MILÍ BRATŘI A SESTRY

KNIHY POSELSTVÍ
Poselství 1. díl
Poselství 2. díl
Poselství 3. díl
Cesta 4. díl
Pochodeň pravdy 5. díl
Chrám věků 6. díl
Vesmírná jednota lásky 7.díl


VÝŇATKY Z KNIH
Co je to božství
Rada nejvyšších
Vesmír, inkarnace, karma
Amulety moci Atlantidy
Václav Havel
Očista planety Země
Spící prorok Edgar Cayce
O léčitelství
Rozdíl mezi sférou a dimenzí
O souboji dobra se zlem
O svobodné vůli…
Stvoření člověka
Geopatogenní zóny
Skupina Bílý Kužel
Samovznícení-Eliášův oheň
Kdo jsou Elohimové
Sexuální problematika
Přehled vedoucích planet Světlých sfér
Dotazy-křišťálové lebky, pyramidy…
Kdo jsou agregoři…
O umírání
Smysl lidského života, karma
Setkání s Aštarem
Písmenkové mantry
Zlatý avatar S.B.
Andělé z Atlantidy
Zákony Univerza
Duchovní slunce
Léčebné obrazy
Atlantida
Andělé strážní a ochranní duchové
Dělení reinkarnovaných bytostí
Duchovní vývoj a cesta sebevrahů
Rozhovor s Aštarem
Modlitba
Strom života
Zkoušky
Naše činnost na dvoře krále Artuše
Energetický průkaz
Konec éry Calijugy
Aura, její funkce a působnost
Poučení o mimozemšťanech
Tříbení a třídění bytostí…
Dopis Otce
Další poznatky
Knihy Hovory s Bohem
Andělé Světla

O souboji dobra se zlem

Jak vzniklo zlo a proč musíme s ním neustále zápasit?

Všechno zlo vzniklo z pýchy. Vzpomeňte, jak jsme si vyprávěli o minulosti, kdy na Zemi žili vaši lidé v láskyplné symbióze s původními obyvateli, jak začalo být zle v okamžiku, kdy si lidé začali myslet, že jsou pány tvorstva a přírody. Vzpomeňte si na pověst o vzpouře andělů a Titánů. To vše má jedno společného jmenovatele – pýchu. Jak mohla vzniknout? Z přílišné ctižádosti být nejlepším, být prvním. Tato snaha je dobrá, pokud nedosáhne určitého vrcholu a kvality, pak se začne lámat, měnit, obracet z původního kladu do absolutní negativity.

Na počátku byl Bůh, Bůh byl láska a moudrost. Nejprve panoval všude chaos, ale Bůh mu vtiskl svůj tvůrčí řád. Nebylo žádné negativity, vše do sebe krásně zapadalo, navazovalo na sebe. Láska opanovala vše. A kde je láska, tam je i tvůrčí myšlenka. Vznikaly vesmíry, v nich světy a na planetách život.

Bůh se dělil na mnoho duchovních principů a bytostí, které byly stejně láskyplné a pomáhaly mu v tvoření. Ale po určitém čase některé z dokonalých bytostí božských se domnívaly, že konají-li totéž co Otec, mohou se mu rovnat. A protože dovolil ve své lásce k nim, aby mohly pracovat na opravdu nádherných úkolech, začaly se některé bytosti domnívat, že jsou dokonalejší a bouřily se proti některým úkolům, které ve své nedokonalosti nechápaly. S bolestí v srdci musel Otec tyto děti soudit a oddělit od ostatních dobrých, aby znovu nevznikl chaos.

I stanovil takto: „Vy, které přepadla pýcha, můžete své viny napravit tím, že odejdete a budete bdít nad spravedlností. Budete bdít nad tím, aby si byly rovny viny a odplaty. Váš vůdce Lucifer (Světlonoš) bude osvětlovat špatné skutky zbloudilých bytostí a bude jim určovat míru utrpení, aby své špatné činy vyrovnaly. Pán karmy bude zapisovat všechny skutky zlé a všechny dobré. Bude škrtat vše, co bylo vyrovnáno, aby se každému dostalo nejvyšší spravedlnosti. Ti z vás, kteří jsou nejpyšnější, budou tak zvanými anděly temna – pokušiteli. Vy budete svádět pyšné a nedobré bytosti k nepravostem, ale současně budete jejich prubířskými kameny. Neboť ten, kdo odolá vašemu svodu, bude dokonale čistý, a proto bude odměněn duchovním postupem. Budete mít tedy i výchovnou funkci. Budete udržovat řád spravedlivé odplaty, ale lidské bytosti vás nebudou milovat, protože se vás budou obávat. Tím budete nesmírně trpět. Dejte pozor, ať zlo nezapustí kořeny ve vašich duších a neuhasíte Božskou jiskru ve vás, neboť i pro vás existuje spasení. Neb zatouží-li kdokoliv z vás padlých po mně a roznítí-li jiskru lásky v sobě, má možnost návratu ke mně a já vás očistím a přivinu na své srdce. Nyní odejděte a konejte své nové povinnosti spravedlivě ke slávě mé!“

I pocítili hrůzu odloučení od Světelné bytosti a hlavně cítili smutek v srdcích svých nad odloučení od její lásky. V tom okamžiku se vytvořily dvě říše. Říše Světla a říše temna. Lidé je později začali nazývat nebem a peklem, dobrem a zlem, ale lidská pojmenování jsou velmi nepřesná, protože to, co nazývají zlem, je pro ně velmi často dobrodiním a to, co pokládají za dobro a štěstí, je pro ně velmi často šalebnou a těžkou zkouškou, ve které mnohdy selžou.

Měli byste děkovat za zkoušky, které jsou na vás seslány, neb obstojíte-li v nich, vítězíte a duchovně postupujete. Zrajete pro Světlé sféry. Jste-li zahrnuti přílišným štěstím, nemusí to být vždy odměna za skutky dobré, ale naopak, velmi těžká zkouška. Když obstojíte i v této zkoušce a vaše srdce se nezatvrdí a zůstává láskyplné a soucitné, též postupujete.

Vidíte tedy, že dobro i zlo jsou dva póly jediné a téže věci – mají funkci výchovnou. Každému se dostává po zásluze, neexistují situace bezvýchodné. Mnohé bytosti, které neznají tyto zákonitosti, zanevřou na Otce, ztratí svou víru a zoufají si. Často si sáhnou na život. Tyto bytosti pak toho vždy velmi litují, protože vidí, že své problémy vůbec neřešily, ale naopak oddálily. Navíc se zdržely v celkovém duchovním vývoji.

A nyní k souboji dobra se zlem. Zdá se, že pokračuje stále, ale je to nezbytné k uskutečnění vývoje, který se děje na základě protikladů. Nyní žijete ve století, kterému vládne zlo, je to karma této planety, kterou způsobily negativní myšlenky a činy lidstva. Tato karma se musí vybít, proto dochází k přírodním katastrofám a válkám. To jste rozpoutali vy, lidé, svým myšlením. Neviňte z toho Otce, který je trpělivý a láskyplný. Ani Lucifera z toho neviňte, protože ten jen dohlíží, aby karma byla naplněna a spravedlnosti bylo učiněno zadostiučinění. Neboť, jak byste se očistili? Vždyť uskutečňují váš karmický scénář, který jste volili dobrovolně po poradě s našimi nejvyššími, abyste postoupili a dostali se k Otci blíže. Otec vám to nedělá úmyslně těžké, to vy se vzdalujete vedením svých myšlenek a svými činy od něho.

Ale protože jsou všude horlivci, kteří neznají míru, jsou i mezi bytostmi temnot, zejména mezi pokušiteli a soudci temných sfér. Ti, když přeženou svou snahu a plní své úkoly nepřiměřeně, musí být vrácení do svých mezí. Bytosti Světla se proti nim postaví. Otec vyšle nejprve varování, když nedojde k nápravě, dochází k souboji dobra se zlem. Nejprve je uplatňována stupnice různých napomenutí, potom nastupuje maření nepřiměřených akcí temných sil a potom svatý boj. K svatému boji nedochází tak často, jak si lidé myslí, protože většinou stačí napomenutí a prvý stupeň sankcí (maření akce). Ale říkali jsme, že toto století je výjimečné a tak dochází k častým soubojům. Bytostí temna se opět zmocnila pýcha ze zdánlivých úspěchů. Především se jich zmocnila závist, protože znají, kolik bytostí postupuje do vyšší sféry a dimense dříve, než jim původně náleželo.

Ty z bytostí temna, které plní své úkoly svědomitě a přiměřeně, mají možnost po určitém čase postoupit do Světlých sfér, ale jen málo z nich má odvahu vstoupil znovu do Světla samostatně a pokorně se očistit ve vývojovém řetězci postupných inkarnací. Většina z nich čeká, až je očistí cesta po vývojové osmičce společně s ostatními bratry a sestrami. To je však velmi zdlouhavá evoluční cesta, z které mohou kdykoliv odpadnout nepřiměřenými činy a znovu se propadnout do hlubin temných sfér.

Nyní jste nahlédli do tajemství dobra a zla a poznali, že dobro může být za určité situace zlem a zlo dobrem. Že vesmíru vládne jednota lásky a že některé utrpení pramení pouze ze zlobných, temných myšlenek. Tyto temnoty však mohou zaplašit a eliminovat jediné dobré myšlenky, které jsou láskyplné. Láska vše očisťuje. Láska je naše vesmírná jednota. Je to náš Božský princip, ke kterému všichni směřujeme. Proto buďte láskyplní, milujte vše živé i zdánlivě neživé, milujte své bratry a sestry v utrpení a mějte soucit s těmi, kteří bloudí a proste za ně. Náš Otec vás všechny miluje a touží po tom, abyste všichni spočinuli v jeho náruči.


Mír a láska s vámi.

Ježíš-Aštar

 

O působnosti dobra a zla

Smím vědět či byla tvář, kterou jsem zahlédla? Vím, že to byla žena, nic víc.

Byla to opět personifikace zla.

Má jméno?

Má mnoho jmen dle skutků svých. Viděla jsi odvrácenou stranu jedné a téže věci. Zlo a dobro jsou v podstatě jednotné ve svém působení, tedy v síle svého působení, protože každá věc v sobě ukrývá dva rozdílné póly. Zlo a dobro je stránkou jedné a téže mince (síly) tak, jako lidská bytost je mladá, ale už v sobě nese zárodky stáří a zmaru. Je tedy mladá i stará, dobrá i za určitých okolností zlá. Dále, světlo je energie dobrá, ale může za určitých okolností poškodit zrak. Tma je nedostatek světla, zlo je nedostatek dobra. Jedno přechází v druhé, stejně, jako voda plyne a mění teplotu, skupenství. Věčný souboj dobra a zla ještě neznamená, že jde o dva principy, které nemají nic společného. Naopak. Mají buď láskyplný náboj, nebo vykazují jeho absolutní nedostatek. Pak je vnímáme jako dobro a zlo. Společným jmenovatelem je láska (množství jejich nábojů). Ty jsi viděla podobu bytosti, ve které není láska, byla dravá, agresivní, sobecká. Ale tato tvář nebyla ještě nejhorší, byla pouze silně ambiciózní. Ta by nedokázala vraždit a zabíjet. Proto ještě zachovávala poměrně lidské rysy. Tebe však zajímá, zda je lepší bojovat se zlem, či se mu vyhnout. To záleží na bytosti, která se s ním střetne. Je-li v ní dost lásky a je dostatečně pokročilá, musí se zlu postavit, ne se mu vyhnout. To znamená, že nevyhledává konflikty, ale nestrpí na sobě ani v duši žádnou negativitu. Vědomě na sobě pracuje a očisťuje se. Tím zlo nepřivolává, jak se někteří lidé domnívají, ale skutečně se od něho očisťuje. Budu-li schovávat hlavu do písku před negativitou, dopadnu stejně špatně jako ten pštros. Buď mne zlo získá, nebo zničí (pštrosa také chytí nebo zabijí). Něco jiného je, jde-li o slabého jedince, se kterým si negativita může pohrávat libovolně. Na toho není třeba útočit, je v moci zla. Tam se skutečně může stát, že zloba na tuto bytost zapomene, protože jí ničím nevadí. Této bytosti se někdy pštrosí politika vyplatí. Tyto lidi poznáte dle toho, že si říkají-když na to nebudu myslet, nic zlého se mi nemůže stát! Tady pozor na jednu věc. Vše přivoláváme na základě rovnosti. Jaké vibrace vysílám, takové se mi vracejí. Myslím-li na někoho se zlobou, asi se mi nevrátí nic jiného než zloba. Jen vysoký zasvěcenec dokáže zlobu zachytit, eliminovat a vrátit lásku. Myslím-li na někoho se strachem, jsme v negaci a usnadňujeme příjem negativity od obávané osoby. To ovšem neznamená, že se budeme vyhýbat nepříjemnostem, budeme-li se vyhýbat myšlenkám na obávané osoby. Nic se nemá přehánět. Záleží na okolnostech. Buď jsem tak láskyplný, že zlo na mne vyslané eliminuji, nebo jsem chráněný láskou a zlo se ode mne odrazí. Chráněni jsme jen v těch případech, kdy je na nás útočeno a my o tom nevíme, nebo momentálně nemůžeme nic na svou ochranu udělat. Jinak máme před sebou vždy volbu, zda pomůžeme, nebo útok odrazíme, či ho přijmeme jako zasloužený trest. V případě, že jsme slabí, přijímáme tyto útoky jako nezasloužený trest. Neuvědomujeme si, že je to jen naše vina, když na sobě nepracujeme a nesnažíme se o zlepšení svého charakteru. Někdy jde o karmu a pak jsme si asi přáli se tímto způsobem očistit. Když útoky eliminujeme vědomě svou láskou, přestaneme je brzy pociťovat. Platí tedy pravidlo - jakmile cítíme, že bychom měli proti útokům negativity něco udělat, pak je to asi impulsem pro to, abychom udělali správná opatření. Nebudeme tedy zavírat oči před impulsy a namlouvat si, že když na to nebudu myslet, nic zlého se nestane. Naopak, to je nejlepší způsob, jak propadnout negativitě. Vzpomeňte si, co jsme si říkali o karmickém dopadu na božské bytosti v těchto sférách. Pamatujte si, kdo chodí v blátě, umaže se. V těchto sférách má zlo právo na existenci, má tedy poměrně veliký vliv. Musíte se tedy z něho očisťovat a ne si namlouvat, že jste tak dobří, až jste nedotknutelní. To je pýcha, moji milí, té byste neměli propadat. To není malověrnost v ochranu Boží, přece víte, že jsme vás učili aktivitě. Abyste byli v těchto sférách čistí, musíte se očisťovat a očistit se můžete jedině usilovnou prací na sobě a touhou po lásce a Světlu.

Ježíš Kristus


Ještě otázku, prosím. Jak je to s kódováním?

Když na něco usilovně myslíme, protože se toho obávám nebo po tom toužím, přivolám si to. Sama jsi již touto otázkou řekla řešení. To je vesmírný zákon a nemá nic společného s předešlou otázkou. Kódování je blízké sugesci a autosugesci. Není objektivní realitou, ale teprve podmínky pro ni vytváří. Kódováním dáváš příkazy svému nebo jinému organismu.

Díky.