tehdy jsem byla jednou z vás ?

Ano, bylo to znamení, že jsi pod naší péčí a ochranou. Pro splnění této mise bylo nutné, aby se reinkarnoval jeden z nás. Pro tento úkol jsi byla vybrána ty.

Mír s tebou!

I s vámi! Dík za poznání, péči a ochranu všem.

Shrnutí a závěr – po očistě musíme na sobě všichni pracovat tak, abychom i zde, v těchto sférách a dimenzích dosáhli těch duchovních postů, tedy i úrovní, které nám náleží ve světech Světla.

To znamená, že musíme i v této hmotné podobě získat potřebné duchovní vzdělání a úroveň. Jakmile dosáhneme všech duchovních hodností Světla, můžeme pracovat na dalším postupu, aby se náš vývoj nezastavil. V tuto chvíli jsme bytosti se stejnou pravomocí a zodpovědností, kterou máme ve světlých sférách. Od tohoto okamžiku konáme zázraky lásky a není pro nás nic nemožného, pokud je v nás láska a vede nás.

 

Slavnostní mystérium

Otče, prosím Tě o doplnění a vysvětlení mystéria, kterému jsme byli přítomni dne 1.1.1995. Viděla jsem toho velice málo a mám obavy, že bych to mohla zkreslit.

Viděli jste správně a porozuměli v podstatě též, jen se bojíte uvěřit. Abyste se mohli zúčastnit tohoto mystéria, bylo třeba, abyste byli očištěni a někteří jste museli vyrovnat své účty. Proto jste viděli přesýpací hodiny a vysokou černou postavu. Pak předstoupila světlá postava, která vás duhou lásky očišťovala. Proto jste viděli na nebi různá znamení v podobě zlatých trojúhelníků, na znamení, že vaše kletby z vás byly sňaty. Někteří z vás postřehli řetězec vašich životů, které vás vázaly v Atlantidě, Egyptě i Jeruzalémě. Byly zlaté, protože jste je vykoupili láskyplnými službami trpícím. Viděli jste dokonce i závažné útržky z těchto životů. Vy jste toho sice mnoho nepostřehli, ale váš duch ví vše. Pak se mihnul po pláni zlatý jelen a laň na znamení oběti, která bude na vás požadována.

Přesně v 19 hodin jsme sestoupili z korábu a já vynesl doprostřed kruhu vás všech svého syna Ježíše, jako symbol oběti, kterou jsem lidstvu seslal, ale pro vás to byl symbol oběti, která vás teprve očekává. Složil jsem ti ho k nohám, protože tak jako je On mým synem, jsi i Ty má dcera, pomazaná na znamení, že jednáš v jednotě se mnou a všichni jste mými dětmi. Ty jsi k němu poklekla a vzala jeho hlavu do náruče a plakala nad jeho utrpením a prosila o jeho vysvobození a vyškrtnutí této jeho karmy z vašich ákášických záznamů. Byla to tvá nejtěžší zkouška. Pomalu jsi začala chápat, že mu můžete pomoci jedině láskou a vyzvala jsi ostatní, aby ho zahřáli a oděli do šatu své lásky. Protože tě uposlechli, sestoupila žena v rudém šatu, která je symbolem vaší lásky k Němu a položila přes Něho roucho utkané z vašich proseb a lásky. Pak jsem pozdvihl svého syna a odváděl ho zpět, protože se zdálo, že včas neprohlédneš.

Byl to poslední impuls pro tebe, abys pochopila. Tak se také stalo. Teprve nyní jsi poznala, že se od tebe žádá, abys převzala Jeho břímě a Jeho cestu. Ty jsi přijala tuto karmu, a spolu s ostatními jsi prosila o sílu a lásku, abyste všichni splnili to, co jste slíbili. Vězte, že to nebylo poprvé, co jste tak učinili. Již v dobách Kristových jste mého syna provázeli. Nyní má být dovršena mise, která otvírá brány Zlatého věku. Naše láska vás všude provází.

Jakmile jsi pochopila, mohli jsme vyzářit svou lásku tak, aby na sebe vzala podobu Jákobova žebříku, který vás upamatoval na časy minulé a byli jste osvíceni Duchem svatým. Bylo to mystérium oběti a spasení. Všechny vás prostoupila moje láska a požehnání. Jak jste nám posílali svou lásku, probudili jste jiskru lásky v plameny, které sršely a tryskaly z nastavených dlaní vašich přátel, kteří mne doprovázeli. Jejich dlaně se rozsvěcovaly, šlehaly z nich plameny, měnily se v gejzíry duhových světel a na nebi se odrážely v podobě zlatých znaků. Byly to znaky vašeho probuzení, vašich vrcholných úmluv se mnou. Zjevovaly se zde všechny vaše zásluhy a dobré skutky. To bylo ukončením slavnosti. My jsme odešli, ale zanechali jsme vám dar, který jsme společně stvořili. Bylo to zrcadlení naší lásky, která v podobě energetické koule, slunce, čekalo na to, co uděláte. Vy jste pochopili, že je to dar, který vás má chránit a tak dnes každý z vás uchopil kousíček mé lásky a uložil ji ve své auře, aby ho chránila. Dostalo se vám darů Ducha svatého a požehnání lásky. Jak těchto darů využijete pro své bližní i pro sebe, je na vaší svobodné vůli.

Mír a láska s vámi!

Otec

 

Apokalypsa

K tvé otázce, kterou jsi vyslovila telepaticky, říkám ano. Konec světa nastal, Apokalypsa probíhá. Je to konec jedné epochy a nástup nové. Šabat znovuvzkříšení již nastal, neboť vězte "co jiného děláte, když očišťujete satanské bytosti, mstitele, a uměle stvořené zařazujete do vývoje?"

To je pravé vzkříšení, soud a očista. Mnozí z vás si konec světa představovali jako krutou záležitost plnou zmaru, ale vzpomeňte, že láska koná zázraky. To, co nyní probíhá na vaší planetě, je proces očisty. Dochází k živelným pohromám, dochází k válečným střetům. To je pro ty bytosti, které žádají nebo žádaly, aby formou utrpení urychlily svůj vývoj. Stejnou funkci mají i hladomor a epidemie. Trpí jimi jen ti, kteří o tuto mimořádnou příležitost požádali. Otvírá se vám nová epocha Zlatého věku a bude nastupovat pozvolna. Vy v ní opět pomáháte, jako jste vždy pomáhali, když se jednalo o duchovní postup lidstva.

Já jsem symbol vzkříšení, a vy jednáte ve jménu mém z pověření mého Otce, a proto jste pod jeho záštitou a máte moc uzdravovat nemocné, krmit hladové, tišit trpící a křísit mrtvé, duchovně mrtvé, jako i já jsem činil. To také nyní s úspěchem ve jménu Nejvyššího principu lásky a stvoření konáte.

Mír s vámi!

Ježíš-Aštar

 

Konec éry Calijugy, zahájení Zlatého věku lidstva

Ve své vizi vidím změť obrazů, lidí i věcí, všude vládne chaos. Z tohoto chaosu se vynořuje hlava s velikýma očima, které se zvětšují a pokrývají krvavou clonou. Hlava ční nad lidstvem jako Apokalypsa. Obraz mizí a opět vidím změť lidských těl i věcí, z které se opět vynořuje ohromná hlava, jejíž oči se zvětšují a zakalují krví. Jde o skoro totožný výjev s předešlým. Pod hlavami vždy vidím drobné postavičky nahých lidí, které se snaží skrýt a zachránit v různých děrách či rourách.

Hrozí vyhrocení jednotlivých válečných konfliktů ve světovou nukleární katastrofu, do níž se lidstvo vrhne, než zmoudří svým utrpením. Zakalení očí značí slepou vášeň válečného střetnutí. Hlava je alegorií dvou závažných střetů, kdy bude dvakrát užito nukleárních zbraní, při útoku i odvetě. Tento konflikt uvrhne lidstvo do veliké bídy a utrpení. Tma značí ekologické zamoření, ale též duchovní úroveň lidstva.

Po této vizi jsem prosila Otce o zvláštní milost, o Den výjimečné milosti. Žádala jsem o vedení při prosbách o záchranu lidstva i této planety. Prosila jsem o pomoc všechny láskyplné bytosti Světla, aby eliminovali negativitu a veškeré zlo, které vyprošuji. Prosila jsem, aby vliv zbývajících amuletů moci ,originálů, otisků i projekcí, byl stažen a eliminován. Aby byli osvíceni Duchem svatým všichni jejich nositelé a vrátili je dobrovolně Otci a Radě nejvyšších, ale současně jsem žádala, aby ztratily moc ty amulety, které jejich majitelé ve své zaslepenosti nechtějí vrátit. Tak vznikl předpoklad pro vrácení většiny amuletů. Prosila jsem o eliminaci vlivu a magických pout, která dosahují i na jiné planety, včetně různých dimenzí, prostorů, časů i sfér, aby i odtud byl jejich negativní vliv stažen. Pak jsem prosila o očistu planety Země a jejího lidstva. Prosila jsem, aby po této očistě bylo lidstvo i planeta prozářeny láskou.

I nastala tma veliká, z které vystupovali uvolnění strážcové se svými služebníky a mstiteli, za které jsem prosila, aby našli cestu lásky. Ti zatvrzelí, kteří nenáviděli Světlo, byli smeteni do jámy k přetavení a očistě mrazem i ohněm. Tak se naplnilo vidění svatého Jana o konci světa Calijugy. Apokalypsa proběhla na úrovni dimenze duchovní. Když se vše očistiloa rozjasnilo láskou, viděla jsem symbol amuletů, který ukazoval, kolik jich bylo odevzdánoa zneškodněno. Viděla jsem znak jeho poloviny, který se eliminoval pohybem hodinových ručiček v protisměru, až celý symbol zmizel. Pak bylo vše prozářeno láskou, zavládl klid a mír.

Chvíli bylo naprosté ticho, do něhož jsem slyšela odbíjet konec jedné éry a začátek nové éry. Počítala jsem 1,2,3,4 až 12. Následovala pauza a ozval se hlavní úder, který rozezvučel vše. Slyšela jsem hlas Boží: „Éra Zlatého věku Boží milostí byla zahájena.“

Stojím před Otcem a Radou nejvyšších a hlásím splnění úkolu. Prosím, abych mohla ještě určitý čas setrvat, abych předala toto poselství a pomáhala budovat Zlatý věk tak dlouho, jak to Otec a Rada nejvyšších bude pokládat za moudré a potřebné. Děkuji Otci a Radě nejvyšších, všem duchovním vůdcům, ochráncům, členům bratrstva láskyplné pomoci, mistrům, učitelům, lékařům i malířům, všem pomocníkům i všem těm, kteří drželi neustálou službu u vesmírných computerů a byli s námi v neustálém spojení, všem přátelům, kteří nás podporovali, bez nichž by náš úkol nemohl být splněn.

Mír a láska s vámi! Nechť zavládne pokoj a klid i na této krásné planetě!

(Jedná se o vizi ze září 1995.)

 

Úkoly mise

Vy všichni víte, že jste slíbili připravit a budovat nový Zlatý věk lidstva. Chtěli jste být při tom, jako jste byli i v minulosti vždy tam, kde se rodil nový pokrokový svět. Též jste byli svědky zkázy mnoha civilizací a proto toužíte pomoci obyvatelům této planety žít lépe a šťastněji.

Slíbili jste, že je povedete za Světlem pravého poznání lásky, za Světlem Nejvyššího principu lásky a stvoření. Toto Světlo je lidstvem přijímáno jen tehdy, dokáže-li s ním rezonovat. Proto vidíte tak často bloudění, omyly a zbytečné utrpení. Je to proto, že lidstvo na základě rovnosti rezonuje s dosavadní zavedenou filosofií a etikou.

Pouze ti pokročilejší dokážou přijmout nadstavbu pravé lásky na vyšší úrovni. To vysvětluje vaše nezdary u jednotlivců, kterými byste se neměli nechat odradit a deprimovat. Světlo s jeho láskou dokážou přijmout až po určitém čase, až si na jeho neobvyklou čistotu zvyknou a nebude je děsit svou novostí a zvláštností. Pak je přijmou srdcem i rozumema počnou s ním rezonovat a to je počátek přípravy každého nového věku. Otázka Spasitele je druhotná. Je jím vždy ten, kdo nese Světlo nového poznání Nejvyššího principu lásky a stvoření. Jeho pochodeň přejímají od sebe jednotliví duchovní učitelé, různě načasovaní tak, aby toto Světlo nejvyšší lásky a poznání nikdy neuhaslo.

Tak, jak lidstvo tuto lásku do sebe vstřebává a rezonuje s ní, tak se vyvíjí duchovně. Pokračuje a postupuje stále výš, až plně rezonuje s touto láskou nejvyšší. Této úrovně nedosahuje lidstvo najednou, jsou zde individuální rozdíly. Ale ti, co poznali nejvyšší lásku a splynutí s ní, touží po tom, aby jejich méně pokročilí bratři a sestry poznali tuto nejvyšší lásku a tvořivou moc. Proto opouštějí tyto sféry a vracejí se jako duchovní vůdcové zpět mezi ty, kteří potřebují jejich pomoc a vedení. Ti nejpokročilejší jdou do míst, kde je situace nejtěžší, protože je v nich nejvíce lásky a moudrosti Boží.

Vy patříte mezi ty, kteří byli vybráni pro úkoly nejtěžší. Hlásáte lásku a připravujete lidstvo pro duchovní postup. Byli jste pečlivě vybíráni, velice jemně zvažováni a zkoušeni. Byli jste i tvrdě školeni, aby jste obstáli se ctí. Výcvikem vás prošlo velice mnoho a byl tvrdý. Počítáme s určitým procentem selhání a nemáme nikomu za zlé, když úkol dokonale nesplní. Ani těm co selžou nebudeme nic vyčítat, protože víme, v jak těžkých podmínkách pracujete. Nesmíte se nikomu vnucovat, musíte každému nechat svobodnou vůli, nesmíte ho ani přemlouvat. To znamená, že oproti mágům jste v určité nevýhodě, protože oni tyto zbraně nátlaku užívají. Vy smíte pouze vysvětlovat a být příkladem.Všichni máte dar výmluvnosti a přesvědčivosti. Máte mnoho dalších darů, které vyplývají z vaší duchovní urozenosti. Každý máte svou specializaci, ale jste ve srovnání s mágy vysoce universální, protože s naší pomocí, pokud jde o pokrok etického a citového vývoje lidstva, vždy dostanete vše potřebné, znalosti i umění. K dispozici je vám velice pečlivě vyškolený tým odborníků, který vám tlumočí potřebné informace nebo oživuje vaše přirozené schopnosti z vyšších sfér. O tyto schopnosti a vědomosti velice usilují mágové svým násilných způsobem a chtěním.

Pamatujte, děti moje, vyvarujte se pýchy, pracujte na díle Božím pouze s pomocí Otce a naší. Pak budete v souladu s vesmírnými zákony, byť dosud lidstvem nepoznanými, ale budete mít vše, co pro svou misi potřebujete. Vyvarujte se magie, vždyť chcete pozdvihnout tuto planetu s jejím lidstvem do vyšších sfér a tam pro magii není již místa. Nechtějte svou vůlí uskutečňovat cíle této mise násilně, vznášeli byste do všeho jen chaos, přesně tak, jak to činí mágové. Zpětná vlna tohoto chaosu by vás smetla a ztratili byste mnoho času, než byste se vypracovali tam, kde se nyní na své cestě nacházíte.

Naše láska je s vámi. Nastávají vám těžké časy, ale vytrvejte. Vzpomeňte, jak každý začátek je těžký, ale jak ho zvládnete, pak již nepozorujete jeho obtížnost. Jste teprve na počátku přípravného období. Pomáháte eliminovat negativitu, aby se lidé lépe orientovali.

Konáte zázraky lásky, ale také očišťujete planetu Zemi. Tím začínáte pracovat v podstatě na prvních úkolech této mise. Jako vždy, když něco začínáte dělat samostatně, pociťujete určité nesnáze a únavu, zahlcuje vás negativita, ale vytrvejte a proste, aby byla eliminována svatým ohněm lásky. Pak bude vše snazší, až zjistíte, že nové úkoly zvládáte s bravurou, jak tomu doposud vždy bylo. Vzpomeňte si, jak jste se vyděsili, když jste prvně pocítili tíhu kletby, kterou jste na sebe stáhli a nyní již eliminujete sběrné kletby. Vzpomeňte, jak jste se cítili, když jste eliminovali sběrné karmy. Nyní jejich tíhu již vůbec nepociťujete. Tak tomu bude se vším, pokud budete ochotni se svému úkolu věnovat.

Děti moje milované, jsme na vás hrdí a těšíme se z vašich pokroků. Vše se vyvíjí tak, jak jsme předpokládali. Buďte vytrvalí a láskyplní, nepodléhejte nikdy fanatismu a malichernosti. Žádný extrém není dobrý. Bdíme nad vámi!

Mír a láska s vámi!

Otec a Ježíš

 

Duchovní postup skupiny Bílý Kužel

Prosím o sdělení, zda mohu tlumočit všechny přednášky dále, mám pocit, že se někteří členové domnívají, že postupuji příliš rychle.

Je postupováno tak, jak stanoví plán. Ti, co k vám nenáležejí, možná odpadnou pro svou malověrnost. Ti, co k vám náleží, budou vědět, že jsou na správné cestě, protože při čtení našich přednášek se v nich budou probouzet znalosti bývalého vědění a umění. Promlouvají k vám naše signály a slova, které jsme si společně domluvili, abyste se včas probudili pro svou láskyplnou činnost. Někdo z vás jde po cestě rychle, jiný pomaleji. Je to závislé na tom, jak dalece je probuzený. Naše přednášky vás mají motivovat k životu v lásce a bratrství. Mají vám pomoci se rozpomenout na to, co jste slíbili a připravovali, neboť není pravdou, že tato planeta musí být zničena. O tom jsme vám již mnohokrát vykládali. Láska je všemocná a její vibrace eliminují veškerou negativitu. Nesmíte být však netrpěliví, protože karmy národů i jednotlivců se musí vyrovnat. Je zde mnoho bytostí, které nepatří do vaší sféry a vyžádali si tuto šanci, kdy prožitým utrpením na tomto světě mohou postoupit a urychlit svůj rozvoj. Tato příležitost je vždy jednou za dva tisíce let. Znovu vás ujišťujeme, že všichni jste učitelé i léčitelé. Někteří se musíte ještě mnoho naučit, jiní už máte tvrdý výcvik za sebou. Vše jde tak, jak má. Vaše poznání však musí být v předstihu, abyste měli co sdělovat a abyste rozlišovali pravdu od lži, dobro od zla, ani váš léčitelský výcvik nesmí zaostávat. Čas vašich činů již nastal. Pozor však na lež a zlobu, s kterou se nezbytně budete setkávat, mnohdy mají velmi vábivé roucho výjimečnosti a učenosti. Nenechte se strhnout ctižádostí po popularitě, o tu neusilujeme. My jsme zde proto, abychom chránili lidstvo před zlobou a jinou negativitou. Je třeba lidi vyburcovat z otupělosti a materialistického myšlení i cítění, které vedly k projevům, jež nyní hojíte jako neduhy civilizace. Nepospícháme na vás, ale není zase tolik času jak si někteří z vás myslí. Učení pravdy se otvírá vždy na přelomu tisíciletí. Co pochytí lidstvo nyní, bude jeho majetkem a pokladem duchovním, kdo zmešká tuto příležitost, bude čekat znovu tisíc let, protože brány vědění se znovu uzavřou. Proto, mojí milí, neváhejte, buďte zvídaví a aktivní, abyste nebyli při účtování zklamaní sami nad sebou, neboť nikdo vám nic vyčítat nebude, ale vy sami sobě budete nesmlouvavými soudci. Pramen vědění opravdového vytryskne ze Světlých sfér vždy jen na určitý čas jednou za tisíc let. Pijte tedy z něho, abyste prohlédli a dosáhli pravého poznání, dokud je čas. Jakmile pramen vyschne, brány vědění se uzavřou a novou pravdu dokáže poznávat opět jen několik nejpovolanějších zasvěcenců, aby se udržela kontinuita pravého vědění. Bylo by škoda, kdybyste tuto příležitost pominuli pro svou pohodlnost, malověrnost či netečnost, neboť nevědomý v tomto čase nemusí být nikdo, záleží jen na něm, zda si nabere z pramene pravého poznání. Vy jste slíbili všichni, že budete učit o lásce a pravdě, že budete tišit bolesti a léčit neduhy stejně, jako Ježíš Nazaretský s apoštoly. Obdrželi jste proto mnoho vzácných darů - jasnovidnost, dar léčení , uzdravování zázrakem a kód pravdy. Na mnohé z vás sestoupil Duch svatý, aby ve vás probudil tyto schopnosti a sílu pomáhat. Procházíte tvrdým výcvikem a jste vedeni k samostatnosti, to se mnohým z vás nelíbí, protože pohodlnější je být veden a nemít žádnou zodpovědnost. Té se lekáte nejvíce. Někteří přešlapujete na místě a bojíte se, že nejste ti, kterých se to týká. Buďte klidní, týká se vás to, proto nehledejte pohodlnější cesty, to je past. Záleží jen na vás, zda splníte svůj slib. Nikdo nechce, abyste vedli asketický život, naopak, máte se radovat z darů, které jsou vám svěřeny, ještě mnoho darů je pro vás přichystáno, záleží jen na vás, zda budou doručeny. Mír s vámi, děti moje, nebuďte malověrní, vše k vám přichází tak, jak vám to náleží. Cestu k vám najde ještě mnoho vašich bratrů a sester, přijměte je s láskou, neboť i oni hledali a náleží k vám.

Otec


Dopis Otce

Děti moje milované,

končí vaše druhá kniha Poselství, tím však nekončí vaše poslání. Udržujte v sobě jiskru lásky, která se ve vašich srdcích opět rozhořela. Přeji vám, aby vždy hořela jasným a hřejivým plamenem. Nečiňte nic s násilím, buďte jemní a citliví a rozdávejte dary lásky všem, kteří jsou schopni je přijmout. Je jich mnoho, nikoho nepodceňujte. Jen málo je těch, co po darech lásky netouží. Až pravá láska roztaví kůru jejich předsudků, zaplane jejich božská jiskra jasným plamenem.

Toto Vaše dílo budiž požehnáno!

Mír s vámi!

Otec

 

Výměna stráží prvotních bytostí věku Calijugy a nového věku lidstva

Následující vize paní L. je velmi důležitá. Jde o výměnu stráží prvotních bytostí věku Calijugy a nového věku lidstva.

Vidí dveře, z nichž vyjíždí důstojný stařec na trůně s plnovousem až na kolena. Vidí ho jak naklání hlavu, jakoby omdléval. Postupně se mění v ženu. Objevuje se symbol nafouklého srdce, které je nemocné touhou po pravé lásce. Lásky v něm je méně než pravé připoutanosti. Za trůnem vidí paní L. mladou, plavovlasou ženu, která je představitelkou nového věku. Paní L. vede prosby. Stařec se napřimuje a srdce mizí. Dívka se s jeho trůnem otáčí a oba důstojně odcházejí.

Důstojný stařec je představitelem prvotní bytosti Adama, který vládl minulému věku. Adam končí svůj úkol spolu s érou, která mu přísluší. Dívka je představitelkou nové éry Zlatého věku a ujme se vlády po Adamovi. Je představitelkou pramatky a teprve se musí vypořádat s pozůstatky chybného myšlení minulé éry, než nastoupí vládu a vezme ji do svých rukou

Moje večerní vize začíná výseky z mnoha mých životů, které se mi rychle míhají před očima. Obrazy jsou nádherně zřetelné. Vize začala rekapitulací tohoto života, jeho vyhodnocováním a potom mi byly sděleny ukázky a hlavní vrcholy životů minulých.

Když tento přehled skončil, objevil se mi před očima zvláštní zářivý znak. Emblém se přibližoval a já v určité vzdálenosti rozeznala naprosto přesně nádhernou andělskou bytost. V mé bezprostřední blízkosti zmizela a já věděla, že mi bude sděleno poselství nesmírné důležitosti. Po chvíli jsem uviděla takřka totožný emblém, ve kterém jsem rozeznala dvojduši Ježíše a Marie z Magdaly. Dvojduše zmizela a znovu jsem uviděla jejich emblém, ale tentokrát byli vedle sebe odděleni a následovaly nejdůležitější momenty jejich společného života až do uložení Ježíše do hrobu. Pak následoval vír dalších životů, v kterém jsem zahlédla upálení Jana Husa a tvář J. A. Komenského. Další vír životů jsem již nerozlišovala, ale vyprošovala jsem vše, co mi bylo ukázáno.

Vyprošovala jsem všechny křivdy, kterých jsem se dopustila, až jsem usnula. Druhý den jsem vstala neobvykle brzy s pocitem lehkosti.

 

Novoroční setkání s UFO

Dne 1.1.1996 šlo o zahájení vstupu do nového roku. Přítomni byli členové naší skupiny. Vlevo ode mne stála postava muže v černém. Nepoznala jsem, kdo to byl.

Když jsme přišli na místo setkání, bylo prozářené a také jsme nebyli nikým rušeni. Mateřská loď již byla opodál zakotvena. Byla ohromná. Když jsme se k ní přiblížili, byl položen na cestu koberec, na který vyšly čtyři postavy a nesly naši národní vlajku, ohromnou a jemně tkanou. Za nimi kráčel Otec s Marií a Ježíšem, následovala suita našich přátel. Nad námi se objevila ohromná kašna, z které tryskala milost Boží a požehnání v podobě nádherného bílého světla, protkaného jiskrami a hvězdičkami. Tato záře nás všechny zalila. Vylévala se na nás po celou dobu slavnostního aktu.

V tom někdo z nás uviděl menší kašnu na nádvoří pražského Hradu. Do této kašny se sypaly z rohu hojnosti zlaté peníze. Byla nám předána naše národní vlajka a asi tři z nás obdrželi velikou šerpu v jejich barvách. Byli to ti, co se mnou přejímali vlajku. Ostatní obdrželi olivové ratolesti míru. Jakmile jsme vše přijali, otevřel se pohled na horu Říp, na jehož vrcholu vlál ohromný prapor.

Potom jsme byli vyzváni, abychom vstoupili na loď. Zde nám byly předloženy individuální plány k nahlédnutí a já směla nahlédnout a zkontrolovat všechny zápisy o naší činnosti ve Velké knize naší mise, svůj individuální plán a příslušné ákášické záznamy. Zjistila jsem, že jsme splnili polovinu všech stanovených úkolů mise. Měla jsem pohovor s Otcem, kdy jsem obdržela doplňující instrukce a měla možnost vyslovit svůj názor a přání v zájmu mise. Takto byly konzultovány i všechny individuální plány, které souvisely s hlavními cíli mise. Potom jsme se rozloučili a vraceli zpět.

Byli jsme upozorněni na nebezpečí, které vyplývá z nukleárních pokusů Francie. Bylo nám ukázáno, co nám hrozí, nepřestane-li lidstvo s těmito pokusy. Viděla jsem zničenou planetu, spálená města a přírodu bez života. I ostatní měli doplňující obrazy. Vedli jsme prosby za vládce a vědce, kteří tyto pokusy plánují a provádějí. Prosili jsme o očistu zasažené planety a lidstva a průběžně nám bylo ukázáno, jak jsou naše prosby vyslyšeny a jak bude vše zneškodněno a očištěno. Hlavně zamořené prostředí.

Potom následovala individuální očista těch, co to potřebovali. Objevil se bílý kužel, který nás zalil svým laskavým světlem. Setkání skončilo a ještě dlouho jsme viděli zář bílého kuželu.

Zvláštní milostí Boží padla volba na český národ, který nastoupí cestu národa vyvoleného a povede ostatní národy do Zlatého věku. Bude nositelem nového učení lásky, filozofie Zlatého věku a měl by být příkladem. To stvrdila vlajka, která nám byla předána a prapor na hoře Říp.

Rohy hojnosti, z nichž se sypalo zlato do kašny na nádvoří Hradčan značí, že pokud náš národ bude kráčet po cestě pravdy a lásky, nebude mít nikdy nouzi. Některé peníze se však propadaly do země, to bylo varování, že nemáme přeceňovat ani podceňovat hmotnou a ekonomickou stránku naší vlády, ale s rozvahou rozhodovat, co je pro další rozkvět národa nejdůležitější.

Celá slavnost znamenala převzetí zodpovědnosti za duchovní cestu našeho národa.

Ještě po odletu našich přátel zářil nad námi zlatý kruh, který nás chránil svým vyzařováním. Paní Z. mne viděla na ploché pyramidě se schody. Stála jsem na vrcholu zalita kuželem zářivého světla. Pan F. mne viděl obklopenou třpytivými drobnými hvězdičkami.

Děkujeme!

 

Aura, její funkce a působnost

Aura je vyzařování všech duchovních těl i těla hmotného. Má funkci ochrannou a informativní.

O ochranné funkci toho víte poměrně dost, Víte, že vás aura chrání před útoky negativity, která se zformovala, aby pronikla vašimi slabými místy do podstaty vašeho bytí. Jsou dvě možnosti. Buď zakóduje do vaší podstaty negativní informace nebo naruší vaše energetické rozvody. Záleží na tom, jak jsou útoky cíleny.

Víte také, že okolní negativita s jejími otisky, které nejsou magicky zformovány, vám nemohou ublížit, pokud jsou vaše vibrace dobré, to znamená., že jsou vyšší a rychlejší a nerezonují s touto negativitou. Na základě zákona o rovnosti ji nemůžete přijmout.

Se zformovanou negativitou je to již jiné. Zde je tato negativita kumulovaná a zformovaná tak, aby poškodila to, co si útočník přeje. Obsahuje tedy energetický náboj tvůrčí myšlenky. Shrneme-li to, pak tyto cílené útoky přijmete jedině tehdy, máte-li strach z tohoto útoku, na základě karmy a na základě rezonance. Pak nastává situace, kdy se silou své vůle mágové přetlačují a zvítězí jen ten skutečně „silnější“. To, co si na sebe přivolá jako zpětný náraz svého konání, již mág nebere v úvahu. Raději na to nemyslí a doufá, že se platbě nějak vyhne. Splatí však do posledního haléře. Nezformovanou negativitu dokážete přijmout jedině na základě rovnosti a resonance. Pak jste posilováni v tom, co je ve vás negativní a v čem jste slabí na cestě za Světlem a oslabováni jste tam, kde jste vedeni dobrými úmysly. Dochází tedy u vás ke střetu mezi dobrými a špatnými úmysly a skutky. Zlé skutky vás v dobru oslabují a posilují v negativitě. Když jsou síly dobra a zla vyrovnané, může se stát, že tuto negativitu obrátíte sami proti sobě. Pak dochází k onemocnění různého stupně závažnosti. Záleží na tom, podléháte-li agresivitě či depresi.

Dobré skutky vás posilují na cestě za Světlem. Tento zákon má přednost před zákonem karmy, protože odráží pochopení a poučení. Jinak má zákon karmy přednost ve všem. Spolu s karmickými dopady má vliv dobra a zla rozhodující význam pro uskutečnění vašeho karmického scénáře a formování vašeho ducha v jeho poznání. Když pochopíte své omyly a chyby, nemusí se váš původní scénář naplnit, ale nastupuje náhradní scénář. Vše je závislé na kvalitě vašeho myšlení a cítění.

Existuje věčný souboj mezi protipóly, který vás vede k duchovnímu pokroku. Je to souboj dobra se zlem, temna se světlem, lásky s nedostatkem lásky, tvrdosti a změkčilosti, agresivity a ústupnosti, pýchy a pokory. Mohl bych jmenovat ještě mnoho dalších antagonismů.

Výslednicí vašich soubojů je váš duchovní a tělesný vývoj, který směřuje k novému poznání a duchovnímu postupu. Na základě zpracování a využití nového poznání ve prospěch dobra či zla, světla či temnot, rostete a postupujete na své cestě k dokonalosti.

Své zkušenosti nesete otištěné ve svém nitru, to znamená, ve svém individuálním ákášickém záznamu. Ale nesete ještě cosi sebou, odraz svých skutků. Jsou-li tyto skutky dobré, pookříváte a vaše aura roste a září intensivněji, vaše vyzařování nabývá tedy na intenzitě a velikosti. Vašimi neblahými skutky však váš duch slábne, špiní se jeho vyzařování, aura je tedy řidší a matnější a méně vás chrání před vlivy zla. Navíc, někteří mágové ukládají zpětný odraz vlastní vyslané negativity ve sféře duchovní, na vlastních duchovních tělech. Toto zlo se v něm ukládá a deformuje všechna těla duchovní, než tato negativita přejde na tělo hmotné. Na tělech duchovních se tato negativita jeví jako hrb nebo ranec, který roste úměrně k četnosti a velikosti jednotlivých útoků. Tato deformace se však může projevit na kterékoli části duchovních těl. Postižení je většinou symbolické. Například jde-li o bezpáteřní činy, je napadena páteř, jde-li o činy proti lásce a soucitu, je napadeno srdce.

Také paralelně s tímto procesem probíhá jiný proces, kdy podstata tohoto člověka se pokrývá kůrou a skořápkami zla. Tím se člověk stává doslova otrlým a neumí se vcítit do situace svého bližního.

Z toho všeho vyplývá, že vaše aura vás na základě vašeho myšlení a cítění chrání, posiluje a informuje. V podstatě funguje jako počítač. Jakmile děláte závažné chyby, poškozujete svou ochranu a tím i sebe ve své vlastní podstatě. Poškození je přímo úměrné chybě, které jste se dopustili. Aura vás též informuje o všem, co je pro vás dobré či špatné, co je vedeno karmou na základě minulých životů, čemu je nutné se podvolit, s čím je nutné bojovat, abyste pochopili a očistili se. Prostřednictvím aury dostáváte informace o tom, co je pro vás nebezpečné. Dle toho jak jste pokročilí vám poskytuje ty informace, které jsou užitečné pro vás. Může to být informace na úrovni hmotných vztahů, ale i vztahů duchovních.

Většina z vás se domnívala, že aura je samostatný obal, který vás izoluje od útoků negativity a všeho nežádoucího. Pozor! Aura je vyzařování vašich duchovních těl i těla hmotného. Každé tělo má svou vrstvu. Každý orgán vyzařuje svou informaci do vaší aury. Proto můžete z aury odčítat veškeré informace o chorobách, ale i o duchovním stavu. Tyto vrstvy vyzařování mohou být rozcuchané, jste-li rozrušeni nebo poškozeni nějakým útokem. Aura může být však krásně hladká a zbarvena vyzařováním vaší duchovní harmonie. Může zůstat i otevřená na základě nějakého poškození. Otevřenou ji též můžete vidět při čerpání energie nebo pod vlivem vážné nemoci či útoku. Většině lidí se aura uzavírá automaticky za určitý čas, ale doporučujeme vést myšlenku a uzavřít si auru sám, protože někteří z vás ztratili schopnost automatického uzavírání aury a pak jsou energetické ztráty zbytečně veliké.

Před smrtí jedince se aura začíná sama otvírat, aby se duch snáze uvolnil, duchovní těla se vymísťují stále častěji a častěji, až duch překročí stanovený mezník, stříbrná šňůra se přetrhne a už není návratu do těla hmotného.

Vidíte-li na někom otvor v auře větší než je průměr 20 až 30 cm, vede to dříve či později ke smrti.

Aura nám ovšem nezprostředkovává jen informace v tom smyslu, co je pro nás dobré či špatné, ale dle duchovního pokroku nás napojuje, nebo lépe řečeno, nám umožňuje napojení na informační pole vesmírné inteligence a na základě rovnosti se napojujeme na příslušné informace. Jsou to ty informace, které jsme schopni pochopit a zpracovat. Dle naší pokročilosti jsou kusé nebo naopak podrobné. U reinkarnovaných duchovních vůdců ze Světla existuje mimo toto automatické čerpání informací ještě plánovité čerpání informací prostřednictvím vesmírného computeru. Na tento computer se smí napojit jedinec pouze se souhlasem Rady nejvyšších, protože tento computer je napojen na veškeré ákášické záznamy i jejich knihovny. Obsahuje veškeré informace o všem ve všech sférách, dimenzích, prostorech a časech. Toto nejvyšší napojení umožňuje 7.čakra.

Komunikace je telepatická jak v pocitech, obrazech i vědění, tak v intuici.

Vaše aura vám poskytuje více informací než tušíte. Dík její citlivosti poznáte, je-li člověk, se kterým se setkáváte, dobrý či zlý, zdravý či nemocný, je-li na vás útočeno nebo jste-li pod přílivem lásky. Zvláštní milostí Boží může vaše aura léčit, snímat karmy a kletby se souhlasem Božím, v jednoduchých případech, kdy je situace zralá, automaticky.

Záleží na zralosti a pokročilosti jedince. Tento osvícený a posvěcený jedinec milostí Boží již pozná sám, kdy negativitu, kterou přijal z lásky a soucitu, musí eliminovat, nebo kdy se tato negativita automaticky rozpustí jeho láskyplným vyzařováním.

Mír a láska s vámi!

Otec a Ježíš

 

Poučení o mimozemšťanech

Dne 7.1.1996 večer před usnutím jsem uviděla dva ohnivé body, které se změnily v pár velkých očí. Nic víc z této bytosti jsem neviděla. Domnívala jsem se, že jde o EBE. Nechtělo se mi příliš podívat se do těchto očí, ale nakonec jsem tak učinila. Očekávala jsem, že nebudu moci uplatnit svou vůli, že strnu a budu ovlivňována, ale nic takového se nestalo. Obě oči se zrcadlily temně stříbrným leskem a připadaly mi jako obrazovky. Ponořila jsem se do jejich hlubin a uviděla jsem nejprve hlavu mladého muže a potom ještě jednu hlavu. Na můj dotaz mi bylo potvrzeno, že vidím skutečně EBE, a v jeho očích se zrcadlí další dvě dimenze bytí. Poprosila jsem Otce o doplňující výklad. Nejprve se mi ozvaly bytosti, které se snažily zdůvodnit své pokusy na nás snahou o vytvoření dokonalejších hybridních bytostí. Moc se mi to nelíbilo. Potom jsem již žádala Otce přímo, aby mi pomohl tento problém objasnit.

V podstatě nastává čas, abyste o tomto problému věděli něco více než dosud. Co vám nyní sdělím, se vám nebude příliš zamlouvat, protože zkušeností únosů a setkání s mimozemšťany jste prošli všichni. Tyto únosy existují tak dlouho, jako existuje lidstvo na této planetě.

Že existují vesmírné zákony, které se starají o zachování rovnováhy mezi dobrem a zlem, mezi kladnými a pozitivními silami, také víte. Bez souboje mezi antagonistickými silami by nebylo vývoje, protože vývoj je výsledkem souboje protikladů. Už jste pochopili podstatu souboje mezi dobrem a zlem, pochopili jste funkci a projevy negativity, ale i dobra. Pochopili jste, že na základě svobodné vůle se může člověk cele odevzdat do služeb temnot či Světla.

Pochopili jste, že se může kdokoli propadnout do jámy pekelné, ale pokud v sobě roznítí jiskru Boží, bude zachráněn. Víte, že na základě zákona rovnosti přitahujete to, co s vámi rezonuje.

Zkušeností únosů jste prošli z různých důvodů. Prosím, zapomeňte na svou hořkost z pocitu pokoření, které jste prožili, brzy pochopíte a osvobodíte se od ní.

Stejné zákony, které platí pro souboj dobra se zlem, platí při setkání s mimozemšťany. Hlavní otázka, která vás trápí je, jsou-li to bytosti duchovní či hmotné. Odpověď zní, obojí. Jsou to vícerozměrné bytosti, které mění podobu a tvar dle toho, v které dimenzi se právě nacházejí. V této vaší sféře se vyskytuje několik typů bytostí, které nazýváte mimozemšťany.

Jsou to EBE, stříbrňáci, šedivci, trpaslíci, zelení, vysocí s malou hlavou, bytosti s chobotem a bytosti, které se velmi podobají vám, jsou světlovlasí a vysocí asi dva až tři metry. Také sem patří muži v černém s černými brýlemi a bytosti v kutnách, malé i velké. Ne všechny tyto bytosti mají mimozemský původ, někteří „mimozemšťané“ patří do vaší sféry, ale pocházejí z jiné dimenze. Někteří byli původně vyrobeni jako roboti, příkladem je EBE, a tak s nimi také bylo zacházeno. Jejich vývoj však postupoval dále takovou rychlostí, s jakou se zdokonalovaly jejich myšlenkové pochody. S nahromaděním určité kvality těchto myšlenkových pochodů došlo k vývojovému skoku a tito roboti začali chápat lidské pocity a chování, až získali sami schopnost cítit.

Zpočátku to lidem, kteří je vyrobili, nedocházelo a tak se na nich dopouštěli zbytečných krutostí tím, že s nimi i nadále zacházeli jako se stroji. Tím se s nimi postupně karmicky vázali.

To je jedna skupina bytostí mimozemského původu. Často jsou to oni, kdo mají na „svědomí“ únosy lidí z planety Země. Jak sami znáte zákony karmy, tyto bytosti se budou spolu setkávat v různých rolích tak dlouho, dokud se vzájemně nepochopí a nebudou spolu vycházet v lásce a míru.

Do další skupiny patří bytosti, které jsme my sami stvořili svým myšlením. To jsou všichni naši magičtí pomocníci a věřitelé. Též zde patří bytosti z dimenze pohádek. Mimo pomocníky a věřitele k nim patří ještě služebníci a vykonavatelé a všechny démonické bytosti, které již nemají jiskru Boží nebo ji nikdy neměly.

Tyto uměle stvořené bytosti magickým způsobem mají takový charakter, jaký si mág výslovně přál, nebo jaký byl citový a energetický náboj tvůrčí myšlenky. A tak mohou být víly dobré a zlé, ale i různá zázračná zvířata, hmyz i pomocníci či mátohy. Mátohy mají zvláštní charakter. Pokud byly stvořeny mágem, patří do této kategorie, ale i člověk, který

ztratil jiskru Boží a stále bloudí, může se stát v duchovním světě takovou mátohou. Vždy záleží na síle tvůrčí imaginace. Chtěli bychom vás upozornit, že tuto tvůrčí invenci má v různé míře každý z vás, nejen mágové.

Na tomto tvůrčím procesu se tedy podílí ostatní dobré i méně dobré bytosti svým vedením myšlenek a citů. Rozdíl mezi nimi a mágem je ten, že mág tvoří vždy cíleně a ostatní tím, že vytváří okolo sebe myšlenkové útvary a otisky, které může mág zneužít, nebo které se samy postupně formují v různé aparáty, krystaly a zářiče, které svým nábojem posilují buď dobro a pomáhají eliminovat negativitu, nebo mají takový náboj, že posilují zformování negativity, kterou lze použít při vlastním souboji mezi dobrem a zlem.

Do třetí kategorie mimozemšťanů náleží bytosti, které náleží vyšším či nižším světům, tedy bytosti ze světlých či temných sfér. Jen zvláštním zásahem Božím mohou proniknout do vyšších světlých sfér bytosti z temnot. V nižších sférách světla je jejich proniknutí snadnější. Zástupci Světla však mohou se souhlasem Božím, na základě povolení Rady nejvyšších, do jiných sfér kdykoli, tedy i do temnot.

Do čtvrté kategorie patří bytosti, které pokládáte za lidské a které mají již takovou úroveň, že jsou schopni cestovat v prostoru a čase, plní různé programy, vedou vědecké výzkumy. To vše na úrovni duchovní i hmotné.

Rozlišit od sebe jednotlivé bytosti mimozemského původu je pro vás nesmírně obtížné, protože nerozlišujete od sebe mimozemšťany a bytosti pozemské, které náleží jiné dimenzi. Také nerozlišujete bytosti uměle stvořené od bytostí ze sféry a dimenze duchovní.

Bytosti lidské z vyšších sfér a dimenzí Světla vás vedou k lásce a míru. Varují před válkami a nukleárními zbraněmi.

Bytosti lidské z nižších sfér sledují především své zájmy. Poznáte je dle toho, že nabízejí hmotné statky a zbraně výměnou za možnost vykonávat ve vaši sféře genetické pokusy na lidech a zvířatech a k tomuto dali někteří vaši vládcové souhlas. Tyto bytosti jsou hlavními iniciátory únosů lidí, protože mají problémy v oblasti genetiky, rozmnožování. Je to daň jejich způsobu života, omylům a chybám.

Kdo však k mimozemšťanům nepatří, to jsou uměle stvoření, pohádkové bytosti, duchové a démoni. Ti jsou většinou pozemského původu a patří jen do jiné dimenze. Jejich dimenzi nemůžeme ani nazvat dimenzí duchovní, protože někteří z nich nemají ducha, proto patří do dimenze mezi dimenzí hmotnou a duchovní. Je to jeden z paralelních světů a těchto světů je tolik, kolik je v této sféře dimenzí, tedy o kolika dimenzní svět se jedná. Ještě vás musíme upozornit na bytosti, které mění podobu dle vibrací, které vydáváte. Jste-li dobří, bude k vám tato bytost laskavá, jste-li zlí, můžete od ní očekávat jen utrpení. Jiný typ bytostí jiné dimenze jsou bytosti, které se mění dle vaší touhy či přání. Je to jejich přirozený způsob ochrany. Telepaticky si přečte, kdo je vám milý a dle toho přijme na sebe příslušnou podobu. Nejsložitější je dimenze, kde se promítá vaše fantazie, zde vládne značný chaos, protože vaše přání jsou nesourodá. Myslíme, že pro osvětlení fenoménu mimozemšťanů tyto informace stačí.

Ty jsi viděla EBE, který byl naprogramován tak, aby tě přivedl k myšlence na otázku mimozemšťanů. Nejcitlivější je pro vás otázka únosů, kterou v sobě nesete s pocitem bezmocného vzteku, křivdy a zoufalství, ale vězte, že bez vůle Boží a vaší se vám na hlavě ani vlásek nezkřiví. Pokud jste tyto únosy prožívali, bylo to proto, že jste to měli ve svém karmickém scénáři, nebo jste byli s nimi karmicky vázáni. Proto vězte, že se vám neděje nic, co byste sami v podstatě neplánovali, nebo co by nebylo nutné pro váš další vývoj.

Ochrana proti únosům je stejná jako proti útokům zla. Víra a důvěra v Otce, prosba o to, aby vás chránil, je vaším štítem. Pokud vedete prosby k Otci jste maximálně chráněni. Tuto ochranu však eliminuje váš karmický scénář, který nesmí být nikým proti vaši skutečné vůli ohrožen.

Mír s vámi!

Otec

 

Hromadné a individuální léčení, masové seance

Jak správně tušíte, není hlavním účelem uzdravovat tělo, ale především duši, protože bude-li duše zdravá, bude zdravé i tělo. Proto dáváme přednost individuálnímu léčení, protože to je efektivnější a trvalejší.

Masovému působení dávají přednost mágové, protože se jim zdá, že zasáhnou více lidí a přitom je to pro ně pohodlnější. Oni touží po ovládání mas a tento způsob jim nesmírně vyhovuje.

Ty cítíš správně nebezpečí, které se skrývá v tomto působení, protože to není léčba, alev pravém slova smyslu působení. Je to nebezpečné pro obě strany, léčitele i léčeného. Léčitel tímto počínáním je přístupný pýše a velikášství, což je pro něho past. Léčený podléhá vlivu bez uvědomění si svých chyb, které mu chorobu přivodily a tak odpadá práce na sebezdokonalování svého ducha a případné kladné výsledky jsou jen dočasné, protože opakují-li stále stejné chyby, onemocnění se navrací.

Působí-li léčitel hromadně, dělí svoji energii mezi tolik lidí, kolik je jich přítomno. Tím se oslabuje intenzita celkového působení. Otvírá aury všem lidem a jejich znečištěná energie se vzájemně mísí. Tak se stává, že si někteří lidé mohou vzájemně tuto energii vyměnit a tím i své choroby. To se projeví za různě dlouhý čas. Také záleží na síle a orientaci i citlivosti jednotlivců, kolik dodávané energie si dokážou přitáhnout. Tomu též odpovídá výsledný efekt.

Samozřejmě, že i zde hraje velikou roli zákon karmy, resonance a rovnosti vibrací. K těmto hromadným seancím jsou mágové vedeni zdánlivě dobrým úmyslem. Chtějí pomoci co nejvíce lidem, ale zapomínají, že toto určuje vždy Otec.

Otec, pokud pracujeme za pomoci světlých sfér, reguluje přísun pacientů, určuje ty, kteří mají přijít a také to, jak budou léčeni a zda budou úplně vyléčeni.

Otec určuje, zda mohou být vyléčeni zázrakem, protože jsou pro tento zázrak duchovně zralí, nebo stanoví, že léčba musí být pomalejší, protože nepochopili ani základy učení lásky a vesmírných zákonů. Někdy je pro pacienty výhodnější pomalejší postup. Jedině takto je naděje na duchovní postup a trvalé uzdravení.

Některý léčitel touží po tom konat zázraky a pomáhat stále více a více lidem. Mnohdy zapomíná na duši a zaměří se jen na tělo. Pak se zázrak uzdravení míjí s účinkem a léčitel je sám na šikmé ploše sebeuspokojování vlastní ctižádosti a pýchy. Touží stále víc a víc po slávě a moci, která z ní vyplývá. Zapomíná, že je nesmírně důležitá pravá láska, pokora, oddanost, soucit a trpělivá práce s každým jednotlivcem, protože každý člověk je nesmírně cenný. Aby toto mohl léčitel uskutečnit, musí usilovně pracovat sám na sobě, jedině tak pozná vesmírné zákony a zákony pravé lásky. A tak i pacient, pochopí-li, má tyto zákony možnost se uzdravit

a být šťastný a plný lásky. Jde-li touto cestou, pak je zázrak uzdravení trvalý, dokud nenastane čas jeho odchodu.

Individuální práce s lidmi je nesmírně důležitá, protože jedině usilovnou prací na sobě samých můžeme získat pochopení a porozumění pro ty, kteří nějakým způsobem chybují. Jedině tak se vyvarujeme zbytečných krutostí z nepochopení.

Věřte mi, že ten, kdo si myslí, že je dokonalý, nemá obyčejně dost trpělivosti s těmi, kdo chybují a pak nevidí ani břevno v oku svém, zato na druhých vidí sebenepatrnější smítečko.

Ten, jehož ctnost nevyplývá z lásky, který sám sobě činí kruté násilí, nezvládl nic, je jen tvrdým člověkem a fanatikem, který sice hlásá lásku, ale nezná ji a pokládá ji za slabost. Tím více je pak krutý ke svým bližním ve jménu lásky, když se snaží "vymýtit" jejich chyby.

Ten, kdo pochopil pravou lásku, je plný porozumění ke svým bližním, protože pochopil hloubku Boží lásky a Otcova odpuštění.

Jen cestou lásky a nenásilí můžete pomáhat svým bližním nezištně a oni pak budou moci vaši pomoc přijmout s láskou a nebude je tato pomoc tížit.

Moji milí, buďte trpěliví a láskyplní, poctivě vysvětlujte zákony lásky, kterou jste poznali, pomáhejte lidem odstranit skořápky negativity a nánosy kalů na jejich duši, pomozte jim očistit jejich myšlení a cítění, až jejich jiskra Boží v nich znovu vzplane láskou. Nevnucujte se, ale běžte od jednoho k druhému, který touží po očistě, aby se rozhořela jejich jiskra Boží svatým plamenem lásky. Tento plamen lásky pak bude hřát všechny v okolí a tak půjde láska od srdce

k srdci až produchovní celé lidstvo. Tato láska bude prozařovat a očišťovat jejich okolí, až se produchovní a očistí i vaše planeta.

Čím více lásky ve vás bude, tím lépe budete rezonovat s vibracemi světlých sfér. Tak, dle svých vibrací, budete postupovat cestou pravdy a lásky k Duchovnímu slunci Nejvyššího principu lásky a stvoření.

Zlatý věk lidstva se vám otevírá i když je okolo vás stále ještě plno temných vibrací, ale ty tají pod dotekem lásky. Až se karmy naplní, lidé se roztřídí dle svého vyzařování na základě rovnosti. Vstoupí do těch duchovních dimenzí, kam náleží. To je to třídění, o kterém jsem mluvil. Nikdo nebude zavržen. Kdo v této zkoušce neobstál, půjde znovu do škol a bude se reinkarnovat na planetě, která bude nejlépe odpovídat jeho karmickému scénáři. I ti, kteří již skoro udusili jiskru Boží v sobě a budou klesat do temnot, i ti budou zachráněni, probudí-liv sobě touhu po lásce.

Všichni jste děti Boží, všichni v sobě nesete jiskru lásky a proto toužím po tom, abych vás mohl přivinout a vzít do své náruče až nastane čas.

Mír a láska s vámi, děti moje!

Otec

 

Dělené bytosti, avataři a spasitelé

Dělené bytosti mohou být různého typu:
1. Bytosti rozdělené do jedné sféry a dimenze s vedoucí bytostí.
2. Bytosti rozdělené do různých sfér a dimenzí s vedoucí bytostí.
3. Bytosti rozdělené v jedné sféře a různých dimenzí s vedoucí bytostí.

Všechny uvedené typy rozdělených bytostí se mohou vyskytovat, jak bylo výše uvedeno, s tím rozdílem, že jejich hlavní bytost zůstává ve vyšších sférách, odkud se reinkarnovaly její části a odtud dohlíží na naplnění všech jejich karmických scénářů, případně řídí jejich hlavní životní události. Tyto bytosti nemusí mít vždy totožné karmické zaměření. Například jedna část bytosti vyrovnává zbývající karmickou zátěž, která nebyla vhodná pro plnění karmických úkolů jiných částí. Někdy, byla-li karma těchto částí příliš tvrdá, rozdělí se o ni více částí. Jiná část je zaměřena hlavně na plnění stanoveného úkolu, ale i o tento hlavní úkol se může dělit více částí.

Pokud je reinkarnována hlavní část bytosti, má vždy na svých bedrech hlavní úkol všech částí. Je tedy vedoucí částí pro ostatní části, které podléhají jejímu vlivu. Hlavní část nazýváme někdy mateřskou bytostí.

Mateřská bytost je ta, která nás vítá při návratu tunelem do jiné dimenze žití a v jejíž přítomnosti hodnotíme výsledky své práce a poučení. To je případ, kdy se hlavní část nachází ve Světle, v jiné dimenzi i sféře, aby nás duchovně vedla a pomáhala nám.

K tomuto dělení bytostí dochází u pokročilých duchů, kteří již dosáhli duchovní urozenosti a mají vyšší a velice náročné úkoly. Dle toho rozlišujeme avatary plně reinkarnované a částečně reinkarnované, záleží na tom, jak byla reinkarnace plánována. Jsou to mnohodimenzní bytosti.

Bytost se rozdělí a reinkarnuje se do třírozměrného světa. Její duch si dle potřeby zachová buď veškerý počet dosažených dimenzí, nebo jen některé. Zamyslíme-li se nad tím, hraje velikou roli to, kolik duchovních dimenzí propůjčíme té které části, dle toho budou stanoveny vlastnosti i schopnosti. Tak se stává, že v třírozměrném světě potkáváme bytosti, které mají různé udivující, až zázračné schopnosti. I tato stránka je dána karmickým scénářem, který musí být dodržován tak, jak bylo stanoveno. Někdy se stane, že tato bytost v sobě probudí více zázračných schopností, než bylo dovoleno. To je vždy závažná odchylka od karmického scénáře. Každý karmický scénář musí být dodržován tak, jak bylo stanoveno. Změny smějí být provedeny pouze se souhlasem Božím a Rady nejvyšších.

Jestliže se část bytosti rozhodla, že se reinkarnuje, aby potěšila své bližní svým uměním, zrodí se jedinec, který je geniální v některém oboru umění. Je-li třeba uspíšit vědecký vývoj, zrodí se jedinci s mimořádnými schopnostmi pro příslušné vědní obory. Když se nad tím zamyslíte, je jasné, že tito poslové příštích věků musí mít určitým způsobem připravenou půdu pro svou činnost. To znamená, že avatar, který se rozhodl, že tento dar přinese, se rozdělí na více částí s přesně stanovenými schopnostmi. Tyto části se budou inkarnovat v určitém sledu. Nejprve ti, kteří připraví lidstvo na pokrok, ať jde o vynález či ideu. Jsou to vynálezci nebo učitelé, kteří objevují důležité pravdy k pochopení hlavního objevu. Dále se reinkarnují ti, kteří budou chápat důležitost těchto věcí a konečně ti, kteří budou prosazovat a podporovat vše nové a progresivní. K takto připravené situaci se rodí hlavní nositel pokroku ve vědě, umění či myšlení. Ten má za úkol dovršit tento vývoj a pokrok. Musí radikálně odstranit vše, co brání pochopení. Tedy bojuje proti předsudkům, setrvačnosti a ztrnulosti v myšlení. Tento souboj bývá vždy velice těžký. Proto tato bytost má většinou mimořádné schopnosti ve svém oboru, aniž by třeba dosáhla akademických titulů.

Tyto bytosti mají většinou okolo sebe, pokud plní své úkoly řádně, mnoho pomocníků, ochránců a protektorů. Jakmile se však z nějakého důvodu odchýlí od cesty, následuje cesta bez této ochrany a pomoci a je cestou omylů a utrpení. I tak může přinést lidstvu mnoho dobrého, krásného a poučného. Často se stává, že se její schopnosti přepólují a místo, aby sloužily tyto bytosti pravému pokroku a osvícení, vedou ke zkáze lidstva. Tak se stává, že slouží temnotám místo Světlu, jak bylo původně stanoveno.

I tak jsou však tyto bytosti užitečné, protože nic nepřijde dle vesmírných zákonů nazmar. Tyto bytosti pak slouží jako temní andělé a pokoušejí i zkoušejí lidstvo. Jsou pravým prubířským kamenem na cestě lidstva za pokrokem a tříbí je i třídí. Tímto procesem tříbenía třídění je odděleno vše dobré od zlého, zdánlivě užitečné od špatného.

Vrcholnou reinkarnací božských bytostí je plná reinkarnace avatara nebo spasitele. Jakmile nastane čas, reinkarnuje se spasitel s celou suitou pomocníků a ochránců jak ve světě hmotném, tak ve světě duchovním. Tento mesiáš pracuje nejprve v skrytu, než nastane čas vystoupit ve své roli otevřeně. I v tomto případě se reinkarnuje několik jeho částí a pro tento úřad je pomazána jen ta část, která je nejuvědomělejší.

Tato bytost má pak hlavní podporu a ochranu Otce, který ji pomazáním označuje pro všechny dimenze a sféry duchovní i hmotné jako své dítě, syna nebo dceru Boží. Od okamžiku pomazání jsou již syn Boží nebo dcera Boží plně a stále napojeni na Otce a světlé sféry.

Prostřednictvím takto pomazaného spasitele se pak uskutečňuje zázrak lásky a duchovního pokroku, mění se myšlení a cítění lidí tak, aby mohli vstoupit do nového věku. Od doby probuzení syna nebo dcery Boží musí, než budou pomazáni, uplynout zkušební období, které není vůbec lehké. Během tohoto období musí prokázat lásku, vytrvalost, statečnost a odvahu, musí prokázat, že jejich vědomí je plně probuzeno a odolávat všem pokušením a útokům negativity. Je to velmi těžké období, kdy je tato bytost vydána útokům temnot a zformované negativity. Je to období, kdy se učí chránit a prokazovat svou lásku bližním i za těchto těžkých podmínek, kdy jim mnoho bytostí ubližuje a pronásleduje je. Pilnou prací na sobě samých musí získat všechny potřebné vlastnosti. Pak teprve mohou být tyto bytosti pomazány. Pomazán může být vždy jen jeden, který zvítězil nad všemi nástrahami. Pomazán je na znamení, že je pod zvláštní ochranou Boží a že to, co hlásá, je v souladu s vesmírnými zákony a láskou a vůlí Boží.

Mír a láska s vámi!

Ježíš

 

Tříbení a třídění bytostí na konci éry a počátku nové éry

Je zásadním omylem si myslet, že odvrátím zlo tím, že ho stvořím a zničím agresí. Zlo je zlo a postup stvoření je takový, že nejprve vznikají věci i bytosti vyzářením ve světě stvoření, potom ve světě utváření a nabývají pravé podoby ve světě učinění. Tedy, tím, jak myslíme, vytváříme realitu okolo sebe. Povedeme-li myšlenku, že vznikla válka ve světě duchovním, připravujeme cestu pro vznik války ve světě uskutečnění, tedy ve světě hmotném.

Zlo nepotřeme zlem, naopak, agresí se nabaluje a doslova bobtná. Zlo mohu eliminovat jedině láskou, proto je třeba očišťovat tuto planetu i lidstvo láskou a láskyplným myšlením. Jedině tak láska roste a na základě rovnosti přitahuje další láskyplné energetické celky, které stoupají k Otci do světlých sfér a potom se na vás vylévají v podobě milosti Boží.

Mnoho přednášek tzv."léčitelů" odráží doposud zákony magie a jejich fungování. Ukazují myšlení a práci mágů, kteří pracují pod vlivem bytostí ze světů magie. Mnozí z nich pocházejí z temných sfér, ale již stoupají po spirále vývoje dolní poloviny osmičky, která míří do nulového bodu a odtud budou pravděpodobně pokračovat do světlých sfér, pokud se nedopustí nějaké zásadní chyby na své vývojové cestě. Jejich úkolem v této éře je třídění. Ty bytosti, které získají, nemohou postoupit do Zlatého věku této planety, protože v této éře je magie přežitkem velice škodlivým vývoji, který odpovídá nové duchovní úrovni.

Tak zvané zázračné vlastnosti jsou přirozenými vlastnostmi lidí nového věku a k tvorbě se neužívá již jakákoli energie, ale pouze energie Nejvyššího principu lásky a stvoření. Magie se plně uplatňuje ve sférách světla, které jsou blízké nultému bodu vývojové osmičky Světla a samozřejmě v dolní polovině osmičky. Od čtvrté sféry Světla je magie atavismem a začíná proces očisty od kódů magie.

Pokročilý zasvěcenec vrací temnotám a světům magie všechny dary, které získal, nebo si vysloužil, nebo si stvořil z temné, či smíšené energie. Nechce být ničím, co náleží nižším světům, zatížen. Svou usilovnou prací na sobě samém pak získává dary Světla s příslušnými schopnostmi. Tyto dary Světla nemůže získat žádnými praktikami, ale jen láskyplným myšlením a cítěním. Vyzařování lásky z nejvyššího Božství pak koná jeho prostřednictvím pravé zázraky lásky. To vše koná přirozeně, bez jakéhokoliv násilí na sobě samém nebo jiných bytostech.

V této éře se setkávají a střetávají bytosti různých úrovní, které jsou zasvěceny buď Světlu či temnotám. Ty bytosti, které jdou cestou magie a slouží tedy nižším živlům, jsou pravým prubířským kamenem pro ty bytosti, které se vydaly za Světlem. To je to rozdělení lidí dle Bible.

My víme, že vývoj probíhá na základě protikladů. Výsledky tohoto třídění odpovídají skutečné duchovní pokročilosti. A tak ty bytosti, které se nechaly svést magií, se nezrodí do Zlatého věku této planety, protože magie Zlatému věku již nenáleží, ale tyto bytosti se určitě zrodí na nějaké jiné planetě, kde se magie ještě vyskytuje, ale současně tam již pracují zasvěcenci, kteří znají zákonitosti vývoje, a tak ani zde neztratí možnost se očistit a na své cestě za Světlem pokročit. Každý se zrodí tam, kde dle své duchovní úrovně náleží.

Vaše planeta dosud sloužila jako škola či očistec, poměr antagonistických sil dobra a zla byl přibližně v rovnováze. Vstupujete do nového věku, kde už síly dobra budou převažovat. Nejprve ta převaha bude jen nepatrná, ale s postupem do vyšších sfér se rozdíl bude zvětšovat. Vibrace se budou zrychlovat a bytosti budou více éterické, až dosáhnou úrovní nejvyšších.A protože platí „co je nahoře, je i dole“ (Hermes Trismegistos), obě poloviny vývojové osmičky se starají dokonale o zachování rovnováhy. Horní polovina patří světům Světla, dolní patří temnotám.

Hrozí-li v některém ze světů, že by zavládl chaos, nastolí pořádek představitelé obou polovin vývojové osmičky. Aby nedošlo k vzájemnému porušování kompetencí, existují mezi Světlem a temnotami smlouvy a pakty, které jsou uzavřeny se souhlasem Božím.

Je-li chaos již nežádoucí, vyhlašuje Otec, nebo pověřený zástupce „svatý boj“. Vojska temných i světlých andělů se sešikují a jsou v tak zvané pohotovosti. Vojska nejsou proti sobě, protože je v zájmu obou polovin, aby rovnováha byla obnovena. Zástupci temnot zasahují nejprve sami a eliminují přebujelou negativitu, teprve potom, když tuto akci temní andělé nezvládnou, zasahují andělé Světla. Pak je již velmi brzy nastolen pořádek.

Ve výjimečných případech zasahuje i Otec vyšší mocí. Tento postup je schválen Radou nejvyšších a je stvrzen písemně. Je přísně dodržován. Tyto úmluvy jsou dobré a nutné k zachování rovnováhy a dodržování vesmírných zákonů. Odpovídají potřebám obou stran. Jak jsme již poznali, pro vývoj jsou důležité obě síly. Síly kladné i záporné. Řád musí vládnout i ve světech temna. Uplatňuje se však analogickým způsobem. Například zákon při-tahování na základě rovnosti platí jak nahoře, tak dole. Formy jsou asi takové, že nahoře jde vše cestou nenásilí na základě duchovní zralosti, dole se více uplatňuje chtění a síla vůle. Tím vzniká chaos a proto občas musí obě strany zasahovat a chaos eliminovat na únosnou míru.

Mimo tyto svaté smlouvy existují i smlouvy nežádoucí, které vznikly bez souhlasu Otce a Rady nejvyšších. Obyčejně ji uzavírají mágové s bytostmi, které vyvolaly a tím se s nimi karmicky svázali. Tyto smlouvy opět vnášejí jen chaos a utrpení do životů těchto bytostí a brzdí je v jejich vývoji. Buďte citliví a láskyplní a nechte se vést Nejvyšším principem lásky a stvoření za Světlem lásky.

Mír s vámi!

 

Obsah
Část 1:
Očista planety Země - 1
Vesmír – 2
O reinkarnaci a Božské jiskře v nás - 5
Karma - 6
Budoucnost planety Země, rozlomení sedmé pečetě, evoluční scénář - 7
Podmínky pro záchranu lidstva a planety Země - 8
Poslání a úkoly skupiny Bílý Kužel - 9
Duchovní postup skupiny Bílý Kužel - 11
Rada nejvyšších - 12
Slavnostní mystérium - 13
Apokalypsa - 14
Konec éry Calijugy, zahájení Zlatého věku lidstva - – 14
Úkoly mise - 15
Duchovní postup skupiny Bílý Kužel - 16
Dopis Otce – 17
Výměna stráží prvotních bytostí věku Calijugy a nového věku lidstva - 18
Novoroční setkání s UFO - 18
Aura, její funkce a působnost - 19
Poučení o mimozemšťanech – 21
Hromadné a individuální léčení, masové seance – 23
Dělené bytosti, avataři a spasitelé - 25
Tříbení a třídění bytostí na konci éry a počátku nové éry – 26

Část 2
Přechod lidstva do vyšší duchovní sféry v novém věku – 28
Velmistr a deset mistrů - 29
Strom života, jeho vzkříšení a vývoj - 30
Duchovní postup skupiny Bílý Kužel - 31
Dopis Otce - 32
Úvod ke 3. dílu knihy Poselství - 33
Léčebné obrazy, mistrovská zkouška - 36
Novoroční setkání s UFO - 37
Věčný symbol Otce a Matky, dva aspekty jedné podstaty - 38
Uzavření éry Atlantidy - 39
Vize o společné kletbě - 39
Novoroční setkání - 40
Slavnost korunovace - 41
Dary na mystické cestě za Nejvyšším principem lásky - 41
Význam práce skupiny Bílý Kužel - 42
Temné UFO - 43
Vize temného anděla - 44
Slavnostní zasedání Boží milosti – 45
Návštěva Prahy – 47
Symbol zářivého hada - 48
Zpráva o srážce dvou letadel nad Českými Budějovicemi – 49
Strašidlo komunismu – 50
Potopa světa – 51
Východ slunce na západě, přepólování – 51
Vize o karmickém úkolu naší skupiny – 53
Dopis Otce - 54