MILÍ BRATŘI A SESTRY

KNIHY POSELSTVÍ
Poselství 1. díl
Poselství 2. díl
Poselství 3. díl
Cesta 4. díl
Pochodeň pravdy 5. díl
Chrám věků 6. díl
Vesmírná jednota lásky 7.díl


VÝŇATKY Z KNIH
Co je to božství
Rada nejvyšších
Vesmír, inkarnace, karma
Amulety moci Atlantidy
Václav Havel
Očista planety Země
Spící prorok Edgar Cayce
O léčitelství
Rozdíl mezi sférou a dimenzí
O souboji dobra se zlem
O svobodné vůli…
Stvoření člověka
Geopatogenní zóny
Skupina Bílý Kužel
Samovznícení-Eliášův oheň
Kdo jsou Elohimové
Sexuální problematika
Přehled vedoucích planet Světlých sfér
Dotazy-křišťálové lebky, pyramidy…
Kdo jsou agregoři…
O umírání
Smysl lidského života, karma
Setkání s Aštarem
Písmenkové mantry
Zlatý avatar S.B.
Andělé z Atlantidy
Zákony Univerza
Duchovní slunce
Léčebné obrazy
Atlantida
Andělé strážní a ochranní duchové
Dělení reinkarnovaných bytostí
Duchovní vývoj a cesta sebevrahů
Rozhovor s Aštarem
Modlitba
Strom života
Zkoušky
Naše činnost na dvoře krále Artuše
Energetický průkaz
Konec éry Calijugy
Aura, její funkce a působnost
Poučení o mimozemšťanech
Tříbení a třídění bytostí…
Dopis Otce
Další poznatky
Knihy Hovory s Bohem
Andělé Světla

Andělé z Atlantidy

Atlantští andělé byli původně ti, kteří dosáhli nejvyšších postů a met za rozkvětu Atlantidy. Byli to vůdcové národů i duchovní učitelé. Vytvořili vzkvétající říši, která byla vzorem všem ostatním národům. Tuto říši navštěvovali Bohové i andělské bytosti a podíleli se svou moudrostí na řízení věcí duchovních i světských. To byl Zlatý věk Atlantidy, ráj na Zemi. Tato vzkvétající říše se však stala předmětem závisti a zloby ostatních méně šťastných národů a říší. Dlouho žili Atlanti na výsluní, ale příliš si zvykli na své štěstí a pohodlí, začali být změkčilí, nepracovali na sobě po duchovní, ale ani tělesné stránce. Tím se stali přístupnými negativitě, zlu a intrikám. Mezi vlivnými vznikl svár o moc a toho využili nepřátelé. Došlo k osudné válce, kdy bylo použito krystalu, který vždy pomáhal řešit problémy a konal veliké zázraky. Očekávalo se, že opět pomůže, ale krystal byl již příliš naplněn negativitou z okolí, takže došlo k osudnému výbuchu, který rozpoutal všechny živly a Atlantida zmizela z povrchu země. Propadla se do moře. To bylo tvrdým ponaučením pro obyvatele bývalé pevniny (kteří skoro všichni zahynuli), která spojovala mnoho světadílů a měla být mostem lásky mezi jednotlivými světadíly a pevninami. Z těch obyvatel Atlantidy, kteří zde zahynuli, pochopili svou chybu a tvrdě pracovali na svém duchovním zdokonalení, vznikli atlantští andělé. Vyprosili si na Otci milost, aby mohli chránit lidstvo těch planet, kterým hrozí zkáza. Přáli si, aby jim včas byla sdělena zázračná moc lásky, aby ji tak poznali v její plné síle a velikosti. Vyprosili si milost šířit lásku mezi nevědomými a pomýlenými, a tato milost jim byla udělena. Zachránili před zkázou mnoho planet s jejími obyvateliv různých sférách a dimenzích, protože je naučili lásce. Naučili je znát Nejvyšší princip lásky a stvoření, aby už nikdy nezanikla planeta, či pevnina s jejími obyvateli, pro svou nevědomost. K tomuto úkolu jsou vybaveni mnoha dary lásky. Od těch dob slouží atlantští andělé neúnavně lásce a záchraně lidstva. Pohybují se ve všech sférách a dimenzích, účastní se láskyplných misí na přelomech století. Pracují i jako jednotlivci tak, jak je vůle Boží a jak to Otec dovolí. Jejich práce je velmi ceněna. Atlantští andělé jsou nejobětavější i nejhrdinnější ze všech andělů Božích. Jsou milováni všemi.

Protože v příslušných sférách musí překonávat veliké překážky, jsou podporováni všemi zasvěcenci Světlých sfér. Jejich misí se často účastní i Božské bytosti, aby jim pomohly v jejich těžkém poslání. Mnoho atlantských andělů již dosáhlo úrovně Božství.

Mír s vámi, děti moje.

Otec a Aštar

 

Trest Atlantských andělů

Aštare, zaujalo mne, že většina reinkarnovaných atlantských andělů mají, nebo měli silný pocit prázdnoty a osamění. Mají vize pusté krajiny, hledání živých bytostí, které nenacházejí nebo je nevnímají. Mnoho jich trpí depresemi a pocitem osamocení.

Máš opět mnoho otázek najednou, ale správně jsi vystihla podstatu věci. Když jste selhali v Atlantidě, a místo budoucího ráje jste zničili celý světadíl, byli jste souzeni a odsouzeni. Dle míry provinění jste byli trestáni vyhnanstvím na různá osamělé místa či trestné planety, kde jste se živili v osamění prací svých rukou bez pomoci nástrojů. Teprve po určitém čase jste si směli vyrobit nástroje a ještě později vám bylo dovoleno se setkat s lidmi. Nikdo z vás vám nesměl pomoci. Byla vám vymazána paměť a vy jste hledali ztracený ráj a bytosti, které jste milovali. Byl to život věčného hledání a zklamání. Pokud jste našli stopy po lidském obydlí, našli jste jen opuštěné rozvaliny. Pokud jste našli potravu, stačila sotva pro život. Trpěli jste hladem a nedostatkem slunce nebo naopak žárem a žízní. Stesk po tušeném bývalém životě a společenství vedl k těžké depresi, která vás provázela mnoho životů. V dalším životě jste již žili mezi lidmi, ale neměli jste mnoho přátel. Buď jste žili jako samotáři a nedokázali navázat s ostatními lidmi kontakt, nebo jste se z jejich přítomnosti radovali jen krátce a trpěli nevyléčitelným steskem po nich. Tak to šlo po mnoho životů, a jak jste se vyrovnávali se svými vinami, vyrovnávala se tvrdost vašich životů. Jen stesk přetrvával nejdéle. Trval uprostřed přátel, rodiny. Mnozí z vás byli marně léčeni pro deprese a jiné duševní choroby. Ostatní trpně snášeli svůj osud, jiní se bouřili a mnozí z vás se pokusili spáchat sebevraždu. Byli jste však poučeni a vráceni zpět. V tomto životě váš stesk již u mnohých odeznívá a zbaví se ho všichni, kteří se postaví plně na cestu, protože hlavní kletba z vás byla již sňata a mnoho dobrého jste vykonali. Ti z vás, kteří již stojí na cestě, by měli probouzet ty, kteří ještě bloudí. Jakmile vyrovnáte své dluhy a poznáte smysl svého snažení a cíl, proč jste nyní v této sféře, uleví se vám. Závoje smutku spadnou a prohlédnete a budete šťastni, byť by jste žili opět sami. Vaši přátelé budou vaši rodinou a vaši pacienti budou vaším světem, až poznáte, jak můžete být užiteční. Vaším hlavním posláním je šířit pravou lásku mezi lidmi, zažehovat a rozněcovat jiskru Boží v lidech, kterým již jen doutná. To je prvořadý váš úkol, na který byste neměli zapomínat pro léčení neduhů lidského těla. Někteří z lidí potřebují více času pro to, aby přijali učení lásky a proto jim ho dávejte po troškách tak, jak jsou schopni ho přijímat. To jsou ti, kteří k vám budou přicházet déle. Někteří se probudí rychle a postaví se radostně na cestu, ale i o ty musíte pečovat, aby vám právě pro tu rychlost znovu nezbloudili. Mojí milí, máte za sebou velice významnou etapu své práce a většina z vás se zhostila svých úkolů se ctí. Nezahazujte proto z pohodlí nebo nejistoty plody své práce. My se těšíme z každého úspěchu a máme nesmírnou radost z každé bytosti, která se vrátila na cestu pravdy a lásky.

Mír s vámi děti moje.

Ježíš-Aštar

 

Poslání andělů z Atlantidy

Možná, že přemýšlíte o tom, proč právě atlantští andělé dostali ten krásný a náročný úkol zachránit lidstvo a planetu Zemi. Je to důkaz Boží milosti a moudrosti.

Atlantští andělé zničili Atlantidu, nyní budou budovat říši Zlatého věku na Vaší planetě Zemi. Protože způsobili zkázu jednoho kontinentu, toužili po tom, aby mohli své chyby napravit službou lásky bloudícím bytostem, které ničí svou planetu a tím spějí k záhubě podobné té, která postihla Atlantidu.

Podaří-li se jim zachránit tuto planetu a její lidstvo, vysvobodí i sebe z  reinkarnačního kolotoče, protože jejich úkol bude splněn. Bylo mnoho uchazečů o tuto čestnou misi, ale především atlantští andělé splňovali a zaručovali, že úkol bude horlivě plněn, protože viděli na vlastní oči myšlenky a činy, které vedly ke zkáze a konečně i zkázu samotnou.

Mír s vámi.

Ježíš-Aštar

 

Vyrovnání kletby atlantských andělů

Dnes, 22.11.1994 v 11.30 hodin, z vás byla sňata společná kletba. Zbývají jen individuální zbytky karem, které jsou vyrovnány úměrně k vaší snaze a aktivitě. Svou láskou a láskyplnými skutky je budete postupně vyrovnávat.

Zapamatujte si, že uměle stvořené můžete osvobodit z jejich začarování jen vy, kteří jste je stvořili a zakleli.

Vaše odvolávací formule by měla znít asi takto: "Vyvazuji tě z pouta, které jsem na tebe uvrhla a dávám ti svobodu. Zprošťuji tě úkolu, pro který jsem tě stvořila. Prosím, odpusť mi, a prosím členy bratrstva láskyplné pomoci, aby se ujali této bytosti a poskytli jí osvícení a poučení, aby i ona mohla dojít spasení."

Včera odpoledne jsem utrpěla velmi nepříjemný úraz. Pokřikovali na mne velice důrazně Cikáni. Neodpovídala jsem jim a přidala jsem do kroku. Přesto mi to nedalo a ohlédla jsem se. V té chvíli jsem zakopla, uklouzla a padla plnou vahou na obličej. Rukama jsem brzdila pád až na poslední chvíli. Dopadlo to poměrně dobře. Prokousla jsem si horní i dolní ret a zhmoždila jsem si nárazem zuby v horní i dolní sanici. Nic však nebylo zlomeno. Utrpěla jsem povrchové oděrky na nose a pravém koleně. Nejvíce bolely obě zápěstí. V nemocnici jsem dostala "tetanovku" a byl proveden RTG lebky. Vím, že to bylo vyrovnání poslední závažné karmy.

Při návštěvě pana F., kterého minulý týden pokousal neznámý pes bez jakéhokoli důvodu a ještě si podvrtnul kotník, jsme pochopili, že máme pracovat na společné karmě. Byla nám udělena milost s pomocí Boží rozplést velice složité karmické svazky, kletby i prokletí, včetně začarování. Jeden zdroj negativity se nám neustále vracel, až jsme pochopili, že se to netýká jen nás dvou, ale všech.

Jakmile jsem toto pochopila, začaly se mi objevovat tváře těch, za které bylo nutno prosit, ale i vést je k aktivitě, aby přiložili ruku k dílu. Když byl eliminován poslední blok s jeho majákem, zjevila se mi andělská bytost, která držela v ruce zlatou trubku. Uslyšela jsem fanfáry a bylo mi sděleno, že kletba atlantských andělů je vyrovnána.

Byli jsme šťastni a chtělo se nám dojetím plakat, protože milost Boží je nekonečná.

K večeru zazvonila u mých dveří neznámá paní, která skoro neviděla. Žádala mne o pomoc, protože lékaři tvrdí, že operace ji nezachrání před slepotou. Bylo mi povoleno ji léčit a pod vedením Otce došlo k zázraku. Paní po léčení zjistila, že vidí lépe. Domnívám se, že šlo o vyrovnání karmických dluhů. Děkujeme!