MILÍ BRATŘI A SESTRY

KNIHY POSELSTVÍ
Poselství 1. díl
Poselství 2. díl
Poselství 3. díl
Cesta 4. díl
Pochodeň pravdy 5. díl
Chrám věků 6. díl
Vesmírná jednota lásky 7.díl


VÝŇATKY Z KNIH
Co je to božství
Rada nejvyšších
Vesmír, inkarnace, karma
Amulety moci Atlantidy
Václav Havel
Očista planety Země
Spící prorok Edgar Cayce
O léčitelství
Rozdíl mezi sférou a dimenzí
O souboji dobra se zlem
O svobodné vůli…
Stvoření člověka
Geopatogenní zóny
Skupina Bílý Kužel
Samovznícení-Eliášův oheň
Kdo jsou Elohimové
Sexuální problematika
Přehled vedoucích planet Světlých sfér
Dotazy-křišťálové lebky, pyramidy…
Kdo jsou agregoři…
O umírání
Smysl lidského života, karma
Setkání s Aštarem
Písmenkové mantry
Zlatý avatar S.B.
Andělé z Atlantidy
Zákony Univerza
Duchovní slunce
Léčebné obrazy
Atlantida
Andělé strážní a ochranní duchové
Dělení reinkarnovaných bytostí
Duchovní vývoj a cesta sebevrahů
Rozhovor s Aštarem
Modlitba
Strom života
Zkoušky
Naše činnost na dvoře krále Artuše
Energetický průkaz
Konec éry Calijugy
Aura, její funkce a působnost
Poučení o mimozemšťanech
Tříbení a třídění bytostí…
Dopis Otce
Další poznatky
Knihy Hovory s Bohem
Andělé Světla

Tříbení a třídění bytostí na konci éry a počátku nové éry

Je zásadním omylem si myslet, že odvrátím zlo tím, že ho stvořím a zničím agresí. Zlo je zlo a postup stvoření je takový, že nejprve vznikají věci i bytosti vyzářením ve světě stvoření, potom ve světě utváření a nabývají pravé podoby ve světě učinění. Tedy, tím, jak myslíme, vytváříme realitu okolo sebe. Povedeme-li myšlenku, že vznikla válka ve světě duchovním, připravujeme cestu pro vznik války ve světě uskutečnění, tedy ve světě hmotném.

Zlo nepotřeme zlem, naopak, agresí se nabaluje a doslova bobtná. Zlo mohu eliminovat jedině láskou, proto je třeba očišťovat tuto planetu i lidstvo láskou a láskyplným myšlením. Jedině tak láska roste a na základě rovnosti přitahuje další láskyplné energetické celky, které stoupají k Otci do světlých sfér a potom se na vás vylévají v podobě milosti Boží.

Mnoho přednášek tzv."léčitelů" odráží doposud zákony magie a jejich fungování. Ukazují myšlení a práci mágů, kteří pracují pod vlivem bytostí ze světů magie. Mnozí z nich pocházejí z temných sfér, ale již stoupají po spirále vývoje dolní poloviny osmičky, která míří do nulového bodu a odtud budou pravděpodobně pokračovat do světlých sfér, pokud se nedopustí nějaké zásadní chyby na své vývojové cestě. Jejich úkolem v této éře je třídění. Ty bytosti, které získají, nemohou postoupit do Zlatého věku této planety, protože v této éře je magie přežitkem velice škodlivým vývoji, který odpovídá nové duchovní úrovni.

Tak zvané zázračné vlastnosti jsou přirozenými vlastnostmi lidí nového věku a k tvorbě se neužívá již jakákoli energie, ale pouze energie Nejvyššího principu lásky a stvoření. Magie se plně uplatňuje ve sférách světla, které jsou blízké nultému bodu vývojové osmičky Světla a samozřejmě v dolní polovině osmičky. Od čtvrté sféry Světla je magie atavismem a začíná proces očisty od kódů magie.

Pokročilý zasvěcenec vrací temnotám a světům magie všechny dary, které získal, nebo si vysloužil, nebo si stvořil z temné, či smíšené energie. Nechce být ničím, co náleží nižším světům, zatížen. Svou usilovnou prací na sobě samém pak získává dary Světla s příslušnými schopnostmi. Tyto dary Světla nemůže získat žádnými praktikami, ale jen láskyplným myšlením a cítěním. Vyzařování lásky z nejvyššího Božství pak koná jeho prostřednictvím pravé zázraky lásky. To vše koná přirozeně, bez jakéhokoliv násilí na sobě samém nebo jiných bytostech.

V této éře se setkávají a střetávají bytosti různých úrovní, které jsou zasvěceny buď Světlu či temnotám. Ty bytosti, které jdou cestou magie a slouží tedy nižším živlům, jsou pravým prubířským kamenem pro ty bytosti, které se vydaly za Světlem. To je to rozdělení lidí dle Bible.

My víme, že vývoj probíhá na základě protikladů. Výsledky tohoto třídění odpovídají skutečné duchovní pokročilosti. A tak ty bytosti, které se nechaly svést magií, se nezrodí do Zlatého věku této planety, protože magie Zlatému věku již nenáleží, ale tyto bytosti se určitě zrodí na nějaké jiné planetě, kde se magie ještě vyskytuje, ale současně tam již pracují zasvěcenci, kteří znají zákonitosti vývoje, a tak ani zde neztratí možnost se očistit a na své cestě za Světlem pokročit. Každý se zrodí tam, kde dle své duchovní úrovně náleží.

Vaše planeta dosud sloužila jako škola či očistec, poměr antagonistických sil dobra a zla byl přibližně v rovnováze. Vstupujete do nového věku, kde už síly dobra budou převažovat. Nejprve ta převaha bude jen nepatrná, ale s postupem do vyšších sfér se rozdíl bude zvětšovat. Vibrace se budou zrychlovat a bytosti budou více éterické, až dosáhnou úrovní nejvyšších. A protože platí „co je nahoře, je i dole“ (Hermes Trismegistos), obě poloviny vývojové osmičky se starají dokonale o zachování rovnováhy. Horní polovina patří světům Světla, dolní patří temnotám.

Hrozí-li v některém ze světů, že by zavládl chaos, nastolí pořádek představitelé obou polovin vývojové osmičky. Aby nedošlo k vzájemnému porušování kompetencí, existují mezi Světlem a temnotami smlouvy a pakty, které jsou uzavřeny se souhlasem Božím.

Je-li chaos již nežádoucí, vyhlašuje Otec, nebo pověřený zástupce „svatý boj“. Vojska temných i světlých andělů se sešikují a jsou v tak zvané pohotovosti. Vojska nejsou proti sobě, protože je v zájmu obou polovin, aby rovnováha byla obnovena. Zástupci temnot zasahují nejprve sami a eliminují přebujelou negativitu, teprve potom, když tuto akci temní andělé nezvládnou, zasahují andělé Světla. Pak je již velmi brzy nastolen pořádek.

Ve výjimečných případech zasahuje i Otec vyšší mocí. Tento postup je schválen Radou nejvyšších a je stvrzen písemně. Je přísně dodržován. Tyto úmluvy jsou dobré a nutné k zachování rovnováhy a dodržování vesmírných zákonů. Odpovídají potřebám obou stran. Jak jsme již poznali, pro vývoj jsou důležité obě síly. Síly kladné i záporné. Řád musí vládnout i ve světech temna. Uplatňuje se však analogickým způsobem. Například zákon přitahování na základě rovnosti platí jak nahoře, tak dole. Formy jsou asi takové, že nahoře jde vše cestou nenásilí na základě duchovní zralosti, dole se více uplatňuje chtění a síla vůle. Tím vzniká chaos a proto občas musí obě strany zasahovat a chaos eliminovat na únosnou míru.

Mimo tyto svaté smlouvy existují i smlouvy nežádoucí, které vznikly bez souhlasu Otce a Rady nejvyšších. Obyčejně ji uzavírají mágové s bytostmi, které vyvolaly a tím se s nimi karmicky svázali. Tyto smlouvy opět vnášejí jen chaos a utrpení do životů těchto bytostí a brzdí je v jejich vývoji. Buďte citliví a láskyplní a nechte se vést Nejvyšším principem lásky a stvoření za Světlem lásky.

Mír s vámi!