MILÍ BRATŘI A SESTRY

KNIHY POSELSTVÍ
Poselství 1. díl
Poselství 2. díl
Poselství 3. díl
Cesta 4. díl
Pochodeň pravdy 5. díl
Chrám věků 6. díl
Vesmírná jednota lásky 7.díl


VÝŇATKY Z KNIH
Co je to božství
Rada nejvyšších
Vesmír, inkarnace, karma
Amulety moci Atlantidy
Václav Havel
Očista planety Země
Spící prorok Edgar Cayce
O léčitelství
Rozdíl mezi sférou a dimenzí
O souboji dobra se zlem
O svobodné vůli…
Stvoření člověka
Geopatogenní zóny
Skupina Bílý Kužel
Samovznícení-Eliášův oheň
Kdo jsou Elohimové
Sexuální problematika
Přehled vedoucích planet Světlých sfér
Dotazy-křišťálové lebky, pyramidy…
Kdo jsou agregoři…
O umírání
Smysl lidského života, karma
Setkání s Aštarem
Písmenkové mantry
Zlatý avatar S.B.
Andělé z Atlantidy
Zákony Univerza
Duchovní slunce
Léčebné obrazy
Atlantida
Andělé strážní a ochranní duchové
Dělení reinkarnovaných bytostí
Duchovní vývoj a cesta sebevrahů
Rozhovor s Aštarem
Modlitba
Strom života
Zkoušky
Naše činnost na dvoře krále Artuše
Energetický průkaz
Konec éry Calijugy
Aura, její funkce a působnost
Poučení o mimozemšťanech
Tříbení a třídění bytostí…
Dopis Otce
Další poznatky
Knihy Hovory s Bohem
Andělé Světla

Stvoření člověka, vývojová řada, zvíře a člověk

Stvoření člověka jsme vám již naznačili v minulých přednáškách. Vznikl vyzářením dvojduše do hraničního pásma. Nejprve žila dvojduše uceleně a bylo jí vymezeno místo pobytu v Edenu, kde měla vše, co potřebovala - rostliny, zvířata, věci. Později, na základě zkušeností, se začal oddělovat mužský a ženský princip. Dokonalým oddělením tohoto principu vznikl Adam a Eva, vaši prarodiče. Bible měla v mnohém pravdu.

Můžeš říci něco bližšího o prvotním hříchu a vyhnání prvních lidí z ráje?

To musíte opět chápat symbolicky. Prvotní hřích bylo poznání, nebylo zakázané, protože poznání bylo plánovanou součástí vašeho vývoje, ale bylo zde upozornění, že s poznáním končí bezstarostné dny nevědomosti. Vyhnání z ráje se vlastně nekonalo, ale tím, že člověk poznal a věděl, naučil se rozlišovat minulost, přítomnost a budoucnost, mohl předvídat i to, co bude. Tehdy viděl do budoucnosti a tím ztratil ráj nevědomosti a začaly mu starosti.

Tedy není pravda, že člověk vznikl ze zvířete a prošel celou vývojovou řadou od krystalu až po bytost nejvyšší?

Ne, ale aby byl zapojen do vývojové řady stvoření, bylo stanoveno, aby jeho zárodek prošel celou touto vývojovou řadou života.

Svou vývojovou řadu nezačíná od krystalu?

Tato vývojová řada patří planetám a vzniku života na nich. Zde začíná život od krystalu přes viry, kteří jsou modifikováni tak, že mohou mít formu krystalickou ( neživou ) a formu živou a dále již víte, jak tato forma pokračuje - prvok, rostliny, zvíře. Toto je velmi hrubé rozdělení. Jakmile se objeví na planetě zvíře, může sem přijít člověk z hraničního pásma, nebo sem mohou být evakuovány bytosti z jiné, ohrožené planety.

Každý prvek této vývojové řady má svůj vlastní vývojový program, tedy i neživá příroda. Ze živé přírody pak mají samostatnou vývojovou linii zvířata a posléze člověk. Každý z nich má tedy svou samostatnou vývojovou cestu.

Není možné, aby se člověk reinkarnoval ve zvíře, rostlinu nebo věc?

Ne, tak nebylo stanoveno. Ani z trestu to není možné. Existují však výjimky, které jsou povoleny na zvláštní prosbu duchovní bytosti, která uhnula z cesty ve svém vývoji a chce ušetřit čas. Dostane-li souhlas, může se inkarnovat jako zvíře i rostlina, nikdy se však neinkarnuje jako součást neživé přírody.

Můžeš mi jmenovat případy, kdy je to povoleno?

Není to pěkné, souvisí to s týráním zvířat a jejich zbytečným vražděním. Člověk, který to dělal, a nechápe svůj omyl, může prožít jeden život jako týrané zvíře, zdůrazňuji, že pouze jeden život, protože člověk má jinou vývojovou řadu, která musí směřovat k větší dokonalosti. Tyto případy inkarnací jsou velmi vzácné, obyčejně se volí jiný soubor karmických opatření, který pokládáme za vhodnější. Tato výjimka je povolena bytostem, které se nemohou zbavit předsudku, že jsou něco víc, že jsou pány tvorstva, tedy i nad životy zvířat.

V rostlinu, nejčastěji ve strom, se reinkarnují lidé, kteří jsou nesmírně pasivní, nevyvíjejí žádnou činnost, ani duchovní, ani tělesnou. Jsou to lenoši. Ti jsou reinkarnováni jako stromy proto, aby poznali nevýhody pasivity, aby zažili pocit bezmocnosti a naučili se vážit si svobodné vůle a aktivity. Tito jedinci mohou prožít také jen jeden život v této podobě. Pokud jim to nepomůže, propadají se po své smrti do astrálu v nejnižším hraničním pásmu. Zde odpočívají tak dlouho, dokud nezatouží po aktivitě a dalším vývoji. Toto pásmo je vlastně skladiště živého odpadu. Panuje zde tma a hluboký spánek nevědomosti. Občas se někdo z těchto nešťastníků probudí, aby dostal příležitost se změnit. Jakmile se mu ale tento stav líbí, upadá ihned do nového spánku nevědomí. Zde končí také ti, co nechtějí, aby existoval život po smrti. Ale ti, co cítí touhu po lepším životě, vysílají zvláštní světelné signály do Božských sfér a potom jim obyčejně přispěchají na pomoc láskyplné bytosti, které je odvedou do míst, kde se poučí, aby mohli pokračovat dále ve vývoji. Někdy však tito nešťastníci počnou vysílat zlobu a nenávist a pak jsou odvedeni do temných sfér. Zůstanou-li pasivní, nesmírně trpí, polepší-li se, přijmou-li řád, jsou přijati do vývoje temných sfér, a vy víte, že toto je lepší, než zůstat pasivní. Jakmile přijme tato bytost řád, má šanci se dostat dlouhou vývojovou řadou i do Světlých sfér. Je-li touha po lásce a Bohu velmi intenzivní, rozzáří se této bytosti božská jiskra a pak již nastupuje Bratrstvo pomoci a zachraňuje tuto probuzenou duši pro Světlé sféry. To je kratší cesta, ale obtížnější.

Na závěr vám chci ještě říci, abyste si byli vědomi, že pasivita je nejstrašnější vlastnost lidského ducha, je to zhoubná choroba, horší, než vaše obávaná rakovina. Další metlou je úmyslná či zaviněná nevědomost, kdy lidská bytost nechce vědět nic ze strachu před odpovědností. Tyto dva povahové rysy velmi brzdí lidské bytosti v jejich vývoji.

Proto slyšte varování: „Nebuďte pasivní, ustrašení a nevědomí, neboť tyto vlastnosti vedou vašeho ducha do záhuby. Buďte láskyplní, aktivní, pomáhejte svým bližním, předávejte jim své vědomosti a neobávejte se odpovědnosti, protože pokud jste pravdiví, nikomu neublížíte, naopak, získáte četné zásluhy a vy sami pokročíte ve svém vývoji.

Bůh vám žehná, bratři a sestry, buďte stateční a neumdlévejte ve své činnosti.“

 

Vznik a vývoj člověka, genetické řady

Objevila jsem rozpor, říkali jste, že člověk prošel vývojovou řadou - kámen, rostlina, zvíře, ale v poslední přednášce nás učíte, že vznikl vyzářením dvojduše? Jak to vlastně je?

Jsou dvě základní genetické řady a několik vedlejších.

1. vznik vyzářením z Božství

2. evoluční vývoj tvůrčí silou Božství ( kámen, rostlina, zvíře…)

Prvá řada vznikla přímo z Božství a jeho jiskru již obsahovala. Druhá řada vznikla hravostí a tvůrčí silou Božství a té byla Boží jiskra vdechnuta. Obě tyto řady obsahují Božskou jiskru.

Existuje třetí genetická řada, a to jsou bytosti stvořené lidmi vyšších sfér. Tyto bytosti se též zdokonalují, zatím tvoří přechod mezi strojem a člověkem. Jsou to velmi dokonalí roboti, kteří ve svém vývoji jednou dosáhnou toho, že vdechnou Božskou pránu a tím okamžikem vznikne nový lidský rod. To je ovšem nástin budoucího vývoje.

Existuje však tvorba určitých bytostí, jsou to nešťastné bytosti, které tvoří bílí či černí mágové. To je čtvrtá genetická řada. Jsou to jejich služebníci a patří astrálu, nikoli hmotnému světu. Pátá genetická řada je ze světa fantazie. Zde žijí pohádkové bytosti, stvořené fantazií člověka, neboť i člověk může být stvořitelem a podílet se na tvůrčí činnosti. Pokud vznikají bytosti dobré, je vše v pořádku, ty se snadno zařadí do některé z vývojových řad, jejich vývoj není tak svízelný jako u bytostí negativních. Negativní bytosti jsou nešťastné a dlouho trpí, než se očistí natolik, aby se mohli zařadit do vesmírné jednoty lásky.

Kdybyste si vytvořili schéma, kde by se jednotlivé genetické řady nacházely?

Tyto genetické řady procházejí během svého vývoje všemi sférami, ale patří do různých dimenzí. Tyto dimenze jsou v bezprostřední blízkosti jednotlivých sfér, takže je můžeme hledat prakticky všude, protože vývoj je nekonečný. Upozorňujeme, že existují vstupy do těchto genetických řad či světů, z kterých je velmi obtížné se vymanit. Nejsou to pasti, ale člověk, který zabloudil v jiné dimenzi, má značné problémy. Pro ostatní je neviditelný. Komunikovat může jen s citlivci a těch je v nižších sférách málo. Čím vyšší dimenze, tím citlivější jsou její bytosti a pak už je komunikace možná. Dále zde nastupuje problém času. Čím nižší dimenze, tím pomalejší kmitočet a větší hustota hmotná, ale čas ubíhá rychleji. Čím vyšší dimenze, tím éteričtější svět a vyšší kmitočet, ale čas dilatuje. To znamená, že běží relativně pomaleji. Nyní si již dovedete představit komplikace při návratu. Z nižších sfér se zbloudilá bytost vrací značně starší, takže ji nikdo nepozná, a tak se těžko domáhá svých práv a majetku. Při návratu z vyšších dimenzí se vrací mladý, ale jeho vrstevníci již neexistují. Tím vám naznačujeme, že není žádoucí pronikat do jiných sfér a dimenzí. Je to Otcem povoleno jen výjimečně, jde-li o důležité poznání nebo o službu lásky.

Bytost, která se omylem nebo svou zaslepeností dostane do jiné dimenze (někdy jde o kar- mu), má velmi složitý život, ale nikdy zde neuvázne trvale. Dle svého údělu je za určitý čas vysvobozena, nejpozději před koncem života. Vždy je to pro tuto bytost velmi poučné, duchovně velmi pokročí, ale současně velmi trpí. Některé bytosti si však tuto zkratku ve svém vývoji na Otci vyžádají, i za tu cenu, že budou trpět, aby pokročily v duchovním vývoji. Otec toto povoluje jen výjimečně, pouze v těch případech, kdy druhá polovina dvojduše příliš zaostala za první polovinou. Tato zkratka není nikdy povolena v druhé genetické řadě, protože tyto bytosti nevznikly vyzářením a jsou méně odolné. (Při styku s jinou dimenzí by zahynuly.)

To ale vypadá, že existuje elita, čili bytosti nadřazené?

Nikoli, jen bytosti odlišné. Všechny spějí ke stejné dokonalosti.

Nemají to však bytosti první genetické řady lehčí?

Ne, to je jen zdánlivé, neboť tyto bytosti čeká více pokušení. Tím jsou šance všech genetických řad vyrovnány a k dosažení dokonalosti musí vyvinout všichni stejné úsilí, jinak by to nebylo spravedlivé.

Mám ještě jednu otázku. Nevznikl na základě tohoto učení fašismus se svým učením o nadčlověku?

Ano, je to ale jen jedna stránka věci. Jde o absolutní nepochopení podstaty filozofie genetických řad a překroucení faktů. Dalším takovým úskalím je učení o potomcích bohů a podobně, proto vám musíme dávat vyšší poznání velmi opatrně a neustále kontrolovat, zda jste nás správně pochopili, protože lidé vaší sféry jsou velmi nevyrovnaní a unáhlení. Již mnoho teorií jste takto zkreslili, proto každá z knih moudrých má v sobě pravdu poplatnou své době, která již neplatí v době příští. Ne vše totiž dokážete pochopit a přijmout. Tak, jak lidstvo postupně zraje, tak můžeme dávat další poznatky a poodhrnout poněkud více oponu, která zakrývá strom vašeho poznání.

Ty přednášky, které vám nyní tlumočíme, jsou vybrány tak, abyste postupně pochopili a rozpomněli se na věci z vašeho života na mateřské planetě. Současně máte schopnosti tyto poznatky tlumočit ostatním nereinkarnovaným tak, aby pochopili a byli připraveni na postup do vyšší sféry a dimenze. Tyto přednášky jsou vaším i naším darem lidstvu. Dosud nikdo z pozemšťanů ani reinkarnovaných je nemá. Vy jste první, kteří se plně probudili a plní své úkoly s nadšením. Uvažujeme o tom, že by měly být tyto přednášky vydány tiskem, ale ten čas ještě nenastal. Zatím tyto myšlenky budete šířit ústně a až nastane čas, budete mít možnost je vytisknout. Máme velkou radost z vašich úspěchů a těšíme se, až procitnou i další skupiny. Pravděpodobně to bude přes vaši skupinu. Zatím sice pracujete v tichosti, ale budeme vám posílat stále více reinkarnovaných, abyste je očistili a probudili. Viděli jste dnes příklad, jak život v této sféře je pro vás obtížný a nebezpečný. Mnozí z vás takto zbloudili a vy jim budete pomáhat. Prosím vás, vytrvejte, víme, že je to pro vás náročné, ale nenechte trpět své bratry a sestry, kteří uvázli v tenatech negativity. Každý neměl to štěstí, aby se probudil tak brzy jako vy. Hlásejte lásku a mír, pomáhejte, kde se dá a bude dobře na Zemi, která se zaskví v celé slávě při postupu do vyšší sféry a dimenze. Posíláme vám svou lásku a obdiv, jsme s vámi a bdíme nad vámi.

Bůh Otec vám žehná. Mír s vámi!

Aštar