MILÍ BRATŘI A SESTRY

KNIHY POSELSTVÍ
Poselství 1. díl
Poselství 2. díl
Poselství 3. díl
Cesta 4. díl
Pochodeň pravdy 5. díl
Chrám věků 6. díl
Vesmírná jednota lásky 7.díl


VÝŇATKY Z KNIH
Co je to božství
Rada nejvyšších
Vesmír, inkarnace, karma
Amulety moci Atlantidy
Václav Havel
Očista planety Země
Spící prorok Edgar Cayce
O léčitelství
Rozdíl mezi sférou a dimenzí
O souboji dobra se zlem
O svobodné vůli…
Stvoření člověka
Geopatogenní zóny
Skupina Bílý Kužel
Samovznícení-Eliášův oheň
Kdo jsou Elohimové
Sexuální problematika
Přehled vedoucích planet Světlých sfér
Dotazy-křišťálové lebky, pyramidy…
Kdo jsou agregoři…
O umírání
Smysl lidského života, karma
Setkání s Aštarem
Písmenkové mantry
Zlatý avatar S.B.
Andělé z Atlantidy
Zákony Univerza
Duchovní slunce
Léčebné obrazy
Atlantida
Andělé strážní a ochranní duchové
Dělení reinkarnovaných bytostí
Duchovní vývoj a cesta sebevrahů
Rozhovor s Aštarem
Modlitba
Strom života
Zkoušky
Naše činnost na dvoře krále Artuše
Energetický průkaz
Konec éry Calijugy
Aura, její funkce a působnost
Poučení o mimozemšťanech
Tříbení a třídění bytostí…
Dopis Otce
Další poznatky
Knihy Hovory s Bohem
Andělé Světla

Velmistr a deset mistrů

Na počátku věků se reinkarnovalo na této planetě deset mistrů se svým vedoucím mistrem. Jejich úkolem bylo vést lidstvo za světlem Nejvyššího principu lásky a stvoření. Chtěli přispět svým věděním a uměním k rozvoji lidstva.Nejprve pracovali společně a lidé je uctívali jako bohy a korunovali je většinou jako své vládce. Později se rozešli do všech koutů světa. Čas od času se setkávali, ale později nahradilo tento kontakt telepatické spojení.Zpočátku bylo vše dobré, ale během věků podléhali mistři karmě této planety a pýcha je začala ovládat. Začaly sváry nejen mezi lidmi, ale i mezi nimi. Jednotlivé půtky a šarvátky přerůstaly ve válečné konflikty závažného charakteru. Lidé je i nadále uctívali, ale nyní již láska mizela a jejich úcta vycházela ze strachu. Začali své vládce proklínat.Jednoho dne došlo ke katastrofě, která znamenala zánik Atlantidy. Prostý lid i mnoho vládců vinilo z této katastrofy deset mistrů. Jejich vládkyně a velekněžka vynesla před svou popravou, lépe řečeno zavražděním, rozsudek, že se budou tolikrát reinkarnovat jako skupina duchovních mistrů, dokud nenapraví své chyby a nepřivedou lidstvo do Zlatého věku. Oni sami se však musí nejprve očistit od svých vin, pochopit je, vyrovnat jednotlivé křivdy. Teprve potom se budou moci s úspěchem účastnit vrcholné mise, která přinese lidstvu učení pravé lásky.Velekněžka sama, která v té době byla jejich reinkarnovaným velmistrem, cítila za ně zodpovědnost. Zavázala se slibem, že se bude s nimi reinkarnovat tolikrát, kolikrát je třeba, dokud nepochopí všichni svou pravou roli. Slíbila, že vytrvá i za cenu toho, že ji budou jednotliví mistři usilovat o život. A tak se stalo, že ji opakovaně vynesli do výšin světské moci, milovali ji i nenáviděli a opakovaně ji obětovali při náboženských rituálech, vraždili i popravovali. Ona vytrvala, protože slíbila, že je osvobodí.

Protože na nebesích všichni toužili po tom, aby byli mistři osvobozeni a zjednaná náprava, bylo rozhodnuto Radou nejvyšších, že budou podporovat velmistra v jeho úsilí. Bylo stanoveno, že ve vedení se bude střídat vždy dle vhodnosti mužský a ženský princip velmistrův. Úkoly původní mise zůstaly v platnosti a měly plnou podporu RN.

Nejprve se reinkarnovali mistři takřka cele a oba principy si vzájemně pomáhaly. Jak pokračovali jednotliví mistři na cestě pravdy a lásky, bylo povoleno, aby jejich hlavní mateřská bytost vyzařovala menší částečku své osobnosti, často mnohonásobně. Na základě této misionářské činnosti se začali mistři probouzet a očisťovat se ze svých karem, které na sebe uvalili. Velmistr je vždy probouzel a vedl k tomu, aby začali pracovat cílevědomě na své očistě a nápravě věcí, které dlužili. Vedl je k získávání ztracených duchovních hodností. Jak pokračovala jejich očista, rozšiřovaly se jejich kompetence. Oni však nepracovali pouze na své očistě, ale i na svém původním úkolu, pro který na tento svět přišli. Mimo zlo, které nyní napravují, přinesli i mnoho dobrého a v těchto dobrých věcech vám žehnám.

Mír a láska s vámi!

Otec


Atlantida

Při léčení jsme se my, tři členky naší skupiny, uviděly, jak stojíme každá na jedné planetě a přátelsky si kyneme. Nebylo nám jasné, co máme pochopit.

Paní P. přišla na to, že jsou to Plejády, a z toho jsme vyvodily, že násspojuje užší pouto, než jsme doposud tušily. Pak nám bylo povoleno stahovat sběrné karmy a bylo nám zjeveno mystérium zrodu naší planety do nového věku a její postup do vyšší sféry.

Následovalo obtížné léčení a na pomoc nám přišli duchovní vůdcové a léčitelé z planety Alfa -Taurus ze souhvězdí Býka.

Vysvětlení jsem objevila teprve po delším čase v knize o UFO a Atlantidě, ve které je dokladováno na základě výzkumů a v souvislosti se starými bájemi, jak spolu souvisejí kulturní nálezy po atlantské megalitické kultuře s Egyptem i Pompejemi. Památky v podobě menhirů jsou zbytky kamenných computerů Atlantidy, vlastně jejich potomků.

Dle nich byla určována rovnodennost jarní a s jejich pomocí byly odhalovány poznatky

z oboru astronomie. Tyto kameny mají zvláštní složení. Obsahují kovy, které slouží jako vodiče. Tyto computery čerpají energii z vesmíru, ale i vysílají tuto energii do vesmíru a zajišťují vesmírné spojení.

V Pompejích byl nalezen sloup se šifrou určenou pro budoucnost. Tato šifra je vytesána do sloupu, který obsahuje 5 slov latinských, které se nepodařilo přeložit.

Je to cesta ke Slovu od Devíti Neznámých z Atlantidy. Společnost Devíti Neznámých bude ztělesněním božského Slova a současně i reliktem vesmírné moudrosti. Je odkazem Atlantidy.

"Slovo….a jeho kolébka….".


Odkaz Atlantidy a Egypta


Atlantidadala světu:
1. Světové náboženství založené na představě Slunce, které zpodobňuje jediného Boha, jež je věčný.
2. Esoterické poznání pod obrazem magie.
3. Obor medicíny.
4. Kult zlata jako odkaz Boha Slunce (zpracování kovů). Řekové nazývali Atlantidu Teritonis a věřili, že se rozkládala na území Středozemního moře.

Odkaz Egypta:
Učení Herma Trismegista (Trojjediný, povýšen na boha pod jménem Tovt) je zaznamenáno na smaragdových tabulkách, které se nazývajítéž Smaragdový stůl.

Jeho nejznámější výrok je: „Co je nahoře, to je i dole.“ Přísně uzavřená společnost vyznavačů jeho tajného učení sepozději formovala jako „Škola hermetiků.“

Kultura Atlantidy zasáhla celý svět, nejen Egypt a Pompeje. Na území jižní Ameriky se dodnes vyskytují tajuplní bílí Indiáni. Snad jsou to potomci Atlantů.

V Atlantidě byla uctívána i čísla. Posvátným kódem člověka bylo číslo 72:
- průměrná frekvence tepů srdce člověka je 72
- odráží cyklus náklonu zemské osy
- život člověka je též zakódován sedmičkou, má 7 pečetí, dětství končí v 7-mi letech, ve 14-ti letech se probouzí sexualita, dospělost začíná v 21 letech, život vrcholí ve 49 letech
- dvojka je výrazem životní polarity, vdech a výdech, dobro a zlo, mikrokosmos a makrokosmos, světlo a tma …

Sedmička je celosvětová konstanta téměř všude, je to dokonalé číslo.
Mystéria Apollónova : 7777, 7 barev duhy, 7 mudrců (Bios z Prieny, Thales Milétský, Oritón ze Sparty, Solón z Athén, Periandros z Korintu, Kleobulos z Lindu a Pilatos Nytilénský), 7 divů
světa, 7 dcer Atlase Plejády, které nosily ambru bohům (Maia, Meropé, Elektra, Tygelé, Alkyoné, Kelainó, Steropé), 7 Býků a nejjasnější hvězdou Alfa-Taurus.

Nejvyšší souhvězdí je souhvězdí Pastýře = Bodes = Ochránce, Spasitel. Jeho nejjasnější hvězdou je hvězda Slunce.

Souhvězdí Býka má nejzářivější hvězdu Velký Býk a souvisí s kultem na Krétě, kde býk je posvátným zvířetem stejně jako v Egyptě. Patří semsouhvězdí Orion = Hvězdář a Velký Pes, který ho střeží. V tomto souhvězdí je největší hvězdou Sírius, nejjasnější hvězdou je Rigel.

Zajímavé jsou i pověsti, které se pojí k těmto souhvězdím. Faethón, syn vládce Helia, žádal, aby se mohl projet ve slunečním kočáře. Otec mu to dovolil, ale varoval ho před Štírem i Lvem a jinými úskalími, kterými musí projet. Faethón se vydal na cestu, ale polekal se již hrozivých rohů Býka. Pustil otěže, koně se splašili, Faethón vypadl z kočáru a všichni se zřítili na Zem, což mělo za následek velikou vesmírnou i pozemskou katastrofu.

Vládce Atlantidy byl titán Atlant = Atlas, dle Řeků Poseidón, býčí bůh a vládce moře. Měl deset synů a sedm dcer. Jeho dcerami byly Plejády. Tyto dcery miloval Orion, který byl synem vládce Atlantidy. Naučil se vše od svého otce. Střežil a chránil ho Velký Pes. Orion se vydal za Plejádami, po kterých toužil a na své hvězdné cestě byl uštknut Štírem.

Všechny tyto legendy mají kořeny v Atlantidě. Všude nacházíme kult jediného nejvyššího boha Slunce a dokonce je zde náznak katastrofy planety Faethón. Je možné, že někteří Atlantové byli obyvateli nešťastné planety Faethón. Jejich vládcové byli duchovní vůdci světlých sfér.


Další poznání o Atlantidě

Sestavení vlády:Nejvyšší vládkyně je současně nejvyšší velekněžkou soudu ( Gamail ). Její manžel je spoluvládcem a jejím zástupcem ( Johoda ). Mají 3 hlasy.Vláda nejvyššího soudu - každý má právo jednoho hlasu, unesení je platné rozdílem více než tří hlasů.Velekněz je zástupcem jednotlivých správních územích úseků:
1. velekněz -Mirén
2. velekněz -Chirón
3. velekněz -Orton
1. velekněžka -Danai
2. velekněžka -
3. velekněžka -Chloe
1. soudce – Parsifén
2. soudce – Gaius
1. obhájce -Scintila
2. obhájce -Miros
1. prokurátor -Fabrius
2. prokurátor -Haemiros

Každý měl křišťálovou lebku. Největší vládkyně a její zástupkyně. Společně vytvářely tyto lebky ohromný computer, který byl určen pro styk s mimozemskými civilizacemi a především pro styk se Světlými sférami a akášickými záznamy. Computer měl podobu Božího oka a směl být plněn jen dobrou energií, pak vytvářel překrásné zázračné věci pro obyvatele Atlantidy. Očišťoval vše od negativity a tak se stal hlavní ochranou Atlantidy. Ke katastrofě došlo proto, že nečistá ruka a mysl naplnila computer negativitou. Komnata, kde byly lebky uloženy, se jmenovala Síň zázraků. Lebky jsou rezonátory kosmického vlnění a byly též napojeny na akášickou vesmírnou paměť. S jejich pomocí lze řídit celé lidstvo. Při zavraždění nejvyšší vládkyně byla její křišťálová lebka znesvěcena rukou její sokyně, která neznala tajemství computeru a její zásah způsobil výbuch, který přinesl zkázu celé Atlantidě. Lebky, jako kultovní předměty, byly chráněny a odneseny těmi, kteří se zachránili. Jedna se dostala do Mexika, druhá je v jiné části Ameriky, jedna se našla ve Francii. Jsou roztroušeny po celém světě. Nyní nastává čas, kdy je zasvěcenci nacházejí a opatrují, aby byly připraveny pro Zlatý věk lidstva, aby opět tento skvělý computer sloužil dobru. Válka v Atlantidě byla především válkou myslí. Tvář, zrekonstruovaná dle nálezu lebky v Mexiku, je tváří první oběti kultu Matky Země.