MILÍ BRATŘI A SESTRY

KNIHY POSELSTVÍ
Poselství 1. díl
Poselství 2. díl
Poselství 3. díl
Cesta 4. díl
Pochodeň pravdy 5. díl
Chrám věků 6. díl
Vesmírná jednota lásky 7.díl


VÝŇATKY Z KNIH
Co je to božství
Rada nejvyšších
Vesmír, inkarnace, karma
Amulety moci Atlantidy
Václav Havel
Očista planety Země
Spící prorok Edgar Cayce
O léčitelství
Rozdíl mezi sférou a dimenzí
O souboji dobra se zlem
O svobodné vůli…
Stvoření člověka
Geopatogenní zóny
Skupina Bílý Kužel
Samovznícení-Eliášův oheň
Kdo jsou Elohimové
Sexuální problematika
Přehled vedoucích planet Světlých sfér
Dotazy-křišťálové lebky, pyramidy…
Kdo jsou agregoři…
O umírání
Smysl lidského života, karma
Setkání s Aštarem
Písmenkové mantry
Zlatý avatar S.B.
Andělé z Atlantidy
Zákony Univerza
Duchovní slunce
Léčebné obrazy
Atlantida
Andělé strážní a ochranní duchové
Dělení reinkarnovaných bytostí
Duchovní vývoj a cesta sebevrahů
Rozhovor s Aštarem
Modlitba
Strom života
Zkoušky
Naše činnost na dvoře krále Artuše
Energetický průkaz
Konec éry Calijugy
Aura, její funkce a působnost
Poučení o mimozemšťanech
Tříbení a třídění bytostí…
Dopis Otce
Další poznatky
Knihy Hovory s Bohem
Andělé Světla

Duchovní vývoj a cesta sebevrahů

Vyprávěli jsme si o tom, že každá z živých bytostí si tvoří v duchovní dimenzi svůj karmický scénář pro budoucí život hmotný. Nejprve vidí své životy minulé a nástin budoucnosti, ke které by byla přivedena na základě svých charakterových rysů. Vidí všechny své chyby, ale i přednosti. Jsou jí předána a nabídnuta doporučení, jak by nejlépe v příštím životě obstála. Jsou zvažovány schopnosti i talenty, pohlaví i zjev, rodiče, příbuzní i místo a čas narození. Velmi mnoho je zvažováno a doporučováno k tomu, aby příští inkarnace byla ještě úspěšnější.

Hlásí se dobrovolníci, kteří chtějí pečovat o bytosti spějící k nové inkarnaci po stránce hmotné, ale i duchovní. Hlásí se i věřitelé a dlužníci, kteří se chtějí inkarnovat v blízkosti určité bytosti. Jsou respektována i zvláštní přání bytosti, která pracuje na svém životním scénáři. Je toho mnoho, co musí být respektováno, připraveno a zpracováno pro návrh. Pak jsou na trenažéru promítány klíčové situace budoucího života, karmické mezníky. Bytost sama rozhoduje, který z mezníků je pro ni nejdůležitější a který je zbytečný.

Někdy se stane, že je bytost příliš ctižádostivá a žádá o zrychlený scénář. Tento návrh musí zvážit Rada karmických programů a záleží jen na ni, zda program schválí, či doporučí mírnější scénář. Zkratkový scénář je většinou zamítnut u bytostí nedostatečně duchovně vyzrálých.

Bytost, které se toto doporučení týká, buď rozhodnutí přijme nebo na něm trvá. To je velmi ošidné rozhodnutí, protože potom obyčejně svůj scénář nezvládne, protože přecenila své síly. Jen výjimečně se stává, že program zvládne, ale je to tak tvrdé, že již nikdy bez doporučení Rady o toto nepožádá. Pokud selhává ve svém karmickém scénáři, dopouští se obyčejně těžkých karmických skutků jako je vražda nebo sebevražda. Jak těžce se tyto činy napravují již asi tušíte.

Dnes si budeme vyprávět o sebevraždě. Při sebevraždě jde v podstatě o snahu uniknout odpovědnosti a nedokončit svůj stanovený scénář, na kterém jste tak tvrdošíjně lpěli. Když taková bytost stane před Světlem, cítí se hrozně, protože sebevražda je skutek, kterým se bytost vyřadí z normálního koloběhu životního.

Duch na základě rovnosti je přitažen do míst, kde jsou si všichni rovni. To znamená, že se vzdálí od Světla, po kterém touží.

Tato místa jsou tři:

1. Jsou to místa, kde jsou ti, co jsou ještě schopni aktivity a práce na sobě. Mají ještě určité zbytky smyslu pro odpovědnost a chtějí svou chybu napravit.

2. Jsou to místa, kde jsou ti, co mají méně aktivity a smyslu pro zodpovědnost. Ti všichni jsou v místech, kde jsou školeni pro příští reinkarnaci. Je to v podstatě nápravné zařízení.

3. Jde o místa, kam jsou přitaženi ti, kteří již nechtějí nic. Jsou to místa, kde u bytostí pod vlivem vlastní apatie dochází k pozvolné eliminaci. O nich jsme se již vyprávěli. Tyto bytosti, pokud se proberou ze své apatie a zatouží po životě, se rodí různě zdeformované.

Ne za trest, že spáchaly sebevraždu, ale proto, že se pozdě probudily a proces eliminace je již určitým způsobem deformoval. Ty zatoužily znovu po životě i za cenu, že se zrodí deformované. Žijí pak život, kdy objevují nejen těžké překážky, ale i klady života. Učí se znovu objevovat jeho krásy a milovat ho. Učí se vážit si darů života i zdraví.

Do této kategorie sebevrahů patří bytosti, které již i v hmotném životě byly pasivní, protože vesmírné zákony o přitažlivosti na základě rovnosti platí jak v dimenzi hmotné, tak v dimenzi duchovní.

Pohrdnout darem života je veliký přestupek proti zákonům Nejvyššího principu lásky a stvoření. Proto očista z vin proti jednotě lásky musí být dokonalá, aby nebyla narušována vývojová linie Všehomíra. Sebevražda je odklon od vývojové linie sjednocení v lásce a směřuje k totálnímu zmaru. Od této linie se snadno odchýlíte sobectvím, nezodpovědností, pýchou a zlobou.

Proto vám, moji milí, přejeme co nejvíce lásky a míru. Proto vám ji posíláme, aby vás posilovala ve vašem snažení a vývoji.

Ten, kdo pohrdl láskou a darem života, nedokáže splynout s láskou. Vesmírný zákon o rovnosti funguje automaticky. Proto vězte, že s velkým zármutkem sleduji, jak jste mnozí na základě svých činů ode mne puzeni a odlučováni.

To ne Já vás zavrhuji, ale vy svým citovým nábojem, který vás naplňuje, se ode mne odlučujete.

Mír a láska s vámi!

Otec