MILÍ BRATŘI A SESTRY

KNIHY POSELSTVÍ
Poselství 1. díl
Poselství 2. díl
Poselství 3. díl
Cesta 4. díl
Pochodeň pravdy 5. díl
Chrám věků 6. díl
Vesmírná jednota lásky 7.díl


VÝŇATKY Z KNIH
Co je to božství
Rada nejvyšších
Vesmír, inkarnace, karma
Amulety moci Atlantidy
Václav Havel
Očista planety Země
Spící prorok Edgar Cayce
O léčitelství
Rozdíl mezi sférou a dimenzí
O souboji dobra se zlem
O svobodné vůli…
Stvoření člověka
Geopatogenní zóny
Skupina Bílý Kužel
Samovznícení-Eliášův oheň
Kdo jsou Elohimové
Sexuální problematika
Přehled vedoucích planet Světlých sfér
Dotazy-křišťálové lebky, pyramidy…
Kdo jsou agregoři…
O umírání
Smysl lidského života, karma
Setkání s Aštarem
Písmenkové mantry
Zlatý avatar S.B.
Andělé z Atlantidy
Zákony Univerza
Duchovní slunce
Léčebné obrazy
Atlantida
Andělé strážní a ochranní duchové
Dělení reinkarnovaných bytostí
Duchovní vývoj a cesta sebevrahů
Rozhovor s Aštarem
Modlitba
Strom života
Zkoušky
Naše činnost na dvoře krále Artuše
Energetický průkaz
Konec éry Calijugy
Aura, její funkce a působnost
Poučení o mimozemšťanech
Tříbení a třídění bytostí…
Dopis Otce
Další poznatky
Knihy Hovory s Bohem
Andělé Světla

Dotazy léčitelů

Co jsou křišťálové lebky ?

Jde o kultovní předmět, který má původ v Atlantidě. Jsou ve skutečnosti dvě. První byla darována mimozemšťany před mnoha tisíci lety jako důkaz vděčnosti a přátelství. Měla pro Atlanťany magickou moc a význam. Může léčit, ale může i vraždit. Je symbolem černé magie a bílé magie. Mágové ji opatrovali jako vzácnou relikvii. Přístup k ní mělo jen pár zasvěcenců. Dotknout se jí směl jen nejvyšší velekněz. Tento úřad byl dědičný a adept byl pečlivě zasvěcován. Příprava trvala i několik let. Kdo měl tuto lebku, měl i moc. Krystal byl opracován tvrdým paprskem, který lze přirovnat k laseru či současnému gama-noži. Druhá lebka je napodobeninou. Po zničení Atlantidy se tato relikvie ztratila a zachránilo se jen několik kamenů Atlantů. Ústní tradice a víra jim dodala sílu zpracovat darovaný křišťál obdobným způsobem (opět dar mimozemské civilizace). Tato lebka již není tak průzračná a dokonalá, protože pozůstalí lidé měli se zpracováním vážné technické potíže. Zbylo jim pár paprskometů, laserů, ale byli zvyklí je užívat jinak, neměli již možnost je technicky přizpůsobit. Opracování tedy trvalo velmi dlouho. Dodatečné úpravy trvaly celé desetiletí. Úřad byl opět dědičný a každý z mágů, který měl tento symbol života a zmaru v ruce, ho obrušoval pískem a hrubými kamínky. Byla to svízelná práce, velmi zdlouhavá.

Děkuji!

 

Co jsou pyramidy?

Jsou to geometrické útvary, které sloužily jako symbol kultovní či památník, ale současně jako orientační bod pro mimozemské astronauty. Tyto pyramidy byly postaveny pod vedením mimozemšťanů, kteří Egypťany zasvěcovali do tajů své kultury a tedy i magie. Geometrické propočty a fyzikální zákonitosti, které vládnou uvnitř pyramidy, jsou příliš složité pro populární výklad. Lze je vysvětlit jen pokročilému fyzikovi a matematikovi.

Díky.

 

Můžete nám říci něco bližšího o způsobu léčení na Filipínách?

Na Filipínách jsou mimořádné podmínky. Je to část Země a jejího lidstva, která neztratila kontakt se záležitostmi duchovními. Tito lidé mají blíž k přírodě a magie zde má hluboké kořeny. Je zde mnoho sensibilů a mágů. Proto ti z nich, kteří touží pomáhat, mohou být léčiteli jako vy.

Dobrá, to chápu, ale jak provádějí operace, kterými se tak proslavili? Není to podvod a sugesce?

U některých ano, ale i to může mít dobré výsledky. Pacient je přesvědčen, že byl uzdraven a uzdraví se. Ale je několik vyvolených, kteří tyto operace skutečně provádějí. Jejich ruce vysílají energii, kterou dobře ovládají, takže ji dle potřeby užívají jako laseru či gama nože. Ti, kteří touží konat zázraky, a je v nich dostatek lásky, mají sílu tyto zázraky vykonávat. Jsou zde tři možnosti - užívají pomoci Světla, pomoci temnot nebo léčí vlastní silou. To je však výjimečné a na tento úkol obyčejně jejich síla nestačí.

Děkujeme!

 

Prosím o vysvětlení citátu z Bible o tom, že Kristus zemřel na kříži za naše viny.

Ta věta vlastně nepotřebuje vysvětlení, to jen vy, lidé, vše komplikujete a děláte věci složité tam, kde jsou jednoduché. Zemřel, protože vy jste zhřešili svým myšlením a neučinili nic podstatného pro jeho záchranu. Vše jste nechali na něm. To byl váš hřích, který vám byl odpuštěn.

Znamená to, že vykoupil všechny naše hříchy?

Nikoli, to by bylo příliš laciné. Každý čin dojde odplaty, co kdo seje, to sklízí, co vysílá, to se mu vrací. To je zákon, který nelze změnit, jinak by zavládnul chaos. Ale Ježíš vám přinesl lásku. Jeho učení lásky vám ukazuje jak žít, aby na vás tento zákon činu a následku co nejméně dopadl jako metla trestající. Také vás učil lásce a láskyplným činům, které se vám vracejí tak, že na vás dopadá opět jen láska. Jedině v tom je pravé štěstí, jedině láskou lze eliminovat zlo a napravit své viny. Nevěřte tmářům a fanatikům, kteří hlásají, že vy sami nemůžete své chyby napravit, ale jen skrze Ježíše Krista a jeho církev. Tomu je opět špatně porozuměno a výklad je překroucený. Ano, skrze Ježíše Krista můžete být spaseni, pokud ho chápete jako lásku samu. Bez lásky nemůžete být spaseni. Záleží na vás, dokážete-li v sobě roznítit božskou jiskru lásky a vysílat její teplo do všech koutů světa na všechny bytosti bez rozdílů. I s bloudícími je třeba mít soucit. Třeba jim zrovna ten váš paprsek lásky pomůže postavit se na cestu pravdy. Každý, kdo v sobě tuto jiskru roznítí a opatruje ji, je spasen, kdyby v pekle byl. Ale ti pyšní, kteří se ukrývají za různé obřady a prohlašují se za prostředníky a dokonce za to berou peníze (viz odpustky!), ti mají cestu ke spasení klikatou a kostrbatou. Proto, moji milí, buďte láskyplní, více není třeba, ale nebuďte pasivní, protože pasivita též zavádí.

Děkujeme.

Otec

 

Dotazy léčitelů

Můžete mi vysvětlit jev, kdy padají z nebe žáby, ryby jednoho druhu, oříšky a podobně? Viz biblická mana.

To je celkem snadné. Správně jsi uhodla, že jde o zvířata jiné dimenze, která zbloudila v časoprostoru. U ryb jde o jeden druh proto, že za vůdčí rybou následují vždy ostatní, stejného druhu.

Mohou k nám zabloudit z minulosti či budoucnosti? Jak to, že se nezabijí?

Je to proto, že nepadají z velké výšky, jak se vám zdá. Propusť, kterou prochází je poměrně dlouhá, podobná tunelu, který přechází v mlhu, a ta jejich přistání ještě brzdí. Ten mrak, který vytváří průchodný tunel, představuje zvláštní seskupení iontů, určitých vlastností. Ryby padají tam, kde např.v minulosti bylo moře, či řeka, rybník, jezero. Z vody v minulosti projdou mrakem na souš, kde v přítomnosti již žádná voda neexistuje. I když padají z vyšších sfér, nezemřou, pokud nezmrznou, čas zde plyne jinak. Při průchodu dochází k časovému zrychlení nebo zpomalení, jde o to, čím prochází. Pokud padají potraviny, jde o dary vyšších sfér a dimenzí, vzpomeň na manu, která padala z nebe, když Mojžíš vedl svůj lid do země zaslíbené. Ptali jste se, kde ta druhá dimenze je. Dám vám příklad: sypete-li mravenci cukr, má stejný pocit jako vy, když sledujete tyto úkazy, protože jste a žijete v jiné dimenzi. Pokud stojíte v určité vzdálenosti, jste pro něho neviditelní, vůbec vás nevnímá a bere cukr jako dar z nebes. Záleží na tom, z jakého úhlu vzdálenosti tuto situaci hodnotíte. Sféry jsou z vašeho hlediska nesmírně vzdálené, ale dimenze jsou takové, jaké je vaše hledisko a základ z kterého jev pozorujete. Pro mikroba jste neviditelní bozi, kteří případně rozhodují o jeho bytí a nebytí, když s ním manipulujete v laboratořích. Pro mravence jste někdy viditelní a jindy neviditelní, záleží na vzdálenosti. Bytosti vyšších sfér mají vždy možnost manipulovat s bytostmi nižších sfér, záleží na tom, jak jsou duchovně vyspělí.

Mír s vámi!