MILÍ BRATŘI A SESTRY

KNIHY POSELSTVÍ
Poselství 1. díl
Poselství 2. díl
Poselství 3. díl
Cesta 4. díl
Pochodeň pravdy 5. díl
Chrám věků 6. díl
Vesmírná jednota lásky 7.díl


VÝŇATKY Z KNIH
Co je to božství
Rada nejvyšších
Vesmír, inkarnace, karma
Amulety moci Atlantidy
Václav Havel
Očista planety Země
Spící prorok Edgar Cayce
O léčitelství
Rozdíl mezi sférou a dimenzí
O souboji dobra se zlem
O svobodné vůli…
Stvoření člověka
Geopatogenní zóny
Skupina Bílý Kužel
Samovznícení-Eliášův oheň
Kdo jsou Elohimové
Sexuální problematika
Přehled vedoucích planet Světlých sfér
Dotazy-křišťálové lebky, pyramidy…
Kdo jsou agregoři…
O umírání
Smysl lidského života, karma
Setkání s Aštarem
Písmenkové mantry
Zlatý avatar S.B.
Andělé z Atlantidy
Zákony Univerza
Duchovní slunce
Léčebné obrazy
Atlantida
Andělé strážní a ochranní duchové
Dělení reinkarnovaných bytostí
Duchovní vývoj a cesta sebevrahů
Rozhovor s Aštarem
Modlitba
Strom života
Zkoušky
Naše činnost na dvoře krále Artuše
Energetický průkaz
Konec éry Calijugy
Aura, její funkce a působnost
Poučení o mimozemšťanech
Tříbení a třídění bytostí…
Dopis Otce
Další poznatky
Knihy Hovory s Bohem
Andělé Světla

Zákony Universa

Populárně vědecký měsíčník Universum č. 3/94 - výňatek

V posledním desetiletí se ve světě množí případy tzv. channels, tj. lidí, kteří mají telepatické kontakty s mimozemskými bytostmi, jejichž představitelem je Aštar Šeran.

Pomocí těchto telepatických kontaktů jsou pozemšťanům předávány především duchovní informace, mezi nimiž popřední místo zaujímá kritika naší civilizace, způsobu našeho života, necitlivost k okolí, tedy ostatním bytostem kolem nás, lidem i přírodě. Jsou nám vytýkány silné vazby na materiální požitky včetně způsobů, kterými je dosahujeme.

Nejvíce je nám vytýkáno rozbíjení jádra atomu bez ohledu na to, zda pro vojenské či mírové účely. Radioaktivní odpad a především radioaktivní záření zasahuje do rovnováhy Universa stejně tak, jako freon do ozónové vrstvy naší atmosféry.

S touto kritikou jde ruku v ruce varování z následků, které si sami přivoláváme. Tak jako na Zemi platí zákony přírody a jejich porušování má pro lidstvo negativní odpad, podle zpráv channels pocítíme následky nedodržováni Zákonů Universa (Vesmíru ve všech jeho podobách a dimenzích) již v brzké době.

A protože jsem člověk zvídavý, velmi jsem si přál tyto zákony poznat. Štěstí mi přálo. Již po několika týdnech jsem dostal dopis z Německa, v dokonalé češtině, právě od jednoho channels. Dnes jsme velcí přátelé. Vyprávěl mi, jak po dobu tří let, každé ráno usedal ke svému psacímu stroji a sepisoval telepatická zpravodajství od Aštara a Petrazila. V žádném případě se nejednalo o tzv. můzu, ale vysloveně o telepatické diktování textů, které jen zapisoval. Proto se nehlásí k autorství těchto spisů, nehledě na to, že obsahují informace určené pro celé lidstvo, které v té době nemohl znát. Postupně tak vzniklo několik knih, jejichž kopie mi předal.

Jedna z nich, s názvem Křišťálová sféra, mi doslova učarovala. Je to dokonalé dílo. Stylizace odpovídá vysokoškolským skriptům, avšak je psána s tak dokonalou prostotou a jednoduchostí v nepřeberném množství příkladů, že ji pochopí i docela malé dítě. Jedním slovem, dokonalejší knihu jsem během svého života v ruce ještě nedržel.

A co víc! Konečně jsem se mohl seznámit se základními ZÁKONY UNIVERSA. A tak vám je nyní doslovně předkládám:

1. Zákon rovnoprávnosti:
Všichni členové Božské kosmické rodiny mají stejná práva bez rozdílu druhu a doby jejich stvoření.

2. Zákon lásky:
Všichni členové božské kosmické rodiny mají za úkol se navzájem milovat a odpouštět si navzájem přestupky.

3. Zákon obezřetnosti:
Všichni členové Božské kosmické rodiny se mají navzájem upozorňovat na eventuální přestupky proti platným kosmickým zákonům. Mají tak činit v lásce a úctě k druhému.

4. Zákon vzájemné pomoci:
Všichni členové Božské kosmické rodiny si mají navzájem pomáhat, kdy toho vyžaduje situace, a to tak, aby ten, jemuž je pomáháno, tím nikdy netrpěl újmy a nebyla tím omezována jeho práva a svobody.

5. Zákon svobody:
Každý člen Božské kosmické rodiny má právo na neomezenou svobodu v rámci platných kosmických zákonů, které tu jsou pro jeho ochranu, zaručují jeho nerušený zdravý vývoj a garantují jeho osobní štěstí, jakož i štěstí jeho bratří a sester.

6. Zákon poslušnosti:
Jím se stvořené bytosti dobrovolně zavazují poslouchat nabádání a rad svého Božského Stvořitele, které slouží jejich dobru a mají blahodárný vliv na jejich vývoj.

7. Zákony odplaty:
Každý přestupek proti platným kosmickým zákonům bude mít za následek potrestání jeho původce a to formou zpětného, negativního působení ( dopadu ) na něj.

8. Zákon nevměšování se:
Jím se stvořené bytosti, členové Božské kosmické rodiny, dobrovolně zavazují nevměšovat se násilím do záležitosti druhých a tím omezovat jejich osobní svobodu za součastného předpokladu, že chování druhých není násilným vměšováním se do záležitosti jiných, omezováním jejich svobody.

9. Zákony práva na dary stvoření:
Každý člen Božské kosmické rodiny má zaručený volný přístup ke všem darům stvoření za předpokladu, že tím neporušuje žádný z ostatních platných zákonů.

10. Právo na nevěru:
Každý člen Božské kosmické rodiny má právo na porušování zákonů za současného vědomí si důsledků z toho plynoucích, jež jsou uvedeny v zákoně č.7.

K těmto zákonům v knize Křišťálová sféra, je uvedena celá řada zcela názorných příkladů, pro jejich správné pochopení.

Pro pozemské lidstvo je nejzávažnější právě zákon č.7, který trvale porušujeme. V důsledku něho došlo na Zemi k biblické potopě světa, jako odplata za nedodržování zákonů Universa. Žel, naše současná civilizace tyto zákony opět velmi vážně porušuje. Zůstává jen otázkou času, kdy Zákony Universa (tak jako zákony přírody) zjednají pořádek.