MILÍ BRATŘI A SESTRY

KNIHY POSELSTVÍ
Poselství 1. díl
Poselství 2. díl
Poselství 3. díl
Cesta 4. díl
Pochodeň pravdy 5. díl
Chrám věků 6. díl
Vesmírná jednota lásky 7.díl


VÝŇATKY Z KNIH
Co je to božství
Rada nejvyšších
Vesmír, inkarnace, karma
Amulety moci Atlantidy
Václav Havel
Očista planety Země
Spící prorok Edgar Cayce
O léčitelství
Rozdíl mezi sférou a dimenzí
O souboji dobra se zlem
O svobodné vůli…
Stvoření člověka
Geopatogenní zóny
Skupina Bílý Kužel
Samovznícení-Eliášův oheň
Kdo jsou Elohimové
Sexuální problematika
Přehled vedoucích planet Světlých sfér
Dotazy-křišťálové lebky, pyramidy…
Kdo jsou agregoři…
O umírání
Smysl lidského života, karma
Setkání s Aštarem
Písmenkové mantry
Zlatý avatar S.B.
Andělé z Atlantidy
Zákony Univerza
Duchovní slunce
Léčebné obrazy
Atlantida
Andělé strážní a ochranní duchové
Dělení reinkarnovaných bytostí
Duchovní vývoj a cesta sebevrahů
Rozhovor s Aštarem
Modlitba
Strom života
Zkoušky
Naše činnost na dvoře krále Artuše
Energetický průkaz
Konec éry Calijugy
Aura, její funkce a působnost
Poučení o mimozemšťanech
Tříbení a třídění bytostí…
Dopis Otce
Další poznatky
Knihy Hovory s Bohem
Andělé Světla

Strom života

Strom života je symbol vaši prapodstaty. Kořeny jsou prorostlé a zakotvené tam, odkud čerpáte svou sílu a poznání. Může to být v temnotách magie nebo ve Světle lásky. Kmen značí pevnost vaší víry a koruna stromu s jeho listy je symbolem všeho vašeho snažení a touhy. Míza, která koluje vaším stromem života, je silou či energií, kterou podobně jako krví, je tato energie rozváděna po celém těle duchovním i hmotném. Její kvalita je závislá na vašem zakotvení. Květy vašeho stromu jsou květy lásky či nenávisti, jejichž nektar láká bytosti závislé na této obživě, a buď je duchovně zabíjí nebo probouzí. Plody jsou ovocem vašeho života. Toto ovoce je takové, jaký je zdroj energie, která ho živí. Plody jsou buď dobré, nebo jde o plody zla, které otravují své okolí. Plody lásky však šíří lásku a křísí duchovně mrtvé a pomáhají bytostem, které zabředly v negativitě a zbloudily.

Strom života je symbolem vašeho vyzařování, tedy aur, těl duchovních i hmotných. Je nesmírně důležité, kde jsou kořeny vašeho stromu života (bytí) zakotveny. Odtud pak čerpáte energii, která vás posiluje nebo duchovně umrtvuje. Jestliže je vaše bytí zakotveno v temnotách, mají k vám přístup všechny negativní vlivy, včetně programů, zbraní a duchovních parazitů. Tito parazité svým vlivem otvírají přístup všem negativitám, ať jsou to bytosti temnot či bytosti jiných sfér a dimenzí. Pak můžete vidět na kořenech stromu svého bytí různé červy a háďata, satanská vejce a jiné symboly negativity, jako jsou pavoučci, viry, mořští koníci, chobotnice a podobně. Ti buď parazitují na kořenech vašeho života, nebo se s negativní energií dostávají do vaší mízy a roznášejí tuto infekci do všech vašich těl, do kmene i koruny stromů vašeho života. Vy začínáte měnit své ideály, způsob života i vztah k ostatním bytostem a celému světu. Strom vašeho života začíná chřadnout a vy s ním. Začíná usychat a schne tak dlouho, až dojde k duchovní i hmotné smrti.

Vy se však můžete zachránit láskou, jejím vyzařováním, svou touhou po jejím světle a svými prosbami. Pak vězte, že po důkladných očistách, odstoupení od magie, přerušení styků s temnotami, napravení svých omylů a chyb, budete připraveni k tomu, abyste si vyprosili očistu až do kořenů vašeho bytí. Tu získáte jen zásluhami ve světlých sférách. Pak budou kořeny vašeho bytí zbaveny balu negativity i s jejich parazity. Uschlé větvení bude odstřiženo a strom vašeho bytí bude pozdvižen vašimi bohulibými činy do vyšších sfér, světlých sfér. Zde zapustíte kořeny, vaše míza se očistí a budete zde zakotveni tak dlouho, dokud plody vaší lásky neuzrají a vy sami neuzrajete k dalšímu duchovnímu postupu.

Děti moje milované, opatrujte strom svého života věčného a pečlivě sledujte jeho zakotvení, ať nese jen ovoce lásky a postupujete za světlem Nejvyššího principu lásky a stvoření!

Ještě bych vás chtěl upozornit, že člověk, který se zaplétá s magií a zlem, je vytahován ze středové osy svého bytí, která ho vede bezpečně za Světlem. To má za následek to, že je stále náchylnější k omylům a chybám, které ho dále posunují na okraj k postranním osám, kde má již velký vliv negativita, kde vládne chaos a pohybují se démonické bytosti, které těmto lidem odsávají životní energii, mění jejich životní programy a velmi tvrdě na ně útočí. Pokud mu chybí služebníci, kteří by ho jistili, propadá temnotám a chaosu. Pak se propadá i jeho strom života a zakotvuje se postupně v nižších a nižších sférách.

Zachránit takto postiženého člověka je již možno jedině Božím zásahem na přímluvu ostatních milujících bytostí. Též ho může zachránit pokročilá bytost světlých sfér, dále motlitby jeho blízkých přátel. Sám si již obyčejně není schopen pomoci. Záchrana je možná jen řízením Boží milosti.

Mír s vámi!

Otec

 

Strom života, jeho vzkříšení a vývoj

Při posledním léčení jsme vám dali nahlédnout do vývoje bytostí, které ztratily jiskru Boží a prošly procesem přetavení ohněm a zocelení mrazem.

Vycházíte-li z předpokladu, že vše, co vás obklopuje,věci, rostliny, živočichové, lidé, je kmitáním elektronů, je vám asi jasné, že každá stvořená věc či bytost má svůj osobitý strom života, který odráží její duchovní stav a zralost. Strom života odpovídá duchovnímu i hmotnému stavu jedince, ale i jeho vývojové etapě.

Vše má určitou frekvenci kmitání dle sféry a dimenze, ke které náleží. Jestliže se vibrace zvyšují, stávají se z vašeho hlediska méně viditelnými. Jestliže se vibrace snižují, stávají se těžšími a od určité frekvence též pro vás neviditelnými. To znamená, že ve vaší sféře a dimenzi jste vyladěni na určitou frekvenci kmitočtů, kterou jste schopni zachytit hmotným zrakem.

Dle soudržnosti kmitočtů jste schopni vnímat své okolí jako více či méně soudržnou hmotu, například kámen, vodu, vzduch. Jakmile se váš kmitočet změní, můžete bez obtíží procházet zdí, levitovat, zmizet. Tato situace nastává, ocitnete-li se v jiné duchovní dimenzi, nebo sami uměle magickými prostředky změníte vlastní frekvenci kmitočtů.

Tento jev dostatečně vysvětluje, proč nevidíte hmotným zrakem bytosti jiných sfér a dimenzí, ale proč je vidíte jasnovidně. I škála vaší citlivosti je svým způsobem omezena. Kdo má menší citlivost, obyčejně ji vyrovnává intuicí a viděním. Je to stejné jako u smyslů hmotných. Tyto schopnosti, jako je například telepatie, již patří k vícerozměrnému vnímání. Toto vícerozměrné vnímání je však u každého jedince na jiné úrovni. Proto někdo vidí bytosti z duchovní dimenze a jiný je jen cítí. Někdo dokonce vnímá jejich myšlení a city. Vy, když léčíte, spolupracujete s těmito bytostmi, které mají schopnost prostoupit zdí, cestovat na paprsku, umí též tento paprsek zaměřit a pracovat s ním jako s nožem.

Patříte-li Otci, pracujete s bytostmi Světla, nepatříte-li Otci a vzýváte-li jakoukoli energii, většinou spolupracujete s temnotami. Tak, jak postupujete na své cestě léčitelské i učitelské, učíte se zacházet s předměty různých kmitočtů, učíte se je přeměňovat a sami pod naším dozorem měníte své vlastní vibrace dle potřeby pacientů a žáků.

Při této práci jste došli až k bytostem, které ztratily jiskru Boží a propadly se do jámy k přetavení. Zde ztratily tyto bytosti pocit individuality, byly eliminovány a z jejich skořápek a kůry negativity uschlého a spáleného stromu života se uvolnila a přeměnila energie, která bude opět využita různým způsobem. Například bude udržovat v jámě oheň a mráz v říši spánku zapomnění. Ty stromy života, které mají příliš tvrdou kůru na to, aby mohly být eliminovány, postupují do říše mrazu a spánku, kde jsou vlivem mrazivého prostředí dále čištěny. Zde tyto ohořelé a vymrzlé zbytky stromů života čekají na oživující impuls, který je v podobě blesku probudí svou energií. Tento blesk v podobě milosti Boží udeří do prazákladu stromu života a probudí jen ten strom, který je dokonale očištěn, protože jen ten dokáže udržet jiskru Boží. Jen tento stromek je schopen života. Oživen stoupá do příslušných sfér a začíná rašit jeho první halouzka. Jakmile se na ní objeví první nalité pupeny, nabývá příslušnou formu života, který se začíná vyvíjet od prvopočátku. Tento vývoj spěje od nejnižších sfér přes různé dimenze do sfér nejvyšších, dle zákonů stvoření. V závěrečné, vrcholné fázi vývoje bytosti, se jí dostává osvícení a takto osvícená bytost pokračuje ve svém vývoji pod vlivem Boží milosti k vrcholu svého vývoje.

Odrazem duchovního stavu a pokročilosti je, mimo různé insignie v auře, především duchovní tělo a strom života sledovaného jednotlivce.

Je-li bytost na počátku vývoje, je stromek malý, keřovitý a zelený, ubírá-li se cestou pravou. Stromek však usychá, dochází-li k inversnímu vývoji, tedy zvrhne-li se ve svém vývoji. Když jde cestou pravdy a lásky, rozkvete při prvém osvícení její strom života a v podzimu svého života sklízí plody svého snažení. Plody jsou trpké nebo lahodné chuti, to vše dle toho, jaké bylo snažení, píle a cíl. S těmito plody předstupuje bytost před tvář Otce nebo mateřské bytosti a skládá je k jejich nohám. Dle těchto plodů je bytost posuzována.

Ani zde však bytost ve svém vývoji nekončí. Dosáhne-li svého vrcholu ve vývoji, splývá s Božstvím a regeneruje se. Stává se sama božskou bytostí svou duchovní urozeností. Potom má opět možnost plnit další úkoly a cíle, kterými obohatí nejen sebe, ale především své bližní. Čím je bytost pokročilejší, tím větší moc a sílu lásky má. Proto si vybírá těžší a těžší úkoly a mise se souhlasem Otce a Rady nejvyšších.

Důležité mise se připravují obzvlášť pečlivě. Je-li mise schválena, dostane vedoucí mise spolu se svými spolupracovníky podporu těch nejvyšších sfér, vymezené pravomoci a duchovní vůdce, pomocníky, strážce, ochránce a opatrovníky i ve světě duchovním. Dostane jich tolik, kolik je třeba, aby úkol byl splněn. Každou misí roste duchovní rozhled a zralost jejích členů. Spějí k stále vyšší a vyšší duchovní urozenosti a plní stále náročnější úkoly.

Někdo postupuje pomaleji, někdo rychleji. Náročnost úkolů a jednotlivých misí stoupá spolu s duchovní, a tedy i citovou úrovní účastníků. Nikomu není přidělen úkol, na který by nestačil. A tak se střídá údobí radosti a odpočinku s údobím pilné a tvořivé práce. Pole odpovědnosti se rozšiřuje stejně, jako celkový rozhled a poznání bytostí. A tak tyto láskyplné bytosti procházejí všemi sférami, temnými i světlými. Nejprve jsou spíše pasivním článkem vývoje, kdy je jejich duch broušen a čištěn do vysokého lesku duchovní urozenosti a stává se stále aktivnějším a užitečnějším. Je to proto, že touží pomáhat svým mladším bratrům a sestrám ve vývoji.

Pamatujte, že láska je hlavním impulsem, vodítkem i cílem všeho snažení. Jen láska vás vede k pokroku a Nejvyššímu principu lásky a stvoření. Bez lásky by nebylo života. Bez lásky byste stagnovali ve všem a stagnace vede ke zmaru.

Žehnám vám, děti moje, žehnám lidstvu i jeho planetě ve věcech dobrých!

Mír a láska s vámi!

Otec

 

Pozdvihování stromu života

Strom života je důležitým symbolem, který se objeví vždy, když je pacient ohrožen, například duchovní smrtí.

To znamená, že prochází inverzním vývojem a je třeba, aby se na své duchovní cestě obrátil a šel za světlem lásky.

Dle stavu stromu života můžete poznat duchovní stav člověka. Je-li strom zelený, je duchovní život zdravý. Má-li strom krásné zdravé plody, je i jeho život plodný. Dle toho, jaké ovoce jeho strom života nese, poznáte jeho duchovní zaměření. Strom života usychá, nežije-li člověk duchovním životem a je-li v něm málo lásky. Nejprve přestane nést plody a ani nekvete, potom mu opadá listí, až zbude holé košťátko.

I velikost stromu života cosi o vás vypovídá. Podobá-li se strom života keříčku, jde o mladou duši. Je-li rozložitý a košatý, jde o starší zralou nebo starou duši.

Důležité je, abyste sledovali jeho zakotvení. Vidíte-li strom s kořeny dolů, spoutaný řetězy a zakotvený v temnotách, jde o bytost, která se těmto temnotám upsala a věrně ji slouží. Pokud vidíte strom života v temnotách a zrcadlově nad ním strom života kořeny vzhůru, znamená to, že bytost usiluje o mystickou cestu lásky a už tuto cestu nastoupila. Tato změna se uskutečňuje postupně.

Nejprve se strom života uvolňuje v temnotách a jak jeho řetězy a zakotvení povoluje, stoupá vzhůru. Zakotvení a vazby značí vždy pouto úpisů, smluv a paktů. Každým vyprošeným úpisem se toto pouto i zakotvení uvolňuje a příslušná dílčí duchovní část stromu života se odpoutá a stoupá do Světla. Jakmile je vyprošena asi polovina všech negativních smluv a úpisů, ocitá se strom života na hraničním mezníku, kdy je nesmírně důležité, jak se bytost rozhodne, půjde-li za Světlem či do temnot. Jde-li za Světlem, odpoutává se dílčí část stromu a vplouvá do Světla, kde zakoření v lásce. Potom už čerpá léčivou energii z Duchovního slunce. Tento stav vidíte jako silnější, či slabší zrcadlovou část stromu života, kdy se jejich koruny dotýkají a jedna z obou polovin je zřetelnější. Ta část, která je zřetelnější, je i silnější. Poměr síly těchto částí je většinou přímo úměrný sféře a dimenzi, ve které bytost žije. Tím chci říci, že poměr síly obou polovin je do určité míry limitován sférou a dimenzí, ve které bytost žije.

Každým vyprošeným úpisem je posilována část stromu, který je zakotvený ve Světle, až nastane čas, kdy celý strom života se ocitne zakořeněný ve Světle a lásce.

O tohoto okamžiku již vývoj na cestě lásky postupuje rychleji a většinou i hladčeji.

Jestliže však bytost nezvládne vývojovou cestu za Světlem, oslabuje se její zakotvení v lásce a nastupuje inverzní vývoj. Každým temným slibem, skutkem či předsevzetím, přechází dílčí část duchovního stromu života opět do temnot. U někoho tento vývoj probíhá velice nerovnoměrně. Směřuje chvíli ke Světlu, chvíli do temnot. Proto má každá bytost duchovního učitele a rádce i pomocníky. Má svobodnou vůli, koho bude poslouchat, zda rádce či našeptávače.

Jestliže bytost podlehne našeptávačům a trvale poslouchá jenom je, vrací se strom života do temnot, propadá se stále níž, v návaznosti na to popraskají pečetě bytosti, které jsou magicky nahrazovány pojistkami, až úplně uschlý strom života propadne do jámy k přetavení.

Proč mluvíme o přetavení? Jak propadá bytost temnotám, roste okolo jejího srdce skořápka a kůra stromu života tvrdne s ní. Takovýto strom může přetavit jen oheň a žíhat mráz. Tím ztrácí sice původní bytost svou identitu, mění se v pralátku, ze které se opět po určitém procesu formuje nová identita, která začíná svůj vývoj od prvopočátku.

Vy jste však již viděli, že kdykoli se tato bytost vzpamatuje a zatouží po lásce, upřímně a opravdově volá o pomoc, rozžhaví svou jiskru Boží a je jí pomoženo. A tak je láska osvobozena opět jen láskou. To je nekonečné kolotání životů, vznik a zánik. Touha po sebezdokonalování je nosným impulsem pokroku jen tehdy, jde-li o touhu po lásce. Jen láska vás rozvíjí, jen láska vás může spasit.

Mír a láska s vámi!

Otec