MILÍ BRATŘI A SESTRY

KNIHY POSELSTVÍ
Poselství 1. díl
Poselství 2. díl
Poselství 3. díl
Cesta 4. díl
Pochodeň pravdy 5. díl
Chrám věků 6. díl
Vesmírná jednota lásky 7.díl


VÝŇATKY Z KNIH
Co je to božství
Rada nejvyšších
Vesmír, inkarnace, karma
Amulety moci Atlantidy
Václav Havel
Očista planety Země
Spící prorok Edgar Cayce
O léčitelství
Rozdíl mezi sférou a dimenzí
O souboji dobra se zlem
O svobodné vůli…
Stvoření člověka
Geopatogenní zóny
Skupina Bílý Kužel
Samovznícení-Eliášův oheň
Kdo jsou Elohimové
Sexuální problematika
Přehled vedoucích planet Světlých sfér
Dotazy-křišťálové lebky, pyramidy…
Kdo jsou agregoři…
O umírání
Smysl lidského života, karma
Setkání s Aštarem
Písmenkové mantry
Zlatý avatar S.B.
Andělé z Atlantidy
Zákony Univerza
Duchovní slunce
Léčebné obrazy
Atlantida
Andělé strážní a ochranní duchové
Dělení reinkarnovaných bytostí
Duchovní vývoj a cesta sebevrahů
Rozhovor s Aštarem
Modlitba
Strom života
Zkoušky
Naše činnost na dvoře krále Artuše
Energetický průkaz
Konec éry Calijugy
Aura, její funkce a působnost
Poučení o mimozemšťanech
Tříbení a třídění bytostí…
Dopis Otce
Další poznatky
Knihy Hovory s Bohem
Andělé Světla

Počátek reinkarnace členů skupiny Bílý Kužel za účelem pomoci pozemšťanům při přechodu do vyšších sfér

Od kdy jsme za tímto účelem reinkarnováni?

To je různé. Někteří již od počátku křesťanství, jiní až později. Každým rokem se reinkarnuje mnoho dobrých bytostí, aby pomohly lidstvu a zachránily planetu Zemi před záhubou.

Vaše skupina se reinkarnovala v poměrně krátkých intervalech časových. Ty jsi se reinkarnovala s tímto úkolem jako první před 700 lety. Připravovala jsi se určitou dobu sama. Studovala jsi cítění a myšlení lidí a učila se žít a cítit jako člověk této planety. Krátce na to za tebou přišli lidé z tvé budoucí skupiny. Zatím jsi obklopena těmi nejvěrnějšími přáteli. Všichni jste prošli nejrůznějšími vzájemnými příbuzenskými svazky. Považujte se za bratry a sestry pokrevní. Vždy jste žili jako přátelé poměrně blízko sebe a vzájemně si pomáhali. Někteří z vás uvázli v tenatech černé magie, ty vysvobozujete a léčíte z jejich karmických chorob a očišťujete je od karmy samotné ještě nyní. Věřte, že jste na této krásné planetě pobývali velmi často, nejen s tímto krásným posláním. Vaše úkoly byly vždy bohulibé, ale jak už to bývá, někteří jste zde byli pro zábavu i poučení. Někteří z vás byli dokonce tak lehkomyslní, že jste se sázeli, za jak dlouho se dostanete z nejnižších sfér zpět do těch nejvyšších. I lehkomyslnost je možná ve vyšších sférách Světla. Ti z vás, co toto dobrodružství podnikli, zde pobyli poměrně dlouho, protože vás čekalo mnoho pokušení a když jste neodolali, karmicky jste se vázali. A tak se stalo, že jste na Zemi poznali takřka vše, černou i bílou magii, všechna její zasvěcení, až jste se osvobodili. Bylo to pro vás poučné, a protože jste znali nejlépe tuto planetu a její obyvatele, nejlépe jste znali její nástrahy, které zde na mimozemšťany čekají, byli jste vybráni pro tento úkol. Je náročný a krásný a vy všichni, co jste si tak lehkomyslně si zahrávali se svým duchovním vývojem, máte možnost své chyby a omyly napravit. Všichni patříte k sobě, ti lehkomyslní i ti, co zvolili tento krásný úkol z lásky k lidem této planety. Proto všichni "probuzení" reinkarnovaní se s tebou tak těžko loučí, cítí, že patříte k sobě. Nezapomeň na ně, až nastane čas, budou s nadšením pracovat.

Občas vám pošleme pokročilého pozemšťana, ale ty poznáte dle toho, že časem pro určité překážky přeruší sami spojení s vámi. Občas přijdou za vámi i ti, co vám nenáležejí, ale chtějí pokročit. Jsou to většinou mágové a bytosti, které uvázli v negativitě. Je jim dána možnost, aby se očistili a pokročili ve svém vývoji, ale i ti obyčejně odpadnou. Buď jim pýcha nedovolí se s vámi scházet, protože zde není u nikoho živena, nebo je to strach, strach uvěřit v existenci jiných světů, dimenzí a sfér. Strach oddat se Nejvyššímu principu lásky.

Nebuďte smutní nad nimi, jejich cesta je jiná, i když tuto šanci promarnili, dostane se jim jiné příležitosti dle zásluh za jejich činy na tomto světě.

Mír a láska s vámi!

 

Poslání a úkoly skupiny Bílý Kužel

Milí přátelé, postoupili jste do druhé etapy vaší mise na této planetě. Jste zatím poměrně malou skupinou, ale už se nacházíte a budete poznávat stále více bratrů a sester, kteří k vám náleží. Rozrostete se v poměrně velkou skupinu, která bude tvořit jednu duchovní rodinu.

Budete připravovat lidstvo na příchod Spasitele, ale především je budete učit lásce. Mnozí se ptáte, co vlastně vaše skupina představuje, zda jde o nové náboženství, či humanitní hnutí? Lidé se na vás dívají jako na sektu, která usiluje o nový náboženský směr. Ani jedna domněnka není správná. Nejste náboženskou sektou, i když mluvíte o Bohu – Otci, neb víte, že Otec je jeden z nás, ten Nejvyšší a nejmoudřejší. Je to bytost, která dosáhla Nejvyšší duchovní hodnoty a moudrosti, neboť Bůh znamená titul - Král moudrosti. Je to titul, který jste nepochopili, co znamená. To, co vy si představujete pod pojmem Bůh, je pro nás Nejvyšší princip lásky a stvoření. Princip lásky a stvoření není pro vás snadné pochopit, protože se touto otázkou dotýkáme existence mikrokosmu a makrokosmu. Představte si, že váš organismus je jeden velký vesmír, ale sám obsahuje mnoho menších vesmírů a galaxií, mnoho světů, vždyť červená krvinka je svět sám pro sebe, který koluje v krevním řečišti až do svého zániku. Jediná buňka tohoto organismu je světem sama o sobě. Půjdete-li směrem dolů, zjistíte, že i ta nejmenší buňka je vesmírem pro hmotné částice. Tak bychom mohli jít do nekonečna, neboť co je vlastně proton a neutron? Ano, stavbu molekuly znáte, ale co udržuje protony a neutrony na jejich dráze? Nejsou to opět samostatné světy, které oživuje božská prána?

Podíváte-li se opačným směrem, uvidíte makrokosmos. Vyjdeme z toho, že náš organismus je jeden veliký vesmír. Dobrá, ale kolik vesmírů se pohybuje okolo našeho organismu? Jak máme k sobě nekonečně daleko i blízko! Ale my víme, že existují daleko větší vzdálenosti k jednotlivým planetám a galaxiím. Co když vaše planeta je součástí nějakého, z našeho hlediska, gigantického organismu? Z toho pohledu lze již lépe pochopit Nejvyšší princip lásky a stvoření. Tak to jde, moji milí směrem nahoru i dolů. Je to nesmírně jednoduché a současně složité.

Vraťme se k označení vaší skupiny. Nesete jméno nejvyšší planety, která patří Božství. Co je Božství jsme si vysvětlili. Na této planetě se schází Otec s nejvyššími hmotnými i duchovními bytostmi a rozhodují, kdo potřebuje láskyplnou pomoc, ale také o tom, kdy se která karma naplní. Zvažují se touhy a prosby všech bytostí, ale zvažují se i jejich činy, hodnotí se plnění úkolů a duchovní postupy.

Znovu opakujeme, nejste žádná náboženská sekta, ale jste bytosti, které na sebe vzali těžký úkol - šířit mírumilovnou filozofii lásky na této planetě, aby i s obyvateli mohla postoupit ve svém vývoji na cestě pravdy, aby se produchovněla, a to může jen láskou.

Někteří lidé vás pokládají za čaroděje, protože máte zázračnou schopnost uzdravovat. Ale pozor, vy nejste žádní mágové, vy jen v sobě budíte schopnosti vyšších sfér, které jsou vám naprosto přirozené. Tak, jak se očišťujete a stavíte se na cestu lásky, tak jsou vám tyto schopnosti vráceny, aby měli přesvědčivost a mohli aktivně pomáhat všem trpícím. Mnozí lidé, kteří si libují v nečinnosti, budou reptat, že není třeba, abyste uzdravovali, protože kdyby si to Bůh přál, uzdravil by všechny sám. Ale znovu zvažte, kdo je Bůh? Co jsme si říkali? Bůh je titul duchovní hodnosti. Bůh ví mnoho, v porovnání s lidmi se může skutečně zdát vševědoucí, ale nemůže vědět vše, ani zvládnout vše. Je to stejné, jako když organismus je napaden infekcí, těžce ji zvládá, je-li masivní, potřebuje pomoc. A vy jste Boží pomocníci, proto máte právo od Boha – Otce pomáhat v utrpení, léčit a učit lidstvo lásce, neboť láska je ten nejvyšší princip, ta je to pravé Božství, v ní vše vzniká a zaniká, ona je ten nejvyšší princip stvoření. Vždyť právě Otec vás vyslal, abyste šířili lásku a tišili utrpení. Vyslal vás stejně jako před lety vyslal Ježíše Nazaretského. Vyslal vás tak, jak vždy vysílá své učitele lásky a Spasitele, když nastupuje nový věk a některá z planet má postoupit do vyšší sféry. Mnozí z vás tuto misi lásky nepodstupujete prvně, věřte, že Otec ví, co činí, nenechte se zviklat pochybovači, přemýšlejte a sledujte, vaše cesta je cestou mírumilovné filozofie, která je nutná k produchovnění této planety. Jen tak to může tato krásná planeta uskutečnit cestou evoluční, nikoliv katastrofickou. Ale i ta evoluční cesta je plná katastrofických katarzí.

Nebojte se, mojí milí, jsme s vámi, máte naši podporu, vzpomeňte si, jak o vás pečujeme, jak vám pomáháme, pokud nám to dovolíte. Vás láskyplných bude stále více. Budou se k vám přidávat pozemšťané, kteří pochopili, učení lásky se bude šířit geometrickou řadou, jakmile je pozemšťané pochopí. Vždyť i vy jste nyní pozemšťané a milujete tuto planetu i s jejími bratry a sestrami. Pro ně jste toto vše podstoupili, nedivte se jejich váhání. Pochopit učení lásky je pro ně nesmírně těžké, protože žijí v poměrně silné negaci. Vzpomeňte si, jak jste vy v této negativitě bloudili a jak jste se museli od ní očišťovat. Vytrvejte, mojí milí, vaše mise není zbytečnou. Mnoho lidí jste již nyní zachránili před pravou, duchovní smrtí a zachránili je pro cestu lásky.

Aštar

 

Cesta skupiny Bílý Kužel a její poznávání pravdy

Co znamenal sen o učednících a satanovi?

Uklidni se. Byla to vize, kterou jsme ti dali, abys pochopila zodpovědnost, kterou máte. Byla to část tvé cesty za poznáním, kdy jsi byla stále sama, ale již v kruhu těch, ke kterým jsi patřila. Pocítila jsi touhu lidí po stále novém poznání a tajemnu, které je tak často svádí z cesty a které jsi i ty málem podlehla.

Přivedla jsi své učedníky, na jejich žádost, k mistru satanovi a vědoma si své důstojnosti, nečekala jsi v řadě ostatních prosebníků, přišla jsi k němu a představila se. On tě ihned poznal, proto tě nechal chvíli čekat, než uspokojil jednoho nedočkavce, měla jsi vidět, jak zasvěcuje a křtí. Ale ihned se věnoval tobě, opět se o tebe ucházel. Ukazovali ti, že na své vyvolené je milý, pozorný a láskyplný. Potom ti položil klíčovou otázku: "Vy jste se už přizpůsobila?" Tu jsi správně pochopila, že se nemíníš přizpůsobit a ani ses nepřizpůsobila a odpověděla jsi dle pravdy. Od tohoto okamžiku jsi ho neviděla. Potom přišel jeden z nás a řekl: "Já se vám divím, že stále hledáte něco jiného, co tu děláte, vždyť každý z vás je tak čistý!" Ty jsi prohlédla a uvědomila si šero, ve kterém se nacházíte a dala jsi příkaz k rozsvícení. I uviděli jste holou pravdu - falešné pozlátko slávy ostatních psychotroniků, planou a pomalou metodiku výuky, kterou jsi málem přijala pod tlakem přání ostatních. Tím sen končil.

Uvědomila sis zodpovědnost každého učitele a především svou. Ty jsi zde proto, abys své žáky převedla přes úskalí všech pastí, které na zasvěcence čekají, nesmíš tedy podléhat názoru, byť i většiny, pokud není správný. Své chyby vždy uveď na správnou míru, musíš být opatrná, posuzuješ-li cokoli, ať jsou to spisy, či jednání lidí.

Tuto vizi sděl ostatním, týká se jich, i oni budou mít své žáky. Vaše touha po vědění bude vždy uspokojena, již nyní dostáváte mnoho, ale stále ještě máte pocit nejistoty, zda jste nepřišli o něco tím, že žijete stranou od ostatních psychotroniků. Vpravdě pravím vám, vás nikdo nemůže vést kromě mne. Nebojte se a nevrhejte se do pastí polopravd ostatních, již mnohokrát vám bylo naznačeno, že to není žádoucí, vždy vás pak musíme očišťovat, nejen vás, ale i vaši mysl. Čím silnější psychotronik, mág, tím více vám může nevědomky uškodit. Nejste z této planety, i když ji milujete (i její lidstvo), vám náleží vyšší poznání, kterému jste se otevřeli na svých mateřských planetách. Nyní vám vadí pocit výlučnosti a osamění, které prožíváte, bojíte se odpovědnosti, nemůžete pochopit, že by se všichni ostatní mýlili a jen vy měli pravdu. Oni mají pravdu, která patří jejich dimenzi, vy poznáte skutečnou pravdu vyšších sfér, pravdu lásky a Božího milosrdenství. Vůdčí úloha je krásná, ale náročná, protože se nemáte ve chvílích malomyslnosti o koho opřít. Vězte, že vůdčí úloha vám náleží, proto již nehledejte velikého učitele, máte ho, i když někteří z vás ho ještě nevidí. Je to Otec, Syn a Duch svatý, v jehož jménu léčíte a poslední dobou i jednáte. Smiřte se konečně s tím, že nic nového se nikde jinde než od nás, nedovíte a pokud hledáte poznání jinde, dostanete jen neúplné a zkreslené informace pod rouškou pseudovědeckého filozofického názoru. My vám nezakazujeme hledání a poznání věcí pozemského, ale nepřerušujte s námi při tom kontakt, vy se snadno nadchnete a ihned na nás zapomenete, nebo začnete pochybovat. Udržet kontakt s námi je důležité proto, abychom vás mohli upozornit na všechny nepřesnosti a nepravdy. Jsme šťastni, že jsme vás nalezli, že jste začali pracovat a srdce by nás bolelo, kdybychom vás ztratili jen proto, že ještě nemáte dobře rozvinutý cit pro nebezpečí a lež. Jednejte dál dle své vůle, ale my vás musíme upozornit na nebezpečí, ke kterému někteří inklinujete. Žijte v míru, bratři a sestry naší konfederace, buďte láskyplní, jen tak zachráníte lidstvo této planety před pádem. My budeme vždy po vašem boku, ať jste kdekoli, jsme připraveni vám podat vždy pomocnou ruku, ale nesmíme se vám vnucovat. Na to si vzpomeňte vždy, když budete stát na nějakém rozcestí, nebo při svém bloudění cítit tíhu samoty. Prosíme vás, neodstrkujte naši pomocnou ruku, jsme zde a jsme připraveni vám vždy pomoci.

Ježíš-Aštar

 

Vize: Bloudění prázdnotou, setkání s blízkými, ale nepoznáváme se. Postupně se vytvoří skupina žáků, toužících po poznání. Touha některých po popularitě a zázracích. Žádost o návštěvu mistra, které vyhovím. U něho přepych, dlouhé fronty čekatelů. Já nechám žáky v předsálí a jdu se představit mistrovi. Žáci se zatím usadí za stoly a plní různé úkoly s  virgulemi a "pendly". Všude podezřelé šero. Mistra žádáme o dovolení ukázat žákům způsob jeho práce. Mistr, ztělesnění satana, jde ochotně se mnou a poznává mezi námi satany v podobě ženské a mužské (mezi námi nepoznává takto nikoho, ale mezi čekateli je jich pasováno dost). Líbá je na obě tváře a odvádí k zasvěcení. Na mne se obrací s otázkou: "Už jste se přizpůsobila"? Moje odpověď zní: "Ne, Otec to nedovolil, byla jsem různě trápena, ale Otec tomu učinil přítrž a zakázal to". V tu chvíli satan zmizel. Místo něho přišel čistý muž a řekl: "Já se vám divím, co zde hledáte, vždyť každý z vás je tak čistý". Potom jsme pocítili touhu po Světle i dala jsem příkaz, aby bylo Světlo! A bylo Světlo.

 

Poselství pro členy skupiny Bílý Kužel

Moji milí,

chceme vás pozdravit na vašem prvním setkání všech, kteří patří do skupiny Bílý Kužel. Jsme nadšeni vaší odvahou a pílí. Pokud budete tak láskyplní a toužící po pravdě jako nyní, budeme vám vždy moci tuto pravdu tlumočit, a co hlavní, budeme vám moci pomáhat a chránit vás před negativitou, než se to naučíte sami. Někteří z vás se domnívají, že jde o zázraky při vaši práci, že léčíte zázrakem nebo bílou magií. Vězte, že s magií to nemá nic společného. Léčíte svou láskou a schopností, které vám byly ponechány, když jste se reinkarnovali z vyšších sfér, abyste zde pomáhali zmírnit lidské utrpení.

Jsou to zázraky lásky, které může konat každý, kdo má čisté srdce a upřímnou mysl a touhu pomáhat. Skupina Bílý Kužel je velká rodina léčitelů, vězte, že zdaleka zde nejste všichni, kteří k sobě náležíte. Je jich mnoho, co ještě duchovně spí. Vašim úkolem je tyto zbloudilce probudit a pomoci jim postavit se na cestu. Ale pozor, nic se nesmí dít násilím a přemlouváním! Každý z vás, kdo jste zde dnes přítomen, máte své láskyplné poslání, které zde máte postupně, jak se budete stavět na cestu pravdy a lásky, uskutečňovat. Víte z vlastní zkušenosti, že pokud jste nepracovali, měli jste pocit prázdnoty, deprese, strachu a nejistoty. Bylo to proto, že jste tušili svůj úkol, ale nepracovali na něm, protože jste nevěděli, co máte dělat, věděli jste, nebo spíše tušili, že neplníte své poslání. Moji milí, nikdo vás nenutí, abyste pracovali duchovně, ale když nepracujete, ztrácí vaše reinkarnace na této planetě smysl. Vy jste se dobrovolně přihlásili k tomuto úkolu, můžete tedy dobrovolně od něho odstoupit, ale věřte, že budete velmi zklamáni sami nad sebou, až stanete před Světlem lásky.

Většina z vás je již probuzena a jste šťastni, že jste poznali svou cestu a začínáte pracovat na úkolech, které jste chtěli uskutečnit. Na svých prvních krůčcích pozorujete změny, které se s vámi dějí. Měníte především své myšlení, lépe ho ovládáte a tak, jak se postupně pročišťujete, je vám lehčeji a jste láskyplnější. Zloba přestává mít nad vámi moc a vy začínáte pociťovat první záchvěvy štěstí z Vesmírné jednoty naší lásky. Začínáte chápat svou cestu, víte, že do této láskyplné jednoty patříte. Poznali jste mnoho utrpení a lidské bídy, poznali jste lidskou zlobu, nenávist a bezmocnost. Sami jste za životů, které jste zde museli pro poučení prožít, sice mnoho pochopili, ale také jste mnoho bloudili. Ti z vás, co jste již probuzení a pracujete, víte, z čeho všeho jste se museli očistit a dodnes se očisťujete, ať je to karmický závazek, či kódy černé magie, neboť i tu jste měli poznat, protože jinak byste nepochopili nikdy obtíže, s kterými obyvatelé této planety musí zápasit. Měli jste poznat, jak je těžké se od této negativity očistit, ale současně jste se museli poučit a naučit se jí správně hodnotit, nepodceňovat ji, ale také se ji nebát.

Bratři a sestry, cítíme vaši touhu po poznání a pomoci lidem, cítíme vaši touhu po splynutí v láskyplné jednotě. Jsme nadšeni a slibujeme vám plnou podporu. Budeme o vás láskyplně pečovat, pokud nám to dovolíte a budeme vás chránit, povedeme vás na vaší cestě, abyste opět nezabloudili. Je pravda, že i to bloudění bylo poučné a důležité, ale nyní nastal čas radostné práce, byť i obtížné.

Přijdou-li na vás chvíle pochybností, vzpomeňte si na své nádherné úkoly, ty můžete plnit a měl by je plnit každý ze smrtelníků - je to soucit, láska a pomoc bližnímu svému.

Mír s vámi, nechť Otec žehná vašemu snažení!

Aštar a členové Vesmírné konfederace

 

Rozbor současné situace ve skupině

Doháníme úroveň poznání z dob Atlantidy. Současně se připravují zkoušky, které modelují situace této éry a modelují tehdejší naše konflikty, které nás zahubily. Nyní máme osvědčit, že jsme pochopili a že jsme zralejší. Tyto zkoušky nás prosejí tak, jak toto pochopíme. Ti, co tyto zkoušky nezvládnou, odpadnou sami. Je to pojistka toho, aby se nezralým bytostem nedostalo závažných a tajných informací, které by se daly zneužít. Bude záležet jen na nás, jak budeme reagovat na negativitu, pod jejímž vlivem budeme určitou dobu. Jak budeme chápaví a jak sami na sobě budeme pracovat za těchto ztížených podmínek. Bude záležet jen na nás, jak se dokážeme vcítit do druhého, abychom na negativitu a agresi neodpovídali stejně.

V malém měřítku bude situace analogická jako v dobách před zkázou Atlantidy. Bude vám podsouván sklon k žárlivosti, závisti, intrikám a zlobě. Bude záležet jen na vás, jak tuto tvrdou zkoušku zvládnete. Budete-li správně reagovat, osvobodíte se úplně z kletby atlantských andělů.

Současně proděláváte velmi náročné období těžkých zkoušek plných chaosu, obtížných úkolů, které přicházejí jeden za druhým. Doposud mělo vše svůj řád a jednotnou linii. Pracovali jste za ideálních podmínek pod vedením vašich učitelů. Vždy jste se zaměřovali jen na jeden úkol a ten jste splnili. Nyní jsou modelové situace takové, že se podobají více přirozeným podmínkám, ba, jsou i někdy horší, než ve skutečnosti. Tím chci říci, že modelová situace je co nejobtížnější, abyste neměli později těžkosti, dostanete-li se do náročné situace skutečné, nikoli modelové.

V současnosti na vás doléhá více negativity, protože může k vám blíže. Vy se však musíte osvědčit. Vaše očista probíhá obtížněji, to už jste též zpozorovali, protože ji děláte sami, nikdo vám nepomáhá. Je to proto, že jste připravováni na úplně samostatnou práci. Buďte však ujištěni, že kdyby vám hrozilo nějaké nebezpečí, že by vaši učitelé zasáhli.

Současně osvědčujete mimo lásku i odvahu a vytrvalost. Tak, jak budete trpělivě tyto úkoly postupně zvládat, bude vám lépe a budete se snadněji orientovat v celkové situaci. Vaše schopnosti se budou tříbit a zlepšovat. Budete mít lepší vhled i náhled v tomto zdánlivém chaosu. Proto vám nemohu, a ani nesmím, dodat žádný předpis či návod na osvědčený postup, protože ho máte zvládnout tak, jak vás vaši učitelé povedou. Brzy zjistíte, že postup, který se vám osvědčil v jednom případě, selhává v případě druhém, zdánlivě totožném. Naopak, budete osvíceni a najdete jiný, daleko výhodnější a rychlejší postup. Je to proto, že vnímavost, citlivost a jasnovidnost je u vás na různé úrovni a je třeba z toho vycházet a rozvíjet především ty složky a vlohy, které máte méně rozvinuty. Proto vám připadá vše najednou tak těžké.

Moji milí, buďte trpěliví, vaše odměna bude sladká, pokud neodstoupíte od svých úkolů a výcviku. K tomu vám přeji mnoho úspěchů, píle a vytrvalosti, ale především lásky a tolerance, která vám v Atlantidě chyběla.

 

Duchovní postup skupiny Bílý Kužel

Na posledním zasedání vaší skupiny byl proveden závěrečný akt očisty. Očistili jste se od vzájemných karmických pout mezi sebou, od různých bloků předsudků, nepochopení a rivality, která v minulosti mezi vámi panovala.

Ve čtvrtek jste ukončili jednu závažnou vývojovou etapu. Kdo z vás pochopil a učinil, co bylo třeba, vstoupil do nové duchovní dimenze a nebeské sféry, která odpovídá nové etapě v duchovním rozvoji lidstva.

K tomu, abyste mohli postoupit, bylo třeba odvrhnout od sebe všechny své předsudky a dosavadní „pravdy“ a očistit se od svých vin a vykoupit svou láskou bytost, kterou jste po věky milovali, ale i nenáviděli, protože vám vždy připomínala vaše sliby a závazky. Když jste tuto bytost osvobodili, byli jste volní i vy. Vše bylo vyrovnáno a napraveno a byli jste čistí pro váš vrcholový úkol.

Správně jste pochopili, že chcete-li vstoupit do nového věku a sfér, ze kterých budete čerpat inspiraci pro učení Zlatého věku, musíte se rozloučit se vším, co patří minulosti. Se všemi dosavadními pomocníky a věřiteli, ale i s ochrannými božstvy, kterým jste se zaslíbili a které jste uctívali. Pochopili jste, že je třeba poděkovat božstvům minulosti, které jste uctívali a ke kterým jste během věků byli vázáni sliby, smlouvami a iniciačními obřady. Mnozí z vás se jim opakovaně zasvěcovali. Bylo nutné vyrovnat všechny dluhy vůči nim a požádat o vyvázání ze všech slibů, závazků i svazků s nimi. To se vám s mou pomocí podařilo. Přivedl jsem vám všechny bohy, se kterými jste byli vázáni. Nejprve byli udiveni, proč se vzdáváte jejich ochrany a přízně. Někteří se cítili dotčeni, že pohrdáte jejich přízní, jiní vás litovali. Ty jsi to včas pochopila a prosila mne, abych jim vše vysvětlil a vyslovil vašim jménem poděkování. Teprve tehdy pochopili a usmířili se. Nastal čas vašeho rozloučení, jehož smutek jste plně pocítili. Znamená to konec a uzavření další etapy na vaší cestě. Vy jste se odevzdali mé lásce a já vás mohl přijmout do své náruče. Byli jste otřeseni, bezradní a slabí, když jste se zrodili do nové dimenze. Již jste pociťovali lehkost vyšších vibrací této sféry a pociťovali štěstí svobody právě nabyté a pocit radosti z dobře vykonané práce. Zrodili jste se do vyšší duchovní dimenze a sféry nového věku, který budete nazývat Zlatým věkem. Všechny andělské bytosti nad vámi bděly a povzbuzovaly vás svou láskou.

Odevzdali jste se Nejvyššímu principu lásky a stvoření jako tvůrčímu a vedoucímu aspektu Zlatého věku lidstva. I vy nyní patříte mezi čisté. Vy, kteří jste se mi odevzdali s důvěrou a láskou, budete mnou vedeni tak, abyste svých nových schopností užívali s rozvahou a moudrostí, láskou a s tolerancí. Mnozí z vás již tuší, že vstupem do této nové dimenze a duchovní sféry se sice velmi rozšiřuji vaše kompetence, ale s nimi i vaše zodpovědnost.

Nastává čas vaší nové samostatnosti a vlastní práce na vrcholových úkolech mise, které jste se zaslíbili.

Jsem šťasten, že jste se odevzdali do mé ochrany a žehnám vám ve věcech dobrých, budu vás vést s láskou tak, jak vy jste se mně s důvěrou odevzdali.

Závěrečná očista a odpoutání od božstev nižší nebeské úrovně pro vás vůbec nebylo jednoduché. Byla to obtížná volba, protože váš duch musel volit svobodně, bez naší láskyplné pomoci. Jsme šťastni, že jste zvolili duchovní postup za světlem Nejvyššího principu lásky. Nezapomeňte nikdy, že ve věcech dobrých jste vždy pod mou ochranou a ochranou všech bytostí této nebeské sféry, do které jste duchovně postoupili. Budete se mnoho učit a budete učit i své mladší bratry a sestry.

Mír a láska s vámi!

Vaše láska vám bude pomáhat překonávat všechny překážky a strázně nejen vám, ale i těm, o které se staráte a kterým pomáháte.

Zlatý věk bude vrcholit, až všechny bytosti budou prostoupeny vzájemnou láskou a úctou. Tehdy budou všechny bytosti šťastny, jejich vibrace se budou zrychlovat stejně jako vibrace této planety. Tehdy nastane příprava dalšího postupu této planety i jejího lidstva.

Děkuji vám, děti moje, že jste vytrvaly a v zájmu lidstva i této planety překonaly všechny překážky. Prošly jste mnohým utrpením, ale zažily jste i šťastné chvíle. Děkuji vám za vaši práci v uplynuté éře jménem všech láskyplných bytostí. Blahopřeji vám jménem všech vašich přátel ze světlých sfér.

Nechť jsou všechny bytosti šťastny! Mír a naše láska vás stále provázejí. Jsme neustále s vámi při plnění úkolů vaší mise.

Otec