MILÍ BRATŘI A SESTRY

KNIHY POSELSTVÍ
Poselství 1. díl
Poselství 2. díl
Poselství 3. díl
Cesta 4. díl
Pochodeň pravdy 5. díl
Chrám věků 6. díl
Vesmírná jednota lásky 7.díl


VÝŇATKY Z KNIH
Co je to božství
Rada nejvyšších
Vesmír, inkarnace, karma
Amulety moci Atlantidy
Václav Havel
Očista planety Země
Spící prorok Edgar Cayce
O léčitelství
Rozdíl mezi sférou a dimenzí
O souboji dobra se zlem
O svobodné vůli…
Stvoření člověka
Geopatogenní zóny
Skupina Bílý Kužel
Samovznícení-Eliášův oheň
Kdo jsou Elohimové
Sexuální problematika
Přehled vedoucích planet Světlých sfér
Dotazy-křišťálové lebky, pyramidy…
Kdo jsou agregoři…
O umírání
Smysl lidského života, karma
Setkání s Aštarem
Písmenkové mantry
Zlatý avatar S.B.
Andělé z Atlantidy
Zákony Univerza
Duchovní slunce
Léčebné obrazy
Atlantida
Andělé strážní a ochranní duchové
Dělení reinkarnovaných bytostí
Duchovní vývoj a cesta sebevrahů
Rozhovor s Aštarem
Modlitba
Strom života
Zkoušky
Naše činnost na dvoře krále Artuše
Energetický průkaz
Konec éry Calijugy
Aura, její funkce a působnost
Poučení o mimozemšťanech
Tříbení a třídění bytostí…
Dopis Otce
Další poznatky
Knihy Hovory s Bohem
Andělé Světla

O léčitelství, karmických chorobách, obsazení a exorcismu

Smím vědět, jak správně rozlišit, kdo je budoucí léčitel a jak mu pomoci, aby se brzy probudil pro svůj úkol?

Smíš. Poznáš to dle jejich silné citlivosti, schopnosti rozlišování pocitů, chápavosti a rychlosti úpravy zdravotního stavu.

Jejich prvním impulsem je to, že jsou přivedeni k tobě a rychle chápou duchovní nauku, kterou vykládáš. O další impulsy se již postaráme my. Jde o impuls, kdy začnou toužit pomáhat nemocným a trpícím nezištně, nejedná se jim o to, aby v sobě pěstovali mimořádné vlohy, ale o skutečnou pomoc bližnímu. Začínají zkoušet v praxi to, co vidí u tebe. Je to tak zvané ochranné období, kdy ochranu a očistu děláme za ně, aby získali jistotu o svém poslání. Dále je vedeme buď my sami, nebo je posíláme k učitelům. Většinou jim dodáváme potřebnou literaturu, aby měli představu, alespoň přibližnou, o co jde, potom se postaráme o učitele pro ně. Jen mimořádně pokročilé duchy vedeme přímo, bez učitelů pozemských.

Jakmile dosáhnou určitých vědomostí a dovedností, jsou napojeni na nás, ve Světlých sférách, a dle jejich citlivosti je vedeme dále. Buď jsou schopni snímat ze Světlých sfér, a pak je vedení jasné, nebo to neumí, a pak je nutné, aby měli hmotného učitele, který je toho schopen.

Potom jim posíláme pacienty tak, aby získali postupně zkušenosti, aby se orientovali v diagnózách. Dostávají nejprve pacienty bez komplikací, to značí bez karmy a obsazení. Když toto zvládnou, přicházejí pacienti s karmou, aby zjistili, že vše léčit nelze. Nejprve mají na karmické choroby blok, nevnímají je, aby je nemohli na sebe vztáhnout. To je prvé stadium. Pak zjistí, že určité choroby odolávají jejich léčbě. Přemýšlejí o tom a získávají první teoretické poznatky o karmě, vědí co smějí a co ne, aby karmu na sebe nevztáhli.

Ve třetím stadiu padá tato ochrana, protože vědomosti jsou dostatečné a určí se je využívat v praxi. To znamená, že připustíme, aby při neopatrnosti na sebe vztáhli malou karmu a vedeme je k tomu, jak se takto získané karmy zbavit. Součastně rozvíjíme jejich citlivost, pocity, postřehy, schopnost vnímat naše vedení.

Pokud zůstanou i v tomto stadiu pokorní a nezpyšní, protože už se dostavují dílčí úspěchy, považované ostatními lidmi za zázraky, můžeme vést tyto léčitelé dále. V tomto stadiu docházejí k poznání, kdo skutečně léčí, mnozí nás už začínají vnímat či pociťovat naši přítomnost. Nastává stadium uvědomělosti, kdy již umí s námi navázat kontakt, ví jak vytvořit ochranné spojení pro sebe i pro nás, abychom mohli pracovat. Pozor, zde nejde o ochranu v pravém slova smyslu, ale o možnost působení. Bez vaší prosby a touhy, která vytváří mezi námi spojení, nemůžeme nikomu pomoci.

V tomto stadiu léčitel pečlivě snímá naše pokyny, nechá se vést tak, jak je to pro pacienta nejlepší, ví, jakých způsobů léčby má užívat. Po určité době dostává duchovní dary (dary Ducha svatého), aby měl větší jistotu. Tím se tříbí jeho citlivost, vědění a jasnovidnost a je možné mu povolit drobné samostatné zásahy.

Pokud i v tomto stadiu zůstane léčitel láskyplný a nezištný, nastupuje stadium zázračných uzdravení. Nyní dochází k situacím, kdy zjišťují, že mohou léčit myšlenkou i přikládáním rukou, duchovními aparáty a společně vedenou prosbou. Jeho prostředí je tak čisté, že můžeme pracovat na těžce postižených orgánech paralelně. To znamená, že můžeme zasahovat samostatně vedle léčitele i na osobě přítomné, která právě není léčena léčitelem, protože jeho láska je všeobjímající. Někdy provádíme náročné operace na několika orgánech součastně, zatímco léčitel pracuje na orgánu jiném. Toto je ideální souhra a její možnosti jsou nevyčerpatelné.

Stejně se postupuje při chorobách způsobených působením z astrálu, kdy jde o pomstu z duchovního světa nebo o obsazení. Rozlišujeme mstu jednoduchou, kdy nepoučený duch se mstí za křivdy skutečné, ale může se stát, že duch byl za svého života uveden v omyl, na kterém setrval i v astrálu a pak jde o mstu za křivdy domnělé. Také rozlišujeme mstu komplikovanou, která je vázaná karmicky. To znamená, že dvě či více osob, se svými křivdami či dluhy karmicky svázalo a mstí se ze záhrobí, nebo se společně reinkarnují, vyměňují si role a své křivdy si vzájemně oplácejí.

Někdy je touha po pomstě tak silná, že obsadí svým vlastním duchem tělo osoby, které se mstí. Podle síly tohoto ducha dochází většinou k postupnému a mnohočetnému onemocnění člověka, který je takto obsazen. Zde se nevytváří provazec mezi duchem mstitele a bytostí, která je postižena. Oba duchové žijí v těle hmotném společně, protože vlastní duch postiženého si je vědom viny a bere ochotně trest v podobě nemoci na sebe.

Trochu složitější je situace, kdy je člověk obsazen nepoučeným duchem, který touží po pocitech a požitcích, které měl za svého života. Tento duch si vybírá bytosti s podobnými sklony a vlastnostmi, které resonují s jeho povahou. Při tomto obsazení dochází k postupnému vytváření provazu mezi duchem nepoučeným a hmotným tělem obsazeného člověka. Resonují-li spolu oba duchové harmonicky, žijí oba v tomto těle po léta v symbióse , aniž by se to projevilo poškozením na těle hmotném. Projevuje se to jen v oblasti duševní - tento člověk má tak silné vedení, že pociťuje neodolatelné nutkání k určitým činnostem. To znamená, že se oddává svým vášním-např. kouření, pití alkoholu, drogám, dokonce i sportu, případně zaměstnání. Poznáte to dle toho, že člověk se svým náruživostem cele věnuje, nezná oddychu, je jimi "posedlý", aniž by to vyžadovaly objektivní okolnosti. Po určité době začne tímto přetížením chátrat i tělo hmotné.

Jiný je případ, kdy tento náruživý duch nenajde vhodnou bytost, která by s ním dokonale rezonovala, ale má jen některé z vlastností, které mu vyhovují. V tomto případě musí vlastního ducha této bytosti vypudit z těla hmotného, aby mohl tohoto člověka plně ovládnout. To se neobejde bez souboje, který se projevuje různými obtížemi těla hmotného v oblasti duševní i tělesné. To jsou případy různých duševních chorob (schizofrenie) i nervových (epilepsie) a podobně. Jasnovidec v těchto případech vidí ducha člověka připoutaného šňůrou a schouleného u nohou jako koule. Trvá-li toto obsazení mnoho let a upadne-li vlastní duch do pasivity, může se stát, že se jeho provazec s tělem hmotným přetrhne a člověk umírá.

Léčíme-li tohoto pacienta a chceme-li osvobodit jeho ducha, bývá reakce na jeho osvobození většinou bouřlivá, dochází i ke ztrátě vědomí nebo silné nevolnosti, podobné mdlobám, protože se musí přetrhnout provazec, který se vytvořil mezi nepravým duchem a obsazeným tělem. Bývá to provázené velmi nepříjemnými pocity na obou stranách a chce to odvahu i sílu u ducha nepoučeného, který konečně pochopil, že chyboval. Proto k reakci nedochází ihned, ale až po určité době (duch má pocity jako by páchal sebevraždu).

Když není vytvořeno pouto mezi duchem nepovolaným a tělem hmotným, probíhá opuštění obsazeného těla hladce a bez potíží.

Je možné, aby došlo k výměně ducha vlastního za jiného?

Ne, to zákon nepřipouští a je to zbytečné, protože, je-li třeba u tohoto ducha, aby žil na Zemi, tak se reinkarnuje. Tato idea je bludná. Je to spíše toužebné přání temných sil a černých mágů.

Kdy dochází k obsazení Satanem a duchy temných sil?

Ve dvou případech. Za prvé, když jde o bytost duchovně pokročilou a silnou, kterou by chtěli získat pro inversní vývoj. Za druhé, když bytost dala sama svým chováním příčinu a začala toužit po síle a moci temných sil, někdy dokonce je vědomě přivolává, aby se mohla oddat svým náruživostem, své pomstě, nebo aby získala osobu či věc, hodnost, kterou by za normálních okolností nikdy nezískala.

V tomto případě žije opět vlastní duch se svým obsazením v symbióze, ale nevytváří se šňůra, protože je zbytečná. Zbavit se tohoto obsazení je takřka nemožné. Dochází k němu jen v těch případech, kdy vlastní duch začne toužit po lepším životě, po svobodné vůli a především po Bohu, anebo v tom případě, kdy šlo o nezbytnou zkoušku, důležitou pro vývoj tohoto ducha a tento zkušený duch již patří Světlým sférám.

Jak je možné, že tento duch dokáže vytvořit podmínky pro obsazení?

To je možné jen tehdy, kdy jde o dohodnutý karmický scénář, protože stále nechápal funkci a dopad zla. Buď zlo přeceňoval, či podceňoval. Tento duch je chráněn a obsazení je připouštěno jen na určitou dobu a pak je buď ztrácí automaticky, protože je napojen na Světlé sféry, nebo je přiveden k léčiteli, který ho tohoto obsazení zbaví.

To smí učinit jen velmi pokročilý léčitel, jen za naší pomoci (nikoli vlastní silou), který je námi maximálně chráněn. Jinak by získal toto obsazení sám, nebo by ničeho nedosáhl, nebo by byl Satanem zardoušen. To se většinou stává černým mágům, kteří zpyšní a vypoví poslušnost temným silám.

Léčitelé Světlých sfér, jsou námi vedeni, chránění a setkají se s tímto obsazením jen tehdy, kdy už jsou dostatečně silní a odolní vůči zlu. Pak je můžeme chránit a nechat léčit s naší pomocí tyto nešťastníky. Proto buďte klidní, nevyhledávejte tyto osoby sami. Budou k vám posílány dle vašich sil. Stejně tak pacienti budou přicházet sami, protože budou námi vedeni. Jen tak se vyvarujete chyb. Proto je nutné, abyste se vždy na pacienta připravili předem a především se s námi poradili, zda je smíte léčit.

Jen tak budete chránění. Bez porady s námi neslibujte léčení.

Mír s vámi!

 

O léčitelích, jejich charakteristika a jejich schopnosti

Je několik typů léčitelů, ale můžeme je zhruba rozdělit do tří skupin. Léčitelé siloví, kteří léčí vlastní silou, ovládají kumulaci prány v organismu a pak ji dodávají nemocným. Ti mají své schopnosti různě odstupňovány, ale jejich schopnosti jsou značně omezené. Jejich energie se pohybuje v rozmezí 40 až 70 %. Léčit mohou od 40%. Proto volají často na pomoc různé duchovní bytosti, užívají magických zaklínadel a podobně. Ti většinou končí v temných sférách. Myslí více na sebe a svou slávu než na lidi, kterým mohou pomáhat. Pak jsou léčitelé, kteří jsou schopni léčit svou vlastní láskou. Ti nemyslí na sebe, ale na své bližní, často za ně prosí a orodují u Boha Otce. Těm Bůh a duchovní svět často pomáhá. I jejich schopnosti jsou omezené, ale výsledky závisí na lásce a přání, tedy na intenzitě přání. I o tyto léčitele mají temné síly zájem, ale málokdy uspějí, protože láska je chrání.

Pak jsou ctižádostivci, kteří touží po moci, slávě a zázracích za každou cenu. Na lidech jim vůbec nezáleží a jdou za svým cílem bezohledně. To jsou zajatci temných sil, nejprve jim temné síly obětavě slouží, ale pak předloží účet a běda, chtějí-li se osvobodit, pak zakoušejí hrozná muka duševní i tělesná. Obyčejně končí jejich kariéra šílenstvím.

Ale tebe zajímá váš způsob léčení. Vy nepatříte do žádné z těchto kategorií. Jste pokročilí duchové, nebo lépe řečeno bytosti, které se obětovaly pro dobro svých bratrů a sester z nižších sfér. Vy máte maximální podporu Boha Otce, Světlých sfér, ve světě duchovním i hmotném. Je to proto, že toužíte nezištně pomáhat a mnozí jste pro tento posvátný úkol obětovali část svého života, podstoupili jste riziko karmy, nevýhody života v nižších sférách, dočasnou ztrátu schopností a zablokování důležitých informací a schopností z vyšších sfér a dimenzí, které jste byli již běžně zvyklí užívat. Mnozí jste se reinkarnovali z nejvyšších sfér. Otec i ostatní zasvěcenci to pokládají za nejvyšší láskyplnou oběť. Proto vaše schopnosti jsou takřka neomezené, dle měřítek dimenze, ve které žijete, protože máme pro vás spoustu darů, abychom zajistili podmínky pro splnění vašeho úkolu. Proto nemůžete být členy žádné pozemské psychotronické společnosti, protože neužíváte jejich praktik a oni nemohou užívat vašich technik. Váš energetický potenciál je v této dimenzi od 100 do 170 %. Vaše techniky jim nemohou být dány, protože nedosáhli nikdy vašich sfér, z kterých jste se reinkarnovali, nemají váš energetický potenciál. Vy a my pracujeme vždy bez reklamy a v ústraní. Vašim úkolem je probudit reinkarnované mimozemšťany k činnosti, očistit je od nemocí a negativity ve které uvázli a postavit je na cestu. Každý z vás má poněkud jiný úkol. Někdo je více učitelem, někdo více léčitelem, někdo vykonává obě funkce, jiný je jasnovidný, jiný vidí jen karmy, minulost či budoucnost a tak bychom mohli pokračovat ještě hezky dlouho, ale každý z vás má povinnost šířit co nejvíce lásky a vy budete konat zázraky lásky, pokud se nepolekáte zodpovědnosti, jako někteří z vašich bratrů a sester. Mnoho z nich, když se ocitlo v negativitě, ztratilo smysl pro pravdu, začali se bát, že se dopustí osudných chyb či omylů a tím došlo k jejich selhání. I tyto bratry a sestry je nutné burcovat, nebude to jednoduché, budou se bránit, proto poskytnete každému z nich jeden důkaz, který ho má přesvědčit o pravdivosti vaší cesty a který ho má na ni připravit. Než prohlédne, dostane jeden důkaz, ten nesmí přehlédnout ani potlačit. Je vždy velmi markantní a přesvědčivý, ovšem jen pro tu jedinou osobu, které je určen. Další důkazy dostává teprve potom, až se vydá na cestu pravdy a lásky, začne dle toho jednat. Pak dostane vedení ze Světlých sfér, pro které je tím vnímavější, čím více dodržuje režim a požadavky kodexu vesmírné konfederace. Nejvyšším mravním zákonem a požadavkem je láska ke všem bytostem, především k trpícím.

Nemá smysl se rozpisovat o tom, jak je o vás pečováno. Snad to na sobě pociťujete ( např. snadné hojení ran, chorob, posílení intuice, jasnocitnost, jasnovidnost apod.). Někdy však, pokud jste s tím souhlasili, musíme zabránit některým chybám, kterých byste se mohli dopustit. Např. při léčení cítíte různé smluvené impulsy, abyste nepoškodili pacienta, pokud se dopustíte chyb ve vedení léčby, nebo je pocítíte při špatném vedení myšlenek, životosprávy a podobně. Tato napomenutí jsou nutná, abyste nezbloudili. Nejprve se ozývají slabé impulsy, později silnější, které můžete vnímat jako tresty. Nejsou to skutečné tresty, ale spíše nepříjemnosti, které vás mají upozornit, že něco s vámi není v pořádku. Pokud těchto napomenutí nedbáte, otupují se vaše schopnosti, až je úplně ztratíte. Součastně s tím upadá určitým způsobem váš zdravotní stav. To není trest, ale my vám již nemůžeme poskytovat pomoc a ochranu. K tomu dochází jen výjimečně, a to v tom případě, když vyloženě odmítnete pracovat, čili odmítnete plnit své úkoly. Tak to bylo před reinkarnací domluveno. Někomu se zdá, že impulsy, které dostáváte, když neplníte své úkoly z ledabylosti či lenosti, jsou tvrdým opatřením, které omezují vaši svobodu, ale věřte nám, jde vždy o předem dohodnutý scénář a většina bytostí se včas vzpamatuje. Poslední čas však procento selhání stoupá. Proto neváhejte a nebojte se svého poslání, kterému jste se zaslíbili. Nastal čas intensivní práce. Lidé vás potřebují, tato nádherná planeta a její obyvatelé jsou na přelomu dvou důležitých epoch a mají postoupit do vyšší sféry a dimenze. Každý, kdo může přispět k jejich postupu, je šťastný, protože plní úkoly, ke kterým se zavázal, proto buďte hodně láskyplní, ať tento přechod jde evoluční cestou, bez katastrofického scénáře.

Nechť jsou všechny bytosti šťastny, mír s vámi!

Bůh Otec vám žehná, milé děti.

 

Hromadné a individuální léčení, masové seance

Jak správně tušíte, není hlavním účelem uzdravovat tělo, ale především duši, protože bude-li duše zdravá, bude zdravé i tělo. Proto dáváme přednost individuálnímu léčení, protože to je efektivnější a trvalejší.

Masovému působení dávají přednost mágové, protože se jim zdá, že zasáhnou více lidí a přitom je to pro ně pohodlnější. Oni touží po ovládání mas a tento způsob jim nesmírně vyhovuje.

Ty cítíš správně nebezpečí, které se skrývá v tomto působení, protože to není léčba, alev pravém slova smyslu působení. Je to nebezpečné pro obě strany, léčitele i léčeného. Léčitel tímto počínáním je přístupný pýše a velikášství, což je pro něho past. Léčený podléhá vlivu bez uvědomění si svých chyb, které mu chorobu přivodily a tak odpadá práce na sebezdokonalování svého ducha a případné kladné výsledky jsou jen dočasné, protože opakují-li stále stejné chyby, onemocnění se navrací.

Působí-li léčitel hromadně, dělí svoji energii mezi tolik lidí, kolik je jich přítomno. Tím se oslabuje intenzita celkového působení. Otvírá aury všem lidem a jejich znečištěná energie se vzájemně mísí. Tak se stává, že si někteří lidé mohou vzájemně tuto energii vyměnit a tím i své choroby. To se projeví za různě dlouhý čas. Také záleží na síle a orientaci i citlivosti jednotlivců, kolik dodávané energie si dokáži přitáhnout. Tomu též odpovídá výsledný efekt.

Samozřejmě, že i zde hraje velikou roli zákon karmy, resonance a rovnosti vibrací. K těmto hromadným seancím jsou mágové vedeni zdánlivě dobrým úmyslem. Chtějí pomoci co nejvíce lidem, ale zapomínají, že toto určuje vždy Otec.

Otec, pokud pracujeme za pomoci světlých sfér, reguluje přísun pacientů, určuje ty, kteří mají přijít a také to, jak budou léčeni a zda budou úplně vyléčeni.

Otec určuje, zda mohou být vyléčeni zázrakem, protože jsou pro tento zázrak duchovně zralí, nebo stanoví, že léčba musí být pomalejší, protože nepochopili ani základy učení lásky a vesmírných zákonů. Někdy je pro pacienty výhodnější pomalejší postup. Jedině takto je naděje na duchovní postup a trvalé uzdravení.

Některý léčitel touží po tom konat zázraky a pomáhat stále více a více lidem. Mnohdy zapomíná na duši a zaměří se jen na tělo. Pak se zázrak uzdravení míjí s účinkem a léčitel je sám na šikmé ploše sebeuspokojování vlastní ctižádosti a pýchy. Touží stále víc a víc po slávě a moci, která z ní vyplývá. Zapomíná, že je nesmírně důležitá pravá láska, pokora, oddanost, soucit a trpělivá práce s každým jednotlivcem, protože každý člověk je nesmírně cenný. Aby toto mohl léčitel uskutečnit, musí usilovně pracovat sám na sobě, jedině tak pozná vesmírné zákony a zákony pravé lásky. A tak i pacient, pochopí-li, má tyto zákony možnost se uzdravit a být šťastný a plný lásky. Jde-li touto cestou, pak je zázrak uzdravení trvalý, dokud nenastane čas jeho odchodu.

Individuální práce s lidmi je nesmírně důležitá, protože jedině usilovnou prací na sobě samých můžeme získat pochopení a porozumění pro ty, kteří nějakým způsobem chybují. Jedině tak se vyvarujeme zbytečných krutostí z nepochopení.

Věřte mi, že ten, kdo si myslí, že je dokonalý, nemá obyčejně dost trpělivosti s těmi, kdo chybují a pak nevidí ani břevno v oku svém, zato na druhých vidí sebenepatrnější smítečko.

Ten, jehož ctnost nevyplývá z lásky, který sám sobě činí kruté násilí, nezvládl nic, je jen tvrdým člověkem a fanatikem, který sice hlásá lásku, ale nezná ji a pokládá ji za slabost. Tím více je pak krutý ke svým bližním ve jménu lásky, když se snaží "vymýtit" jejich chyby.

Ten, kdo pochopil pravou lásku, je plný porozumění ke svým bližním, protože pochopil hloubku Boží lásky a Otcova odpuštění.

Jen cestou lásky a nenásilí můžete pomáhat svým bližním nezištně a oni pak budou moci vaši pomoc přijmout s láskou a nebude je tato pomoc tížit.

Moji milí, buďte trpěliví a láskyplní, poctivě vysvětlujte zákony lásky, kterou jste poznali, pomáhejte lidem odstranit skořápky negativity a nánosy kalů na jejich duši, pomozte jim očistit jejich myšlení a cítění, až jejich jiskra Boží v nich znovu vzplane láskou. Nevnucujte se, ale běžte od jednoho k druhému, který touží po očistě, aby se rozhořela jejich jiskra Boží svatým plamenem lásky. Tento plamen lásky pak bude hřát všechny v okolí a tak půjde láska od srdce k srdci až produchovní celé lidstvo. Tato láska bude prozařovat a očišťovat jejich okolí, až se produchovní a očistí i vaše planeta.

Čím více lásky ve vás bude, tím lépe budete rezonovat s vibracemi světlých sfér. Tak, dle svých vibrací, budete postupovat cestou pravdy a lásky k Duchovnímu slunci Nejvyššího principu lásky a stvoření.

Zlatý věk lidstva se vám otevírá i když je okolo vás stále ještě plno temných vibrací, ale ty tají pod dotekem lásky. Až se karmy naplní, lidé se roztřídí dle svého vyzařování na základě rovnosti. Vstoupí do těch duchovních dimenzí, kam náleží. To je to třídění, o kterém jsem mluvil. Nikdo nebude zavržen. Kdo v této zkoušce neobstál, půjde znovu do škol a bude se reinkarnovat na planetě, která bude nejlépe odpovídat jeho karmickému scénáři. I ti, kteří již skoro udusili jiskru Boží v sobě a budou klesat do temnot, i ti budou zachráněni, probudí-li v sobě touhu po lásce.

Všichni jste děti Boží, všichni v sobě nesete jiskru lásky, a proto toužím po tom, abych vás mohl přivinout a vzít do své náruče až nastane čas.

Mír a láska s vámi, děti moje!

Otec

 

Rozbor práce skupiny

Blahopřeji vám ke složení dílčích praktických zkoušek. Vedli jste si dobře. Léčení paní M. bylo výborné, ale při léčení pana P. a F. byly již výpadky.

Na počátku jste viděli rozkvetlý strom života vaší skupiny. Kvetl láskou. Druhý obraz, kašna s tryskajícím světlem, byl symbolem vylití milosti Boží a znamenal, že budete pracovat pod ochranou Boží.

Při zahájení léčby paní M. jste viděli ještě strom života jako upozornění, že jde o chorobu, která ohrožuje podstatu jejího bytí. Pyramida značila, že karmická vazba má kořeny v Egyptě.

Žila pod vlivem duchovní skupiny, která ji i nyní obklopuje. Symbol její skupiny byl vyznačen jako mnohoduše v pohotovostní poloze, protože nastal ideologický odklon skupiny od myšlení a cítění paní M. Přesto je pod silným vlivem nežádoucího magického působení.

Základní postižení kolen je karmický dluh z Egypta, kdy její nepružnost, tvrdost a nepodrobitelnost způsobila mnoho zbytečných válek a mnoho zla.

Jako faraón ovlivňovala velké množství lidí a vedla četné války. Symbol hodin a trojúhelníkové osmičky (Šalamounova pečeť) mimo obvyklého významu značí, že je bytost uvězněna v jiném prostoru a čase a proto bude nutné otevřít se souhlasem Božím časové zámky. Jinak nelze vysvobodit ani ji, ani její protivníky a ostatní zúčastněné.

Tím je naznačena druhá etapa jejího léčení, kterou je třeba uskutečnit již pod mým vedením.

Tobogán, vedoucí svou spirálovitou cestou do čisté vody, značí vývoj paní M. k její duchovní i hmotné očistě. Protože ve svém vývoji dospěla k pochopení pravé podstaty lásky, bude povoleno tento časový zámek otevřít a očistit vše, co Otec dovolí. Tento časový zámek viděla paní D. a naznačila hlavní karmické spojení své a některých členů vaší skupiny. Vedlejší vazby mají i ostatní členové.

Léčení pana P. a F. bylo celkem v pořádku, ale projevily se již výpadky pod vlivem bloků.

Pan P. byl pod hypnotickým vlivem mimozemšťana a pod vlivem vašich bloků, proto se nemohl koncentrovat. Někteří jste své bloky stáhli a tím mu usnadnili situaci. Dva členové vaší skupiny však podlehli vlastním blokům a místo práce se soustavně bavili. Ostatní měli na panu P. hodně práce, a to byl důvod, proč očistu bez vaší pomoci nemohl zvládnout.

Když jste zahlédli "něco divného", nešlo o parazita, ale o mimozemšťana. Paní L. měla "divné oči" a tento symbol a pocit si dobře zapamatujte. Je to znak obsazení bytostí mimozemského původu. Mimozemšťan vyhlížel očima hostitele. Šlo o bytost "hmyzího" společenství.

Bloky, které jste viděli uvnitř těla, byly skořápky negativity, do které se pan P. uzavřel.

Tyto skořápky vytvářejí kůru – kelipot. Potom jste ho uviděli bez rukou. Šlo o důležitou karmu, kdy o ruce přišel proto, že příliš a nevhodně zasahoval svým bližním do života. Přetáhl jejich karmy na sebe, protože u nich se nemohly naplnit. Tento povahový rys nezvládl ani v dalším životě. Protože však již neměl tu moc, podepsal úpis, který mu v tom měl pomoci. Na této moci mu velmi záleželo, proto ho držel svýma duchovníma rukama na hrudi. Bylo pro něho velmi obtížné tento úpis vydat. Pan P. je v nebezpečí, že by stejnou chybu mohl udělat i v tomto životě.

Hlavní poučení, které má v tomto životě získat, je to, že manipulace s lidmi není správná. Každý má právo na uplatnění své svobodné vůle.

Pak se zjevila karma pana J. Při hře zranil spoluhráče a ten zemřel. Proto jste viděli ragbyový míč a hrob. Pan J. byl agresivním, bezohledným hráčem a svému protivníkovi zlomil vaz.

Slon, kterého jste viděli, značil sílu negativity, která se tak rozpoutala. Viděli jste spousty bytostí, které se připoutaly k jeho karmě. Byli to fanoušci, příbuzní i hráči.

Byli jste výborně vedeni k tomu, abyste se již učili používat závoj, pokud ho již máte, včetně balzámu na rány. Jinak je třeba, než zvládnete výcvik, abyste požádali o pomoc láskyplné bytosti světlých sfér.

Nejvíce se mi líbil závěr, kdy jste pochopili, že se výměnou zkušeností vzájemně obohacujete.

Tato výměna zkušeností je jedním z úkolů vašeho sezení. Tím, že někteří z vás nejste na každém sezení, jste vedeni k samostatnosti. Máte se střídat ve vedení léčení a sdělovat své obrazy a pocity. Tím se učíte vyjadřovat přesně a výstižně určité situace.

Tím získáváte větší jistotu a učíte se dělit pozornost mezi více objektů. Měla by tedy ustoupit vaše skromnost a měli byste uposlechnout vedení svých duchovních vůdců a promluvit tehdy, kdy vás k tomu vedou. Uposlechnete-li jejich výzvy a promluvíte včas, nebude žádný chaos a nebudou vznikat žádné zbytečné pauzy a všichni budete mít o všem přehled.

Ještě jednou vám blahopřeji ke složení prvních závažných praktických zkoušek.

 

Léčebný zásah na dálku

Sami jste pochopili, že léčíte již prosbou a myšlenkou. Vaše pravomoc se rozšiřuje dle toho, jaké duchovní pokroky činíte. Mnozí z vás již zjistili, že stačí pohlédnout na nemocného a jeho energetické cesty se čistí, vidíte, že světlají. Pozorujete postižený orgán a choroba před vašim zrakem ustupuje. Takto léčíte běžné choroby, které nenesou v sobě náboj kletby či těžké karmy.

Dle toho, co vidíte na duchovním těle a aurách pacientů, vedete jejich prosby, aby i příslušný orgán mohl být očištěn.

Co je však nejdůležitější, otvírá se vám pohled do jiných dimenzí a chápete člověka v jeho karmických vztazích komplexněji. Tušíte správně, že při pochopení pravé podstaty lásky neexistuje nemoc, která by byla nevyléčitelná. Existují jen bloky, v podobě nepružného, zlobného či depresivního myšlení, které brání tomu, aby scénář našeho života běžel nerušeně tak, jak jste zvolili.

To jsou důvody, proč léčebné zákroky na dálku činíme jen výjimečně. Je to proto, že nechceme, aby pacient přišel o poučení, neboť vaše přítomnost očišťuje myšlení pacientů, pomáhá jim pochopit jejich chyby a omyly, které je přivedly do stavu, ve kterém se nyní nacházejí. Máte možnost poskytnout jim vysvětlení jevů, které nechápou, nebo se jim bojí uvěřit. Také máte možnost ukázat příčiny jejich potíží na základě minulých životů tak, jak je to pro ně únosné.

Vy touto činností též rostete. Poznáváte lidské utrpení, lásku a soucit, smysl pro odpovědnost a učíte se sebeovládání a koncentraci. Učíte sebe i ty druhé pravé lásce bez připoutanosti. Poznáváte nitky pavučin, které lidstvo omotávají a svazují a vedou je buď k pasivitě duchovní, nebo negativitě různého druhu. Poznáváte, jak obtížné je sám se vymanit z těchto pastí. Vidíte souvislosti, ale i příčiny a následky skutků. To vše je nesmírně cenné pro duchovní pokrok každého.

V této léčbě láskyplného vyzařování neexistuje přehrada vzdálenosti, ale musíte mít souhlas Otce a vlastního ducha bytosti, kterou budete léčit. Léčba na dálku má stejné zákonitosti a pravidla, jako když léčíte v bezprostřední blízkosti. Užíváme ji však z výše uvedených důvodů jen tehdy, nemůžeme-li se s pacientem sejít ze závažných důvodů, je-li stav pacienta tak těžký, že není schopen přijít, je příliš daleko, není schopen spolupráce, protože je v bezvědomí, nebo má postižen intelekt.

Mnohdy dochází na základě intenzivní láskyplné prosby pacienta, nebo jeho blízkých, k zázračnému uzdravení. Je to milost seslaná, aby všichni v okolí tohoto pacienta pochopili tvůrčí velikost Nejvyššího principu lásky a Boží prozřetelnosti.

Mnozí z vás již pokročili tak, že pracují i v jiných dimenzích, aby pomohli svým svěřencům. Tak, jak se vám otvírají ákášické záznamy, chápete souvislosti příčin a následků, můžete jim s pomocí Boží vysvětlit a očistit je od karmických skutků, které spáchali v jiných sférách a v jiných světech. Poznáváte, že otázka magie není tak jednoduchá, aby stačilo se jí zřeknout. Pozvolna jste vedeni k poznání, že ten, kdo zabředl do světa magie, je veden jeho duchovními vůdci a je k nim připoután svým myšlením a činy svého ducha. Čím je jeho myšlení a skutky v souladu se světy magie, tím je k nim více vázán. Tato pouta se musí eliminovat a způsob myšlení změnit, aby se bytost osvobodila a nahradila magický způsob myšlení myšlením láskyplným s tvůrčím nábojem čisté energie Nejvyššího principu lásky a stvoření.

Dosud jste měli jen lehké případy mágů, jejichž kódy bylo povoleno spalovat. Nyní jste však vedeni k poznání, že existují těžší pouta magie a kódy, které nelze nebo není žádoucí spalovat, protože i mezi nimi jsou bytosti živé, které mohou dojít za určitých podmínek spasení. Proto nyní postupujte jinak. Ty kódy, které jsou určeny k eliminaci, spalujte silou lásky, a ty, které mají šanci na zařazení do některé z vývojových řad, odchytávejte a pošlete na vyhrazená místa, kde pracuje bratrstvo láskyplné pomoci. Ti pak rozhodnou, kdo je vhodným kandidátem pro zařazení do některé z genetických řad. Jsou poučeni a připravováni na očistu a obřad vdechnutí jiskry Boží.

A nyní se dostáváme k tomu základnímu. Učení lásky nezavrhuje nikoho, láskyplný člověk podá pomocnou ruku každému, kdo zatouží po dobru a životě v lásce a pravdě.

Zde není na místě žádný fanatismus, který hlásá nesmiřitelnost a hněv Boží, který zavrhuje všechny, kteří nejdou ihned cestou, kterou jen oni pokládají za správnou. Vy víte, že každá cesta je správná, pokud vede k osvícení Nejvyšším principem lásky. Ze zkušeností posledních dní víte, že nikdo, ani uměle stvoření, nejsou zavrženi, ale mají možnost se spasit, splní-li určité podmínky. Je však třeba, aby zatoužili po lásce a projevili dostatek vytrvalosti a odvahy. To spočívá v tom, že trpělivě snášejí přeměnu energetických těl pro svatou energii lásky. Pro uměle stvořené je to cesta značného utrpení, která je korunována vítězstvím lásky a odměnou je život věčný v této blaženosti.

Provádíte již značně komplikované duchovní operace, buď samostatně, nebo pod vedením našich nejvyšších odborníků.

Máme radost z vašeho vývoje. Víme, že vás někdy zaráží, že přes úspěšně provedený zákrok se pacient nevyléčí. Pamatujte. Nikdo, ani Otec, nebude jednat proti svobodné vůli ducha, který je léčen. Souvisí to s individuálním duchovním vývojem jedince, kterému se dostalo důležitého impulsu na cestě za pravdou. Záleží jen na něm, jak ho využije.

Například ve chvíli, kdy je úspěšně operován, pocítí úlevu, ale potom se ze setrvačnosti a hlavně z pohodlí vrátí k dosavadnímu způsobu myšlení a jednání a s tím se jim vrací jejich původní stav, než byli léčeni. Vše se vrátí do starých kolejí. Zásada svobodné vůle musí být respektovaná. Také se musí přihlížet k přirozenému vývoji.

Vesmírné zákony odrazu a dopadu, přitahování na základě rovnosti, fungují automaticky. Všechny naše zásady a pomoc musí být šetrné. Pokud tyto zásady nedodržujete, můžete nadělat mnoho zmatků a škod. Pamatujte vždy na zákon o svobodné vůli a nevnucujte svou vůli nikomu, i když to s ním dobře myslíte.

Věřte moudrosti Nejvyššího principu lásky, který vám vysílá impulsy, a ty ve vás probouzejí stále více a více lásky, a budou tak dlouho, až se vaše nitro očistí, vaše srdce se rozevře jako poupě a začne vysílat svou lásku do okolí a tak se připojíte k vesmírné jednotě láskyplného spojení v bratrství.

Mír a láska s vámi!