MILÍ BRATŘI A SESTRY

KNIHY POSELSTVÍ
Poselství 1. díl
Poselství 2. díl
Poselství 3. díl
Cesta 4. díl
Pochodeň pravdy 5. díl
Chrám věků 6. díl
Vesmírná jednota lásky 7.díl


VÝŇATKY Z KNIH
Co je to božství
Rada nejvyšších
Vesmír, inkarnace, karma
Amulety moci Atlantidy
Václav Havel
Očista planety Země
Spící prorok Edgar Cayce
O léčitelství
Rozdíl mezi sférou a dimenzí
O souboji dobra se zlem
O svobodné vůli…
Stvoření člověka
Geopatogenní zóny
Skupina Bílý Kužel
Samovznícení-Eliášův oheň
Kdo jsou Elohimové
Sexuální problematika
Přehled vedoucích planet Světlých sfér
Dotazy-křišťálové lebky, pyramidy…
Kdo jsou agregoři…
O umírání
Smysl lidského života, karma
Setkání s Aštarem
Písmenkové mantry
Zlatý avatar S.B.
Andělé z Atlantidy
Zákony Univerza
Duchovní slunce
Léčebné obrazy
Atlantida
Andělé strážní a ochranní duchové
Dělení reinkarnovaných bytostí
Duchovní vývoj a cesta sebevrahů
Rozhovor s Aštarem
Modlitba
Strom života
Zkoušky
Naše činnost na dvoře krále Artuše
Energetický průkaz
Konec éry Calijugy
Aura, její funkce a působnost
Poučení o mimozemšťanech
Tříbení a třídění bytostí…
Dopis Otce
Další poznatky
Knihy Hovory s Bohem
Andělé Světla

O svobodné vůli a volbě mezi temnotou a Světlem

Svobodná vůle je nejcennější dar, který lidstvo od Otce dostalo. Má však svá úskalí. Tento dar lidstvo obdrželo do vínku, aby se volně a bez násilí rozvíjelo, pokud nespočine v náručí Otce a nesplyne s jeho láskou. Od okamžiku, kdy se vyzářila první dvojduše do hraničního pásma astrálu a oddělil se mužský princip od ženského, nastává putování lidských bytostí po cestě za dokonalostí. O složitosti jejich cesty jste byli poučeni, když jsme si vysvětlovali zákonitosti vývoje mužského a ženského principu. Mají-li se lidé na své cestě zdokonalit, musí se u nich uplatňovat v plné míře princip svobodné volby mezi dobrem a zlem. Když volí svou karmickou cestu, volí ji tak, aby jejich duch získal co nejvíce zkušeností a tím pokročil co nejdále. Jen duše málo rozvinuté hledají cestu nejsnazší a tedy nejzdlouhavější. Pro bytost v astrálu je někdy velmi obtížné stanovit míru štěstí a utrpení, kterou by se ctí unesla, proto má rádce, kteří jí pomáhají budovat ideální scénář budoucího života. Velmi často se účastní této porady nejpokročilejší duchovní bytosti, které zvažují, zda mezníky scénáře budoucího života jsou pro úroveň bytosti únosné.

To by ale znamenalo, že není naše vůle tak svobodná, jak si myslíme?

Správně, jakmile se reinkarnujete, nastupuje platnost zvoleného scénáře. Vaše volba je svobodná pouze v astrálu, v duchovním světě. Jakmile se reinkarnujete, platí zde určitá omezení, která jsou dána volenými mezníky vašeho života. Ty však můžete vedením svých myšlenek a činů buď zlepšit nebo zhoršit.

Můžeš uvést nějaký příklad?

Ano. Vezměte si tento příměr. V minulém životě jste nechápali postavení nemocných nebo chudých lidí. Neměli jste s nimi soucit. V astrálu vám bylo doporučeno, abyste se reinkarnovali jako bytosti chudé a nemocné. Abyste neselhali v tomto náročném životě, je vám poskytnuta možnost se na tento život připravit. Máte možnost nahlédnout do karmických záznamů jednotlivých osobností, které dobře obstály a duchovně postoupily, stejně jako do záznamů těch, které selhaly. Pak je vám přidělen učitel, který vám vysvětluje vše potřebné o tom, která cesta je nejvýhodnější, která nejdelší a která nejkratší. Po skončení této přípravy se sejdete opět s tribunálem pokročilých duchů a ti zapíší vaše rozhodnutí do akaši záznamu a předají pánu karmy. Při tomto zvažování jsou současně vybíráni i vhodní rodičové, kteří by zajistili váš další vývoj na světě, kam se máte reinkarnovat. Jakmile je záznam předán, je vám vymazána paměť a ihned se inkarnujete a oživíte plod v děloze zvolené matky. Zde je dosti dohadů okolo termínu inkarnace, zda nastává oživení plodu během těhotenství, či během porodu. Vpravdě pravím vám, že již během početí je zárodek oživen inkarnovaným duchem, proto je těžkým prohřeškem proti zákonu každé umělé přerušení těhotenství, protože je bráněno příslušné bytosti v duchovním postupu a ta pak musí znovu hledat vhodné rodiče. Toto přerušení se rovná vraždě a je v karmických záznamech vedeno a musí být vyrovnáno. Obyčejně jsou tomu, kdo zavinil smrt plodu o své vůli, v dalším životě odepřeni potomci. Může to být i muž, který svou ženu k tomuto činu přinutil nebo zavinil svým jednáním potrat.

Mluvili jsme o tom, že paměť je vymazána, aby reinkarnovaná bytost zbytečně netrpěla pocitem viny a mohla začít nový život s čistým štítem. Je to také pojistka, aby někteří neselhali jen proto, že kalkulují s tím, že až si svůj trest odbudou, bude vše dobré. Tedy, v tomto případě by vše náležitě neprocítili, cítili by jen netrpělivost a ta duchovnímu postupu neprospívá. Jak vidíte, Otec je milosrdný a hledá pro vás tu nejvhodnější cestu. Bez jeho vůle se vám ani vlásek na hlavě nezkřiví. Proto buďte trpěliví a děkujte za zkoušky, které na vás jsou sesílány, neboť to jsou zkoušky, o které jste žádali a umožňují vám další vývoj a postup.

Řekli jsme, že vám byla paměť vymazána, ale nejste tak bezbranní jak si myslíte. Váš duch si pamatuje vše a vede vás ke správnému jednání, jen se nebraňte ho vyslechnout. Je to hlas vašeho svědomí. Abyste odolali svodům negativity, máte každý svého rádce a ochránce. Vidíte tedy, že je o vás dobře postaráno a máte všechny předpoklady pro to, abyste uspěli. Během života dochází ještě k různým zkouškám. Dochází k nim tehdy, když se zdá, že bytost svou chybu pochopila a už jí nebude opakovat. V tomto případě je znovu postavena do situace, ve které v minulém životě selhala a neřešila ji správně a nastává veliká radost v duchovním světě Světlých sfér, když tento člověk postupuje. Selže-li, vytvářejí se obdobné situace, dokud nepochopí. To se může opakovat i několik životů.

Některé pokročilé bytosti si však velmi brzy vzpomínají na své minulé životy a tím i na své chyby. K tomu dochází jen tehdy, je-li to pro tuto bytost výhodné a poučné. Většinu svých životů si pak pamatují zasvěcenci. To jsou bytosti velmi pokročilé, které se reinkarnovaly proto, aby vnášely Světlo a lásku do života lidí. Jsou to učitelé, kteří si vyprosili na Otci milost, aby mohli pomáhat nevědomým a bloudícím, které pak staví znovu na cestu zdárného vývoje. I toto Otec dovolil, aby nikdo zbytečně nebloudil. Vy pak máte svobodnou vůli tyto rádce odlišit od pokušitelů a svobodně volit dobro či zlo. Nikdy není těžké rozlišovat dobro a zlo, ale mnozí z vás jsou zaslepeni či líní, či vypočítaví, kalkulující s nekonečnou milostí Boží. Pak nastupujete těžkou a zdlouhavou cestu k pravdě a lásce, i když se vám původně zdála snazší. Dostanete-li se ve svém životě na rozcestí, kdy stanete před vašim karmickým mezníkem, volíte vždy dle své pokročilosti. Při volbě mezi zlem a dobrem nedokážete lhát, volíte dle své pravé vůle a dle toho pak utváříte vaše další životy.

Někteří z vás, kteří jste v minulých životech příliš inklinovali ke zlu a temné bytosti si začaly na vás činit nároky, vy máte poslední šanci - projdete životem, ve kterém budete obsazeni, ale musíte jednat tak, abyste volili vždy dobro. Pak se svého obsazení zbavíte automaticky a opět pokročíte. Ti z vás, kteří opět podlehli zlu při svém obsazení, ale měli jste touhu se polepšit, vy máte též svou příležitost, jak se zbavit temné bytosti, která vás ovládá. Je to prosba a modlitba, touha být lepším. Jakmile si uvědomíte své chyby a upřímně toužíte být lepším, Bůh vám vždy pošle pomocníky, kteří vás povedou a osvobodí ze zajetí temna.

Ti z vás, kteří však stále selháváte a nemáte ani touhu se zlepšit, naopak, libujete si v negativitě, vy pak propadáte temným sférám, kde se vám dostane tvrdého ponaučení, protože budete žít mezi sobě rovnými. V temných sférách se však nerovnáte temným andělům, jak si černí mágové myslí, protože ti jsou proti vám dobří a starají se o naplnění karmy. Vy musíte bojovat po určitém utrpení o inversní vývoj, abyste dosáhli hodnosti temných andělů a s nimi na základě evoluční osmičky se dostali do hraničního pásma a pak do Světlých sfér. Nebo máte možnost příjemnější a rychlejší - celou svou duší toužit po lásce Boží a ostatních bytostí a pak může zasáhnout Bratrstvo pomoci ze Světlých sfér a vysvobodit vás. Potom ovšem musíte do škol a znovu se reinkarnovat a pracovat na svém zdokonalení. Že je tato cesta nesmírně těžká a výjimečná, vám nemusíme říkat.

Proto nebuďte nikdy tvrdí ani v prosazování dobra. Bůh po vás chce jen lásku k bližnímu a soucit s ním, abyste se uměli vcítit do svého bližního a ostatních živých bytostí. Neboť Bůh je jen láska a tu po vás vyžaduje, touží po ní, jen tak s ním můžete splynout v dokonalosti.

Mír s vámi!

Ježíš-Aštar