MILÍ BRATŘI A SESTRY

KNIHY POSELSTVÍ
Poselství 1. díl
Poselství 2. díl
Poselství 3. díl
Cesta 4. díl
Pochodeň pravdy 5. díl
Chrám věků 6. díl
Vesmírná jednota lásky 7.díl


VÝŇATKY Z KNIH
Co je to božství
Rada nejvyšších
Vesmír, inkarnace, karma
Amulety moci Atlantidy
Václav Havel
Očista planety Země
Spící prorok Edgar Cayce
O léčitelství
Rozdíl mezi sférou a dimenzí
O souboji dobra se zlem
O svobodné vůli…
Stvoření člověka
Geopatogenní zóny
Skupina Bílý Kužel
Samovznícení-Eliášův oheň
Kdo jsou Elohimové
Sexuální problematika
Přehled vedoucích planet Světlých sfér
Dotazy-křišťálové lebky, pyramidy…
Kdo jsou agregoři…
O umírání
Smysl lidského života, karma
Setkání s Aštarem
Písmenkové mantry
Zlatý avatar S.B.
Andělé z Atlantidy
Zákony Univerza
Duchovní slunce
Léčebné obrazy
Atlantida
Andělé strážní a ochranní duchové
Dělení reinkarnovaných bytostí
Duchovní vývoj a cesta sebevrahů
Rozhovor s Aštarem
Modlitba
Strom života
Zkoušky
Naše činnost na dvoře krále Artuše
Energetický průkaz
Konec éry Calijugy
Aura, její funkce a působnost
Poučení o mimozemšťanech
Tříbení a třídění bytostí…
Dopis Otce
Další poznatky
Knihy Hovory s Bohem
Andělé Světla

Aura, její funkce a působnost

Aura je vyzařování všech duchovních těl i těla hmotného. Má funkci ochrannou a informativní.

O ochranné funkci toho víte poměrně dost, Víte, že vás aura chrání před útoky negativity, která se zformovala, aby pronikla vašimi slabými místy do podstaty vašeho bytí. Jsou dvě možnosti. Buď zakóduje do vaší podstaty negativní informace, nebo naruší vaše energetické rozvody. Záleží na tom, jak jsou útoky cíleny.

Víte také, že okolní negativita s jejími otisky, které nejsou magicky zformovány, vám nemohou ublížit, pokud jsou vaše vibrace dobré, to znamená., že jsou vyšší a rychlejší a nerezonují s touto negativitou. Na základě zákona o rovnosti ji nemůžete přijmout.

Se zformovanou negativitou je to již jiné. Zde je tato negativita kumulovaná a zformovaná tak, aby poškodila to, co si útočník přeje. Obsahuje tedy energetický náboj tvůrčí myšlenky. Shrneme-li to, pak tyto cílené útoky přijmete jedině tehdy, máte-li strach z tohoto útoku, na základě karmy a na základě rezonance. Pak nastává situace, kdy se silou své vůle mágové přetlačují a zvítězí jen ten skutečně „silnější“. To, co si na sebe přivolá jako zpětný náraz svého konání, již mág nebere v úvahu. Raději na to nemyslí a doufá, že se platbě nějak vyhne. Splatí však do posledního haléře. Nezformovanou negativitu dokážete přijmout jedině na základě rovnosti a resonance. Pak jste posilováni v tom, co je ve vás negativní a v čem jste slabí na cestě za Světlem a oslabováni jste tam, kde jste vedeni dobrými úmysly. Dochází tedy u vás ke střetu mezi dobrými a špatnými úmysly a skutky. Zlé skutky vás v dobru oslabují a posilují v negativitě. Když jsou síly dobra a zla vyrovnané, může se stát, že tuto negativitu obrátíte sami proti sobě. Pak dochází k onemocnění různého stupně závažnosti. Záleží na tom, podléháte-li agresivitě či depresi.

Dobré skutky vás posilují na cestě za Světlem. Tento zákon má přednost před zákonem karmy, protože odráží pochopení a poučení. Jinak má zákon karmy přednost ve všem. Spolu s karmickými dopady má vliv dobra a zla rozhodující význam pro uskutečnění vašeho karmického scénáře a formování vašeho ducha v jeho poznání. Když pochopíte své omyly a chyby, nemusí se váš původní scénář naplnit, ale nastupuje náhradní scénář. Vše je závislé na kvalitě vašeho myšlení a cítění.

Existuje věčný souboj mezi protipóly, který vás vede k duchovnímu pokroku. Je to souboj dobra se zlem, temna se světlem, lásky s nedostatkem lásky, tvrdosti a změkčilosti, agresivity a ústupnosti, pýchy a pokory. Mohl bych jmenovat ještě mnoho dalších antagonismů.

Výslednicí vašich soubojů je váš duchovní a tělesný vývoj, který směřuje k novému poznání a duchovnímu postupu. Na základě zpracování a využití nového poznání ve prospěch dobra či zla, světla či temnot, rostete a postupujete na své cestě k dokonalosti.

Své zkušenosti nesete otištěné ve svém nitru, to znamená, ve svém individuálním ákášickém záznamu. Ale nesete ještě cosi sebou, odraz svých skutků. Jsou-li tyto skutky dobré, pookříváte a vaše aura roste a září intensivněji, vaše vyzařování nabývá tedy na intenzitě a velikosti. Vašimi neblahými skutky však váš duch slábne, špiní se jeho vyzařování, aura je tedy řidší a matnější a méně vás chrání před vlivy zla. Navíc, někteří mágové ukládají zpětný odraz vlastní vyslané negativity ve sféře duchovní, na vlastních duchovních tělech. Toto zlo se v něm ukládá a deformuje všechna těla duchovní, než tato negativita přejde na tělo hmotné. Na tělech duchovních se tato negativita jeví jako hrb nebo ranec, který roste úměrně k četnosti a velikosti jednotlivých útoků. Tato deformace se však může projevit na kterékoli části duchovních těl. Postižení je většinou symbolické. Například jde-li o bezpáteřní činy, je napadena páteř, jde-li o činy proti lásce a soucitu, je napadeno srdce.

Také paralelně s tímto procesem probíhá jiný proces, kdy podstata tohoto člověka se pokrývá kůrou a skořápkami zla. Tím se člověk stává doslova otrlým a neumí se vcítit do situace svého bližního.

Z toho všeho vyplývá, že vaše aura vás na základě vašeho myšlení a cítění chrání, posiluje a informuje. V podstatě funguje jako počítač. Jakmile děláte závažné chyby, poškozujete svou ochranu a tím i sebe ve své vlastní podstatě. Poškození je přímo úměrné chybě, které jste se dopustili. Aura vás též informuje o všem, co je pro vás dobré či špatné, co je vedeno karmou na základě minulých životů, čemu je nutné se podvolit, s čím je nutné bojovat, abyste pochopili a očistili se. Prostřednictvím aury dostáváte informace o tom, co je pro vás nebezpečné. Dle toho jak jste pokročilí vám poskytuje ty informace, které jsou užitečné pro vás. Může to být informace na úrovni hmotných vztahů, ale i vztahů duchovních.

Většina z vás se domnívala, že aura je samostatný obal, který vás izoluje od útoků negativity a všeho nežádoucího. Pozor! Aura je vyzařování vašich duchovních těl i těla hmotného. Každé tělo má svou vrstvu. Každý orgán vyzařuje svou informaci do vaší aury. Proto můžete z aury odčítat veškeré informace o chorobách, ale i o duchovním stavu. Tyto vrstvy vyzařování mohou být rozcuchané, jste-li rozrušeni nebo poškozeni nějakým útokem. Aura může být však krásně hladká a zbarvena vyzařováním vaší duchovní harmonie. Může zůstat i otevřená na základě nějakého poškození. Otevřenou ji též můžete vidět při čerpání energie nebo pod vlivem vážné nemoci či útoku. Většině lidí se aura uzavírá automaticky za určitý čas, ale doporučujeme vést myšlenku a uzavřít si auru sám, protože někteří z vás ztratili schopnost automatického uzavírání aury a pak jsou energetické ztráty zbytečně veliké.

Před smrtí jedince se aura začíná sama otvírat, aby se duch snáze uvolnil, duchovní těla se vymísťují stále častěji a častěji, až duch překročí stanovený mezník, stříbrná šňůra se přetrhne a už není návratu do těla hmotného.

Vidíte-li na někom otvor v auře větší než je průměr 20 až 30 cm, vede to dříve či později ke smrti.

Aura nám ovšem nezprostředkovává jen informace v tom smyslu, co je pro nás dobré či špatné, ale dle duchovního pokroku nás napojuje, nebo lépe řečeno, nám umožňuje napojení na informační pole vesmírné inteligence a na základě rovnosti se napojujeme na příslušné informace. Jsou to ty informace, které jsme schopni pochopit a zpracovat. Dle naší pokročilosti jsou kusé nebo naopak podrobné. U reinkarnovaných duchovních vůdců ze Světla existuje mimo toto automatické čerpání informací ještě plánovité čerpání informací prostřednictvím vesmírného computeru. Na tento computer se smí napojit jedinec pouze se souhlasem Rady nejvyšších, protože tento computer je napojen na veškeré ákášické záznamy i jejich knihovny. Obsahuje veškeré informace o všem ve všech sférách, dimenzích, prostorech a časech. Toto nejvyšší napojení umožňuje 7.čakra.

Komunikace je telepatická jak v pocitech, obrazech i vědění, tak v intuici.

Vaše aura vám poskytuje více informací než tušíte. Dík její citlivosti poznáte, je-li člověk, se kterým se setkáváte, dobrý či zlý, zdravý či nemocný, je-li na vás útočeno nebo jste-li pod přílivem lásky. Zvláštní milostí Boží může vaše aura léčit, snímat karmy a kletby se souhlasem Božím, v jednoduchých případech, kdy je situace zralá, automaticky.

Záleží na zralosti a pokročilosti jedince. Tento osvícený a posvěcený jedinec milostí Boží již pozná sám, kdy negativitu, kterou přijal z lásky a soucitu, musí eliminovat, nebo kdy se tato negativita automaticky rozpustí jeho láskyplným vyzařováním.

Mír a láska s vámi!

Otec a Ježíš

 

Znaky duchovní úrovně v temnotách a ve Světle

Chceme-li bezpečně poznat s kým máme tu čest, musíme poprosit Otce o obraz ducho- vního těla. Obyčejně zjistíte, že je velmi pestré. Nejčastěji se setkáte s fádní šedí. Tato barva se vyskytuje u lidí, kteří nejsou ani dobří, ani zlí. Tito lidé se dají snadno svést na kteroukoliv stranu pólu mezi dobrem i zlem. Někteří mají tělo duchovní pestré jak papoušek, to se vyskytuje u lidí ješitných, egocentrických, náladových. Jsou to jedinci, kteří rádi upoutávají pozornost. Lidé vzteklí až zlobní mají špinavou červenou až hnědou auru. (Bývají často nemocní). Naopak, lidé čistí, láskyplní, mají duchovní tělo zářivě bílé. Ti jsou velmi vzácní.

Barva duchovního těla se též mění, je-li člověk obsazen. Jsou tři stupně obsazení a jim odpovídá přesné zabarvení duchovního těla i aury. Pokud jde o lehčí obsazení, získává duchovní tělo tmavošedý odstín. Trvá-li obsazení dlouho a povaha člověka se liší od povahy ducha, který ho obsadil, musí si ten duch, který obsadil, vytvořit provazec spojený s tělem hostitele, aby se v těle udržel. Nastává souboj o to, kdo z koho. Velmi často se stává, že vlastní duch je vypuzen ze svého těla a zůstává schoulen u jeho nohou, jeho místo pak plně zaujme parazitující duch. Podle toho, jak vlastní duch podléhá novému vlivu, mění se povaha hostitele a sílí sklon k neblahým činnostem, které parazitující duch nejvíce postrádal. Tyto činnosti se pak pro hostitele stávají vášněmi a náruživostmi.

Někdy je vlastní duch tak utiskován duchem, který ho obsadil, že je svinutý u nohou hmotného těla a mlčky trpí. Jindy je však duch člověka tak silný a láskyplný, že na něho obsazení nemá zásadní vliv. Svodům naslouchá jen výjimečně a poslechne též jen výjimečně. Tím mu prakticky nedává ani možnost, aby si vytvořil provazec. Takovou bytost tento pokušitel velmi brzy opustí. Děje se tak automaticky a obyčejně k tomu u těchto lidí dochází jen tehdy, mají-li prokázat sílu, vytrvalost a oddanost dobru. Jde v podstatě o zkoušku. Pokud v této zkoušce selhává, znamená to, že ještě nebyl zralý, potom dost dlouho trpí, než je tohoto obsazení zbaven.

Je-li člověk obsazen pokušitelem druhé třídy, platí stejné podmínky. Barva duchovního těla je poměrně tmavá, ale není černá. Boží jiskra v místě třetího oka ztrácí lesk. Zde se již nevytváří provazec, protože takto obsazen může být jen člověk, který inklinuje ke špatnosti a sám zavdal příčinu k obsazení. Jde o obsazení druhého stupně, a to je dostatečně silné a provazec nepotřebuje. Tady již málokdy pomůže domluva, většinou musí být použito exorcismu (vymítání).

Nejtěžší je obsazení satanem. Barva duchovního těla je úplně černá, překrývá ji žlutavě špinavý lem (tělo vyčnívajícího satana) a uprostřed čela doutná uhlík místo Božské jiskry. Tato nešťastná bytost je plně ovládána a dle svých provinění různě týrána - šílenstvím, záchvaty bezvědomí, megalomanií. Aura těchto lidí je špinavě žlutá až hnědá, obyčejně jsou psychicky nemocní, ale nemusí tomu tak být vždy. Na čele nesou znaky svých provinění (např. vraždy, sebevraždy). Na těle nesou znaky smrtí svých minulých životů. Duchovní hodnosti temných sfér nesou na hlavě teprve tehdy, když se stanou anděly temnot. K tomu však dochází velmi zřídka. Museli by přijmout řád a kázat i konat dobro ve prospěch ostatních bytostí, které se potřebují očistit a toho obyčejně nejsou tito nešťastníci schopni. Nešťastníky je nazýváme proto, že nejsou vlastně nikomu užiteční. Aura lidí s lehčím obsazením je světlejší, různě deformovaná, znaky obdobné.

Aura lidí, kteří mají duchovní tělo světle šedé nebo strakaté, má podobnou auru jako duchovní tělo. Mohou zde být různé deformace, ale většinou mají tito lidé barvu aury světle modrou a žlutou, poměrně jasnou. Deformace aury odpovídá příslušným chorobám. Začne-li tento člověk čistě myslet a snažit se jednat láskyplně, začíná se jeho aura prosvětlovat, jeho duchovní tělo začne bělat od hlavy směrem dolů. Duchovní tělo nemůže lhát a jeho vyzařování odráží přesný stav ducha a jeho těl.

Dosáhne-li duch toho, že jeho barva je zářivě bílá, jsou jeho těla též čistá a zdravá přiměřeně k věku. Obrysová aura vyzařuje bíle, pak následuje krásně modrá a okraje přecházejí do čistě žluté barvy. Je-li duch rozrušen, odrazí se to barevně na auře, onemocní-li, též. Mimo to se na auře tvoří různé nerovnosti ve smyslu + a –, dle toho, zda se energie nedostává či přebývá. Toto je již projev choroby. Podle svého úsilí získává duchovní bytost různá znamení na čele. Za skutky dobré a láskyplné tři stupně řádu bílého, stříbrného a zlatého. Všechny tři řády mají tyto znaky, které odpovídají určitému počtu dobrých skutků - kříž, pěticípá hvězda a slunce. Např. bílý kříž na čele znamená vyznamenání prvního stupně a prvního řádu – bílého. Bílá hvězda znamená vyznamenání druhého stupně prvního řádu-bílého. Atd. První stupeň obdrží každá bytost za dobré skutky, druhý stupeň je náročnější a třetí stupeň je nejnáročnější. Podobně jsou odstupňovány řády. Bytosti, které se blíží Božství, zvládly již celou stříbrnou sadu řádů a usilují o získání zlaté řady. Bytost, která dosáhne řád tří zlatých sluncí, splývá s božstvím. Stupně duchovní urozenosti se též odráží v auře. Lidé velmi soucitní, toužící pomoci, mají barvu zelenou. To je druhý stupeň. Třetí stupeň je vysoká duchovní hodnost barvy fialové. Tyto dvě aury již mají láskyplné vyzařování (svatozář) na konci ochran, které je též odstupňováno. Dobrý a zdravý člověk má toto vyzařování bílé, málo zřetelné, většina jasnovidců ho přehlédne. Pokročilý člověk láskyplný, stříbřité vyzařování, nejvyšší hodnost je zářivě zlaté vyzařování. Ještě bychom chtěli upozornit, že člověk, který léčí, má auru zbarvenou do zelena. Když skončí léčení, zelená se v auře pozvolna rozptyluje, až zmizí.

V temných sférách jsou hodnosti i barvy obdobné, jen bez té průzračnosti. Takže, žluté barvě odpovídá špinavá žluť, fialové a zelené příslušné barvy špinavých odstínů. Chybí láskyplné vyzařování bílé, stříbrné a zlaté, ale nahrazuje je záření špinavé žluté, růžové a červené. Znamení křížů a hvězd jsou černá, slunce jim nenáleží. Místo něho mají trojzubec. Nemá smysl se o tomto rozepisovat dále, protože jiná znamení zde na tomto světě neuvidíte. Že existují znaky latentních vrahů, před činem a po činu, už víte.

Věřte, že každý váš čin, ať dobrý či špatný, je evidován a bude zvážen, až nastane čas účtování. Dbejte na to, aby miska vah se skutky dobrými byla vždy těžší. Opatrujete svou Boží jiskru a chraňte ji. Udržujte svého ducha v čistotě, buďte láskyplní. Milujte své bližní jako sebe samé, i to je třeba. Mnozí z vás zatrpkli a neumí milovat. Člověk, který nemá rád sebe a neumí se těšit z darů Božích, neumí mít rád ani své bližní. Věřte, že lásky není nikdy dost, nebuďte skoupí a rozdávejte svou lásku všem, neboť každý ji potřebuje, každého u srdce zahřeje úsměv a pohladí láska.

Mír a láska s vámi!

Ježíš-Aštar